Wykaz pytań


Istnienie Boga – Miłości

Oprócz naszego świata istnieje jeszcze...

Jaki błąd tkwi w stwierdzeniu, że istnieje tylko świat, który nas otacza? (1 Kor 2,9)

Co istnieje w nas oprócz naszego widzialnego ciała? (Mt 10,28, Jk 1,21; 5,20; J 14,23)

Jakie żywe istoty istnieją poza naszą widzialną rzeczywistością? (Ef 4,6; 1 P 3,22; Ap 12,9)

Jak możemy poznać tę rzeczywistość, której nie doświadczają nasze zmysły? (Hbr 11,1-3)

Na jakie niebezpieczeństwo może nas narażać wiara w coś, czego nie widzimy? (1 Kor 8,4-6)

Jak ustrzec się przed wiarą w nieistniejące byty? (1 Tm 4,1-2; 2 Tm 2,15; 3,13-4,5)

Bóg istnieje naprawdę. Dowody na istnienie Boga

W jakim znaczeniu świat dowodzi istnienia Boga? (Rz 1,18-21; Ps 14,1; KKK 31-35)

Czy świat nie może być dziełem przypadku?

Czy teoria ewolucji nie przeczy istnieniu Boga?

Dlaczego istnienie cierpienia nie przeczy istnieniu Boga? ((Księga Hioba))

W jakim sensie powszechne pragnienie szczęścia stanowi argument przemawiający za istnieniem Boga? (1 Kor 2,6-9)

Co znaczy, że fakt powszechności religii świadczy o istnieniu Boga? (Dz 17,22-29)

W jakim znaczeniu ludzkie sumienie dowodzi, że istnieje Bóg? (Rz 2,13-16)

Dlaczego przeżycia mistyczne dowodzą istnienia Boga? (2 Kor 12,1-4)

Czy istnieją osobiste dowody na istnienie Boga?

Poznawalność Boga i Trudności w poznawaniu go

Jaka jest nauka Kościoła o poznawalności Boga przez ludzki rozum? (Rz 1,20)

W jakim sensie niepoznawalność Boga przez nasze zmysły może utrudniać poznanie Jego istnienia?

W jaki sposób wierzący mogą utrudniać innym ludziom pozna tnienia Boga? (Rz 2,24)

Dlaczego przywiązanie do grzechu może utrudniać poznanie Boga? (Mt 5,8)

Bóg bliski człowiekowi - Bóg w Niebie i na Ziemi

Gdzie jest Bóg? ( Mt 5,16; Dz 17,27n)

W jaki sposób można na ziemi spotkać Boga? ( Mt 28,20; Ef 3,17; Mt 18,20; Mt 25,40)

Kiedy Bóg mieszka w człowieku? ( J 14,23; 1 Kor 3,16n; 6, 19)

Jak rozumieć prawdę, że wszechobecny i niezmienny Bóg może przyjść i zamieszkać w duszy człowieka?

Bóg Zapraszający do przyjaźni z Nim

Dlaczego Boga można słusznie nazwać „Przyjacielem ludzi”? ( Wj 33, 11; J 15, 13-15)

Co Bóg uczynił i czyni nadal, aby nas pobudzić do przyjaźni z Nim? ( Mt 11,28)

Jakie wewnętrzne postawy i jakie formy postępowania powinny cechować naszą przyjaźń z Bogiem? (J 15,14)

Kiedy człowiek może na wieki żyć w przyjaźni z Bogiem?

Objawienie się prawdziwego Boga

Prawdziwy Bóg objawił się nam

Co sądzić o twierdzeniu, że ludzie wymyślili Boga? (Rz 1,19-23)

W jaki sposób Bóg prawdziwy dał się nam poznać przez swoje objawienie? (Rz 1,19-20; Hbr 1,1-3)

Co znaczy, że w Chrystusie znajduje się pełnia Bożego objawienia? (Hbr 1,1-4; J 14,8-9)

Pismo Święte mówi nam o Bogu i o człowieku

Co nazywamy Starym, a co — Nowym Testamentem?

Co znaczy, że Pismo Święte jest natchnione i nie zawiera fałszu? (2 Tm 3,16)

Dlaczego przy czytaniu Pisma Święte należy odróżnić prawdę od literackiej formy jej przekazu?

Co znaczy, że Pismo Święte opisuje nam historię zbawienia? (Łk 1,1-4)

Jak czytać Pismo Święte, aby pomogło nam osiągnąć wieczne zbawienie? (Łk 2,19; 10,38-42)

Jaka różnica zachodzi między Pismem Świętym a różnymi księgami świętymi religii niechrześcijańskich?

Ustne i pisemne przekazywanie Bożej prawdy – Tradycja

W jaki sposób apostołowie Chrystusa przyczynili się do naszego poznania Boga? (Mt 13,10-17; 28,19-20)

Jakie znaczenie dla naszego poznania Boga posiada Pismo św. oraz nauka Ojców Kościoła? (2 Tm 3,16)

Jakie znaczenie dla naszego poznania Boga posiada wiara Kościoła oraz jego nauczanie? (Łk 10,16; 22,31-32)

Jakie znaczenie dla poznania Boga mają niechrześcijańskie religie? (Dz 17,22-23)

Bóg mówi do nas dzisiaj

W jaki sposób Bóg przemawia do nas dzisiaj?

Dlaczego Bóg stale mówi do nas?

W jaki sposób mamy się odnosić do każdej formy mówienia do nas Boga?

Odpowiedź człowieka na Boże Objawienie

Wiara przyjęciem objawiającego się Boga

Co sądzić o twierdzeniu, że istnieje tylko to, co można zobaczyć i poznać doświadczalnie? (1 Kor 2,7-9)

Co sądzić o przekonaniu, że wiary nie można pogodzić z naukowym podejściem do świata? (J 16,13)

Na czym polega dojrzała wiara chrześcijańska? (Hbr 11,1-3.8-12)

W jaki sposób można pogłębiać wiarę? (Mk 9,24; Mt 13,1-9.18-23)

Jak postępować, gdy nie potrafimy wierzyć? (Mk 9,24)

Niewiara i ateizm odrzuceniem objawiającego się Boga

Czym ateizm różni się od braku wiary? ( 1 J 5,9-10)

Czy każda wątpliwość dotycząca dziedziny religijnej jest zaprzeczeniem wiary? (1 Tm 1,3-4)

W jakich wypadkach niemoralne życie może człowieka doprowadzić do niewiary lub do ateizmu? ( J 3,19-21; 2 Kor 4,3-4)

Chrześcijaństwo a inne religie

Na co należy zwracać uwagę porównując chrześcijaństwo z innymi religiami?

Na czym polega zasadnicza różnica między chrześcijaństwem a religiami politeistycznymi? ( Dz 17,22-34)

Jaka prawda o Bogu szczególnie mocno zaakcentowana jest w religii chrześcijańskiej? (1 J 4,16; Łk 15,3-7; 1 J 4,9-10; Rz 5,6-8)

Na czym polega zaakcentowanie miłości w moralności chrześcijańskiej? ( 1 J 4,7-8; Łk 10,27; Mt 5,43-48; 25,31-46)

Na czym polega różnica między pogańskimi obrzędami sakralnymi a sakramentami sprawowanymi w Kościele?

W jakiej relacji do pełni objawienia w Chrystusie mogą być różne wierzenia i praktyki religii niechrześcijańskich?

Jaka różnica zachodzi między Pismem Świętym a różnymi księgami świętymi religii niechrześcijańskich?

Jakie znaczenie dla poznania Boga mają niechrześcijańskie religie? (Dz 17,22-23)

Dlaczego nie można stawiać na równi wierzeń różnych religii z wiarą w Boże Objawienie?

Jedyny Bóg

Istnieje tylko jeden Bóg prawdziwy

Dlaczego Bóg może być tylko jeden? (1 Kor 8,5-6)

Do jakich postaw zobowiązuje nas wiara w jednego Boga? (Mt 4,10; Mk 12, 29-30)

W jaki sposób często ujawnia się rozbieżność między wiarą w jednego Boga, a postawami i dążeniami człowieka?

Imię i Natura Boga prawdziwego

Jakie pytania rodzą się w człowieku pragnącym poznać rzeczy, drugiego człowieka i Boga?

Na jakie ograniczenia napotyka ludzki język, gdy pragnie opisać Boga?

Co można powiedzieć o naturze i imieniu Boga? (Wj 3,13n)

Co znaczy, że Bóg jest duchem czystym?

Co znaczy, że naturą Boga jest Miłość? (1 J 4,8)

W jakim znaczeniu Bóg jest Prawdą

Przymioty Boga

Co nazywamy przymiotami Boga?

Dlaczego Boga nie można traktować jak jakąś moc kosmiczną lub nieosobową siłę?

Co znaczy, że Bóg jest nieskończenie doskonały?

Co znaczy, że Bóg jest niezłożony?

Co znaczy, że Bóg jest niezmierzony?

Co znaczy, że Bóg jest wszechobecny?

Co znaczy, że Bóg jest niezmienny?

Co znaczy, że Bóg jest wieczny?

Co znaczy, że Bóg jest wszechmocny?

Co znaczy, że Bóg jest niewidzialny?

Na czym polega świętość Boga?

Na czym polega miłosierdzie Boże?

W jaki sposób ujawnia się Boża wolność?

Co znaczy, że Bóg jest transcendentny i immanentny?

Na czym polega dobroć Boga?

Na czym polega sprawiedliwość Boża?

Jak pogodzić sprawiedliwość Bożą z Jego miłosierdziem?

Co znaczy, że Bóg jest wszechwiedzący?

Dlaczego znajomość przyszłego losu istot wolnych przez Boga nie ogranicza ich wolności?

Dlaczego niesłuszny jest zarzut, że Bóg ograniczył wolność Judasza?

Co znaczy, że Bóg jest prawdomówny?

Do jakich postaw wobec zobowiązuje nas prawdomówność Boga?

W jaki sposób ujawnia się wierność Boga wobec ludzkich niewierności wobec Niego?

Opatrzność Boża

Co nazywamy Bożą Opatrznością? (Mt 6,26-34)

Co głosi deizm i w czym sprzeciwia się on wierze chrześcijańskiej? (Mt 6,25-34)

W jaki sposób Bóg kieruje materią nieożywioną, zwierzętami oraz rozumnym i wolnym człowiekiem? (J 15,10-15)

Dlaczego wszechmocny Bóg posługuje się stworzeniami dla osiągnięcia swoich celów? (Rdz 1, 26-28; 1 Kor 3, 9; Kol 1, 24; 4, 11; 1 Tes 3, 2:)

W jaki sposób mamy współdziałać z Bogiem opiekującym się wszystkimi i wszystkim? (Mt 6,33-34)

Jak pogodzić istnienie zła z Bożą Opatrznością, miłością i mądrością?

Dlaczego człowiek powinien zaufać i powierzyć się Bożej Opatrzności? (Mt 6, 31-33:Mt 10, 29-31)

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej

Na jakiej podstawie Kościół uczy, że jest jeden Bóg w trzech Osobach Boskich, chociaż brak takich sformułowań w Piśmie św.? (Mk 1,9-11)

Co decyduje o realnej różnicy między Boskimi Osobami?

Jak tradycja wschodnia tłumaczy pochodzenie Ducha Świętego?

O jakich formach zbawczego działania poszczególnych Osób Trójcy Świętej wspomina „Credo” odmawiane w czasie Mszy św.?

Jaki związek z Trójcą Świętą posiadamy dzięki sakramentowi chrztu? (Mt 3,16n)

O czym przypomina nam czynienie znaku krzyża? (Kol 2,19-20; Łk 9,23-26)

Bóg jedynym Stwórcą wszystkiego

Stworzenie dziełem Trójosobowego Boga

Dlaczego Bóg stworzył świat i człowieka?

Dlaczego autor natchniony mówi o sześciu dniach stworzenia i jaką prawdę chce nam przekazać? (Rdz 1,1-2,4)

Co teologia nazywa ciągłym stwarzaniem?

Czy wierzący może przyjąć teorię ewolucji? (Rdz 1,1-2,4)

Ludzkość pochodzi od jednej czy od wielu par? (Dz 17,26-27)

Jakie prawdy przekazuje nam drugi opis stworzenia, mówiący o ulepieniu człowieka z prochu ziemi? (Rdz 2,4-7)

Co chce wyrazić autor natchniony mówiący, że kobieta została stworzona z „żebra Adama”? (Rdz 2,18-25; Mk 10,1-12)

Jakie istoty rozumne - oprócz człowieka - stworzył Bóg? (Hbr 1,5-14)

Czy wiara dopuszcza istnienie pozaziemskich cywilizacji?

WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM-STWÓRCĄ

W jaki sposób rodzice mają współdziałać z Bogiem -Stwórcą? (Rdz 1,28; Łk 1,38)

Co znaczy, że każde spotkanie z drugą osobą powinno być współdziałaniem z Bogiem, Stwórcą człowieka? (Łk 19,1-10)

W jakim znaczeniu praca nad swoim usposobieniem stanowi współdziałanie z Bogiem-Stwórcą? (Mt 5,48; 25,14-30)

Jak powinna wyglądać nasza praca, aby była współdziałaniem z Bogiem-Stwórcą? (Rdz 1,28.31; Rz 12,2)

WSPÓŁDZIAŁANIE Z BOGIEM OPIEKUJĄCYM Się STWORZENIAMI

Co głosi deizm i w czym sprzeciwia się on wierze chrześcijańskiej? (Mt 6,25-34)

W jaki sposób Bóg kieruje materią nieożywioną, zwierzętami oraz rozumnym i wolnym człowiekiem? (J 15,10-15)

W jaki sposób mamy współdziałać z Bogiem opiekującym się wszystkimi i wszystkim? (Mt 6,33-34)

Człowiek - istota obdarowana ciałem i duszą

CZŁOWIEK – ISTOTA ROZUMNA ZŁOŻONA Z CIAŁA I DUSZY

Jak Kościół tłumaczy powstanie duszy pierwszego człowieka i dusz rodzących się obecnie dzieci? (Rdz 2,7)

Co to jest kreacjonizm?

Jaką błędną naukę głosi traducjonizm (generacjanizm)?

Co głosi błędna teoria preegzystencji dusz?

Dlaczego Kościół odrzuca teorię reinkarnacji?

Czym jest dusza ludzka? (Mt 16,26)

Co znaczy, że dusza jest formą ciała?

Jakie "ja" posiadamy dzięki duszy?

Jakie zdolności odróżniające człowieka od zwierząt posiada on dzięki duszy?

Dlaczego nie można utożsamiać duszy z psychiką człowieka?

Jakie doświadczenia i obserwacje zaprzeczają twierdzeniu, że człowiek jest istotą wyłącznie materialną? (2 Kor 4,16)

Co znaczy, że dusza ludzka jest duchowa?

Co ma na myśli św. Paweł mówiąc o "ciele" sprzeciwiającym się "duchowi"? (Ga 5,16-23)

Co znaczy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna? ( Mt 10,28, Ap 6,9)

Dlaczego dusza ludzka jest nieśmiertelna?

Jakie uzdolnienia pozostają w duszy po śmierci człowieka?

Jaki los czeka duszę po śmierci człowieka, przed zmartwychwstaniem ciał?

Czy zwierzęta i rośliny posiadają duszę?

Na czym polega wartość ciała ludzkiego? (1 Kor 15,35-49)

Dlaczego nie można twierdzić, że dziecko jest częścią organizmu matki i dlatego też może ona decydować przed jego narodzeniem o jego życiu lub śmierci?

Człowiek – obraz i podobieństwo Boże

Przez co człowiek jest podobny do Boga? (Rdz 1,26-28)

Czy jest podobny do Boga człowiek świadomie czyniący zło?

Na czym polega naturalne i nadprzyrodzone podobieństwo człowieka do Boga? (Ga 2,20)

Czy dusza ludzka i dar życia Bożego to to samo? (J 5,24-25)

Na czym polega „wspólnotowe” podobieństwo człowieka do Boga? (Rdz 1,27)

Co znaczy, że podobieństwo do Boga jest równocześnie darem i zadaniem? (Ef 4,11-13)

CZŁOWIEK – ISTOTA OBDARZONA SUMIENIEM

Jakie znaczenie ma dla człowieka fakt posiadania sumienia?

Co nazywamy sumieniem przeduczynkowym, a co - sumieniem pouczynkowym? (J 18,38-19,15; Mk 14,66-72)

Skąd sumienie „wie”, co jest dobre a co złe? (Rz 2,14-16)

Na czym polega formowanie sumienia? (Mt 6,22-23)

Kiedy sumienie funkcjonuje właściwie, a kiedy – nieprawidłowo? (Łk 6,39-40; Mt 15,3-6)

Człowiek – istota wolna

Co można powiedzieć o wolności człowieka zamkniętego w więzieniu i czy zawsze jest całkowicie wolny ten, kto może robić wszystko, na co tylko ma ochotę? (Mk 6,17-20; Rz 1,24-30)

Na czym polega etyka sytuacyjna i na jakie niebezpieczeństwa naraża ona człowieka?

