Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Maryja darem dla ludzkości. Najświętsza Panna w odwiecznym Bożym planie zbawienia


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Myśl Boża o Maryi przez Jej zaistnieniem

Do niezliczonych darów, jakimi Bóg nas obsypał, zaliczyć należy Maryję, Matkę Zbawiciela. Jej to poświęcone będzie to opracowanie internetowe. Na wstępie rozważymy rolę, jaką Bóg wyznaczył Jej odwiecznie, zanim jeszcze zaczęła istnieć.

Stworzona w czasie Zawsze istniała w umyśle i sercu Boga

1. Dlaczego Kościół w liturgii do Maryi odnosi słowa z Księgi Przysłów 8,22-31?

Maryja nie jest Bogiem, zaistniała zatem w określonym czasie na ziemi, jak każdy człowiek. Bóg jednak od zawsze znał ją i kochał, jak znał i kochał każdego z nas. Znał odwiecznie Maryję, którą – według naszej rachuby czasu – miał dopiero kiedyś stworzyć na ziemi. Bóg wiedział, że Maryja, jak każdy z nas, będzie mieszkać na stworzonej przez Niego ziemi. Kiedy więc stwarzał kosmos i świat, myślał o nas. Myślał z radością i ze szczególną miłością o Tej, która miała być jego najwspanialszym dziełem i Matką Jego Syna.

Z tego też względu Kościół tekst o Bożej Mądrości odnosi do Maryi z Księgi Przysłów 8,22-31. Jak przy stwarzaniu świata Mądrość nigdy nie opuszczała Boga – nie mogła zresztą Go opuścić – tak też nie opuszczała Go myśl o ludziach, którzy zapełnią tę ziemię. Przede wszystkim jednak przy stwarzaniu źródeł, pól, nieba, obłoków, oceanów, Bogu odwiecznemu towarzyszyła myśl o Ozdobie tego stworzenia, o swoim najwspanialszym Dziele i Matce Jego Syna: Maryi. W taki sposób wspomniana Księga Przysłów mówi o Bożej Mądrości i o Jej wyjątkowym Dziele – Maryi:

“Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił – początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.” (Prz 8,22-31)

Stwarzając świat, Bóg wiedział, że będzie on miejscem grzechu, zbrodni, a także królestwem Jego Syna, który stanie się człowiekiem. Aby Syn Boży mógł przyjąć ludzkie ciało, Bóg odwiecznie przewidział dla Niego Matkę, Maryję.

"I tak Bóg [w Swoim odwiecznym Umyśle] stwarza Sobie Oblubienicę i mówi do Niej: “Pójdź ze Mną. [Stań] u Mego boku i patrz, co stwarzam dla Naszego Syna. Patrz i raduj się, odwieczna Dziewico, wieczna Dziecino! Niech Twój uśmiech napełnia [radością] najwyższe niebo, niech podaje aniołom ton i niech uczy Raj niebiańskiej harmonii. Patrzę na Ciebie i widzę, jaka będziesz, o Niewiasto Niepokalana, która teraz jesteś w [Moim] umyśle tylko [wyobrażeniem] duchowym, w którym mam upodobanie.

Patrząc na Ciebie [w Moim umyśle], daję morzu i niebu lazur Twoich oczu, a świętemu zbożu na chleb – kolor Twoich włosów. Twoją biel daję liliom, a Twój róż – kwiatom róży. Daję jej też jedwabistość Twojej skóry. Na wzór Twych drobnych zębów stwarzam perły, a patrząc na Twe usta, stwarzam słodkie truskawki. Wkładam w gardło słowika nuty Twoich pieśni, a synogarlicy – Twój płacz. Czytając w Twoich przyszłych myślach i słuchając bicia Twego serca, tworzę [Sobie] wzorzec, według którego stwarzam [świat].

Pójdź, Moja Radości, miej ciała niebieskie za zabawkę tak długo, aż w Moim umyśle zobaczę Cię jako [rozradowaną nimi] i tańczącą światłość. [Niech] wywołują Twój uśmiech. Załóż więc Sobie wieniec z gwiazd i gwiezdne naszyjniki, połóż księżyc pod Swoje miłe stopy, otocz się gwiezdną szarfą Drogi Mlecznej. Dla Ciebie są gwiazdy i planety.

