Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


MIŁOŚĆ JEDNOCZĄCA KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W PRAWDZIE l W DĄŻENIU DO WSPÓLNEGO CELU

Nie tylko sakramenty jednoczą Kościół. Również prawda Chrystusowa oraz wspólne dążenie do wiecznego zbawienia budują jedność ludu Bożego.

1. Jaka prawda przekazana przez Jezusa Chrystusa jednoczy kościoły katolicki, prawosławny i protestancki i dlaczego jedność Kościoła w prawdzie nie jest jeszcze doskonała?

Prawosławni, katolicy i protestanci przyjmują Pismo św. za fundament wiary. Wszystkie kościoły jednoczy wiara w Trójcę Świętą, w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia itp. Chociaż wszyscy chrześcijanie przyjmują Pismo św., jednak dzieli ich odmienny sposób rozumienia go, np. roli następców św. Piotra w Kościele. Nie ma zatem w Kościele pełnej jedności w prawdzie.

2. Jakie prawdy religijne łączą chrześcijan z poganami? Dz 17,22-23; J 1,9

Między chrześcijanami i wyznawcami religii niechrześcijańskich, wierzącymi w jednego Boga, np. wyznawcami judaizmu, muzułmanami, istnieje więź, którą wytwarza wiara w tego samego Boga oraz wspólne uznawanie niektórych prawd, np. o stworzeniu wszystkiego przez Boga itp. Więź ta istnieje także między ochrzczonymi i poganami, którzy niedoszli jeszcze do wiary w jednego Boga, lecz szczerze szukają prawdy i dzięki łasce Bożej usiłują realizować dobro rozpoznane przez sumienie. „Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy - uczy Sobór Watykański II - Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie” (KK 16; por. J 1,9).

3. W jaki sposób wszyscy chrześcijanie powinni dążyć do pełnej jedności w prawdzie? J 14,26; 1 Tm 6,20-21

Można dojść do pełnej prawdy, a tym samym do jedności, pilnie szukając tego, co Chrystus faktycznie nam przekazał w swojej Ewangelii. Istnieje przecież tylko jedna prawda, bo jedna jest Dobra Nowina Zbawiciela. Wszyscy powinni starać się jak najdokładniej ją poznać. Kiedy odkryjemy całe objawienie przekazane przez Chrystusa, wtedy doskonale zjednoczymy się w prawdzie. Aby budować jedność Kościoła, chrześcijanie powinni poznawać to, co jest rzeczywiście „Boże” we wszystkich kościołach: w katolickim, protestanckim i prawosławnym. Teologowie różnych wyznań, winni się spotykać, aby wspólnie szukać prawdy przyniesionej nam przez Zbawiciela, zastanawiać się, jak była ona rozumiana przez Ojców Kościoła. Wspólne poszukiwania teologów mają doprowadzić do ustalenia, o jaki Kościół chodziło Chrystusowi, jakie zbawcze środki mu pozostawił, jakiej jedności oczekuje itp. Dialog i modlitwa doprowadzą Kościół do pełnej jedności w prawdzie (por. DE 8-10).

4. Co znaczy, że nadzieja jednoczy chrześcijan? 1 Kor 15,22-24

Oprócz wiary również nadzieja stanowi element zespalający chrześcijan należących do różnych kościołów. Wszyscy bowiem pragną spotkać się na zawsze z tym samym Bogiem, wszyscy oczekują zmartwychwstania ciał i pełni królestwa Bożego. „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4,4-6).

Także w niechrześcijańskich religiach spotykamy się z wiarą w nagrodę i karę po śmierci. Ta wiara w sprawiedliwego Boga i nadzieja na spotkanie się z Nim w wieczności jednoczy niechrześcijan z chrześcijanami. Sobór Watykański II poucza: „Także od innych, którzy szukają nieznanego Boga po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń, Bóg sam również nie jest daleko, skoro wszystkim daje życie, tchnienie i wszystko (por. Dz 17,25-28), a Zbawiciel chciał, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (por. 1 Tm 2,4). Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie” (KK 16).


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"