Co sądzić o wolności człowieka, który z miłości do Boga i ludzi narzuca sobie wiele ograniczeń i rygorów? (Łk 21,1-4; Mk 1,4-7)

Co znaczy, że Chrystus przez Ducha Świętego przywraca nam wewnętrzną wolność? (Rz 7,14-8,9)

Ludzka wolność a Boża wszechwiedza

(zob. także. Wszechwiedza Boża)

Dlaczego pełne poznanie przez Boga naszego przyszłego losu wiecznego nie ogranicza naszej wolności? (Ef 1,4-6)

Czy Judasz był przez Boga zniewolony? (Łk 22,3-6; Mt 27,3-10)

Jak rozumieć słowa św. Pawła: Bóg „komu chce, ofiaruje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym"? (Rz 9,18)

Raj Pierwszych rodziców - symboliczne wyrażenie prawdy o początkach ludzkiej historii

Jaką prawdę przekazuje nam Pismo św. mówiące o umieszczeniu pierwszego człowieka przez Boga w „raju”? ( Rdz 2,8-17)

Jakie dary naturalne, nadprzyrodzone i pozaprzyrodzone otrzymali pierwsi rodzice?

Raj – Dary dla Adama i całej ludzkości

Co było fundamentem jedności pierwszych rodziców z Bogiem?

Na czym polegał dar harmonii otrzymany przez pierwszych rodziców?

Jakie teksty Pisma św. pouczają, że pierwszy człowiek przed upadkiem nie odczuwał pożądliwości?

Jaki dar przedstawiony jest jako biblijne "drzewo życia"? ( Rdz 2,9)

Czy ludzie żyliby wiecznie na ziemi, gdyby Adam nie zgrzeszył?

Czy pierwsi rodzice mieli inne ciało niż my?

Dlaczego pierwsi rodzice przed swoim upadkiem nie cierpieli?

Na czym polegał pozaprzyrodzony dar wiedzy pierwszych rodziców?

Jak rozumieć prawdę, że łaska Chrystusa przewyższa dary posiadane przez Adama?

"Drzewo poznania dobra i zła" – ład i porządek raju

Co oznacza biblijne "drzewo poznania dobra i zła"? ( Rdz 2,9)

Czy nauka o raju stoi w sprzeczności z teorią ewolucji?

Grzech pierworodny i jego następstwa

Zakaz Spożywania owoców z "drzewa poznania dobra i zła"

Dlaczego nakazy i zakazy Boże zawsze ujawniają troskę Stwórcy o dobro człowieka?

Jakie warunki osiągnięcia szczęścia ustanowił Bóg dla człowieka?

Dlaczego nie można naruszać praw natury?

Dlaczego człowiek powinien się kierować normami moralnymi?

Dlaczego trzeba się troszczyć o dobre poznanie zasad moralnych?

Dlaczego nie wolno tworzyć dowolnych zasad moralnych?

Zwodzenie przez szatana

Kogo symbolizuje wąż z Księgi Rodzaju, który skłonił pierwszych rodziców do upadku?

Czy Bóg stworzył złe duchy?

Na czym polegał grzech aniołów?

Dlaczego grzech zbuntowanych aniołów nie może im być przebaczony?

Jaki wpływ na ludzi mają upadłe duchy?

Przez kogo moc szatana jest ograniczona?

Jaką metodą posługuje się szatan, aby skusić do grzechu człowieka? (Rdz 3,1-5; J 8,44)

Zło grzechu Adama

Dlaczego grzechu Adama i Ewy nie można uważać za legendę?

Na czym polegał grzech pierwszych rodziców? (Rdz 3,1-7)

Jakie przykazanie naruszyli piersi rodzice?

Dlaczego grzech pierwszych rodziców i każdy nasz grzech stanowi zaprzeczenie miłości?

W jakim sensie grzech pierwszych rodziców i każdy nasz grzech ujawnia brak zaufania Bogu?

Dlaczego grzech pierwszych rodziców i każdy nasz grzech ujawnia pychę?

Dlaczego grzech pierwszych rodziców był bardzo wielki?

Dlaczego przez swój grzech pierwsi rodzice zerwali przyjaźń z Bogiem? (Rdz 3,1-7)

Jakie dary pozanaturalne zniszczył grzech prarodziców?

W jakim znaczeniu pierwsi rodzice skrzywdzili nie tylko siebie, lecz i całą ludzkość?

Jaką prawdę wyraża wygnanie pierwszych rodziców z ogrodu edeńskiego? (Rdz 3,1-24)

Co oznaczają "cheruby i połyskujące ostrze miecza" przed ogrodem edeńskim? (Rdz 3,24)

W jakim sensie wygnanie z raju ujawnia Boże miłosierdzie względem człowieka?

Ludzkość po grzechu Adama

Każdy Człowiek skażony grzechem pierworodnym

Co w teologii nazywa się grzechem pierworodnym, a co jego następstwami?

Czym jest dziedziczony grzech pierworodny?

Pod jakim względem dziedziczony grzech pierworodny różni się od ciężkiego grzechu osobistego?

Co znaczy, że dziedziczony grzech pierworodny, nie będąc winą człowieka, jest jego grzechem własnym?

Co znaczy, że człowiek obciążony grzechem pierworodnym jest podobny do Adama i Ewy po ich grzechu?

W jakim sensie po grzechu pierwszych rodziców szatan zdobył panowanie nad człowiekiem?

Dlaczego panowanie szatana nad człowiekiem jest ograniczone?

Czym jest grzech świata i dlaczego nie można go utożsamiać z grzechem pierworodnym?

Co znaczy, że grzech pierworodny nie jest przekazywany przez naśladowanie?

W jakim sensie grzech pierworodny jest przekazywany przez zrodzenie?

Dlaczego generacjonizm błędnie wyjaśnia przekazywanie grzechu pierworodnego i pochodzenie duszy dziecka?

Dlaczego nauka o preegzystencji dusz błędnie wyjaśnia pochodzenie grzechu pierworodnego i duszy ludzkiej?

Pod jakim względem nauczanie pelagian różni się od nauki Kościoła o grzechu pierworodnym?

Co znaczy, że oddziaływanie grzechu Adama jest powszechne?

Kto nie był obciążony grzechem pierworodnym?

Dlaczego chrzest udzielany jest także dzieciom?

Co znaczy, że chrzest usuwa grzech pierworodny?

Jakie skutki grzechu Adama pozostają także po przyjęciu chrztu?

Cierpienie i Śmierć w świecie po grzechu Adama

O jakich formach cierpienia pierwszych rodziców mówi Księga Rodzaju?

W jakim sensie cierpienie jest następstwem grzechu pierwszych rodziców jak również skutkiem działań ludzkich?

Co znaczy, że człowiek potrafi powiększać lub pomniejszać cierpienie?

Jakie znaczenie ma dla nas nauka Pisma św. o pochodzeniu cierpienia?

Co znaczy, że śmierć króluje w świecie z powodu Adama i z powodu grzechów ludzkich?

Co znaczą słowa św. Pawła, że "śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli (Rz 5,12)?

Powszechna skłonność do zła po grzechu Adama

Co to jest pożądliwość?

O jakiej potrójnej pożądliwości mówi św. Jan (1 J 2,16.)

Jakie zło może powstać z szukania w życiu za wszelką cenę przyjemności?

Jakie zło może się zrodzić z powodu nadmiernego pożądania dóbr ziemskich?

W czym tkwi zło afirmowania siebie wbrew nakazom rozumu (KKK 377)

Jaki niekorzystny wpływ na odniesienie do Boga ma kierowanie się w życiu egoistycznymi pożądliwościami?

Jakie nastawienie do swojego celu ostatecznego ma człowiek kierujący się w życiu egoistycznymi pożądliwościami?

Jaki zły wpływ na relację między mężczyzną i kobietą ma uleganie egoistycznym pożądliwościom?

Jaki wpływ na jedność małżeńską ma uleganie pożądliwościom?

Dlaczego egoistyczne skłonności niszczą dobre relacje rodzinne?

Jakie krzywdzące bliźnich działania mogą się pojawić wskutek kierowania się egoistycznymi pożądliwościami?

Dlaczego poddawanie się pożądliwościom nie jest miłością do siebie samego, lecz egoizmem?

Do jakiego zniewolenia prowadzi uleganie pożądliwościom?

Jakie cierpienie powstaje wskutek kierowania się w życiu pożądliwościami?

Dlaczego ulega zachwianiu harmonia między światem a człowiekiem, kiedy kieruje się on pożądliwościami?

Dlaczego powinniśmy jak najlepiej poznać swoje złe skłonności?

Jakie dobro powstaje dzięki przeciwstawianiu się swoim pożądliwościom?

Dlaczego opieranie się pożądliwościom przyczynia się do zdobywania zasług na wieczność?

Jak można znaleźć umocnienie konieczne do przeciwstawiania się pożądliwościom?

W jaki sposób pożądliwości mogą być osłabiana lub rozbudzana?

Człowiek pozbawiony daru wiedzy po grzechu Adama

Co Katechizm mówi na temat ludzkiej natury i posiadanych przez nią po grzechu pierworodnym uzdolnień?

Jaki fałszywy obraz Boga wytworzyli w sobie pierwsi rodzice?

Jakie zachowania pojawiają się w człowieku, kiedy powstaje w nim fałszywy obraz Boga?

Dlaczego istnienie wielu religii wskazuje na słabość ludzkiego poznania?

Na jaki rodzaj niewiedzy skazuje się człowiek wstępujący do sekt?

W jakim znaczeniu ateizm stanowi trwanie w niewiedzy?

Dlaczego często nie znamy dobrze innych ludzi?

Jakie formy przyjmuje błędne poznanie siebie?

Jakim błędom ulega nieraz człowiek w sferze moralnej?

Dlaczego szukanie szczęścia w grzechu stanowi tragiczną pomyłkę?

Na czym polega naturalna niedoskonałość poznania zmysłowego?

Dlaczego grzech Adama i grzechy osobiste ludzi hamują postęp w dziedzinie ludzkiej myśli?

Dlaczego lenistwo nie sprzyja rozwojowi intelektualnemu?

Jaki ujemny wpływ na poziom wiedzy ma niesprawiedliwość społeczna?

Jaki wpływ na ludzkie poznanie ma pycha?

Jezus Chrystus, Syn Boży i syn Maryi, jedynym ratunkiem dla ludzkości

Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek

Kogo św. Jan nazywa „Słowem”? (J 1,1-5)

Co oznacza stwierdzenie św. Jana: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”? (J 1,14)

Co znaczy, że w Chrystusie były dwie natury, lecz tylko jedna Osoba?

Na czym polegał błąd nestorianizmu?

Dlaczego św. Jan nazywa Chrystusa „Światłością”? (J 1,4-5.9-13)

Kto był matką Jezusa Chrystusa, a kto - Jego ojcem? Kim był św. Józef? (J 1,6-8. 15-37; Łk 3,1-19; 7,18-30; Mt 14,1-12; 11,7-14)

Na czym polegało posłannictwo św. Jana Chrzciciela? (J 1,6-8.15-37; Łk 3,1-19; 7,18-30; Mt 14,1-12; 11,7-14)

Jezus Chrystus — Zwycięzca grzechu i szatana

Dlaczego ludzkość nie mogła sama wybawić się ze swoich grzechów i potrzebowała Zbawiciela? (Łk 15,3-32; 6,39-41; 10,30-37)

Dlaczego szatan kusił Chrystusa i na czym polegało jego kuszenie? (Mt 4,1-11)

Jakie znaczenie dla naszej walki z pokusami i grzechem mają sakramenty i modlitwa? (J 15,1-11)

Jakie znaczenie dla przemiany i udoskonalenia świata posiada nasza walka z grzechem i troska o stały rozwój miłości? (Mt 5,13-16)

Jezus – nauczyciel prowadzący ludzkość DO OJCA

Jak Chrystus przedstawiał nam Ojca niebieskiego, aby wzbudzić w nas zaufanie do Niego i ułatwić nam nawrócenie się? (Mt 5,43-48; Łk 15,11-32; Mt 18,21-35)

W jaki sposób chrześcijanie mają naśladować Chrystusa nauczającego? (Mk 5,18-20)

W jaki sposób rodzice powinni naśladować Chrystusa Nauczyciela i Proroka? (Mt 18,5-7)

W jaki sposób w rodzinie lub w grupach czytać Pismo św., aby formowało ono nasze życie? (2 Tm 3,14-17)

Ewangelia wezwaniem do miłowania wszystkich ludzi

Na czym polega godność każdego człowieka, któremu mamy służyć? (Mt 25,31-46; Dz 9,1-6; 2 Kor 13,5; 1 Kor 3,16-17)

Dlaczego Chrystus wzywa nas do miłowania wszystkich ludzi i służenia im? (Łk 22,24-30; Mt 25,31-46)

Jak brzmi „nowe” Chrystusowe przykazanie miłości bliźniego? (J 13,34-35; 15,12-13)

Jezus uczy nas modlitwy

Jakie znaczenie dla przekształcania i zbawiania świata ma modlitwa? (Mk 1,35; Łk 5,16; 6,12; Mt 26,36-46; 7,7-11; Łk 11, 1-13)

O co prosimy Boga w modlitwie „Ojcze nasz”? (Łk 11,1-13; Mt 6,9-15)

Na czym polega modlitewne wstawiennictwo Chrystusa, Maryi i świętych? (Hbr 9,24; J 11,41-44; 2,1-10; Łk 7,1-6)

Jaką pomoc okazuje nam Duch Święty w modlitwie? (Rz 8,26-27)

Na czym polega wartość modlitwy wspólnej, przede wszystkim liturgicznej? Na czym polega tzw. modlitwa spontaniczna? (Mt 18,19-20)

Cudotwórcza działalność Chrystusa Pana

Jakie czyny Chrystusa świadczą, że przyszedł On wyzwolić świat z niewoli grzechu? (J 8,1-11; Łk 7,36-50; 5,17-26; 23,39-43; J 20,19-23)

Jakie znaczenie miały cuda dokonane przez Jezusa? (Mt 8,1-4; Mk 4,35-41; 6,34-44)

O czym pouczają nas cudowne wskrzeszenia dokonane przez Jezusa Chrystusa? (Łk 7,11-17; 8,49-56; J 11,38-44)

ZBAWCZA MĘKA I ŚMIERĆ KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA

1. Dlaczego grzech uniemożliwia człowiekowi osiągnięcie wiecznego szczęścia? (Łk 16,19-31; 1 Kor 2,9)

2. Jakie znaczenie dla naszego zbawienia posiada miłość Chrystusa, Jego męka i śmierć krzyżowa? (J 15,13; Rz 5,7-8; Hbr 5,8-10)

3. Co znaczy, że Chrystus przez swoją mękę i śmierć krzyżową wynagrodził Ojcu niebieskiemu za nasze zniewagi grzechowe? (Hbr 10,5-10)

4. Czym jest gniew Boży i co znaczy, że Chrystus jest naszym wybawcą „od nadchodzącego gniewu” (1 Tes 1,10)? (Rz 2,5-11; 5,8-9; Ef 2,3-10)

5. Jaki związek zachodzi między ofiarą krzyżową Chrystusa a Mszą św.? (Mt 26,26-30; 1 Kor 11,23-27)

6. Jaką powinniśmy przyjąć postawę, jeśli chcemy wraz z Chrystusem ofiarować się Ojcu niebieskiemu? (Rz 12,1-2; Mk 8,34)

Zstąpienie jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, do piekieł

Jaką prawdę o zbawieniu ludzkości wyraża zstąpienie Chrystusa do piekieł? (1 P 3,18-19)

Co znaczy, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi? (1 Tm 2,3-6; J 3,14-18)

ZMARTWYCHWSTANIE ZWYCIĘSTWEM CHRYSTUSA NAD ŚMIERCIĄ

Na czym polegało zmartwychwstanie Chrystusa? (Łk 24,36-43)

Co znaczy, że zmartwychwstając Chrystus pokonał również naszą śmierć? (1 Kor 15,20-28)

Jakie znaczenie dla wybawienia nas z grzechów miało zmartwychwstanie Chrystusa? (1 Kor 15,17-20)

Wniebowstąpienie Chrystusa Pana

1. W jaki sposób Pismo św. przedstawia wniebowstąpienie Chrystusa? (Dz 1,1-11)

2. Gdzie znajdował się Chrystus „po zmartwychwstaniu” a „przed wniebowstąpieniem”? (J 20,11-18)

3. Jakie znaczenie dla naszego wiecznego szczęścia ma wniebowstąpienie Chrystusa? (J 14,1-3; Hbr 9,24; J 16,7)

4. Jak należy rozumieć obietnicę Chrystusową: „Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie" (J 14,3)? (Dz 1,9-11)

5. Jaki kontakt z Chrystusem możliwy jest teraz, po Jego wniebowstąpieniu? (Mt 28,20;18,20; J 14,23)

NASZ UDZIAŁ W TAJEMNICY PASCHALNEJ JEZUSA CHRYSTUSA

1. Co teologia nazywa „paschą” Chrystusa? (J 14,2-6)

2. Co znaczy, że ochrzczony człowiek ma udział w misterium paschalnym Chrystusa? (Rz 6,3-14)

3. Jakie znaczenie dla zbawienia świata ma pokonywanie swoich grzechów oraz troska o uczciwe życie? (Ga 6,14)

Nie ma wielu zbawicieli Ani wielu ekonomii zbawienia

Na czym polega jedność zbawczej ekonomii?

