Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

Udzielając nam swojego Ducha, zmartwychwstały Pan odradza nas wewnętrznie, ożywia Bożym życiem. Ta nadprzyrodzona przemiana nazywa się także usprawiedliwieniem.

1. Czym usprawiedliwienie, o którym mówi św. Paweł, różni się od usprawiedliwienia głoszonego przez faryzeuszów? Rz 3,21-28

Faryzeusze uważali, że człowiek dochodzi do usprawiedliwienia sam, o własnych siłach, przez wypełnianie wszystkich przepisów starotestamentalnego Prawa. Takiemu rozumieniu usprawiedliwienia sprzeciwia się były faryzeusz, św. Paweł. Głosi on, że nie człowiek usprawiedliwia samego siebie przez spełnianie uczynków zgodnych z Prawem, lecz usprawiedliwia go Chrystus, udzielając łaski wysłużonej na krzyżu. Św. Paweł podkreśla więc darmowość usprawiedliwienia, udzielanego przez Boga z miłości. Uczy on: „Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,22-24). Nawet gdyby ktoś chciał wypełnić wszystkie przepisy Prawa, nie uczyni tego, ponieważ bez pomocy łaski Chrystusa przekracza to możliwości człowieka.

Na pytanie, kogo Chrystus usprawiedliwia swoją łaską, św. Paweł odpowie, że nie tych, którzy spełniają przepisy Prawa Mojżeszowego, którzy poddają się obrzezaniu, lecz tych, którzy w Niego uwierzyli. Św. Paweł głosi więc usprawiedliwienie z wiary. Poucza on: „Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą” (Rz 3,21-22). Wiara prowadząca do usprawiedliwienia jest także łaską darmo daną człowiekowi.

2. Jaką rolę w usprawiedliwieniu człowieka spełnia Duch Święty? 1 Kor 6,11; J 16,13; Rz 5,5

Usprawiedliwienie, głoszone przez św. Pawła, jest dziełem Chrystusa, który udziela nam swojego Ducha: „Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6,11). Także wiara i miłość, warunki dostąpienia usprawiedliwienia, są dziełem Ducha Świętego (por. J 16,13; Rz 5,5). Jak przyłożona do wosku pieczęć pozostawia na nim swój” ślad, tak też Duch Święty upodabnia do siebie usprawiedliwioną osobę, przebóstwia ją i jednoczy z Bogiem Ojcem oraz z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.

3. Do jakiej przemiany życia wzywa św. Paweł wszystkich usprawiedliwionych przez łaskę Chrystusa ucząc:

„Co się tyczy poprzedniego sposobu życia — trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście dla siebie nawzajem członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! A nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd zazwyczaj kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie — wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jak dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował, i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” (Ef 4,22-5,2)?


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"