Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


ŚWIĘTOŚĆ WYPEŁNIANIEM WOLI BOŻEJ I NAŚLADOWANIEM CHRYSTUSA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


ŚWIĘTOŚĆ WYPEŁNIANIEM WOLI BOŻEJ ORAZ NAŚLADOWANIEM CHRYSTUSA

Życie chrześcijańskie sprowadza się do wypełnienia woli Bożej i do naśladowania Chrystusa. Wypełnianie tych dwóch utożsamiających się ze sobą obowiązków ma ścisły związek ze świętością.

1. Jaki związek zachodzi między wypełnianiem woli Bożej a świętością? Łk 1,26-38

Świętość polega na życiu zgodnym z wolą Bożą. Przykład takiego życia daje nam Matka Najświętsza. Dążący do świętości człowiek zawsze kieruje się sumieniem, rezygnując ze swoich egoistycznych zamiarów na rzecz planu Ojca niebieskiego pragnącego zbawić wszystkich ludzi. Kierowanie się w życiu egoizmem, nieliczenie się z Bogiem i Jego zbawczym planem niszczy świętość. Człowiekowi grozi sprowadzanie wszystkiego do swoich problemów osobistych, ograniczanie kręgu zainteresowań tylko do spraw doczesnych, zapominanie o wieczności, pomijanie w życiu planu Boga, np. rodzice stojący przed koniecznością określenia liczebności swej rodziny, nie zastanawiają się w wielu wypadkach nad tym, czego w dziedzinie przekazywania życia oczekuje od nich Bóg, wychowując zaś dzieci, starają się zabezpieczyć im tylko przyszłość doczesną, zapominając o ich wieczności. Jeśli człowiek chce dążyć do świętości, powinien skierować swój wzrok ku Ojcu, powinien rozpoznać Jego zbawcze pragnienia. Zwrócenie się ku Bogu nie odrywa jednak nikogo od ziemi, na której żyjemy i na której mamy budować królestwo Boże według planu Ojca niebieskiego.

2. Jaki związek zachodzi między świętością a naśladowaniem Chrystusa? Rz 15,1-9

Świętość polega na wypełnieniu przykazania miłości. Doskonały przykład miłości znajdujemy w Chrystusie. On pokazał nam, jak miłować Ojca niebieskiego i bliźnich. Konieczność naśladowania Jezusa Chrystusa wynika z tego, że przez chrzest, bierzmowanie, a szczególnie przez Komunię św. zostaliśmy z Nim zjednoczeni. Ta jedność nakłada na nas obowiązek naśladowania Jego dobroci, życzliwości, pokory, pracy, działalności apostolskiej, cierpliwości, bezinteresowności, otwarcia się na innych, wierności Bogu nawet w cierpieniu, sprzeciwiania się złu itp.

3. Na czym polega "wewnętrzne" naśladowanie Chrystusa? Flp 2,3-11

Pełne naśladowanie Chrystusa nie może ograniczyć się do kopiowania Jego zewnętrznego, widzialnego postępowania, trzeba jeszcze przejąć Jego sposób myślenia, wartościowania, patrzenia na świat. Staje się naśladowcą Jezusa ten, kto w znikomości widzi wieczność, w śmierci - początek nowego życia, w pokornej służbie bliźnim - prawdziwą wielkość. Naśladować Chrystusa, znaczy przyjąć wszystkie cechy Jego usposobienia, takie jak: poddanie się Ojcu, życzliwość wobec ludzi, przebaczenie nieprzyjaciołom, pomaganie innym itp.

4. Czym naśladowanie Chrystusa różni się od naśladowania innych ludzi? Ga 2,19-20; por. J 15,1-11

Przez chrzest, a zwłaszcza przez Komunię św. jednoczymy się z Jezusem Chrystusem i od Niego otrzymujemy moc, aby w każdej sytuacji być Jego żywym odbiciem. Naśladowanie Zbawiciela tym różni się od naśladowania bohaterów powieści, filmów i innych osób, że On sam jest w nas obecny.

5. Co pomaga nam lepiej naśladować Chrystusa?

Ułatwia nam naśladowanie Jezusa częste jednoczenie się z Nim w Komunii św., rozważanie Jego życia, sposobu odnoszenia się do Ojca i do bliźnich. Pomaga w naśladowaniu Chrystusa także ciągła rozmowa z Nim, zastanawianie się, co przeżywał w różnych sytuacjach, np. co mógł przeżywać, gdy przyniesiono do Niego człowieka sparaliżowanego, gdy faryzeusze i uczeni w Piśmie przyprowadzili do Niego kobietę przychwyconą na cudzołóstwie, gdy zobaczył, jak uboga wdowa wrzuciła do skarbony świątynnej dwa pieniążki itp. Aby poznać Jezusa, można sobie zadawać pytanie, co może On przeżywać, gdy przebacza nam grzechy w sakramencie pojednania, gdy przystępujemy do Komunii św., gdy usiłujemy z Nim nieudolnie rozmawiać itp. Można też pytać się, co mógłby nam On powiedzieć w sytuacji, gdy ktoś nas znieważył, gdy spotkało nas nieszczęście, gdy idziemy do szkoły, do pracy, gdy mamy się z kimś spotkać itp. Wskazane też byłoby zadawać sobie pytanie, jak Jezus Chrystus postąpiłby na naszym miejscu w danej sytuacji.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"