Dlaczego błędne jest twierdzenie, że Słowo Boże ujawniło się w historii w różnych postaciach?

Co znaczy, że nie ma odrębnej ekonomii zbawczej Logosu-Boga i Słowa wcielonego?

Co znaczy, że nie ma zbawczej ekonomii Ducha Świętego niezależnej od zbawczego działania Słowa Bożego?

W jakim znaczeniu niechrześcijanie mogą dostąpić zbawienia na mocy jedynej ekonomii zbawienia?

Kościół prowadzący do zbawienia

Założenie Kościoła przez Chrystusa

Jaki był cel założenia przez Chrystusa Kościoła? (Mk 16,15-16)

W jaki sposób Chrystus zaczął tworzyć Swój Kościół? (Łk 6,12-16)

Jakie znaczenie dla Kościoła miało ustanowienie przez Chrystusa sakramentu Eucharystii? (1 Kor 10,16-17)

Jakie znaczenie dla Kościoła miało zesłanie Ducha Świętego? (Dz 2,1-21)

Jakie znaczenie dla Kościoła posiada sakrament chrztu i bierzmowania? (1 Kor 12,12-13)

Natura powszechnego i apostolskiego Kościoła — ludu Bożego

Jakie znaczenie dla naszego życia posiada zastanawianie się nad istotą Kościoła?

Jak inaczej nazywa się Kościół Chrystusa? (1 P 2,9)

Co znaczy, że Kościół jest „powszechny”? (Ef 2,11-22)

Czym Kościół różni się od społeczności świeckich? (1 Kor 3,16-17; Ef 4,4-5)

Co to znaczy, że Kościół jest równocześnie widzialny i niewidzialny? (Mt 5,13-16)

Co znaczy, że Kościół jest „apostolski”? (Mt 28,18-19; 18,18)

Konieczność Kościoła do zbawienia. Przynależność do Kościoła

Czy poza Kościołem jest możliwe zbawienie?

Kto, według Soboru Watykańskiego II, należy do Kościoła w pełni? (KK 14)

Kto należy do Kościoła w sposób niepełny? (KK 15)

Kto, według Soboru Watykańskiego II, jest przyporządkowany do ludu Bożego? (KK 16)

Różne posługi w Kościele

Jaką prawdę wyraża św. Paweł mówiąc, że Kościół jest Ciałem Chrystusa? (Rz 12,3-8)

Jakie znaczenie dla Kościoła i świata mają dary Ducha Świętego udzielane członkom Kościoła? (1 Kor 12,4-11)

Jaką rolę w budowaniu Kościoła i królestwa Bożego odgrywają kapłani i biskupi? (2 Tm 4,1-5; por. 1 P 5,1-5)

Jaką rolę spełniają świeccy w budowaniu i umacnianiu Kościoła oraz królestwa Bożego? (Mt 25,14-30)

Na czym polega posługa papieża? (Mt 16,18-19; Łk 22,31-32; J 21,15)

Jakie znaczenie posiada dla Kościoła i świata życie zakonne? (Mt 5,13-16)

KOŚCIÓŁ — WSPÓLNOTA DĄŻĄCA DO JEDNOŚCI I JEDNOCZĄCA ŚWIAT W CHRYSTUSIE

Jaki wpływ na jedność ludzkości wywiera grzech? (Mk 9,33-35)

Co czynił i nadal czyni Chrystus, aby zjednoczyć świat? (J 11,51-52)

Dlaczego jedność Kościoła jest czymś bardzo ważnym dla Chrystusa? (J 17,11)

Sakramentalna jedność Kościoła w Chrystusie i Duchu Świętym

Co znaczy, że Chrystus i Duch Święty są fundamentem jedności Kościoła? (J 15,5-8)

Jaka więź istnieje między katolikami, prawosławnymi i protestantami dzięki sakramentowi chrztu? (1 Kor 12,12-13; 3,16)

Jaki wpływ na jedność Kościoła ma Eucharystia i inne sakramenty? (1 Kor 10,16-18)

Jedność Kościoła w prawdzie I w dążeniu do wspólnego celu

Jaka prawda przekazana przez Jezusa Chrystusa jednoczy kościoły katolicki, prawosławny i protestancki i dlaczego jedność Kościoła w prawdzie nie jest jeszcze doskonała?

Jakie prawdy religijne łączą chrześcijan z poganami? (Dz 17,22-23; J 1,9)

W jaki sposób wszyscy chrześcijanie powinni dążyć do pełnej jedności w prawdzie? (J 14,26; 1 Tm 6,20-21)

Co znaczy, że nadzieja jednoczy chrześcijan?

Miłość jednoczy Kościół Chrystusa

Na czym polega miłość do Boga i jaką rolę odgrywa ona w jednoczeniu Kościoła? (1 J 5,2-3; Mt 12,50)

W jaki sposób niechrześcijanie mogą okazywać miłość prawdziwemu Bogu? (Rz 2,14-15; Dz 17,22-31)

Jakie znaczenie dla jedności Kościoła ma wzajemna miłość wszystkich chrześcijan? (Dz 4,32-37)

HIERARCHICZNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA

Na czym polega hierarchiczna jedność Kościoła? (Mt 16,18-19)

Co znaczy, że Kościół Chrystusa zespalają liczne więzy? (Ef 4,4-5)

Kiedy nastanie pełna jedność Kościoła? (Ap 7,9-12)

ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA

Na czym polega istota świętości Kościoła? (1 Kor 3,16-17)

Co znaczy, że świętość Kościoła zależy w pewnym stopniu od nas samych? (Kol 3,5-17)

Dlaczego Chrystus zakazał wykluczać z Kościoła wszystkich „grzesznych” i „słabych”? (Łk 5,27-32; por. Mt 13,24-30)

Co sądzić o opinii, że święci nigdy nie upadali? (Mk 14,66-72; Łk 22,24; Mt 19,27; Mk 14,37;41,50)

Jaki wpływ na naszą świętość ma spotykanie się z Chrystusem w sakramentach? (J 15,5)

Jakie znaczenie dla rozwoju świętości ma spotykanie się z Chrystusem na modlitwie? (J 16,23-24)

Jaki wpływ na rozwój świętości ma słuchanie słowa Bożego? (J 15,1-4)

Jakie znaczenie dla rozwoju świętości ma służba bliźniemu? (1 J 3,16-18)

DUCH ŚWIĘTY FUNDAMENTEM ŚWIĘTOŚCI

Co znaczy, że Duch Święty jest fundamentem naszej świętości? (Rz 5,5)

Jakimi cechami - według 1 Kor 13,1-10 - powinna się charakteryzować miłość udzielana przez Ducha Świętego? (1 Kor 13,1-10)

Jak powinna wyglądać miłość do Boga i do ludzi według Mt 5,1-12? (Mt 5,1-12)

O jakich owocach Ducha mówi Ga 5,22-23? (Ga 5,22-23)

Jakie znaczenie dla rozwoju miłości ma usuwanie swoich wad? (Ef 4,25-5,6)

Na czym polegają natchnienia Ducha Świętego?

ŚWIĘTOŚĆ WYPEŁNIANIEM WOLI BOŻEJ ORAZ NAŚLADOWANIEM CHRYSTUSA

Jaki związek zachodzi między wypełnianiem woli Bożej a świętością? (Łk 1,26-38)

Jaki związek zachodzi między świętością a naśladowaniem Chrystusa? (Rz 15,1-9)

Na czym polega "wewnętrzne" naśladowanie Chrystusa? (Flp 2,3-11)

Czym naśladowanie Chrystusa różni się od naśladowania innych ludzi? (Ga 2,19-20; por. J 15,1-11)

Co pomaga nam lepiej naśladować Chrystusa?

Świętość pełną miłości służbą człowiekowi

Jakiego sposobu odnoszenia się do bliźnich wymaga świętość? (Mt 25,40; 7,12)

W jaki sposób powinniśmy się troszczyć o fizyczny rozwój drugiego człowieka? (Jk 2,14-17; por. Mt 25,31-40)

Na czym polega troska o intelektualny i moralny rozwój drugiego człowieka? (2 Tm 4,1-5)

W jaki sposób można się troszczyć o religijny rozwój bliźnich? (Mt 28,19-20)

Co znaczy, że rodzice odpowiadają za wszechstronny rozwój swoich dzieci? (Ef 6,4; Mt 18,5-6)

W jakim sensie Kościół odpowiada za doskonalenie i wszechstronny rozwój człowieka? (Mt 5,14-16)

POWSZECHNE POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI, A ŻYCIE ZAKONNE

Dlaczego niesłuszne jest przekonanie, że świętymi powinni być tylko zakonnicy, zakonnice i kapłani? (1 P 2,9-10; por. Mt 5,43-48)

Czym charakteryzuje się świętość zakonna? (J 15,12-17)

Jakie znaczenie dla Kościoła i dla ludzkości mają zakony kontemplacyjne?

KOŚCIÓŁ TWÓRCĄ KRÓLESTWA PRAWDY I MIŁOŚCI

Co znaczy, że Kościół jest ludem Bożym przekształcającym świat w królestwo Boże? (Mt 5,13-14)

Na czym polega wypełnianie funkcji prorockiej przez cały lud Boży i jakie ma ono znaczenie dla Kościoła i świata? (Rz 10,8-10)

Na czym polega wypełnianie funkcji kapłańskiej przez hierarchię i przez świeckich i jakie znaczenie ma ono dla Kościoła i dla świata? (1 P 2,4-5; Rz 12,1-2)

Jakie znaczenie dla Kościoła i dla przemieniania świata mają sakramenty święte?

POMOC KOŚCIOŁA W USUWANIU LUDZKICH CIERPIEŃ

Jaki jest powód istnienia w świecie cierpienia i śmierci? (Rdz 3,16-19)

Na czym polegała Chrystusowa walka z ludzkim cierpieniem i śmiercią? (Łk 4,38-41)

Co znaczy, że usuwanie cierpienia z ludzkiego życia jest powołaniem Kościoła? (Łk 10,8-9)

Jakimi środkami można, a jakimi - nie można usuwać cierpień?

KOŚCIÓŁ NIESIE Z CHRYSTUSEM KRZYŻ ZBAWIENIA

Jakie znaczenie posiada cierpienie Chrystusa i zjednoczonych z Nim ludzi? (Kol 1,24; Ga 6,14)

Co znaczy, że cierpienie może stać się drogą do szczęścia? (1 P 5,10; Rz 8,18)

Dlaczego nie można zabijać chorych i cierpiących? (Ga 6,2)

Jakie znaczenie dla chorego i dla zbawienia świata posiada sakrament namaszczenia chorych? (Jk 5,14-15)

W jakim znaczeniu całe życie chrześcijanina i jego działalność mogą być zbawczym krzyżem? (Łk 9,23)

Jak należy się zachowywać w cierpieniu, aby przyczyniało się do zbawienia świata? (Mt 26,37-39)

Dlaczego chrześcijańska nauka o cierpieniu nie niszczy radości wierzących? (Rz 6,8-9)

Sakrament chrztu świętego

NARODZENIE Z WODY I Z DUCHA ŚWIĘTEGO

Co Chrystus mówi Nikodemowi na temat ponownego narodzenia się z Ducha Świętego? (J 3,3-13)

Dlaczego każdy odrodzony przez Ducha Świętego człowiek powinien wierzyć i kochać? (J 16,13; Rz 5,5)

Jakimi cechami powinna odznaczać się miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach i do jakiej nas uzdalnia? (1 Kor 13,4-8)

KONIECZNOŚĆ CHRZTU DO ZBAWIENIA

Dlaczego chrzest jest konieczny do zbawienia? (Mk 16,16; J 3,5)

Kto bez chrztu z wody może dostąpić zbawienia?

Co teologia nazywa chrztem pragnienia?

Na czym polega chrzest krwi? (Ap 7,13-17)

Czy umierające bez chrztu dzieci mogę osiągnąć zbawienie? (Mk 10,13-16; Mt 19,25-26)

W jaki sposób i kto może udzielać sakramentu chrztu św.? (Dz 8,36-38)

Dlaczego sakramentu chrztu udziela się tylko raz?

Na czym polega sprawowanie powszechnego kapłaństwa wiernych? (1 P 2 ,4-5. 9-10)

DUCH ŚWIĘTY OŻYWIA NAS BOŻYM ŻYCIEM

Co znaczy, że zamieszkanie Ducha Świętego w nas nie jest bierne, lecz aktywne? (1 Kor 3,16; 2 Kor 3,6)

Do jakiej formy życia wzywa św. Jan w 1 J 3,16-18 wszystkich ożywionych przez Ducha Świętego? (1 J 3,16-18)

Na czym polega duchowa śmierć człowieka, będąca udziałem w śmierci Chrystusa? (1 J 3,14)

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

Czym usprawiedliwienie, o którym mówi św. Paweł, różni się od usprawiedliwienia głoszonego przez faryzeuszów? (Rz 3,21-28)

Jaką rolę w usprawiedliwieniu człowieka spełnia Duch Święty? (1 Kor 6,11; J 16,13; Rz 5,5)

Do jakiej przemiany życia wzywa św. Paweł w Liście do Efezjan4,22-5,2 wszystkich usprawiedliwionych przez łaskę Chrystusa? (Ef 4,22-5,2)

WIARA PROWADZĄCA DO USPRAWIEDLIWIENIA

Na czym polegała wiara Abrahama, dzięki której dostąpił on usprawiedliwienia? (Rz 4,18-22 lub Rdz 12,1-8; Hbr 11,17-19 lub Rdz 22,1-19)

W czym przejawiała się wiara uczniów powołanych przez Jezusa, którzy poszli za Nim? (Mt 9,9-13; 4,18-22)

Jaką wiarę św. Jakub nazywa martwą? (Jk 2,14-26)

Czy w religiach niechrześcijańskich można dojść do wiary dającej usprawiedliwienie? (Hbr 11,6)

Na jakiej podstawie małe dziecko dostępuje w sakramencie chrztu usprawiedliwienia, skoro warunkiem dostąpienia tej łaski jest wiara?

W jaki sposób powinien się przygotować do chrztu człowiek dorosły, jeśli chce otrzymać łaskę usprawiedliwienia? (Dz 8,25-38)

JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

Dlaczego błędne jest twierdzenie, że „dzieci Boże” to tylko „pobożne” bez głębszej treści określenie chrześcijan? (1 J 3,1)

Kiedy ujawni się chwała dzieci Bożych? (1 J 3,2)

Jaki wpływ na rozmowę nas, dzieci Bożych, z Ojcem, ma Duch Święty? (Rz 8,14-15; 8,26-27; Ga 4,6-7)

Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec Ojca niebieskiego oraz ludzi, skoro jesteśmy dziećmi Bożymi? (Mt 18,1-5; 23,1-12)

Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu zobowiązuje nas do naśladowania Chrystusa? (Ga 3,27-28)

Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu zobowiązuje do naśladowania doskonałości Ojca niebieskiego? (Mt 5,43-48)

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

1. Dlaczego sakrament bierzmowania nazywa się także sakramentem wylania Ducha Świętego? (Dz 8,14-17)

2. Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania? (Dz 4,1-22)

3. Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

Najświętszy Sakrament - Eucharystia

Realna obecność Chrystusa w Eucharystii

Kiedy Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament? (1 Kor 11,23-27)

Dlaczego Eucharystię można nazwać sakramentem obecności Chrystusa? (J 6,32-35. 48-52)

Co znaczy, że obecność Chrystusa w Eucharystii nie jest symboliczna, lecz realna?

Co oznacza, że Chrystus jest obecny substancjalnie pod postaciami eucharystycznymi?

Dlaczego nie można mówić, że obecność Chrystusa w Eucharystii jest tylko subiektywnym przekonaniem wierzących?

Jaką prawdę wyraża stwierdzenie, że Chrystus jest obecny pod postaciami eucharystycznymi z Ciałem, Krwią, duszą i Bóstwem?

