Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


OBRAZ I PODOBIEŃSTWO boże w Człowieku


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Żywy obraz i podobieństwo Boga

Człowiek – tak mężczyzna, jak i niewiasta– jest wyjątkowym dziełem Bożym, ponieważ został stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Cały człowiek, jako istota cielesno-duchowa, nosi w sobie to podobieństwo.

Elementy upodabniające człowieka do Boga

1. Przez co człowiek jest podobny do Boga? Rdz 1,26-28

Posiadanie duchowej i nieśmiertelnej duszy w szczególny sposób upodabnia całego człowieka do Boga. Dzięki niej posiada on niezwykłe zdolności poznawcze oraz potrafi kochać. Zarówno w poznawaniu, jak i w miłości jest coś z nieskończoności Bożej: człowiek pragnie posiąść prawdę absolutną, do której wciąż się zbliża, i coraz bardziej kochać. Na ziemi nigdy nie potrafi on powiedzieć, że poznał już wszystko lub że kocha już wystarczająco mocno. Przez dążenie do prawdy i miłości człowiek podobny jest do Boga, pełni Prawdy i Miłości. Podobnie jak Bóg potrafi człowiek tworzyć dobro, panować nad stworzeniami i wszystkim kierować. Również posiadanie wolnej woli upodabnia nas do Stwórcy. Dzięki nieśmiertelnej duszy ludzkiej człowiek może od poczęcia istnieć już na zawsze. W ten sposób nosi on w sobie coś z wieczności Boga.

Problem podobieństwa do Boga człowieka złego

2. Czy jest podobny do Boga człowiek świadomie czyniący zło?

Inaczej podobny jest do Boga człowiek święty, inaczej - grzesznik. I jeden, i drugi podobny jest do Stwórcy przez fakt rozumności, posiadania wolnej woli oraz duchowej i nieśmiertelnej duszy ludzkiej. Jednak człowiek czyniący z rozmysłem zło traci podobieństwo do Boga pod pewnym względem, mianowicie zamiast dobra tworzy zło, gdy tymczasem działanie Stwórcy jest zawsze dobre. Święty człowiek w szczególny sposób odzwierciedla w swoim życiu miłość Bożą, gdyż ona jest głównym motywem jego działania. Przez swoją dobroć człowiek święty bardziej niż grzesznik podobny jest do kochającego Boga.

Naturalne i nadprzyrodzone podobieństwo człowieka do Boga

3. Na czym polega naturalne i nadprzyrodzone podobieństwo człowieka do Boga? Ga 2,20

To, co otrzymuje człowiek przez sam fakt stworzenia, czyni go podobnym do Stwórcy. Jest on podobny do Niego na mocy pewnych naturalnych uzdolnień, posiadanych przez wszystkich ludzi. Tymi uzdolnieniami są: rozum, wolna wola, umiejętność panowania nad stworzeniami itp. To podobieństwo do Boga można nazwać naturalnym.

Człowiek posiada jednak jeszcze zdolność upodobnienia się do Boga przez przyjęcie Jego łaski, przez zjednoczenie się z Nim. Pismo św. wielokrotnic wspomina o zamieszkaniu osób Trójcy Świętej w człowieku, i tak Jezus mówi: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Tak więc w człowieku miłującym Boga może zamieszkać Bóg Ojciec i Jego Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus. Św. Paweł wspomina zaś o trzeciej osobie Boskiej, o Duchu Świętym, mogącym zamieszkiwać w człowieku jak w świątyni. Pisze on: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Tak więc dusza ludzka posiada przedziwną zdolność sprawiającą, że może w niej zamieszkać Trójca Święta.

Obecność Boga w człowieku powoduje, że zaczyna on żyć nowym, Bożym życiem, nazywanym inaczej łaską uświęcającą. Objęty Bożą obecnością i Jego działaniem człowiek podobny jest do metalu wrzuconego do ognia, rozgrzanego jego żarem i rozpalonego do białości. Dzięki obecności Boga-Prawdy, człowiek wszystko poznaje pełniej i doskonalej, widzi wszystko przez pryzmat wiary, będącej „Bożym” spojrzeniem na rzeczywistość. Obecność Boga-Miłości sprawia, że serce ludzkie zapala się Jego miłością, jak o tym świadczy św. Paweł mówiąc: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).

