Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Wasze modlitwy są Mi potrzebne


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


 
Potęga modlitwy

Wiele osób patrzących na współczesny świat ogarnia rozpacz wobec szerzącego się zła, przemocy, wojen, kataklizmów. Tej rozpaczy towarzyszy poczucie bezsilności, przekonanie, że nic nie można zrobić, niczego polepszyć. Czy tak jest faktycznie? Nie.
     Posiadamy potężny środek zdolny przemienić świat, dlatego nie jesteśmy bezsilni. Środkiem tym jest modlitwa połączona z ofiarą, z wyrzeczeniem oddanym w ręce Miłosiernego Boga.
     Kościół, wierny otrzymanemu objawieniu, przypomina o konieczności modlitwy i ofiary. Aby to wołanie było mocniejsze i skuteczniejsze, dołącza się do niego dzisiaj sam Jezus Chrystus i Jego Matka, Maryja, którzy przemawiają przez wybrane narzędzia. Ich głos rozbrzmiewa dzisiaj we wszystkich stronach świata, błagając zawsze o jedno: o nawrócenie się, o modlitwę połączoną z ofiarą, wyrzeczeniem, postem.
     W tym błaganiu o modlitwę i ducha ofiary szczególną rolę wyznaczył Bóg dzisiaj Maryi. La Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal, Medziugorje, Akita, Naju, Soufanieh, Schio to tylko niektóre z miejsc, w których rozbrzmiewało lub rozbrzmiewa jeszcze obecnie pełne bólu wezwanie Matki Bożej wołającej o poprawę życia, o powrót na drogę modlitwy - drogę łączności i jedności z Bogiem. Najlepsza z Matek, Niepokalana, płacze (np. w Syrakuzach, Akita, Naju) często nawet krwawymi łzami nad swymi ziemskimi dziećmi odwracającymi się od swego Ojca, Stwórcy i Zbawiciela bądź to przez milczącą obojętność, bądź też poprzez otwarty bunt. Najlepsza Matka przychodzi, by nam dopomóc w lepszym życiu, by ułatwić powrót do Boga, by zapewnić nas o tym, że nigdy nie jest za późno, że od naszej decyzji zależą losy świata i uratowanie wszystkich Jej dzieci.
     Takim wezwaniem Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki do nawrócenia, modlitwy i ofiary są również orędzia zawarte w dzienniczku Vassuli Ryden Prawdziwe Życie w Bogu.
 
JAKIE ZNACZENIE POSIADA MODLITWA?