Dlaczego słowa: "to jest Ciało Moje", "To jest Moja Krew", w odniesieniu do Eucharystii Kościół rozumie dosłownie, jako mówiące o prawdziwym Ciele i prawdziwej Krwi Chrystusa?

Co wskazuje na to, że zapowiadając ustanowienie Eucharystii, Jezus miał na myśli swoje prawdziwe Ciało i swoją prawdziwą Krew?

W jakie inne niż eucharystyczna formy obecności Chrystusa wierzy Kościół?

Dlaczego eucharystyczna obecność Chrystusa jest wyjątkowa

Od jakiego momentu Chrystus jest realnie obecny pod postaciami chleba i wina? (Mk 14,22-25)

Co znaczy, że obecność Chrystusa w Eucharystii jest stała?

Jaką wartość posiada adoracja Najświętszego Sakramentu?

SAKRAMENT jedności - Komunia święta

1. Dlaczego Eucharystię można nazwać sakramentem jedności? (J 15,1-11)

2. Co znaczy, że Eucharystia jest pokarmem dla duszy? (J 6,33-35)

3. Co zapewnia Komunia św. ciału człowieka? (J 6,54.58)

4. Co stanowi przeszkodę w przystępowaniu do Komunii św.? (1 Kor 11,26-31)

5. Na czym polega komunia św. duchowa? (Ef 3,17; J 14,23)

6. Co sądzić o twierdzeniu, że lepiej pomodlić się spokojnie w domu lub na „łonie przyrody” niż na Mszy św. w zatłoczonym kościele? (Mt 18,19-20)

EUCHARYSTIA ZBAWCZĄ OFIARĄ

Jakie zbawcze wydarzenie uobecnia się w każdej Mszy św.? (1 Kor 11,26)

Jakie podobieństwa i różnice zachodzę między Mszą św. a ofiarą krzyżową Jezusa Chrystusa? (Łk 23,46)

W jakim momencie Mszy św. uobecnia się ofiara krzyżowa Chrystusa? (1 Kor 11,23-27)

Na jakiej podstawie kapłan, a na jakiej - wszyscy wierni włączeni są w składanie zbawczej ofiary przez Jezusa Chrystusa? (1 P 2,9)

Co mają wierni wraz z kapłanem składać Ojcu niebieskiemu w ofierze? (1 P 2,4-5; Rz 12,1)

Dlaczego składanie Bogu w ofierze swego życia zobowiązuje do ciągłego doskonalenia się? (Rz 12,1-2)

Na czym polega ofiarnicze usposobienie? (Łk 22,39-44)

Jaką postawę przyjmować w cierpieniach, aby stały się one zbawcze ofiarę? (Mt 26,36-46)

Jak zespolić życie codzienne z uczestnictwem we Mszy św.? (Hbr 10,5-7)

Co oznaczają słowa: „To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza”, wypowiadane w czasie konsekracji? (Hbr 8,8-12)

Co oznaczają Msze św. „ku czci świętych”?

"Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w Chwale"

O jakich prawdach wiary przypomina nam aklamacja: "Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w Chwale"

Jaki związek z Ofiarą Krzyżową Jezusa Chrystusa ma Eucharystia?

Jakie powiązanie zachodzi między zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa a Eucharystią?

Dlaczego przeistoczenie umożliwia nam spotkanie ze Zmartwychwstałym?

Jakie są skutki naszego spotkania się w Komunii św. ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem?

Z jakimi eschatologicznymi wydarzeniami ma związek Eucharystia?

Dlaczego Eucharystia rozbudza naszą nadziej?

Sakrament pojednania - spowiedź święta

SAKRAMENT POJEDNANIA RATUNKIEM DLA GRZESZNIKA

W jaki sposób można zerwać jedność z Bogiem i utracić dar Jego życia? (Jk 2,14-19)

Dlaczego bez pomocy Boga człowiek nie potrafi uwolnić się od grzechów? (Łk 15,1-10)

Kiedy Chrystus ustanowił sakrament pojednania? (J 20,22-23)

Jakie słowa kapłana przypominają nam, że w sakramencie pokuty spotykamy się z miłosiernym Bogiem? (J 8,1-11)

Jakie znaczenie ma sakrament pokuty dla człowieka, który popełnił grzechy ciężkie, a jakie — dla osób, które takich grzechów nie popełniły? (Łk 15,11-24)

DLACZEGO SPOWIEDŹ PRZED KAPŁANEM A NIE PRZED SAMYM BOGIEM?

Jakie korzyści możemy mieć z tego, że spowiadamy się nie tylko przed samym Bogiem, ale również przed kapłanem? ( Jk 5,16; Ga 6,1-2)

Kiedy może być udzielone rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniego wyznania grzechów?

Kto może dostąpić przebaczenia wszystkich grzechów bez przystąpienia do sakramentu pojednania? (1 J 1,8-2,2)

Przebaczenie grzesznikowi i uświęcenie go przez łaskę Bożą

Co dzieje się w momencie udzielania rozgrzeszenia przez kapłana? (J 8,1-11)

SAKRAMENT POJEDNANIA WEZWANIEM DO BUDOWANIA KRÓLESTWA BOŻEGO

Na czym polega apostolska działalność świeckich? (Łk 8,38-39)

Co znaczy, że chrześcijanin ma tworzyć w swoim środowisku warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi człowieka? (Mt 5,9; Ga 5,22-23)

Co znaczy, że chrześcijanin powołany jest do wyzwalania człowieka z różnych form zła i cierpienia? (Dz 3,1-8)

W jaki sposób mamy wyzwalać innych z poczucia osamotnienia? (Rz 12,15-16)

Sakrament namaszczenia chorych

Kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych? (Mk 6,13)

W jaki sposób udziela się sakramentu chorych?

Jakie łaski otrzymuje człowiek w sakramencie namaszczenia chorych? (Jk 5,14-15)

Co należy przygotować, kiedy wzywamy kapłana do chorego?

POTRZEBA CIĄGŁEGO NAWRACANIA SIĘ

Co znaczy, że Bóg przebacza nam grzechy? ( Kol 1,21-23)

Na czym polega nawracanie się ukazane przez tzw. warunki dobrej spowiedzi? (Mk 1,14-15 )

Dobre przygotowanie się do spowiedzi - rachunek sumienia

PRAWDZIWA OCENA SIEBIE PRZED BOGIEM

Na czym polega szkodliwość niedostrzegania swoich grzechów? ( Łk 18,9-14)

Na czym polega szkodliwość niedostrzegania swoich zalet i możliwości? (Mt 25,14-30)

Co znaczy, że rachunek sumienia powinniśmy przeprowadzać w „obecności Boga”? ( Łk 23,39-43)

Co znaczy, że zrozumienie swojej winy może doprowadzić do lepszego przeżycia i poznania Boga? (Łk 7,41-43)

W jakim sensie poznanie siebie i swoich ograniczeń pomaga nam lepiej spełniać nasze chrześcijańskie zadania?

OCENA NASZEJ WIARY I MIŁOŚCI

Co znaczy, że nasze życie powinno wyrażać wiarę w Boga? ( Mt 6,25-34)

Co znaczy, że miłość powinna kierować naszym postępowaniem? (Łk 12,49)

W jakiej mierze „Hymn o miłości” św. Pawła może nam pomóc w przeprowadzaniu rachunku sumienia? ( 1 Kor 13,4-8)

Dlaczego powinniśmy często analizować nasze życie w świetle Błogosławieństw? (Mt 5,1-11)

Jakie znaczenie ma analizowanie swego życia w świetle „owoców Ducha Świętego”? ( Ga 5,22-23)

Co to jest „wada główna”? (J 12,4-6)

Jaki wpływ na miłość mogą mieć nastroje i szukanie w życiu przyjemności? ( Łk 16,19-31)

Czym miłość do siebie różni się od egoizmu? (Mt 22,39)

POZNANIE ZAGROŻEŃ NASZEJ MIŁOŚCI

W jaki sposób przez poznanie, czego nam najbardziej potrzeba w życiu, na czym nam najbardziej zależy, można poznać siebie? ( Łk 12,34)

Dlaczego analiza tego, kogo lubimy lub nie lubimy, może nam pomóc w poznaniu siebie? (Mk 6,17-20; Łk 16,14; Dz 6,8-10; 7,54)

Dlaczego zastanowienie się nad tym, co mnie u innych drażni, może być pomocne w poznaniu samego siebie? ( Łk 9,51-55)

Co możemy powiedzieć o sobie samych dzięki zanalizowaniu naszego stosunku do pieniędzy? (Łk 16,9-14; Mt 26,14-16)

Dlaczego pycha zagraża miłości?

Dlaczego chciwość niszczy miłości?

Dlaczego nieczystość stanowi zagrożenie dla miłości?

Dlaczego zazdrość jest niebezpieczna dla miłości?

Dlaczego łakomstwo może osłabić lub zniszczyć miłość?

Dlaczego gniew zagraża miłości?

Dlaczego lenistwo osłabia lub niszczy miłość miłości?

POZNANIE STOPNIA NASZEJ WINY

Czym grzech ciężki różni się od lekkiego? ( 1 J 5,17)

Jakimi zasadami kierować się przy określaniu stopnia naszej winy?

Jaki wpływ na wielkość grzechu ma świadomość lub nieświadomość zła przed jego popełnieniem? ( J 9,40-41; Łk 12,47-48)

Jakie znaczenie ma uświadamianie sobie złych czynów po ich dokonaniu? Czy uświadomienie sobie zła po popełnieniu go ma jakiś wpływ na stopień winy? (Mk 14,66-72; Mt 27,3-10)

Jak wpływać na zmniejszanie wyrzutów sumienia z powodu czynów popełnionych w przeszłości? ( Łk 19,8-10)

Jaki wpływ na stopień winy mogą mieć uczucia? ( Mt 26,69-75)

Jaki wpływ na stopień winy może mieć przymus fizyczny i moralny?

Jaki wpływ na stopień winy mają nałogi i złe przyzwyczajenia? ( Rz 7,14-25)

POMOC DEKALOGU W RACHUNKU SUMIENIA

Do czego wzywają nas, a czego zabraniają nam poszczególne Przykazania Boże?

ŻAL ZA GRZECHY

Na czym polega żal doskonały? ( Łk 7,44-50; Mt 26,69-75)

Jaki żal wystarcza do uzyskania przebaczenia w sakramencie pojednania? (Łk 15,11-21; 23,40-43)

Na czym polega doskonalenie motywów żalu?

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY

Na czym polega ogólne, a na czym — szczegółowe postanowienie poprawy? ( Rz 6,1-2)

Jakie znaczenie może mieć przedstawienie spowiednikowi swojego szczegółowego postanowienia poprawy?

Jak postąpić, gdy nękają nas obawy, że po spowiedzi znowu powrócimy do swoich grzechów i nie poprawimy się?

( Flp 2,13; J 15,5; Mt 19,26)

Czy faktycznie nie poprawiają się i nie doskonalą osoby ciągle popadające w te same grzechy? (Łk 18,9-14)

W jaki sposób można zwalczać pychę i rozwijać pokorę? ( Flp 2,2-11)

Jakim dobrem można przełamywać w sobie chciwość? (Łk 21,1-4)

Co sprzyja rozwojowi czystości seksualnej? ( 1 Kor 6,19-20)

Jakim dobrem można pokonywać zazdrość? (Ga 6,9-10)

W jaki sposób wyrabiać w sobie umiar w jedzeniu i piciu? ( Mk 1,4-6)

W jaki sposób opanowywać gniewliwość i wyrabiać w sobie szczerą miłość do innych? (Ef 4,31-32)

W jaki sposób usuwać lenistwo i rozwijać w sobie miłość aktywną? ( 2 Kor 11,23-28)

SZCZERE i ODWAŻNE WYZNANIE GRZECHÓW

Co powinniśmy wyznać w czasie spowiedzi św.? (Łk 23,39-43)

Jakie są skutki świadomego zatajenia w spowiedzi grzechów ciężkich, a jakie - grzechów lekkich? ( 1 J 1,8-10)

Co zrobić, gdy zapomniało się wyznać jakiś grzech w spowiedzi?

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Na czym polega zadośćuczynienie i jakie ma ono znaczenie? ( Łk 19,8-10)

Co można traktować jako zadośćuczynienie? (1 P 4,8.13-16)

Jakie znaczenie ma wyznaczona przez kapłana pokuta sakramentalna i kiedy należy ją wypełnić? ( Łk 3,10-14)

ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

Co dzieje się w momencie udzielania rozgrzeszenia przez kapłana? (J 8,1-11)

ODPUSTY

Skąd się wzięła praktyka odpustów i na czym one polegają?

Jakie są warunki dostąpienia odpustu zupełnego? ( Łk 23,39-43)

Jakie są warunki uzyskania odpustu cząstkowego?

W jaki sposób można było zyskać odpust z okazji Roku Jubileuszowego 2000?

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Jakie zadania zlecone przez Chrystusa apostołom maję wypełniać również kapłani? (Mt 28,18-20; Łk 22,19; J 20,22-23)

Ile jest stopni kapłaństwa?

Jakich darów udziela sakrament święceń? (1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6)

Dlaczego kapłanów obowiązuje życie w celibacie? (Mt 19,12)

Dlaczego kobiety nie przyjmują święceń kapłańskich?

Sakrament małżeństwa

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO — NARZECZEŃSTWO

1. Na czym polega przygotowanie się do małżeństwa? (Łk 6,31-33; Rz 15,3; 12,15-16)

2. Jaką formę powinna przyjąć miłość narzeczeńska? (Kol 3,12-17)

3. Na czym polega doskonalenie miłości narzeczeńskiej? (1 Kor 13,4-8)

4. Dlaczego Kościół sprzeciwia się stosunkom przedmałżeńskim i wszelkim małżeństwom „na próbę”? (1 Kor 6,19-20)

5. Co sądzić o tworzeniu się „par” wśród młodzieży?

6. Na czym polega konflikt i w jaki sposób można go rozwiązać? (Łk 2,41-50)

MAŁŻEŃSTWO JAKO SAKRAMENT

1. Co znaczy, że kapłan nie udziela sakramentu małżeństwa?

2. Czy można zawrzeć małżeństwo bez kapłana?

3. Kiedy — wbrew pozorom — małżeństwo nie zostało zawarte?

4. Jakich łask udziela Chrystus w sakramencie małżeństwa? (J 15,9-12)

NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

1. Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? (Mt 19,1-9)

2. Czy słowa Chrystusa mówiące o „wypadku nierządu” nie dopuszczają rozwodów? (Mt 5,32; 19,1-9)

3. Na czym polega unieważnienie małżeństwa? (Mt 19,12)

4. Co sądzi kościół katolicki o nierozerwalności małżeństw chrześcijan niekatolików, czyli protestantów i prawosławnych?

5. Czy może zostać rozwiązane małżeństwo niechrześcijan? (1 Kor 7,12-16)

6. Na czym polega separacja małżeńska? (1 Kor 7,10-11)

MIŁOŚĆ PŁODNA

1. Na czym polega współdziałanie małżonków z Bogiem-Stwórcą? (Rdz 1,27-28)

2. Dlaczego przerywanie ciąży jest wielkim grzechem? (Łk 9,48; Mt 25,40)

3. Dlaczego w przekazywaniu życia nie wyczerpuje się cały sens stosunków małżeńskich? (1 Kor 7,3-5)

4. Jakie możliwości czynienia dobra mają małżeństwa bezdzietne?

5. Na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo? (Mt 6,25-34)

6. Dlaczego wykluczanie lub ograniczanie liczby dzieci bez uzasadnionego powodu jest niemoralne? (Mk 9,36-37)

7. Jakie mogą być powody nieuzasadnionego ograniczania liczby dzieci w rodzinie?

8. Co jest grzechem we współżyciu małżeńskim? (J 15,12-16)

9. Dlaczego niemoralne jest stosowanie wszelkich środków antykoncepcyjnych, natomiast dozwolone są tzw. metody naturalne?