Pójdź i raduj się patrzeniem na kwiaty, które będą zabawką dla Twojego Dziecka i wezgłowiem dla Syna Twojego łona. Chodź zobaczyć, jak stwarzam owce i jagnięta, orły i gołębice. Bądź blisko Mnie, kiedy stwarzam czasze mórz i rzek, kiedy wznoszę góry i maluję je śniegiem i lasami, zasiewając równocześnie zboża i drzewa, i winorośle. [Bądź przy Mnie w Moim umyśle], kiedy stwarzam oliwkę dla Ciebie, Moja Pełna Pokoju, i winny krzew dla Ciebie, Moja Latorośli, która będziesz nosiła Eucharystyczne Grono. Biegnij, podążaj, raduj się, o Piękna Moja, o Matko Mego Syna, Królowo Mego Raju, Miłości Twego Boga, Kochająca w pełni. Przygotuj do miłowania Mnie cały świat, stwarzany z godziny na godzinę i piękniejący dzięki Twemu uśmiechowi.” [M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Katowicie 1999, (rozdz. 8)]

MATKA ZBAWICIELA ZADAJĄCA KLĘSKĘ SZATANOWI

2. Jakie zadanie w historii zbawienia przewidział Bóg Ojciec dla Maryi? Łk 1,26-38

Wszechwiedzący Bóg wiedział, zanim powstał człowiek, że popełni on grzech. Nie musiał go więc stwarzać. W swojej dobroci Bóg znalazł jednak środek zaradczy, możliwość naprawienia tragicznych następstw grzechu. Tym, którym miał tego dokonać, był Syn Boży, Druga Osoba Boska. Maryi zostało powierzone wyjątkowe zadanie: miała być Matką Syna Bożego, Odwiecznego Słowa, przez które wszystko się stało, wszystko zostało stworzone (por. J 1,3) i dzięki któremu otrzymujemy życie wieczne. Jemu miała dać ciało, aby mógł nas odkupić przez złożenie na krzyżu ofiary ze swego życia. Stając się człowiekiem Syn Boży miał uleczyć ludzką naturę, wywyższyć ją, przebóstwić.

Bóg chciał zjednoczyć w prawdzie i miłości ludzkość rozbitą przez grzech i doprowadzić ja do pełni szczęścia. Zapragnął grzeszników przekształcić we wspólnotę zbawionych. Bóg postanowił, aby Jego plan doprowadzenia świata do pełni królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju realizowany był przez wszystkich ludzi, jednak przez każdego człowieka inaczej, zgodnie z jego życiowym powołaniem. 

Wszechmocny Pan nie musiał włączać w swoje dzieło zbawienia człowieka. Zapragnął jednak to uczynić. Postanowił w dzieło ocalenia i wywyższenia natury ludzkiej włączyć także ludzi. Szczególne zadanie do spełnienia w historii zbawienia przypadło Maryi, Matce naszego Odkupiciela.

Najświętsza Maryja Panna jest tą niewiastą z Księgi Rodzaju, której „potomstwo", tzn. Jezus i Jego Kościół, zwycięży szatana, zgodnie z Bożą obietnicą: „Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę" (Rdz 3,15). Maryja będzie mieć szczególny udział w walce, która zakończy się całkowitym pokonaniem potęgi szatana, jaką zdobył na świecie dzięki słuchaniu go przez ludzi.

Druga Ewa PRZYNOSZĄCA OCALENIE

3. Czym Maryja różni się od pierwszej kobiety, Ewy? Rdz 3,1-7

Maryja miała być Tą, która przyczyni się do naprawienia zła, jakie ogarnęło ludzkość przez nieposłuszeństwo i pychę pierwszej kobiety. Z powodu nieposłuszeństwa Adama i Ewy na świecie pojawił się grzech, a także cierpienie i śmierć. Dzięki zaś posłuszeństwu Maryi pośród nas miał się pojawić Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek i Bóg prawdziwy, zwycięzca grzechu, śmierci i szatana, źródło wszelkiej łaski. 

Maryja zawsze kierowała się w życiu wolą Bożą, przez co zdecydowanie różni się od pierwszych rodziców, którzy przekroczyli nakazy Boże. Matka Najświętsza podobna jest do swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który także we wszystkich sytuacjach życiowych wypełniał wolę Ojca niebieskiego. Kierując się wolą Boga, Maryja współdziałała z Nim i realizowała Jego plan zbawienia ludzkości. Dobrowolnie zgodziła się zostać Matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, wychowała Go, dzieliła z Nim radości i smutki, z Nim współcierpiała pod krzyżem.

MATKA NAJŚWIĘTSZA – przykład współdziałania z Bogiem

4. W jaki sposób każdy człowiek ma współdziałać z Bogiem zbawiającym świat? J 2,5

Bóg pragnie, aby każdy człowiek – podobnie jak Maryja – wypełniał Jego wolę przekazaną nam przez Jezusa Chrystusa, a tym samym współdziałał z Nim w zbawianiu świata i zasługiwał na wieczną nagrodę. Dla Najświętszej Dziewicy tą nagrodą było wniebowzięcie, czyli przejście z duszą i ciałem do chwały, wieczne przebywanie ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem. Zmartwychwstanie, zjednoczenie z Bogiem, życie z Maryją i zbawionymi - oto wieczna nagroda dla każdego, kto - wypełniając wolę Bożą - będzie współdziałał z Ojcem w zbawianiu świata. Wolę Bożą możemy poznać przez Ewangelię, głos sumienia oraz wydarzenia i okoliczności codziennego życia.


 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"