     Przede wszystkim modlitwa potrafi zmienić świat, który ludzkość ulegająca szatanowi może całkowicie zniszczyć. Jezus poucza Vassulę, a przez nią każdego z nas: «Dzięki twoim aktom wynagrodzenia i gorliwym modlitwom, ofiarowywanym Mi z miłością, możesz powstrzymać nieszczęścia, które właśnie mają nadejść, możesz powstrzymać klęski naturalne, możesz ugasić płomień gniewu Mojego Ojca. Bóg pozwoli się wzruszyć» (20.10.90).
     Również w Medziugorju Matka Najświętsza przypomniała nam ogromną potęgę modlitwy połączonej z wyrzeczeniem. Mówi Ona: «Zacznijcie od postu o chlebie i o wodzie w każdy piątek. Zapomnieliście, że dzięki postowi i modlitwie możecie oddalić nawet wojnę i zawiesić prawa naturalne» (2.07.82).
     Ludzkość przypomina uparte, bezmyślne dziecko ciągnące obrus, na którym ustawione są naczynia z wrzącymi potrawami. Miłosierdzie Boże to ciągłe powstrzymywanie albo «obrusu», albo ręki ludzkości-dziecka. Światu grozi jednak sprawiedliwość Boża, czyli poniesienie konsekwencji za swój upór w łamaniu Bożych praw, grozi - jeśli posłużyć się powyższym przykładem - tak silne szarpnięcie obrusem, że wrzące potrawy wyleją się na uparte dziecko. Będzie to dniem sprawiedliwości Bożej, dniem gniewu Bożego. Aby ten dzień nie nastał, ludzkość musi się zmienić, musi zaprzestać «ściągania obrusu», czyli łamania Bożych przykazań. By pomóc z kolei ludzkości w tym nawróceniu się, nieodzowna jest modlitwa połączona z ofiarami składanymi Bogu w duchu miłości. Maryja poucza i ostrzega przez Vassulę: «Nie ustawaj nigdy, Moje dziecko, w modlitwie o nawrócenie świata. Zrozum, że im więcej otrzymuję modlitw, tym mniej zło się rozprzestrzenia. Modlitwy nie są nigdy daremne. Ofiarowuję je Ojcu, którego Sprawiedliwość jest bliska. Módlcie się, aby otrzymać Boże Miłosierdzie. Nie wiecie, co Bóg przygotował dla tego złego pokolenia... Jego Sprawiedliwość odpowie z Jego Świętego Przybytku stosownie do grzechów tego pokolenia... Wołam, płaczę, wylewam Krwawe Łzy, ale niewielu zwraca na to uwagę. Wasze modlitwy mogą zmienić świat. Wasze modlitwy mogą wyprosić łaski Boże dla nawrócenia grzeszników... Modlitwy są potężne. Dlatego nalegam, abyście nie zaniedbywali ani waszych modlitw, ani waszych ofiar, które obecnie są bardziej niż kiedykolwiek wymagane od wiernych. Bóg wspomni na każdą waszą ofiarę» (24.11.91).
 
MODLITWA — ORĘŻ W WALCE Z SZATANEM

     Nie tylko sam człowiek, ale przede wszystkim szatan chce zniszczyć świat i ludzkość. W walce z nim wspiera nas sam Bóg, Najświętsza Panna i aniołowie. W tę walkę mamy się czynnie włączyć również my sami. Uczynimy to, jak nas poucza Maryja, przez modlitwę: «Moje umiłowane dzieci, jestem waszą Świętą Mamą, Mamą całej ludzkości. Moi umiłowani, Jezus cierpi dziś w sposób nie do opisania. Przeżywa Swoją drugą Mękę. Odczujcie Nasze Serca, jak One cierpią... Dziś toczy się wielka walka. Szatan okrutnie atakuje, a Święty Michał zwalcza go z aniołami Pana. Ziemia odczuwa wstrząsy tej wielkiej walki. Potrzebuję waszych modlitw, umiłowani. Nigdy nie przestawajcie się modlić. Módlcie się, Moi umiłowani, bądźcie jak aniołowie światłości w tych ciemnościach» (21.11.88).
     Potężnym orężem w walce z szatanem jest różaniec. Ta modlitwa przyczyni się do klęski największego nieprzyjaciela Boga i ludzkości. Sam Jezus o tym zapewnia: «Módl się często, odmawiaj codziennie Różaniec Święty, ponieważ ten łańcuszek stanie się Łańcuchem, którym zostanie związany i zwyciężony szatan!» (16.11.88)
     Dzięki naszym modlitwom złączonym z błaganiami Maryi, naszej Matki, może zapanować na świecie tak upragniony pokój. Mówi Ona: «Próbujcie zrozumieć Boże Wezwanie Pokoju. Wzywam was do modlitwy o Pokój. Bądźcie gorliwi dla Pokoju. Błogosławione dzieci, pozwólcie Mi powiedzieć wam jeszcze raz, że potrzebuję waszych modlitw o Pokój; przyjmuję je wszystkie i ofiarowuję Wszechmocnemu jak bukiet wiosennych kwiatów» (31.01.91).
     Jakże często wydaje nam się, że nasze modlitwy nie przynoszą żadnych rezultatów. Tracimy wtedy poczucie ich sensowności. Tymczasem Bóg zawsze posługuje się nimi zgodnie ze Swą Wolą. Maryja powtarza nieustannie: «Wasze modlitwy nie są daremne, one są prawdziwą chwałą Boga, są dowodem waszej miłości» (31.01.91).
 