NATURALNE METODY PLANOWANIA POCZĘĆ

(oprac.: dr Małgorzata Kotnis-Telesińska)

1. Na czym polega metoda termiczna?

2. Na czym polega metoda śluzowa?

3. Na czym polega metoda objawowo-termiczna?

4. Co sądzić o niezawodności metod naturalnych?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYCHOWANIE DZIECI

1. Dlaczego swego współdziałania z Bogiem - Stwórcą rodzice nie mogą ograniczyć do samego tylko zrodzenia dzieci? Na czym polega wychowanie dziecka? (Mt 18,5-7)

2. Na czym polega wychowanie religijne dziecka? (Mk 10,13-16)

3. Jak uczyć dziecko modlitewnego kontaktu z Bogiem? (Mt 10,32-33)

4. W jaki sposób można wpływać na rozwój moralny dziecka? (1 J 4,7-12)

5. Na czym polega uświadamianie dziecku jego zadań wynikających z faktu przynależności do Kościoła? (Mt 5,13-16)

ŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

1. Na czym polega dążenie do świętości w małżeństwie? (Rz 12,1-3.9-13 12,1-3.9-13)

2. Co znaczy, że miłość w małżeństwie nie musi wcale zanikać, lecz przeciwnie — może się ciągle doskonalić? (Rz 12,14-18; 1 P 3,1-9)

3. W jakim sensie miłość Chrystusa do Kościoła oraz miłość Kościoła do Chrystusa stanowi dla małżonków wzór do naśladowania? (Ef 5,21-33)

MIEJSCE MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W KOŚCIELE

1. Co znaczy, że małżonkowie powołani są do budowania Kościoła? (Ef 4,1-6)

2. Na czym polega uczestnictwo rodziny w prorockiej posłudze Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła? (1 P 3,1-4; Mk 16,15-16)

3. Na czym polega udział rodziny w kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa i Kościoła? (1 P 2,4-5.9-10)

4. Na czym polega udział rodziny w królewskiej, czyli pasterskiej, posłudze Chrystusa i Kościoła? (Mk 10,42-45)

Przykazania Boże

Przejdź do przykazania: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

DEKALOG DROGOWSKAZEM W ŻYCIU (Streszczenie)

Co znaczy słowo „dekalog”?

Jak rozumieć stwierdzenie, że Boże przykazania ukazują nam drogę do nieba?

O czym przypominają nam trzy pierwsze przykazania Dekalogu?

Do czego wzywają nas przykazania od czwartego do dziesiątego?

Jak należy rozumieć prawdę, że Chrystus może w nas miłować?

Dlaczego potrzebujemy umocnienia naszej miłości przez Boga?

Na co należy zwrócić uwagę przeprowadzając rachunek sumienia według dziesięciu przykazań Bożych?

Jak można uzupełnić rachunek sumienia przeprowadzany według Dekalogu rachunkiem sumienia według grzechów głównych?

PIERWSZE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie )

Do czego zobowiązuje nas, a czego zakazuje pierwsze przykazanie Dekalogu?

W jaki sposób mamy stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu?

Dlaczego nawet wierzący człowiek powinien troszczyć się o pogłębianie swojej wiary i w jaki sposób może to czynić?

Jakie mogą być skutki zaniedbywania pogłębiania swojej wiary?

Na czym polega grzech niewiary?

Na czym polega grzech dobrowolnego zwątpienia?

Jak należy się zachowywać, kiedy atakuje nas pokusa zwątpienia?

Czym jest ateizm i jakie mogą być jego przyczyny?

Jakie różne formy może przyjmować ateizm?

Co to jest agnostycyzm?

Jaką rolę odgrywa w życiu człowieka nadzieja religijna i jak należy ją umacniać?

Na czym polega grzech zuchwałej nadziei?

Czym jest rozpacz?

Jakie są przyczyny i skutki dążenia do samych tylko celów ziemskich?

W jaki sposób powinniśmy okazywać Bogu naszą miłość?

Dlaczego wypełnianie woli Bożej jest najważniejszą sprawą w życiu wierzącego człowieka?

W jaki sposób można się spotykać z Bogiem na ziemi?

Jak wierzący człowiek powinien podchodzić do sakramentów?

Na czym polega grzech obojętności i dlaczego niszczy on miłość do Boga?

Na czym polega grzech niewdzięczności i dlaczego niszczy on miłość do Boga?

Na czym polega grzech oziębłości i dlaczego niszczy on miłość do Boga?

Na czym polega grzech lenistwa duchowego i dlaczego niszczy on miłość do Boga?

W jaki sposób ujawnia się grzech nienawiści do Boga?

Dlaczego powinniśmy służyć Bogu?

Jakie formy służenia Bogu przypomina nam Katechizm?

Na czym polega adoracja?

Dlaczego modlitwa jest jedną z form służenia Bogu?

Jakimi ofiarami służy się Bogu?

Jaką wartość posiadają składane Bogu przyrzeczenia i śluby?

O jakich grzechach przeciwnych służbie jedynemu Bogu mówi Katechizm?

Na czym polega zabobon i dlaczego jest on grzechem?

Na czym polega bałwochwalstwo i dlaczego jest ono grzechem mogącym grozić nawet człowiekowi wierzącemu w Boga prawdziwego?

Na czym polega wróżbiarstwo i dlaczego jest ono grzechem?

Czym są praktyki magiczne i dlaczego są one grzechem?

Na czym polega grzech kuszenia Boga?

Czym jest grzech świętokradztwa?

Na czym polega symonia i dlaczego jest ona grzechem?

DRUGIE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Czego zakazuje i do czego wzywa nas drugie przykazanie Boże?

Co znaczy, że imię Boga jest święte?

Dlaczego modlitwa jest właściwym sposobem używania Bożego imienia?

Jakie znaczenie ma modlitwa dla nas i dla innych?

Jakie wady mogą skłaniać nas do zaniedbywania modlitwy?

W jaki sposób modlitwa może być zdeformowana przez nasze wady?

Dlaczego miłość do Boga i do człowieka domaga się głoszenia słowa Bożego?

Na czym polega głoszenie Ewangelii swoim życiem?

Co może być powodem zaniedbywania ewangelizowania swoim życiem?

Jakie mogą być powody zaniedbywania ewangelizowania swojej rodziny?

Co może skłaniać do unikania głoszenia słowa Bożego poza swoją rodziną?

Jakie niewłaściwe postawy mogą pojawiać się u głoszących słowo Boże i co może być ich przyczyną?

Kiedy imiona święte są wypowiadane nadaremno i w sposób grzeszny?

Na czym polega grzeszne nadużywanie przysięgi?

Na czym polega grzech bluźnierstwa?

Na czym polega grzech przekleństwa?

Na czym polega grzech krzywoprzysięstwa?

Na czym polega grzech wiarołomstwa?

TRZECIE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Co nakazuje, a czego zakazuje trzecie przykazanie?

Dlaczego powinny istnieć dni szczególnie poświęcone Bogu?

Jakie wydarzenia zbawcze przypomina i zapowiada niedziela?

Dlaczego Jan Paweł II nazywa niedzielę "dniem daru Ducha Świętego"?

Które dni oprócz niedzieli Kościół określa świętami nakazanymi?

Jakie dobro rodzi się z pełnego uczestniczenia we Mszy św.?

Jak Kościół przedstawia obowiązek uczestniczenia we Mszy św. w dni nakazane?

Na czym polega pełne uczestnictwo we Mszy św.?

Jaką wartość posiada modlitwa we wspólnocie eucharystycznej?

Jakie dobro powstaje ze słuchania słowa Bożego?

W jaki sposób jako chrześcijanie powinniśmy się włączyć w zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa?

Jakie dobro powstaje z przystępowania do Komunii św.?

Dlaczego bez powodu nie należy rezygnować z przystępowania do Komunii św.?

Jakie mogą być powody opuszczania Mszy św. w niedziele i święta nakazane?

Jak można w niedzielę i święta pogłębiać wiarę i swoje życie duchowe?

W jaki sposób można pogłębiać wdzięczność wobec Boga?

Jak można w dni świąteczne pomagać dzieciom w pogłębieniu ich wiary i miłości do Boga?

Jakie formy modlitwy w niedziele i święta mogą pogłębić życie duchowe?

O jakim wiecznym spotkaniu przypomina nam każda niedziela?

Jaką wartość mogą mieć pielgrzymki w niedziele i święta do różnych sanktuariów?

Jakie są przyczyny radości prawdziwej i trwałej?

Dlaczego trzecie przykazanie Boże nakazuje powstrzymywanie się od zbędnych prac w niedziele i święta nakazane?

Jakie prace są zbędne, a jakie – konieczne nawet w niedziele i święta?

Kiedy czas wolny od pracy jest wykorzystany dobrze, a kiedy – źle?

Na czym polega wypoczynek na wzór Boga i w Bogu?

Dlaczego powinniśmy sobie przypominać, że wszystko, co nas otacza, jest stworzeniem Bożym?

Dlaczego wypoczynek niedzielny i świąteczny powinien być wykorzystany na przemyślenie swojej całotygodniowej działalności?

Czym należy się kierować poświęcając czas dnia świątecznego życiu kulturalnemu?

Jakie mogą być przyczyny niewłaściwego wypoczynku i pracy w dni świąteczne?

Co należy czynić, aby w niedziele i święta pogłębiać życie rodzinne?

Kiedy spotkania z bliźnimi powodują pogłębianie więzów braterstwa, a kiedy tego nie czynią?

Dlaczego branie wzoru z Jezusa Chrystusa pobudza do okazywania miłosierdzia?

Dlaczego Eucharystia jest wezwaniem do miłości i do okazywania miłosierdzia ludziom biednym?

Jak należy przeżywać całą niedzielę, aby pobudzała nas do okazywania miłości i miłosierdzia bliźnim?

W jaki konkretny sposób można praktykować miłosierdzie w dni świąteczne?

Jaki związek zachodzi między miłością a radością?

Do jakich ustaleń prawnych zobowiązuje poszanowanie wolności religijnej i prawa do świętowania dni świętych?

CZWARTE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

O jakich zobowiązaniach przypomina nam czwarte przykazanie?

W jakim znaczeniu rodzina jest darem Boga i szkołą życia?

Jak powinien się wyrażać szacunek i miłość dzieci do rodziców?

Jakie mogą być powody braku szacunku i miłości wobec rodziców?

W jaki sposób może się wyrażać miłość rodziców do dzieci?

Dlaczego macierzyństwo i ojcostwo jest przejawem miłości do dzieci?

Na czym polega wychowywanie dzieci?

Jakie czynniki mogą wpływać na błędne wychowywanie dzieci?

Jak powinna przejawiać się miłość wzajemna małżonków?

Jaki wpływ na miłość małżeńską i rodzinną mogą mieć różne wady?

Jak należy postępować, kiedy zanika miłość między małżonkami?

Jakie zobowiązania mają wierni z powodu swojej przynależności do Kościoła?

Jakie obowiązki ma człowiek wobec swojej ojczyzny i całej rodziny ludzkiej?

PIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Czego zakazuje i do czego zobowiązuje piąte przykazanie?

Co znaczy, że życie jest cennym darem?

Jakie grzechy godzą w życie ludzkie?

Dlaczego zabójstwo jest grzechem?

Dlaczego bezpodstawne narażanie siebie lub innych na niebezpieczeństwo jest grzechem?

Co to jest eutanazja i dlaczego jest ona grzechem?

Dlaczego przerywanie ciąży jest grzechem?

Dlaczego współdziałanie w przerywaniu ciąży jest grzechem?

Dlaczego przeprowadzanie eksperymentów na embrionach jest grzechem?

Dlaczego samobójstwo jest grzechem?

W jaki sposób powinna się wyrażać troska o duszę i życie Boże w człowieku?

Jak inaczej nazywa się dar życia Bożego w człowieku?

W jaki sposób można pogłębiać życie Boże w sobie i w innych?

Dlaczego trzeba unikać każdego grzechu?

Na czym polega zabijanie głosu sumienia?

Na czym polega gorszenie bliźnich i dlaczego jest ono grzechem?

Jak ma się wyrażać uzasadniona troska o życie fizyczne i o ciało?

Dlaczego niszczenie zdrowia jest grzechem?

Dlaczego torturowanie jest grzechem?

Dlaczego terroryzm jest grzechem?

Dlaczego okaleczanie jest grzechem?

Kiedy przeszczepianie narządów jest grzechem, a kiedy jest uzasadnione etycznie?

Jakie warunki godne człowieka należy tworzyć w swoim środowisku?

Jakie prawa osobowe posiada człowiek i dlaczego nie wolno ich naruszać?

Co należy czynić, aby unikać wojen?

Jaką rolę w życiu odgrywa radość i pokój?

O jakich owocach Ducha mówi św. Paweł?

Na czym polega zaufanie i właściwa wiara w człowieka?

Dlaczego ważne jest rozbudzanie w sobie i w innych nadziei na zwycięstwo dobra nad złem?

Jakimi sposobami można zmniejszać lub usuwać ludzkie cierpienie, a jakie środki są niedozwolone?

Kiedy w człowieku rodzi się poczucie osamotnienia i jak można je zmniejszać?

Jak powinna być ukierunkowana ludzka praca, aby rodziło się z niej jak największe dobro?

Dlaczego należy okazywać szacunek ciałom zmarłych?

SZÓSTE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Co nakazuje i czego zakazuje szóste przykazanie?

W jaki sposób sfera seksualna może być złączona z miłością do Boga i do człowieka?

Na czym polega czystość i jakie rodzi się z niej dobro?

Na czym polega integrująca rola czystości?

Jaką wolność wewnętrzną przywraca czystość?

Dlaczego czystość rodzi pokój wewnętrzny?

Dlaczego czystość sprzyja budowaniu głębokich więzów przyjaźni?

Co znaczy, że ludzie czystego serca będą oglądać Boga?

Co znaczy, że czystość jest darem i cnotą?

Jakie różne formy może przyjmować czystość?

Dlaczego Jezus Chrystus i Maryja są doskonałym wzorem czystości?

Dlaczego konieczne jest panowanie nad popędami od najmłodszych lat?

W jakiej formie powinna się ujawniać czystość miłości małżeńskiej?

Kiedy współżycie małżeńskie jest wyrazem nie tylko miłości do człowieka, lecz również do Stwórcy?

Kiedy współżycie małżeńskie buduje rzeczywistą jedność między małżonkami?

W jakim sensie akt małżeński ma być wyrazem miłości do dziecka?

Jakie grzechy są wykroczeniem przeciwko miłości czystej, nakazanej przez szóste przykazanie?

Na czym polega egoistyczne i grzeszne wykorzystywanie popędu seksualnego?

Kiedy współżycie małżeńskie jest grzeszne ze względu na brak miłości do Boga i do drugiego człowieka?

Kiedy unikanie potomstwa jest grzeszne i dlaczego?

Dlaczego grzechem jest postawa antykoncepcyjna i stosowanie środków antykoncepcyjnych?

Dlaczego sztuczne zapłodnienie jest zakazane przez szóste przykazanie?

Dlaczego cudzołóstwo jest grzechem?

Dlaczego rozwód jest grzechem?

Co to jest poligamia i dlaczego szóste przykazanie nie dopuszcza jej?

Dlaczego kazirodztwo jest grzechem?

Dlaczego grzechem jest życie w wolnych związkach?

Dlaczego szóste przykazanie sprzeciwia się stosunkom przedmałżeńskim i tzw. „małżeństwom na próbę”?

Dlaczego gwałt jest grzechem?

Dlaczego prostytucja jest grzechem?

Dlaczego czyny homoseksualne są grzeszne?

Dlaczego pornografia jest grzechem?

Co odróżnia nieczystość wewnętrzną od pokusy?

Jakie mogą być przyczyny grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu?

SIÓDME PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Do czego zobowiązuje i czego zakazuje siódme przykazanie?

Do czego zobowiązuje fakt, że świat został stworzony przez Boga dla wszystkich?

Dlaczego człowiek ma prawo do własności prywatnej?

Jak ma się przejawiać troska o sprawiedliwy podział dóbr?

Dlaczego dzielenie się z biedniejszymi od nas jest obowiązkiem?

Dlaczego bogate kraje mają troszczyć się o rozwój krajów biednych?

Dlaczego udzielanie pomocy nie może się ograniczać tylko do dóbr materialnych?

Jakich grzechów zakazuje siódme przykazanie?

Dlaczego kradzież jest grzechem?

Dlaczego pozbawianie bliźniego wartości duchowych jest grzechem?

Dlaczego grzechem jest traktowanie człowieka jak rzecz lub towar?

Dlaczego grzech jest pewną formą duchowego okradania samego siebie?

Dlaczego grzechem jest zatrzymywanie pożyczonych rzeczy?

Dlaczego grzechem jest zatrzymywanie rzeczy znalezionych?

Jakich form grzesznego oszustwa zakazuje siódme przykazanie?

Dlaczego grzechem jest zrywanie umów bez powodu?

Dlaczego grzechem jest niszczenie cudzej własności?

Na czym polega egoistyczne posługiwanie się swoją własnością i dlaczego jest ono grzechem?

Dlaczego hazard jest grzechem?

Dlaczego nie można niszczyć świata?

Jakie traktowanie zwierząt jest niewłaściwe?

Na czym polega restytucja i kiedy jest ona obowiązkiem?

ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Co nakazuje i czego zabrania ósme przykazanie?

Dlaczego człowiek powinien szukać prawdy zwłaszcza w dziedzinie religijnej i trwać przy niej?

Dlaczego Chrystus jest Prawdą?

