Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


NATURA KOŚCIOŁA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


NATURA POWSZECHNEGO I APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA

Przez chrzest zostaliśmy włączeni do Kościoła. Fakt wszczepienia we wspólnotę założoną przez Chrystusa nakłada na nas obowiązek ciągłego zgłębiania jej natury.

1. Jakie znaczenie dla naszego życia posiada zastanawianie się nad istotą Kościoła?

Słowo „Kościół” dla wielu chrześcijan znaczy budynek, biskupi, kapłani. Dla wielu Kościół - to coś „zewnętrznego” w stosunku do nich samych. Kościół to „oni”, to „wy”, ale nie - „ja”. A przecież to my sami, ochrzczeni, nim jesteśmy. To my budujemy ten Kościół, który przez jednych jest przyjmowany, przez innych zaś - odrzucany. My, chrześcijanie, jesteśmy Kościołem dzięki nowemu sposobowi istnienia w Chrystusie. Myśląc zatem o istocie Kościoła, rozmyślamy o nas samych: o tym, kim jesteśmy, i jak powinniśmy postępować. Żeby właściwie budować Kościół, trzeba nam wnikać w jego istotę, w to, czym on jest, jaki jest cel jego istnienia, czym różni się od świata.

2. Jak inaczej nazywa się Kościół Chrystusa? 1 P 2,9

Kościół jest wspólnotą zjednoczoną z Jezusem Chrystusem, jest Jego Mistycznym Ciałem, świątynią Ducha Świętego. Nazywa się go także ludem Bożym. Ochrzczeni, zjednoczeni z Chrystusem Arcykapłanem, Prorokiem i Pasterzem, są - według św. Piotra - ludem świętym, królewskim kapłaństwem, mającym głosić doskonałość Tego, który ich wezwał z ciemności do światła (por. 1 P 2,9). Głosząc Ewangelię Chrystusa światu, lud ten odnawia go i przekształca w królestwo Boże pełne prawdy, miłości i sprawiedliwości.

3. Co znaczy, że Kościół jest „powszechny”? Ef 2,11-22

W „Credo” wyznajemy: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Jest on powszechny dlatego, że mogą do niego należeć ludzie wszystkich kultur, ras i narodów. Lud Boży, Kościół, stanowi zaczątek przyszłej społeczności zbawionych, o której autor Apokalipsy pisze następujące słowa: „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy, i głosem donośnym wołają: "Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka”" (Ap 7,9-10).

4. Czym Kościół różni się od społeczności świeckich? 1 Kor 3,16-17; Ef 4,4-5

Wszyscy rozrzuceni po całym świecie członkowie ludu Bożego - Kościoła, chociaż należą do różnych kręgów kulturowych, są zjednoczeni przez Ducha Świętego w Chrystusie. Jednoczy ich między sobą i równocześnie odróżnia od wspólnot świeckich jedna wiara, nadzieja, miłość, te same sakramenty i hierarchia.

5. Co to znaczy, że Kościół jest równocześnie widzialny i niewidzialny? Mt 5,13-16

Kościół jest ludem Bożym zjednoczonym przez łaskę z Trójcą Świętą, jest Mistycznym Ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Działa w nim sam Zbawiciel, uczestniczenie w życiu Trójcy Świętej stanowi niewidzialną stronę Kościoła.

Lud Boży składa się jednak z ludzi, posiada więc również swoją widzialną postać, którą stanowi przede wszystkim sposób życia jego członków, sakramenty, liturgia i hierarchiczna struktura. Kościół pierwotny był zauważany przez otoczenie, ponieważ jeden „duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby (Dz 4,32-35).

Od naszego sposobu życia i od naszego postępowania zależy w pewnym stopniu, jak niewierzący widzą i oceniają Kościół. Powinien on stać się widzialny w świecie dzięki mocnej wierze wszystkich chrześcijan, dzięki ich nadziei, wzajemnej miłości, dzięki żywemu uczestnictwu w sakramentach. Świat powinien przede wszystkim zauważać jedność uczniów Chrystusa. Tej jedności tak bardzo pragnął Zbawiciel, czemu dał wyraz w swojej modlitwie arcykapłańskiej, kiedy wypowiadał słowa:

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,20-21).

6. Co znaczy, że Kościół jest „apostolski”? Mt 28,18-19; 18,18

Wyznajemy w „Credo”, że Kościół jest „apostolski” dlatego, że został zbudowany przez Chrystusa na fundamencie apostołów, których sam wybrał. Jest on apostolski także z tego powodu, że jego nauka, liturgia, zadania oraz struktura utożsamiają się w swej istocie z tym, co istniało w Kościele w okresie działalności apostołów. Kościół nazywamy apostolskim także dlatego, że biskupi są prawdziwymi następcami apostołów, a papież - następcą św. Piotra. Jak Kościół w czasach apostolskich współdziałał z Chrystusem w zbawianiu świata, tak i teraz spełnia to samo zadanie: jest powołany do przekształcania go w królestwo Boże.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"