MODLITWA JEST ZAWSZE SKUTECZNA

     Modlitwa nabiera jeszcze większej skuteczności, kiedy łączy się z przystępowaniem do sakramentów świętych, z różnymi ofiarami ponoszonymi z miłości do Boga, np. z postami, kiedy łączy się z ustawicznym nawracaniem się i świętością życia. Przypomina nam o tym sam Jezus w jednym ze Swoich orędzi: «Proś Ojca o złagodzenie Jego Sprawiedliwości mocno ciążącej nad wami. Uśmierz Jego Gniew kochając Go, modląc się sercem, poszcząc, nawracając się i spowiadając się ze swoich grzechów. Wejdź w świat Pokoju i Świętości. Prowadź święte życie, rozmyślając nad Moją Boskością» (23.11.89).
 
NA MODLITWĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

     Nigdy nie jest za późno na modlitwę, bowiem światem nie rządzi ślepe fatum, lecz miłosierny Ojciec, który nigdy nie przechodzi obojętnie obok zanoszonych do Niego modlitw. Poucza o tym dialog Vassuli z Jezusem. Przerażona i zaskoczona mówi ona do Jezusa: «Prosić Ojca o uśmierzenie Jego gniewu... gdy właśnie ma na nas spaść niszczący ogień? - Cicho!... - odpowiada Jezus. Proś Ojca o uśmierzenie gniewu, przecież ustawicznie zachęcam was do modlitwy» (4.03.92).
     Ileż nadziei, zachęty i przypomnienia o naszej odpowiedzialności za los świata kryje się w tych kilku słowach! Świadomi tej odpowiedzialności za nas samych, za bliźnich, za cały świat, próbujmy - ile w nas sił - prosić o nawrócenie i ogarnięcie Bożą Miłością całego stworzenia, o uśmierzenie gniewu Boga.
 
