Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Ustne i Pisemne Przekazywanie Bożej prawdy. Tradycja


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Podwójny sposób Przekazywanie jednej Bożej prawdy

Abyśmy mogli zaprzyjaźnić  się z Bogiem, On sam pomógł nam poznać siebie  przez swoje objawienie. Boża prawda dotarła do naszych czasów dwoma drogami: ustną, zwaną tradycją, i pisemnie, przez księgi Pisma Świętego.

Jeśli jednak – zgodnie z Bożym pragnieniem – ludzie wszystkich wieków są powołani do przyjaźnienia się z Nim, dlatego też wszyscy mieszkańcy ziemi wszystkich czasów powinni Go poznać. Boże objawienie powinno więc dotrzeć do ludzi żyjących w różnych zakątkach świata i w różnych epokach. Zastanówmy się dokładnej nad sposobami przekazywania Bożej prawdy w przeszłości i obecnie. 

1. W jaki sposób Apostołowie Chrystusa przyczynili się do naszego poznania Boga? Mt 13,10-17; 28,19-20

Chrystus, Syn Boży, przyniósł nam pełnię Bożej prawdy. Tę prawdę w szczególny sposób wyjaśniał swoim apostołom, których następnie rozesłał na cały świat z poleceniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20). Dzięki nauczaniu apostołów przekazane przez Chrystusa objawienie Boże dotarło do wielu ludzi, a pośrednio także do nas.

2. Jakie znaczenie dla naszego poznania Boga posiada Pismo św. oraz nauka Ojców Kościoła? 2 Tm 3,16

Pismo św. zawiera prawdy Boże objawione nam za pośrednictwem wybranych przez Niego ludzi, a przede wszystkim przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nie zawiera ono żadnego błędu, gdyż zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Ducha Prawdy.

Duże znaczenie posiada dla nas także nauka Ojców Kościoła, teologów żyjących w pierwszych wiekach po Chrystusie, odznaczających się świętością życia i wielką znajomością Jego nauki. Przekazane przez Ojców Kościoła nauczanie pomaga nam lepiej poznać wszystko, co objawił nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

3. Jakie znaczenie dla naszego poznania Boga posiada wiara Kościoła oraz jego nauczanie? Łk 10,16; 22,31-32

Chrystus objawił nam w pełni Boga. Nauka Zbawiciela przekazywana jest obecnie przez wszystkich członków wspólnoty Kościoła, szczególnie zaś przez kapłanów, biskupów i papieża. Duch Święty strzeże Kościół przed niewłaściwym rozumieniem Bożej prawdy. Dzięki temu Duchowi z pewnością prawdą jest to, w co wierzy cały Kościół, oraz to, czego uczą wszyscy biskupi pozostający w łączności z papieżem, a także to, co sam biskup Rzymu podaje w sposób uroczysty odnośnie do spraw wiary i moralności.

4. Jakie znaczenie dla poznania Boga mają niechrześcijańskie religie? Dz 17,22-23

Chrystus przekazał pełnię swojego objawienia Kościołowi. Według nauki Soboru Watykańskiego II niechrześcijanie także są w jakiś sposób przyporządkowani do Kościoła, ludu Bożego, a w ich religiach znajdują się liczne okruchy Bożej prawdy, pomagające poznać Najwyższą Istotę (por. KK 16). „Kościół katolicki - poucza Sobór - nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest «drogą, prawdą i życiem» (J 14,6), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko ze sobą pojednał" (DRN 2).


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"