Naturalne podobieństwo do Boga jest nieutracalne, nadprzyrodzone natomiast — utracalne. Przez świadome i dobrowolne złe decyzje człowiek może odrzucić od siebie Boga prawdy i miłości, wyrwać się spod Jego łaski, a tym samym zagasić w sobie płomień Jego miłości.

Podobieństwo do Boga przez życie Boże w człowieku

4. Czy dusza ludzka i dar życia Bożego to to samo? J 5,24-25

Jeden z częściej popełnianych błędów polega na utożsamianiu duszy ludzkiej z Bożym życiem, czyli z łaską uświęcającą. Tymczasem to, co nazywamy życiem Bożym, stanowi wyjątkowy dar udzielany człowiekowi, różniący się od jego duszy. Życie Boże jest nową formą życia otrzymywanego od Boga przez człowieka. W samym świecie stworzonym przez Pana spotykamy różne formy życia. Najniższą jest życie roślin, nazywane życiem wegetatywnym. Wyższą formą życia odznaczają się zwierzęta mogące poznawać otaczający świat przy pomocy zmysłów. Ten rodzaj życia można nazwać zmysłowym. Jeszcze wyższą formą życia ożywiony jest człowiek, dzięki posiadaniu duchowej duszy. Mówimy, że odznacza się on życiem duchowym, czyli posiada zdolność rozumowego poznania, dokonywania wolnych wyborów i miłowania. Oprócz wymienionych wyżej trzech form życia istnieje jeszcze jeden, najdoskonalszy rodzaj życia, właściwy tylko samemu Bogu. To swoje życie Stwórca potrafi w nas wlewać, przekazywać je nam. Otrzymując dar życia Bożego, czyli łaskę uświęcającą, uczestniczymy w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej i upodabniamy się w najdoskonalszy sposób do Boga. To ożywienie duszy ludzkiej, będące nadprzyrodzoną przemianą, nosi różne nazwy, takie jak: nowe narodzenie, odrodzenie duchowe, usprawiedliwienie, usynowienie, życie Boże w człowieku itp. Nadprzyrodzony dar życia Bożego konieczny jest do zbawienia. Duszy zabić nie można, życie Boże można natomiast zniszczyć przez grzech śmiertelny polegający na tym, że człowiek świadomie, z rozmysłem i dobrowolnie opowiada się za tak wielkim złem, że zabija w sobie to, co stanowi istotę tego życia, mianowicie - miłość.

Podobieństwo do Boga Trójosobowego

5. Na czym polega „wspólnotowe” podobieństwo człowieka do Boga? Rdz 1,27

Bóg jest wspólnotą trzech osób Boskich. Odbiciem tej Boskiej wspólnoty - Trójcy Świętej, jest każda autentyczna wspólnota ludzka, przede wszystkim zaś rodzina. Księga Rodzaju stwierdza, że nie tylko mężczyzna, ale również i kobieta nosi w sobie podobieństwo Boże: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Te dwie istoty zostały powołane przez Stwórcę do życia we wspólnocie małżeńskiej, do jedności odzwierciedlającej jedność osób Trójcy Świętej. Odbiciem wspólnoty Trójcy Świętej jest także Kościół oraz każda społeczność. Im bardziej ludzie starają się żyć ze sobą w jedności opartej na miłości, tym bardziej kształtują swoje podobieństwo do idealnej wspólnoty Boskich osób, do Trójcy Świętej.

Potrzeba doskonalenia obrazu Boga w człowieku

6. Co znaczy, że podobieństwo do Boga jest równocześnie darem i zadaniem? Ef 4,11-13

Człowiek otrzymał wiele darów, przez które stał się podobny do Boga. Każdy z tych darów może się rozwijać, stąd i podobieństwo do Boga może się ciągle doskonalić, np. umiejętności intelektualne. Bóg jest Prawdą i Miłością. Rozwija swoje podobieństwo do Boga ten, kto ciągle szuka prawdy i kto w życiu kieruje się miłością, która może ustawicznie wzrastać. Ponieważ za życia ziemskiego nie posiadamy całej prawdy ani też nasza miłość nie jest zupełnie doskonała, dlatego też i nasze podobieństwo do Boga nie jest najpełniejsze. Kiedy osiągniemy zbawienie, najbardziej upodobnimy się do Boga, o czym mówi św. Jan słowami: „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2).


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"