Na czym polega postępowanie według poznanej prawdy?

Kiedy słowa są dawaniem świadectwa prawdzie?

W jakim sensie życie człowieka ma być dawaniem świadectwa prawdzie?

W jaki sposób sztuka może stać się świadczeniem o prawdzie?

Dlaczego środki masowego przekazu są bardzo odpowiedzialne za dawanie świadectwa o prawdzie?

Jakich grzechów zakazuje ósme przykazanie?

Jak ujawnia się grzeszny brak miłości do prawdy?

Dlaczego osoby, w których nie ma umiłowania prawdy, są podatne na zwodzenie?

W jaki sposób przejawia się zobojętnienie na prawdę?

Na czym polega relatywizm moralny?

Kiedy człowiekowi grozi niebezpieczeństwo mylenia swoich pragnień z głosem sumienia?

Jakie mogą być powody przyjmowania jednych prawd objawionych i odrzucania innych?

W jaki sposób może się ujawniać niechęć do szczerego nawrócenia?

W jakich wypadkach miłość do Boga zakazuje przemilczania prawdy?

Kiedy z miłości do człowieka nie wolno milczeć?

Kiedy istnieje moralny obowiązek upomnienia kogoś, a kiedy nie jest to konieczne?

Kiedy miłość do siebie nakazuje milczenie, a kiedy mówienie?

Jakich form kłamstwa i oszustwa zakazuje ósme przykazanie?

Co to jest oszczerstwo i dlaczego jest ono grzechem?

Na czym polega dawanie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu i dlaczego jest ono grzechem?

Co to jest krzywoprzysięstwo zakazane przez ósme przykazanie?

Dlaczego kłamstwo jest grzechem?

Na czym polega emocjonalne manipulowanie ludzkimi ocenami i osądami?

Na czym polega pochopne posądzanie innych i dlaczego jest ono grzechem?

Na czym polega obłuda i dlaczego jest ona grzechem?

Dlaczego świadome rozszerzanie herezji jest wielkim złem moralnym?

W jakich wypadkach mówienie prawdy jest grzechem?

Dlaczego wyjawianie tajemnicy jest grzechem?

Jakie okoliczności zwalniają z zachowywania tajemnicy?

Dlaczego kapłanowi nigdy nie wolno zdradzić tajemnicy spowiedzi?

Czym obmowa różni się od oszczerstwa i dlaczego jest ona grzechem?

Na czym polega grzech donosicielstwa?

Kiedy krytyka jest dobrem, a kiedy – grzechem?

Dlaczego ironia, kpina i ośmieszanie jest grzechem?

Dlaczego wulgarne odnoszenie się do bliźniego jest grzechem?

Na czym polega grzeszne pochlebstwo?

Dlaczego lekkomyślne przyrzekanie i niedotrzymywanie przyrzeczeń jest szkodliwe?

Na czym polega szkodliwość próżności i samochwalstwa?

Dlaczego zabieranie komuś czasu niepotrzebnym mówieniem jest szkodliwe?

W jakich wypadkach zachodzi potrzeba zachowywania ciszy i milczenia?

Na jakie grzechy może narażać człowieka jego gadatliwość?

Na czym polega odpowiedzialność przed Bogiem za każde wypowiedziane słowo?

W jaki sposób można i trzeba naprawiać krzywdy wyrządzone słowem?

DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Co nakazuje, a czego zakazuje dziewiąte przykazanie?

Dlaczego miłość Boża jest największym darem?

W jaki sposób miłość wpływa na wolną wolę człowieka?

W jaki sposób kochający człowiek posługuje się swoim rozumem?

Jaka relacja istnieje między miłością a uczuciem?

Kiedy, pomimo uczucia niechęci i antypatii, człowiek prawdziwie kocha bliźniego?

W jaki sposób miłość ujawnia się zewnętrznie?

Jak kochający człowiek posługuje się swoimi uzdolnieniami?

Co znaczy, że sfera seksualna ma być podporządkowana miłości?

O jakich zagrożeniach miłości mówi dziewiąte przykazanie Boże?

Na czym polega rozdwojenie serca ludzkiego, o którym mówi św. Paweł w Rz 7,18-25?

Skąd biorą się dobre pragnienia w ludzkim sercu?

Czym są pożądliwości, które pojawiły się w człowieku po grzechu pierworodnym?

Co św. Jan nazywa pożądliwością ciała, oczu i pychą życia (1 J 2,16)?

O jakim buncie „ciała” wobec „ducha” mówi św. Paweł w Ga 5, 16. 17. 24; Ef 2, 3?

Co znaczy, że ani dobre pragnienia, ani egoistyczne pożądliwości nie usuwają ludzkiej wolności?

Jakie dobre wewnętrzne lub zewnętrzne działania mogą być wykonywane pod wpływem szlachetnych pragnień?

Jakie złe wewnętrzne lub zewnętrzne działania mogą być dokonywane wskutek ulegania pożądliwości?

Dlaczego nawet czysto wewnętrzne świadome i wolne czyny podlegają ocenie moralnej?

Na czym polega grzech czysto wewnętrzny?

Dlaczego sama pożądliwość nie jest jeszcze grzechem i przez co różni się od grzechu czysto wewnętrznego?

Dlaczego każdy powinien się troszczyć nie tylko o zewnętrzne dobre czyny, ale też o szlachetność swojego wnętrza?

Kiedy serce człowieka jest dobre?

Dlaczego człowiek nie musi być niewolnikiem swoich pożądliwości?

Jaki wpływ na ludzkie pożądliwości może mieć środowisko?

Jaki wpływ na ludzkie dobre lub złe pragnienia mogą wywierać środki społecznego przekazu?

Jaki wypływ na pożądania ludzkie może mieć szatan?

Kiedy człowiek wzmacnia swoje dobre pragnienia, a kiedy rozbudza swoją pożądliwość?

Dalsza część jest opracowywana.

DZIESIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU (Streszczenie)

Przed czym przestrzega i do czego zobowiązuje nas dziesiąte przykazanie?

Skąd może się rodzić w człowieku pożądanie dóbr bliźniego?

Kiedy pragnienie dóbr bliźniego nie jest grzechem?

Jaki wpływ na pożądanie dóbr bliźniego ma chciwość i zazdrość?

Jakie grzeszne czyny mogą się zrodzić z pożądania dóbr bliźniego?

Dlaczego pożądanie tego, co należy do bliźniego, niszczy radość?

Dlaczego poddanie się pożądliwości jest zniewoleniem?

Dlaczego uleganie pożądliwości uniemożliwia jedność z Bogiem?

Dlaczego kierowanie się pożądliwościami utrudnia kontemplowanie Boga?

Jak należy pracować nad sobą, aby zmniejszyć pożądanie dóbr bliźniego?

Co rozumie św. Paweł przez ukrzyżowanie ciała z jego namiętnościami?

Na czym polega ubóstwo duchowe i jaką posiada ono wartość?

Dlaczego rozwijanie życzliwości i hojnej miłości osłabia zazdrość i chciwość?

Dlaczego wdzięczność osłabia pożądanie tego, co należy do bliźniego?

Jakie dobro rodzi się z zaufania Bożej Opatrzności?

Dlaczego pragnienie Boga, Najwyższego Dobra, wyzwala z chciwości i różnych pożądań?

Dlaczego pragnienie szczęścia wiecznego wyzwala człowieka z niewoli ziemskich pożądań?

Śmierć

Istnienie człowieka po śmierci

Śmierć nie zabija duszy

Jaką naukę o nieśmiertelności duszy głosi Kościół?

Na jakich tekstach Pisma Świętego opiera Kościół swoją naukę o nieśmiertelnej duszy?

Dusza może istnieć bez ciała

Jaką naukę o jedności duszy i ciała przedstawił sobór w Vienne?

Dlaczego dusza ludzka może istnieć również bez ciała?

Śmierć czasowym pozbawieniem życia ludzkiego ciała

Czym jest śmierć według nauki Kościoła?

Co znaczy, że śmierć ciała nie jest wieczna?

Życie po śmierci nie jest istnieniem bez świadomości

Co można nazwać świadomością?

Z jakimi różnymi stopniami świadomości spotykamy się na ziemi?

Co znaczy, że ludzkie “ja” posiada świadomość także po śmierci?

Dlaczego ludzkie “ja” posiada świadomość także po śmierci człowieka?

Dusza po śmierci nie traci wolności ani swoich zdolności poznawczych

Jakie cechy posiada człowiek na ziemi i po śmierci dzięki duszy?

Dlaczego umierający człowiek nie traci w chwili śmierci tych uzdolnień, które posiadał dzięki duszy?

Jakie uzdolnienia posiada ludzkie “ja” po śmierci?

Śmierć przejściem do ostatecznego etapu istnienia człowieka

Dlaczego patrzenie bez wiary na śmierć człowieka może rodzić przypuszczenie, że przestaje on istnieć?

Co znaczy, że ludzkie życie zmienia się, ale się nie kończy?

Różne postawy wobec śmierci

Unikanie myślenia o śmierci

Dlaczego niektórzy ludzie wolą nie myśleć o śmierci?

Na jakie niebezpieczeństwo naraża człowieka odsuwanie od siebie myśli, że któregoś dnia z pewnością umrze?

Do czego powinien pobudzać człowieka lęk przed śmiercią?

Życie w paraliżującym strachu przed cierpieniem i śmiercią

Dlaczego pomimo wiary myśl o śmierci może rodzić niepokój i lęk przed cierpieniem?

Do jakich różnych działań może skłaniać człowieka obawa przed cierpieniem związanym ze śmiercią?

Ufne patrzenie na śmierć

Dlaczego wierzący człowiek powinien patrzeć na śmierć jako na swoje spotkanie z Bogiem?

Jaką pociechę daje wierzącemu fakt, że Jezus Chrystus sam musiał umierać?

W jakim znaczeniu Bóg wybrał chwilę i rodzaj naszej śmierci?

Dlaczego nieraz umierają dzieci?

Jakie umocnienie może znaleźć umierający człowiek w wierze w świętych obcowanie?

Dlaczego Maryja nie opuszcza konających?

Dlaczego można wierzyć w udzielanie pomocy umierającemu człowiekowi przez jego bliskich, którzy poprzedzili go w wędrówce do wieczności?

Z jaką pomocą – oprócz wsparcia przez Boga, Maryję i zbawionych – spotyka się umierający człowiek?

Dlaczego powinniśmy się modlić za konających?

Świadome przygotowywanie się na śmierć

Do czego wzywa nas Chrystus w przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych?

Jak powinna przejawiać się mądrość i roztropność człowieka w obliczu własnej śmierci?

Dlaczego każdy powinien modlić się o swoją dobrą śmierć?

Jak można zmniejszać swój lęk przed śmiercią i cierpieniem, które może jej towarzyszyć?

Jakiej wartości nabiera śmierć przez fakt naszego zjednoczenia przez chrzest z Jezusem Chrystusem?

Jaką wartość posiada ciągłe oddawanie swojej śmierci w ręce Boga i łączenie jej ze zbawczą śmiercią Jezusa Chrystusa?

Co znaczy, że śmierć może być naszą ostatnią formą uczestniczenia w ofierze eucharystycznej?

Przez jakie wydarzenia Bóg przypomina nam o potrzebie przygotowywania się na dobrą śmierć?

Sąd szczegółowy i ostateczny

Sąd szczegółowy po śmierci

Biblijne źródła nauki o sądzie szczegółowym

Kiedy dokonuje się sąd szczegółowy?

Jakie teksty Pisma św. stanowią fundament nauczania Kościoła o sądzie szczegółowym?

Życie ziemskie poddane szczegółowemu osądowi

Jak można rozumieć określenie Katechizmu (1022), że sąd szczegółowy polega “na odniesieniu człowieka do Chrystusa”? (KKK 1022)

Jakie teksty Pisma św. pouczają nas, że poprzez bliźnich okazujemy Chrystusowi miłość lub nienawiść?

Kiedy faktycznie, a kiedy tylko pozornie, Chrystus jest dla nas Panem?

Jakie teksty Pisma św. ostrzegają nas przed pozornym oddawaniem czci Panu?

Jakie zagrożenie ukazuje nam Chrystus w “Mamonie”? (Mt 6,24)

W jakim sensie chciwość jest bałwochwalstwem?

Dlaczego dzielenie się z innymi wszystkim, co posiadamy, nie jest zubożaniem się, lecz gromadzeniem skarbu na wieczność?

Dlaczego od nas ostatecznie zależy, jaką miłość uformujemy w sobie na wieki?

Kiedy człowiek wznosi budowlę swojego życia na skale, a kiedy na piasku? (Łk 6,47-49)

Dlaczego nasze czyny świadczą o tym, jacy jesteśmy naprawdę?

Dlaczego na sądzie będziemy musieli zdać sprawę z naszych uczynków miłosierdzia?

Dlaczego przed Bogiem niemożliwe jest udawanie dobrego człowieka?

Dlaczego brak wyrzutów sumienia nie zawsze świadczy o świętości i doskonałości człowieka?

Jaki wpływ na naszą wieczność ma to, co mówimy?

Jakie słowa są bezużyteczne?

W jaki sposób ujawnia się “wierność w małym”, o której mówi Jezus? (Łk 16,10)

Co w naszym życiu jest talentem, z którego trzeba nam się będzie rozliczyć na sądzie?

Jak należy traktować wszystkie dzieła Ducha Świętego? (1 Tes 5,19-21)

W jaki sposób może się ujawniać “gaszenie Ducha” i jakie są jego następstwa?

Jakie znaczenie ma nasze apostolstwo i dlaczego będziemy musieli zdać sprawę na sądzie ze sposobu jego wypełniania?

W jakim znaczeniu każde słowo Boże jest talentem, który powinien być pomnażany?

Kto będzie nas sądził?

Bóg Sędzią

Jakie fragmenty Pisma św. pouczają nas, że Bóg jest Sędzią?

Które teksty Pisma św. mówią, że sędzią jest Jezus Chrystus?

Zlekceważone słowo Boże naszym sędzią

Jakie są konsekwencje odrzucania słowa Bożego?

Dlaczego nie można selektywnie przyjmować słów Bożej prawdy, jedne odrzucając, a inne uznając?

Jak rozumieć to, że słowo Boże powinno być przyjmowane bez względu na to, jakim sposobem do nas dotarło?

Jakimi środkami posługuje się Bóg, aby przekazać nam Swoje słowo prawdy?

W jakim znaczeniu głosiciel słowa Bożego jest narzędziem Ducha Świętego?

Jak spełnia się zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa “przypominanie” przez Ducha Świętego prawdy Bożej? (J 14,26)

Dlaczego odpowiemy na sądzie za to, jak traktowaliśmy przypominanie nam Bożej prawdy?

Dlaczego wzrost słowa Bożego w nas zależy ostatecznie od nas samych?

W jaki sposób dokonuje się zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa dawanie świadectwa przez Ducha Świętego? (J 15,26)

Dlaczego złem jest odrzucanie autentycznego świadectwa o Chrystusie?

Jakie są konsekwencje odrzucania nauczania świadków Chrystusa?

W jakim znaczeniu usłyszane słowo Boże będzie naszym sędzią?

Wieczna nagroda lub kara po sądzie szczegółowym

Jaki wieczny los może czekać człowieka po sądzie szczegółowym?

Jakie teksty Pisma św. pouczają, że los po śmierci jest zróżnicowany?

Kiedy, według nauki kościoła katolickiego, rozpoczyna się wieczne zbawienie lub potępienie: po śmierci czy po zmartwychwstaniu ciał?

Sprawiedliwość sądu Bożego

W jakim sensie osąd historii jest obrazem i zapowiedzią sprawiedliwego sądu Bożego?

Dlaczego Boża ocena postępowania człowieka jest zawsze prawdziwa?

Jaki wpływ na ocenę czynów człowieka przez Boga ma Jego znajomość serca ludzkiego?

Jaki wpływ na ocenę człowieka przez Boga ma Jego znajomość udzielanych ludziom łask?

Jaki wpływ na sąd Boga ma fakt, że nie ma On względu na osobę?

Dlaczego człowiek, pomimo znajomości miłosierdzia Boga, powinien pamiętać także o Jego sprawiedliwości?

Miłosierdzie przed sprawiedliwością

Dlaczego w Liście do Efezjan 2,4 Bóg jest określony jako "bogaty w miłosierdzie"?

Dlaczego powinniśmy wierzyć i w Bożą sprawiedliwość, i w Boże miłosierdzie?

Co znaczy, że Bóg udziela każdemu człowiekowi łaski wystarczającej do zbawienia?

W jaki sposób Bóg pomaga człowiekowi w osiągnięciu jak największej nagrody w niebie?

Dlaczego Bóg nie wymierza zaraz kary za popełniony grzech?