MODLITWA NIE MOŻE BYĆ DODATKIEM DO ŻYCIA

     Jezus zachęca nas do tego, byśmy się modlili bez przerwy. Ten nakaz może nam się wydawać niemożliwy do zrealizowania, ponieważ musimy wykonać w ciągu każdego dnia wiele prac, spełnić liczne obowiązki. Jakże można więc modlić się bez przerwy? Jezus, poprzez Vassulę, poucza nas, że stała modlitwa jest możliwa, ponieważ polega ona na ustawicznym trwaniu przed Bogiem, na uświadamianiu sobie Jego obecności przy naszej pracy, w czasie różnych zajęć. Jezus mówi:
     «Nauczcie się trwać nieustannie na modlitwie. Nie chcę powiedzieć przez to, że powinniście całe godziny spędzać bez końca na kolanach, nie. Po prostu przypominając sobie Moją Obecność, będziecie trwali stale na modlitwie, wasz duch wzniesie się do Mnie. Wszystko - co mówicie, czynicie lub myślicie - będzie dla Mnie. Potrzebuję pobożności i wierności. Kochajcie Mnie ponad miarę i pragnijcie Mnie. Jestem waszym Zbawicielem i Pocieszycielem, przyjdźcie zatem do Mnie bez wahania. Pocieszę was wszystkich, dam wam nadzieję. Nie zmniejszajcie więc waszych modlitw i ofiar, pomnażajcie je przez nieustanną modlitwę» (16.12.88).
     Ale i tu może się zrodzić nasza wątpliwość, która nie ominęła zresztą i Vassuli: jak można stale sobie uświadamiać obecność Boga, skoro wykonujemy nieraz liczne zadania pochłaniające całą naszą uwagę. I na tę trudność odpowiada nam Jezus. Poucza, w dialogu z Vassulą, że pamiętać o Nim bez przerwy znaczy żyć tak, jak On tego pragnie. I tak Jezus mówi do Vassuli: «Naśladuj Mnie. Zraniłabyś Mnie, gdybyś zapomniała o Mojej Obecności. Nie zapominaj Nigdy o Mojej Obecności. Nigdy!
     - Ale, Panie - odpowiada Vassula - to jest trudne! Czasem muszę prowadzić samochód, muszę skoncentrować się na ulicy, rozmawiam z przyjaciółmi o błahych sprawach, pomagam mojemu synowi w zadaniach. Jakże zatem mogę ustawicznie mieć w swoim umyśle Twoją Obecność? To prawie niemożliwe!
     - Vassulo, Mój kwiecie, gdy jesteś w takich sytuacjach, musisz tylko praktykować cnoty, będąc pokorną, oddaną, łagodną, życzliwą, uczciwą, kochającą. Tak, przypominać sobie o Mnie to znaczy żyć cnotami» (8.03.87).
     Tak więc trwać ustawicznie na modlitwie znaczy uświadamiać sobie jak najczęściej obecność Boga w naszym życiu i żyć w każdej sytuacji zgodnie z Jego przykazaniami, z Jego wolą.
     Kto stale się modli, żyje zgodnie z wolą Bożą - czyli żyje w świętości, światłości - ten ustawicznie czuwa i jest przygotowany na przyjście Pana. Jezus mówi: «Moje umiłowane dzieci złodziej przychodzi w nocy. Bądźcie więc czujni i nie pozwólcie mu się włamać do waszego domu. Trwajcie ustawicznie na modlitwie ze Mną. Modlić się ustawicznie znaczy mieć stałą świadomość Mojej Obecności w sobie. Mieć świadomość Mojej Obecności znaczy być czujnym. Być czujnym znaczy żyć w światłości i być świętym» (3.03.92).
     Tej czujności nie znosi szatan pragnący doprowadzić każdego człowieka do wiecznego potępienia. Trzeba zatem zawierzyć Bogu i nie ustawać w przezwyciężaniu letargu naszej duszy, do uśpienia której nieustannie zmierza nasz nieprzyjaciel. Trzeba czuwać.
     Obok pouczeń o konieczności i skuteczności modlitwy w orędziach: «Prawdziwe Życie w Bogu», znajdujemy także konkretne pouczenia, jak się modlić.
 
JAK SIĘ MODLIĆ?

Uświadomić sobie Bożą obecność

     Przede wszystkim, zanim zaczniemy się modlić, powinniśmy sobie zawsze przypomnieć, że Bóg nas słyszy i żywo odczuwa nasze modlitwy. Na to odczuwanie naszych modlitw zwraca uwagę Vassula, kiedy pisze:
     «Po moim odmówieniu podyktowanej mi modlitwy, Bóg bardzo się wzruszył i Swoim pełnym uczucia Głosem powiedział: Niebiosa należą do ciebie, Moje dziecko. Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie, przyznaj Mi pierwsze miejsce, kochaj Mnie, Moje dziecko. Wszystko, co posiadam, należy do ciebie. Dzięki twojej miłości i wierności Mój Dom będzie również twoim domem. Licz na Mnie, twojego Abba. Podejdź bliżej Mnie i zajmij miejsce w Moim Najświętszym Sercu» (19.09.91).
     Jezus odczuwa każdą naszą modlitwę, ponieważ kocha nas najbardziej czułą miłością. «Wszystko, co robicie - mówi - czyńcie z miłością dla Miłości, a Ja nie pozostanę milczący, nieczuły ani niewrażliwy na waszą modlitwę, ponieważ jestem pełen Miłosierdzia i Czułości» (10.10.89).

