Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


DZIEWICZE MACIERZYŃSTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


DZIEWICZE MACIERZYŃSTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI

Maryja przyjęła Bożą propozycję, zgodziła się być Matką Jezusa Chrystusa, a tym samym - Matką Boga.

1. Co znaczy, że Maryja - chociaż była Matką - pozostała na zawsze dziewicą? Mt 1,18-25

Kościół wierzy w stałe dziewictwo Maryi. Znaczy to, że w dziewiczy sposób, bez udziału mężczyzny, z Ducha Świętego poczęła Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i pozostała dziewicą także po Jego urodzeniu. O dziewictwie Maryi świadczy Pismo św. (por. Łk 1,35). Św. Józef nie był ojcem Jezusa. Był nim Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Oblubieniec Maryi, św. Józef, opiekował się Jezusem.

Ewangelista Mateusz mówi, że św. Józef przyjął Maryję, swoją małżonkę, „lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus” (Mt 1,25). Wyrażenie „aż” odnosi się do przeszłości, nie stwierdzając nic o przyszłości, tzn. o tym, co było po narodzeniu Jezusa, stąd nie przeczy wierze Kościoła w stałe dziewictwo Matki Bożej. Także z określenia Chrystusa mianem „pierworodny” (por. Łk 2,7) nie wynika, że Maryja - oprócz Niego - miała jeszcze inne dzieci, gdyż „pierworodnym” w Piśmie św. nazywa się także jedynego syna, który był poświęcony Bogu (por. Wj 13,11-16) i posiadał takie same prawa i obowiązki, jak pierwszy z wielu synów. Określenie „bracia” Chrystusa (por. Mt 12,46; Mk 3,31) nie musi oznaczać braci rodzonych, lecz ciotecznych i stryjecznych.

2. Dlaczego Maryję nazywamy Matką Boga, chociaż była tylko człowiekiem? Łk 1,35; 2,1-14

Maryja była Matką Jezusa Chrystusa, prawdziwego Syna Bożego, dlatego przysługuje Jej tytuł Bożej Rodzicielki, Bogurodzicy, Matki Bożej. Jej Boże Macierzyństwo oznacza, że Jezus Chrystus otrzymał od Niej ludzką naturę podobnie, jak każde dziecko otrzymuje ją od swej matki. Nie można natomiast stwierdzić, że Maryja, Matka Boża, dała Chrystusowi boską naturę albo że jest Ona równa Ojcu niebieskiemu. On bowiem jest Stwórcą, Maryja zaś -stworzeniem, wezwanym przez Niego do wypełnienia niezwykłego zadania.

3. Co znaczy, że Macierzyństwo Maryi stanowi dla Kościoła wzór apostolskiej działalności?

Maryja zrodziła Chrystusa, naszego Zbawiciela. Apostolska działalność Kościoła, ludu Bożego, też polega na „rodzeniu" Chrystusa w ludzkich sercach przez głoszenie Ewangelii (por. Ef 3,17) i sprawowanie sakramentów (por. Rz 6,4). W tym, kto słucha słowa Bożego, przystępuje do sakramentów, szczególnie do Komunii św., rodzi się i wzrasta Jezus Chrystus.

Przez chrzest zostaliśmy włączeni w Kościół i jesteśmy zobowiązani do „rodzenia" Chrystusa przez działalność apostolską, a także misyjną, np. przez wspieranie misjonarzy modlitwą i materialnymi darami. Każdy z nas w jakimś stopniu odpowiada za to, czy Chrystus rodzi się w sercach braci, czy w nich wzrasta, czy się z Nim przyjaźnią.

Szczególnie rodzice chrześcijańscy odpowiedzialni są za „rodzenie" Chrystusa w sercach swoich dzieci oraz za to, czy będą Go one naśladować w swoim życiu. Od przykładu rodziców w dużej mierze zależy, czy ich dzieci będą przyjaźnić się z Jezusem, rozmawiać z Nim, naśladować Go, czy też będzie im obojętny. Mogą zbliżyć dzieci do Zbawiciela, opowiadając im o Jego niezwykłej miłości, dobroci, o działalności apostolskiej, o cudach, życzliwym traktowaniu ludzi itp.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"