Co należy czynić, aby uniknąć surowego sądu i spotkać się z Bożym miłosierdziem?

Dlaczego miłosierny Bóg ostrzega nas przed konsekwencjami grzechu i przed szatanem?

Na jakie niebezpieczeństwo narażają człowieka fałszywe nauki teologiczne?

W jaki sposób Bóg pomaga nam nie pobłądzić w wierze?

Co należy czynić, aby nie popaść w błędne nauki?

Skąd wiemy, że może być zbawiony ten, kto nawraca się w ostatniej godzinie życia?

Sąd ostateczny

Pod jakim względem sąd ostateczny różni się od sądu szczegółowego? ( Hbr 9,27; 2 Kor 5,10; Mt 25,31-46)

Dlaczego sąd ostateczny na końcu świata nie zmieni losu wiecznego, ustalonego w chwili śmierci człowieka?

Co znaczy, że sąd Boży jest sprawiedliwy? ( Rz 2,6-16; por. Łk 12,47-48; Mt 25,14-46; Ga 6,7-10)

Jak należy postępować, aby Bóg okazał nam na sądzie swoje miłosierdzie? ( J 15,12; 1 P 4,8; Łk 6,37; Jk 2,13; Mt 6,14-15; 1 J 1,8-9;1 Kor 11,31)

Co znaczą słowa św. Pawła: „Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy osądzeni"? ( 1 Kor 11,31)

Czyściec

Dlaczego Kościół wierzy w czyściec, chociaż takiego słowa nie ma w Piśmie Świętym?

Co Kościół nazywa czyśćcem? (1 Kor 3,10-15)

Kto może, a kto nie może się oczyścić po śmierci?

Co może oznaczać oczyszczający duszę ogień czyśćca? ( 1 Kor 3,10-15)

W jaki sposób mogą się oczyścić ludzie, którzy dożyją przyjścia Chrystusa w chwale, skoro nie będzie już czyśćca?

W jaki sposób można pomagać zmarłym? (2 Mch 12,38-45)

Niebo wiecznym szczęściem

Na czym polega istota szczęścia nieba? (Ap 7,15-17; 21,3-4)

Co znaczy, że zbawienie posiada charakter wspólnotowy? (Łk 12,35-38)

Dlaczego miłość jest konieczna do osiągnięcia wiecznego zbawienia? (1 Kor 2,9-10)

Co znaczy, że śmierć ma decydujące znaczenie dla naszej wieczności? (Mt 25,1-13)

Dramat piekła

Dlaczego grzech jest niebezpieczny dla wiecznego zbawienia? (J 3,19-21)

Na czym polega istota potępienia i dlaczego jest ono wieczne?

2 Tes 1,5-10; por. Mt 25,31-46

Co oznacza „ogień piekielny"? (Mt 25,41-46)

Dlaczego bez pomocy Chrystusa nikt nie mógłby osiągnąć wiecznego zbawienia? (Tt 2,14; por. 1 P 1,18-19; Rz 3,23-24)

Dlaczego bez łaski Chrystusa nikt nie potrafiłby się szczerze nawrócić? (Łk 15,8-10)

Jakie możliwości zbawienia posiada człowiek, który nawraca się dopiero w chwili śmierci? (Mt 20,1-16)

Dlaczego odkładanie nawrócenia i pokuty na moment śmierci stanowi niebezpieczeństwo dla wiecznego zbawienia? (Mt 24,42-51)

Na czym polega bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? (Mk 3,20-30)

Miłosierdzie Boże

Miłosierdzie przed sprawiedliwością

Dlaczego w Liście do Efezjan 2,4 Bóg jest określony jako "bogaty w miłosierdzie"?

Dlaczego powinniśmy wierzyć i w Bożą sprawiedliwość, i w Boże miłosierdzie?

Co znaczy, że Bóg udziela każdemu człowiekowi łaski wystarczającej do zbawienia?

W jaki sposób Bóg pomaga człowiekowi w osiągnięciu jak największej nagrody w niebie?

Dlaczego Bóg nie wymierza zaraz kary za popełniony grzech?

Co należy czynić, aby uniknąć surowego sądu i spotkać się z Bożym miłosierdziem?

Dlaczego miłosierny Bóg ostrzega nas przed konsekwencjami grzechu i przed szatanem?

Na jakie niebezpieczeństwo narażają człowieka fałszywe nauki teologiczne?

W jaki sposób Bóg pomaga nam nie pobłądzić w wierze?

Co należy czynić, aby nie popaść w błędne nauki?

Dlaczego człowiek, pomimo znajomości miłosierdzia Boga, powinien pamiętać także o Jego sprawiedliwości?

Przyjście Chrystusa w chwale — paruzja

1. Kiedy Chrystus ukaże się w chwale? (Mt 24,23-31; Łk 21,34-36)

2. Jakie zdarzenia będą – według św. Pawła – poprzedzać przyjście Chrystusa w chwale? (2 Tes 2,1-12)

3. W jakim celu przyjdzie Chrystus w chwale? (Mt 13,24-30.36-43;1 Tes 4,13-18; 1 Kor 15,22-28)

4. Co stanie się z kosmosem na końcu świata? (Rz 8,18-23; 2 P 3,10-13; Ap 21.1-5)

5. Dlaczego powinniśmy ustawicznie czuwać i na czym to czuwanie polega? (Mk 13,32-37)

Zmartwychwstanie ciał

Wierzę w ciała zmartwychwstanie

Co rozumiemy przez zmartwychwstanie ciał? (1 Kor 15,35-58)

Kiedy Chrystus wskrzesi nas z martwych? (1 Kor 15,20-28)

Co Pismo św. mówi o zmartwychwstaniu potępionych? (J 5,28-29; Dz 24,15)

Co znaczy, że człowiek nie utraci swej tożsamości ani po śmierci, ani po zmartwychwstaniu? (Łk 20,27-40)

Co znaczy, że Maryja została wzięta do nieba?

Oczekuję życia w przyszłym świecie

Co św. Paweł mówi o królestwie Ojca? (1 Kor 15,20-28)

Co przypowieść o ziarnku gorczycy mówi o królestwie Bożym? (Mt 13,31-32)

Co przypowieść o zaczynie mówi o królestwie Bożym? (Mt 13,33)

Maryja darem Boga dla ludzkości

Maryja w odwiecznym Bożym Planie zbawienia

Dlaczego Kościół w liturgii do Maryi odnosi słowa z Księgi Przysłów 8,22-31?

Jakie zadanie w historii zbawienia powierzył Bóg Ojciec Maryi? (Łk 1,26-38)

Czym Maryja różni się od pierwszej kobiety, Ewy? (Rdz 3,1-7)

W jaki sposób każdy człowiek ma współdziałać z Bogiem zbawiającym świat? (J 2,5)

DZIEWICZE MACIERZYŃSTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI

Co znaczy, że Maryja - chociaż była Matką - pozostała na zawsze dziewicą? (Mt 1,18-25)

Dlaczego Maryję nazywamy Matką Boga, chociaż była tylko człowiekiem? (Łk 1,35; 2,1-14)

Co znaczy, że Macierzyństwo Maryi stanowi dla Kościoła wzór apostolskiej działalności?

MATKA BOŻA KOCHAJĄCĄ MATKĄ KOŚCIOŁA I WSZYSTKICH LUDZI

Dlaczego Maryję nazywamy także naszą Matką i Matką Kościoła? (J 19,25-27)

Co symbolizuje Niepokalane Serce Maryi? (Łk 1,28.36-45)

Jak naśladować troskę Maryi o zbawienie wszystkich ludzi? (1Tm 2,1-6)

MARYJA — POŚREDNICZKA I SZAFARKA ŁASK

W jakim znaczeniu można Maryję nazywać pośredniczką? (J 2,1-11)

W jakim sensie można Maryję nazywać szafarką łask? (J 1,9-14)

Kto udziela łask: Bóg, Maryja czy święci? (J 1,14.16-17)

NIEPOKALANE POCZĘCIE I ŚWIĘTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI

Na czym polega Niepokalane Poczęcie Maryi? (Łk 1,28)

Co znaczy, że Niepokalane Poczęcie Maryja zawdzięcza Chrystusowemu dziełu odkupienia? (1 P 11,18-19)

Co oznacza bezgrzeszność świętość Maryi? (Ef 1,3-4)

Co znaczy, że Maryja ukazuje nam wielkość zbawczej działalności Ojca, Syna i Ducha Świętego? (Łk 1,46-50)

MODLITWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Jaka modlitewna postawa Maryi ujawnia się w Jej hymnie: „Wielbi dusza moja Pana"? (Łk 1,46-55)

Co znaczy, że Maryja dała nam w Kanie Galilejskiej przykład modlitwy prośby? (J 2,1-12)

MARYJA — MISTRZYNI W MODLITWIE KONTEMPLACYJNEJ

Na czym polega modlitwa szukania woli Bożej? (Łk 1,26-38; 2,19.51)

Na czym polega modlitwa kontemplacyjna? (Łk 2,51)

Jak można rozwijać w sobie zdolność do kontemplacji Boga? (Mt 6,6-8)

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

Na czym polega modlitwa różańcowa? (Łk 2,19)

Które tajemnice różańca nazywamy radosnymi? (Łk 1,26-2,52)

Jakie tajemnice różańca nazywamy bolesnymi? (Mk 14,26-15,47)

Które tajemnice różańca nazywamy chwalebnymi? (Mk 16,1-8; Dz 1,9-11; 2,11-17)

MARYJA MODLĄCA SIĘ ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIOŁA

Co znaczy, że Maryja daje nam przykład modlitwy z Kościołem? (Dz 1,12-14)

Jaką wartość posiada modlitwa we wspólnocie? (Mt 18,19-20)

MARYJA — CIERPIĄCA MATKA BOŻA

Jaki los przepowiedział Maryi Symeon mówiąc: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,34)? (Łk 2,22-35)

Jakie zbawcze znaczenie miało cierpienie Maryi? (Kol 1,24)

Jak można naśladować Maryję współcierpiącą z Chrystusem? (Rz12,1-2)

Jakie znaczenie posiada post? (Mk 9,25-29)

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Co znaczy, że Maryja została wzięta do nieba i co zapowiada to wydarzenie? (Ap 12,1)

Na czym polega świętych obcowanie? (Ap 8,2-4)

Co znaczy, że Maryja pomaga nam zwyciężać zło i walczyć z szatanem? (Rdz 3,14-15)

KULT BOŻEJ RODZICIELKI

Na czym polega oddawanie czci Maryi Pannie? (Mk 12,17)

Co sądzić o twierdzeniu, że cześć oddawana Maryi i innym świętym umniejsza Bożą chwałę?

W jaki sposób można pogłębiać naszą miłość do Maryi? (Rz 5,5)

ŻYCIE MARYI ODZWIERCIEDLENIEM HISTORII ZBAWIENIA

Jakie główne etapy można wyróżnić w historii zbawienia?

Co łączy Maryję z ludem Bożym Starego Testamentu? (Mt 1,1-16)

W jaki sposób Maryja była związana z ziemskim życiem i działalnością Jezusa Chrystusa? (Łk 2,51 -52; J 19,25)

Co łączy Maryję z Kościołem? (Dz 1,12-14)

W jakim znaczeniu Maryja ukazuje nam ostatni etap historii zbawienia? (Ap 21,1-7)

O czym przypominają nam święta Maryjne?

Miłość największym przykazaniem Bożym

Miłość do wszystkich powołaniem człowieka

Na czym polega nasza miłość do Boga? (J 14,23-24)

Na czym polega miłość do bliźniego? (1 J 3,17-18)

Jaka jest zależność między miłością do Boga i bliźniego a uczuciem? (Mk 12,29-30)

Jak miłować drugiego człowieka, gdy rodzi się w nas niechęć do niego? (Mt 5,43-48)

Dlaczego mamy miłować nieprzyjaciół i przebaczać im? Na czym polega to przebaczenie? (Rz 12,17-21)

Troska o prawdziwą miłość

Co sądzić o miłości tych, którzy starają się dochodzić do dobra złymi środkami? (Łk 16,1-7)

Co sądzić o realizowaniu złych celów przy pomocy dobrych czynów? (Łk 20,20-26; Mt 6,1-6)

Jakie rozwiązanie powinna nam podsuwać autentyczna miłość, jeśli z naszego działania może wyniknąć zarówno dobro, jak i zło? (Rz 12,9)

Jakimi zasadami mamy się kierować, gdy nie wiemy, jak postąpić w konkretnej zawiłej sytuacji życiowej? (Rz 12,2; 15,2-3; Mt 7,12; 25,40)

Jak postąpić, kiedy z każdego możliwego działania wyniknie jakieś zło?

Miłość wobec cierpienia

W jaki sposób Księga Rodzaju tłumaczy pojawienie się cierpienia na świecie? (Rdz 3,6-20)

Jakie cierpienie i dzisiaj rodzi się z grzechu? (Mk 15,16-20)

Dlaczego dopuszczenie przez Boga cierpienia nie przeczy Jego miłości? (Łk 23,44-46)

Jak zachować się w cierpieniu, aby przyczyniało się ono do wzrostu duchowego oraz do zbawienia świata? (Mt 26,36-44)

Jakie znaczenie dla usuwania cudzego cierpienia może mieć stosowanie się do słów św. Pawła: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12,15)? (Łk 7,11-17; J 11,28-38)

Jak długo będzie istnieć cierpienie na świecie? (Ap 21,1-4)

Grzech

Grzech zamieraniem miłości

Na czym polegał grzech pierwszych rodziców i dlaczego był on zerwaniem przyjaźni z Bogiem? (Rdz 3,1-7)

Na czym polega zło grzechu? (1 J 3,4-6)

Na czym polegają tzw. grzechy zaniedbania względem Boga i bliźniego? (Łk 10,25-37; 17,11-19)

Grzech świadomą i dobrowolną decyzją

Dlaczego nie zawsze grzeszy ten, kto dopuszcza się złych czynów? (J 9,40-41)

Dlaczego można się dopuścić grzechu bez dokonania żadnych widocznych złych czynów? (Mt 5,27-28)

Na czym polega różnica między grzechem ciężkim, czyli śmiertelnym, a grzechami lekkimi, zwanymi też powszednimi? (1 J 5,17)

Co można powiedzieć o winie człowieka, który zupełnie nieświadomie popełnił wielkie zło? (J 9,40-41)

Co można powiedzieć o winie człowieka, który częściowo świadomie i częściowo dobrowolnie dopuścił się wielkiego zła? (Mk 14,66-72)

Co można powiedzieć o winie człowieka, który zupełnie świadomie i zupełnie dobrowolnie popełnia niewielkie zło? (1 J 5,17)

Niebezpieczeństwa zagrażające naszej miłości — pokusy

Skąd się biorą pokusy i czym różnią się one od grzechu? (Rdz 3,1-6; Łk 11,24-26; Mt 16,21-23; Jk 1,14-16)

Czy przyjemność oraz inne uczucia mogą być grzechem? (Ef 4,31-32)

Dlaczego nie można mylić grzechu z popędami? (Rdz 1,28)

Jak rozumieć słowa modlitwy: „I nie wódź nas na pokuszenie?” (Jk 1,13)

Co sądzić o opinii, że świętość polega na niedoznawaniu pokus? (Mt 4,1-11)

Grzechy główne

Pycha

Chciwość

Nieczystość

Zazdrość

Brak umiaru w jedzeniu i piciu

Gniew

Lenistwo

Jak można uzupełnić rachunek sumienia przeprowadzany według Dekalogu rachunkiem sumienia według grzechów głównych?

Wieczny grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Jakie mogą być konsekwencje odkładania nawrócenia na późniejszy czas?

Doskonalenie kontaktu z drugim człowiekiem

Konieczność jednoczenia świata rozbitego przez grzech

Jaki wpływ na życie wspólnotowe ma grzech? (Rdz 11,1-9; 1 Kor 3,3)

Jakie środki pomagające zjednoczyć ludzkość z Bogiem i między sobą zostawił nam Jezus Chrystus? (Mt 23,37; 1 Kor 10,16-17)

Jaką rolę w budowaniu wspólnoty odgrywa wzajemne udzielanie sobie pomocy i dzielenie się? (Dz 4,32-37; 20,36-38,36-38)

Jaką rolę w budowaniu wspólnoty odgrywa okazywanie sobie uczuć? (Dz 20,36-38)

Rola rozmów w jednoczeniu świata i zbliżaniu się wzajemnym ludzi do siebie

Jaki wpływ na życie wspólnotowe mogą mieć rozmowy? (J 4,1-30)

W jaki sposób powinniśmy — w czasie rozmowy — dawać drugiemu do zrozumienia, że go szanujemy? (J 4,7-9)

Dlaczego w czasie rozmowy powinniśmy upewniać drugiego, że go słuchamy, i jak to robić? (Łk 10,38-40)

Dlaczego rozmawiając powinniśmy przekonywać rozmówcę, że go rozumiemy, i jak to czynić? (Łk 7,13; J 11,32-35)

Dlaczego powinniśmy dawać rozmówcy do zrozumienia, że zauważyliśmy i właściwie odczytali jego uczucia? (Rz 12,15-16)

Dlaczego w czasie spotkań z innymi powinniśmy się zastanawiać, jakie przeżycia w nich wywołujemy? (Ef 6,4)

Jakie formy mówienia wywołują w drugim na ogół uczucia przyjemne? (Mt 8,10; 15,28; 26,10-13)

Jakie formy mówienia i zachowania się wywołują na ogół uczucia nieprzyjemne? (Mt 5,22)

Mój sposób mówienia i prowadzenia rozmów

Dlaczego ważne jest uświadomienie sobie swojego sposobu rozmawiania z ludźmi?