—  Modlić się sercem

     Po uświadomieniu sobie obecności Boga oraz tego, że On nas kocha, słyszy i że odczuwa każdą naszą myśl, słowo, przeżycie możemy przystąpić do rozmowy z Nim. W tę rozmowę nie mogą być zaangażowane jednak tylko nasze wargi, lecz przede wszystkim - nasze serce. Przypomina nam o tym sam Jezus mówiąc: «Kiedy się modlicie, módlcie się sercem. Nie potrzebuję modlitw pochodzących z warg, lecz z serca» (16.12.88). «Módlcie się waszym sercem... a Ojciec was wysłucha. Módlcie się z miłością... a On nie odrzuci waszego błagania...» (10.10.89)
     Modlitwa winna zatem być spotkaniem się serc: pełnego Miłości i Miłosierdzia Serca Boga oraz podobnie kochającego Niepokalanego Serca Maryi z naszym sercem usiłującym wyrazić naszemu Stwórcy i Zbawicielowi albo naszej Niebieskiej Matce wdzięczność, uwielbienie, skruchę lub pełną pokory prośbę. Można również wznosić nasze serca do świętych w niebie, szukając ich pośrednictwa. Na modlitwie usta mają wypowiadać to, co dyktuje nam nasze serce kochające Boga, Matkę Najświętszą, aniołów i świętych.
     Kiedy modlimy się do Jezusa, nasza modlitwa ma być przyjacielską rozmową z Najwierniejszym Przyjacielem. Jest zaś nią wtedy, gdy usiłujemy wyrazić Bogu pełną wdzięczności, uwielbienia i skruchy miłość do Niego. Jezus pragnie tej rozmowy, dlatego zachęca nie tylko Vassulę, lecz i każdego z nas:
     «Przyjdź porozmawiać ze Mną. Mówić do Mnie to modlić się, modlić się sercem». «Jestem... i słucham twojego serca. Mów do Mnie. Wyobraź sobie, że idziesz odwiedzić jedną z przyjaciółek, oczekującą z niecierpliwością, aby cię zobaczyć. Czy w czasie spotkania z nią pozostaniesz sztywna i zamknięta? Czy nie podejdziesz raczej do niej, aby przyjąć ją ciepło pocałunkiem? Czy nie usiądziecie potem, aby porozmawiać? Czy będziesz siedzieć w milczeniu? Oczywiście, że będziesz mówić! Chciałbym, abyś była taka wobec Mnie, kiedy przychodzisz Mnie odwiedzić w Moim Domu. Pragnę odczuwać radość w twoim sercu za każdym razem, kiedy Mnie spotykasz. Chcę usłyszeć twoje serce mówiące do Mnie. Mówić do Mnie, twojego Boga - to modlić się. Przylgnę uchem do twoich warg i przyjmę każde słowo jak krople miodu» (22.01.90; 12.05.90).
     W modlitwie sercem istotnym czynnikiem jest dzielenie radości oraz cierpień Serca Jezusa i Jego Najświętszej Matki. Największą Ich radością jest zbawienie każdego człowieka, największym zaś dramatem - odrzucanie miłości Boga i Najświętszej Dziewicy, prowadzące do wiecznego potępienia. Modlitwa serca musi zatem prowadzić do prośby o nawrócenie grzeszników idących na potępienie. Ich nawrócenia najbardziej pragnie bolejące Najświętsze Serce Jezusa oraz Niepokalane Serce Maryi. Ona sama mówi Vassuli: «Módlcie się o zbawienie dusz, módlcie się o nawrócenie dusz. Liczę na każdego z was... Zrozumcie, co może odczuwać Matka i jak ona się czuje, kiedy widzi swoje dzieci zmierzające do ognia wiecznego i co odczuwa, kiedy widzi niektórych ze Swych umiłowanych wpadających w ogień wieczny... Rozmyślajcie nad tym, a lepiej to zrozumiecie. Przyjdźcie i POCIESZAJCIE Jezusa...» (21.11.88)
     Modlitwa sercem przejawia się w pełnym miłości współcierpieniu z Sercem Jezusa ranionym przez obojętność, zapomnienie, grzechy, nienawiść. Jezus prosi: «Z miłości do Mnie ozdabiaj Mnie słowami płynącymi z twego serca; ozdabiaj Mój Krzyż wieńcami miłości; ozdabiaj Mój Krzyż każdą kroplą swojej miłości» (14.09.89).
     Ta sama miłość domaga się rozumienia udręk Niepokalanego Serca Maryi, któremu ciągle zadawane są liczne rany, i rodzi chęć pocieszania Go.
     Jedną z form modlitwy serca jest pełne miłości do Chrystusa rozważanie Jego Męki np. w formie Drogi Krzyżowej, medytacji opisów cierpienia Jezusa zawartych w Piśmie św., dziełach mistyków itp.
     Autentyczna modlitwa serca - pełna miłości i współczucia dla ranionego i odrzucanego Serca Jezusa i Maryi - prowadzi zawsze do wynagradzania naszą miłością, chętnym znoszeniem różnych ofiar, pełną współczucia rozmową z ranionym Jezusem lub Jego Matką. Do tego wynagrodzenia wzywa Jezus słowami: «Przyjdź porozmawiać ze Mną. Mówić do Mnie to modlić się, modlić się sercem.... Proszę was o żarliwą modlitwę i wynagradzanie za tych, których kocha Moje Serce, ale którzy odwrócili się przeciw Mnie. Proszę was, abyście złożyli siebie w ofierze za tych, którzy powiększają Moje rany, zabijając nawet swoje dzieci przed urodzeniem... Wzywajcie Mnie w waszych trudnościach, a Ja przybiegnę do was» (22.01.90). «Proszę was uroczyście o podwojenie waszych ofiar i modlitw, ogromne wynagrodzenia powinny zostać dokonane przez tych, którzy Mnie kochają.» (27.09.88).

—  W ciszy i skupieniu

     Ta przyjacielska rozmowa z Bogiem - w której przez nasze usta wypowiada się przede wszystkim nasze pełne miłości serce - ma odbywać się w spokoju, skupieniu, w ciszy. Jezus przypomina nam: «Nie módlcie się w pośpiechu. Dbajcie o skupienie i módlcie się wolniej, patrząc na Mnie. Ja jestem Obecny. Niech dotrą do Mnie wasze modlitwy» (16.12.88). «Przyjdźcie, gorąco pragnę być z wami. Nie śpieszcie się zatem i nie bądźcie niecierpliwi, gdy się modlicie» (29.09.89). «Nie śpiesz się... Ja słucham, ale ty zachowujesz się tak, jakbyś myślała, że zaraz odejdę, i dlatego się śpieszysz... Zwolnij i medytuj nad każdym słowem modlitwy» (14.11.89).
     Boga można usłyszeć w ciszy. Spotkanie, rozmowa z Nim wymaga przede wszystkim wyciszenia wewnętrznego. «Przyjdź - mówi Jezus - adorować Mnie w ciszy. Patrz na Mnie w ciszy, kochaj Mnie w ciszy» (5.06.89). «Wznieście wasze oczy ku niebu i módlcie się w ciszy, jak Ja modliłem się do Mojego Ojca» (10.10.89). «Przyjdź do Mnie w kontemplacyjnej adoracji... Ja i ty, ty i Ja, twarzą w twarz w zupełnej ciszy. Ja - ujawniający ci Moje Piękno i ty - uwielbiająca Mnie» (12.10.89). «Cisza jest modlitwą najskuteczniejszą ze wszystkich...» (9.03.91).


     Apostołowie zwrócili się kiedyś do Jezusa z prośbą: «Panie, naucz nas modlić się...» (Łk 11,1) Jezus nauczył ich modlitwy «Ojcze nasz». Również na prośbę Vassuli - nie umiejącej znaleźć odpowiednich słów, aby Boga uwielbić, dziękować Mu lub Go prosić - Jezus dyktuje jej modlitwy, do których odmawiania wszyscy jesteśmy zachęceni. Modlitewnik obejmuje modlitwy podyktowane przez Jezusa i Maryję oraz ułożone przez samą Vassulę (z Zeszytów 1-92). Modlitwy otrzymane od Boga zostały podzielone na kilka grup: modlitwy do Boga Ojca, do Syna i do Ducha Świętego oraz do Maryi. Modlitwy Vassuli ułożone są najczęściej w porządku chronologicznym. Osobno zamieszczono te, do których codziennego odmawiania zachęcana jest Vassula i każdy z nas.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"