Jaki wpływ na kontakt z drugim człowiekiem może mieć opowiadający styl mówienia?

Jakie skutki wywołują rozmowy oparte na samej tylko krytyce?

Jaki wpływ na kontakt z drugim człowiekiem może mieć żartowanie?

Jakie znaczenie mogą mieć rozmowy polegające na omawianiu różnych wydarzeń i zachowań ludzkich?

Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Na czym polega konflikt i w jaki sposób można go rozwiązać? (Łk 2,41-50)

Twórczy charakter spotkań z ludźmi

Co znaczy, że każde spotkanie z drugą osobą powinno być współdziałaniem z Bogiem, Stwórcą człowieka?

Wyzwalanie z poczucia Osamotnienia

W jaki sposób mamy wyzwalać innych z poczucia osamotnienia?

Łaska Boża

NARODZENIE Z WODY I Z DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Co Chrystus mówi Nikodemowi na temat ponownego narodzenia się z Ducha Świętego? (J 3,3-13)

2. Dlaczego każdy odrodzony przez Ducha Świętego człowiek powinien wierzyć i kochać? (J 16,13; Rz 5,5)

3. Jakimi cechami powinna odznaczać się miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach i do jakiej nas uzdalnia? (1 Kor 13,4-8)

DUCH ŚWIĘTY OŻYWIA NAS BOŻYM ŻYCIEM

1. Co znaczy, że zamieszkanie Ducha Świętego w nas nie jest bierne, lecz aktywne? (1 Kor 3,16; 2 Kor 3,6)

2. Do jakiej formy życia wzywa św. Jan w 1 J 3,16-18 wszystkich ożywionych przez Ducha Świętego? (1 J 3,16-18)

3. Na czym polega duchowa śmierć człowieka? (1 J 3,14)

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

1. Czym usprawiedliwienie, o którym mówi św. Paweł, różni się od usprawiedliwienia głoszonego przez faryzeuszów? (Rz 3,21-28)

2. Jaką rolę w usprawiedliwieniu człowieka spełnia Duch Święty? (1 Kor 6,11; J 16,13; Rz 5,5)

3. Do jakiej przemiany życia wzywa św. Paweł w Liście do Efezjan4,22-5,2 wszystkich usprawiedliwionych przez łaskę Chrystusa? (Ef 4,22-5,2)

Przebaczenie grzesznikowi i uświęcenie go przez łaskę Bożą

Co dzieje się w momencie udzielania rozgrzeszenia przez kapłana? (J 8,1-11)

WIARA PROWADZĄCA DO USPRAWIEDLIWIENIA

Na czym polegała wiara Abrahama, dzięki której dostąpił on usprawiedliwienia? (Rz 4,18-22 lub Rdz 12,1-8; Hbr 11,17-19 lub Rdz 22,1-19)

W czym przejawiała się wiara uczniów powołanych przez Jezusa, którzy poszli za Nim? (Mt 9,9-13; 4,18-22)

Jaką wiarę św. Jakub nazywa martwą? (Jk 2,14-26)

Czy w religiach niechrześcijańskich można dojść do wiary dającej usprawiedliwienie? (Hbr 11,6)

Na jakiej podstawie małe dziecko dostępuje w sakramencie chrztu usprawiedliwienia, skoro warunkiem dostąpienia tej łaski jest wiara?

W jaki sposób powinien się przygotować do chrztu człowiek dorosły, jeśli chce otrzymać łaskę usprawiedliwienia? (Dz 8,25-38)

JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

Dlaczego błędne jest twierdzenie, że „dzieci Boże” to tylko „pobożne” bez głębszej treści określenie chrześcijan? (1 J 3,1)

Kiedy ujawni się chwała dzieci Bożych? (1 J 3,2)

Jaki wpływ na rozmowę nas, dzieci Bożych, z Ojcem, ma Duch Święty? (Rz 8,14-15; 8,26-27; Ga 4,6-7)

Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec Ojca niebieskiego oraz ludzi, skoro jesteśmy dziećmi Bożymi? (Mt 18,1-5; 23,1-12)

Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu zobowiązuje nas do naśladowania Chrystusa? (Ga 3,27-28)

Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu zobowiązuje do naśladowania doskonałości Ojca niebieskiego? (Mt 5,43-48)

Zamieszkanie Boga w Człowieku

Gdzie jest Bóg? ( Mt 5,16; Dz 17,27n)

W jaki sposób można na ziemi spotkać Boga? ( Mt 28,20; Ef 3,17; Mt 18,20; Mt 25,40)

Kiedy Bóg mieszka w człowieku? ( J 14,23; 1 Kor 3,16n; 6, 19)

Jak rozumieć prawdę, że wszechobecny i niezmienny Bóg może przyjść i zamieszkać w duszy człowieka?

Czy dusza ludzka i dar życia Bożego to to samo? (J 5,24-25

Bóg Zapraszający do przyjaźni z Sobą

Dlaczego Boga można słusznie nazwać „Przyjacielem ludzi”? ( Wj 33, 11; J 15, 13-15)

Co Bóg uczynił i czyni nadal, aby nas pobudzić do przyjaźni z Nim? ( Mt 11,28)

Jakie wewnętrzne postawy i jakie formy postępowania powinny cechować naszą przyjaźń z Bogiem? (J 15,14)

Kiedy człowiek może na wieki żyć w przyjaźni z Bogiem?

Działanie Boga w sakramentach

DZIAŁANIE CHRYSTUSA i DUCHA ŚWIĘTEGO W SAKRAMENTACH

Kim jest Duch Święty i jak Dzieje Apostolskie opisują Jego zesłanie? (Dz 1,4-8; 2,1-13)

Co znaczy, że we wszystkich sakramentach spotykamy się z Chrystusem i z działającym Duchem Świętym? (Dz 8,17)

Co znaczy, że dzięki sakramentom od naszego narodzenia aż do śmierci towarzyszy nam działanie Chrystusa i Ducha Świętego? (Łk 24,13-35)

Znaki Działającego i zbliżającego się do nas Boga

Co znaczy, że we wszystkich sakramentach spotykamy się z Chrystusem i z działającym Duchem Świętym? Dz 8,17

Co znaczy, że dzięki sakramentom od naszego narodzenia aż do śmierci towarzyszy nam działanie Chrystusa i Ducha Świętego? Łk 24,13-35

Modlitwa

Jezus uczy nas modlitwy

Jakie znaczenie dla przekształcania i zbawiania świata ma modlitwa? (Mk 1,35; Łk 5,16; 6,12; Mt 26,36-46; 7,7-11; Łk 11, 1-13)

O co prosimy Boga w modlitwie „Ojcze nasz”? (Łk 11,1-13; Mt 6,9-15)

Na czym polega modlitewne wstawiennictwo Chrystusa, Maryi i świętych? (Hbr 9,24; J 11,41-44; 2,1-10; Łk 7,1-6)

Jaką pomoc okazuje nam Duch Święty w modlitwie? (Rz 8,26-27)

Na czym polega wartość modlitwy wspólnej, przede wszystkim liturgicznej?

Na czym polega tzw. modlitwa spontaniczna? (Mt 18,19-20)

MODLITWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Jaka modlitewna postawa Maryi ujawnia się w Jej hymnie: „Wielbi dusza moja Pana"? (Łk 1,46-55)

Co znaczy, że Maryja dała nam w Kanie Galilejskiej przykład modlitwy prośby? (J 2,1-12)

MARYJA — MISTRZYNI W MODLITWIE KONTEMPLACYJNEJ

Na czym polega modlitwa szukania woli Bożej? (Łk 1,26-38; 2,19.51)

Na czym polega modlitwa kontemplacyjna? (Łk 2,51)

Jak można rozwijać w sobie zdolność do kontemplacji Boga? (Mt 6,6-8)

Różaniec wnikaniem sercem i umysłem w tajemnice radości, światła, bólu i chwały

Na czym polega modlitwa różańcowa? (Łk 2,19)

Które tajemnice różańca nazywamy radosnymi? (Łk 1,26-2,52)

O jakich wydarzeniach wspominają tajemnice światła? ((J 8, 12; Mt 3, 17; J 8, 1-12; Mk 1, 15; Łk 9, 35; J 13, 50; Mt 26,20-30))

Jakie tajemnice różańca nazywamy bolesnymi? (Mk 14,26-15,47)

Które tajemnice różańca nazywamy chwalebnymi? (Mk 16,1-8; Dz 1,9-11; 2,11-17)

MARYJA MODLĄCA SIĘ ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIOŁA

Co znaczy, że Maryja daje nam przykład modlitwy z Kościołem? (Dz 1,12-14)

Jaką wartość posiada modlitwa we wspólnocie? (Mt 18,19-20)

Wasze modlitwy są Mi potrzebne

Na czym polega potęga modlitwy?

Jakie znaczenie ma modlitwa?

Co znaczy, że modlitwa jest orężem w walce z szatanem?

Dlaczego modlitwa jest zawsze skuteczna?

Co znaczy, że zawsze można zacząć się modlić?

Dlaczego modlitwa nie może być tylko dodatkiem do życia?

Jak się modlić?

Cierpienie i zło w świecie

Cierpienie i zło a Boża Opatrzność

Jak pogodzić istnienie zła z Bożą Opatrznością, miłością i mądrością?

ZBAWCZA MĘKA I ŚMIERĆ KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA

1. Dlaczego grzech uniemożliwia człowiekowi osiągnięcie wiecznego szczęścia? (Łk 16,19-31; 1 Kor 2,9)

2. Jakie znaczenie dla naszego zbawienia posiada miłość Chrystusa, Jego męka i śmierć krzyżowa? (J 15,13; Rz 5,7-8; Hbr 5,8-10)

3. Co znaczy, że Chrystus przez swoją mękę i śmierć krzyżową wynagrodził Ojcu niebieskiemu za nasze zniewagi grzechowe? (Hbr 10,5-10)

4. Czym jest gniew Boży i co znaczy, że Chrystus jest naszym wybawcą „od nadchodzącego gniewu” (1 Tes 1,10)? (Rz 2,5-11; 5,8-9; Ef 2,3-10)

5. Jaki związek zachodzi między ofiarą krzyżową Chrystusa a Mszą św.? (Mt 26,26-30; 1 Kor 11,23-27)

6. Jaką powinniśmy przyjąć postawę, jeśli chcemy wraz z Chrystusem ofiarować się Ojcu niebieskiemu? (Rz 12,1-2; Mk 8,34)

MARYJA — CIERPIĄCA MATKA BOŻA

1. Jaki los przepowiedział Maryi Symeon mówiąc: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,34)? (Łk 2,22-35)

2. Jakie zbawcze znaczenie miało cierpienie Maryi? (Kol 1,24)

3. Jak można naśladować Maryję współcierpiącą z Chrystusem? (Rz12,1-2)

4. Jakie znaczenie posiada post? (Mk 9,25-29)

POMOC KOŚCIOŁA W USUWANIU LUDZKICH CIERPIEŃ

Jaki jest powód istnienia w świecie cierpienia i śmierci? (Rdz 3,16-19)

Na czym polegała Chrystusowa walka z ludzkim cierpieniem i śmiercią? (Łk 4,38-41)

Co znaczy, że usuwanie cierpienia z ludzkiego życia jest powołaniem Kościoła? (Łk 10,8-9)

Jakimi środkami można, a jakimi - nie można usuwać cierpień?

KOŚCIÓŁ NIESIE Z CHRYSTUSEM KRZYŻ ZBAWIENIA

Jakie znaczenie posiada cierpienie Chrystusa i zjednoczonych z Nim ludzi? (Kol 1,24; Ga 6,14)

Co znaczy, że cierpienie może stać się drogą do szczęścia? (1 P 5,10; Rz 8,18)

Dlaczego nie można zabijać chorych i cierpiących? (Ga 6,2)

Jakie znaczenie dla chorego i dla zbawienia świata posiada sakrament namaszczenia chorych? (Jk 5,14-15)

W jakim znaczeniu całe życie chrześcijanina i jego działalność mogą być zbawczym krzyżem? (Łk 9,23)

Jak należy się zachowywać w cierpieniu, aby przyczyniało się do zbawienia świata? (Mt 26,37-39)

Dlaczego chrześcijańska nauka o cierpieniu nie niszczy radości wierzących? (Rz 6,8-9)

EUCHARYSTIA ZBAWCZĄ OFIARĄ

Jakie zbawcze wydarzenie uobecnia się w każdej Mszy św.? (1 Kor 11,26)

Jakie podobieństwa i różnice zachodzę między Mszą św. a ofiarą krzyżową Jezusa Chrystusa? (Łk 23,46)

W jakim momencie Mszy św. uobecnia się ofiara krzyżowa Chrystusa? (1 Kor 11,23-27)

Na jakiej podstawie kapłan, a na jakiej - wszyscy wierni włączeni są w składanie zbawczej ofiary przez Jezusa Chrystusa? (1 P 2,9)

Co mają wierni wraz z kapłanem składać Ojcu niebieskiemu w ofierze? (1 P 2,4-5; Rz 12,1)

Dlaczego składanie Bogu w ofierze swego życia zobowiązuje do ciągłego doskonalenia się? (Rz 12,1-2)

Na czym polega ofiarnicze usposobienie? (Łk 22,39-44)

Jaką postawę przyjmować w cierpieniach, aby stały się one zbawcze ofiarę? (Mt 26,36-46)

Jak zespolić życie codzienne z uczestnictwem we Mszy św.? (Hbr 10,5-7)

Miłość wobec cierpienia

W jaki sposób Księga Rodzaju tłumaczy pojawienie się cierpienia na świecie? (Rdz 3,6-20)

Jakie cierpienie i dzisiaj rodzi się z grzechu? (Mk 15,16-20)

Dlaczego dopuszczenie przez Boga cierpienia nie przeczy Jego miłości? (Łk 23,44-46)

Jak zachować się w cierpieniu, aby przyczyniało się ono do wzrostu duchowego oraz do zbawienia świata? (Mt 26,36-44)

Jakie znaczenie dla usuwania cudzego cierpienia może mieć stosowanie się do słów św. Pawła: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12,15)? (Łk 7,11-17; J 11,28-38)

Jak długo będzie istnieć cierpienie na świecie? (Ap 21,1-4)

Sumienie i prawo moralne

"Drzewo poznania dobra i zła"— obiektywny porządek moralny "

Dlaczego nakazy i zakazy Boże zawsze ujawniają troskę Stwórcy o dobro człowieka?

Jakie warunki osiągnięcia szczęścia ustanowił Bóg dla człowieka?

Dlaczego nie można naruszać praw natury?

Dlaczego człowiek powinien się kierować normami moralnymi?

Dlaczego trzeba się troszczyć o dobre poznanie zasad moralnych?

Dlaczego nie wolno tworzyć dowolnych zasad moralnych?

Obiektywny charakter dobra i zła

Dlaczego nakazy i zakazy Boże zawsze ujawniają troskę Stwórcy o dobro człowieka?

Jakie warunki osiągnięcia szczęścia ustanowił Bóg dla człowieka?

Dlaczego nie można naruszać praw natury?

Dlaczego człowiek powinien się kierować normami moralnymi?

Dlaczego trzeba się troszczyć o dobre poznanie zasad moralnych?

Dlaczego nie wolno tworzyć dowolnych zasad moralnych?

Na czym polega etyka sytuacyjna i na jakie niebezpieczeństwa naraża ona człowieka?

Sumienie odczytujące normy moralne

Jakie znaczenie ma dla człowieka fakt posiadania sumienia?

Co nazywamy sumieniem przeduczynkowym, a co - sumieniem pouczynkowym? (J 18,38-19,15; Mk 14,66-72)

Skąd sumienie „wie”, co jest dobre a co złe? (Rz 2,14-16)

Na czym polega formowanie sumienia? (Mt 6,22-23)

Kiedy sumienie funkcjonuje właściwie, a kiedy – nieprawidłowo? (Łk 6,39-40; Mt 15,3-6)