Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


ZAŁOŻENIE KOŚCIOŁA PRZEZ CHRYSTUSA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


WSTĘP

Sobór Watykański II wiele uwagi poświęcił rozważaniu natury Kościoła. Chciał wszystkim wiernym uświadomić, do jakiego Kościoła należą i jakie z tej przynależności wynikają zobowiązania tak względem niego samego, jak i świata. Kościół, jego natura, zadania i nasze miejsce w nim stanowi również przedmiot naszych rozważań.

W pierwszym rozdziale przedstawiony został sposób i cel założenia Kościoła przez Jezusa Chrystusa; w drugim - widzialna i niewidzialna natura ludu Bożego oraz jego dwa przymioty: powszechność i apostolskość. Trzeci rozdział omawia problem przynależności chrześcijan i pogan do ludu Bożego - Kościoła. W czwartym rozdziale mowa jest o Kościele - Mistycznym Ciele Chrystusa, i o różnych posłu

1. Jaki był cel założenia przez Chrystusa Kościoła? Mk 16,15-16

Miłosierny Ojciec wiedział, że człowiek tak mocno został owładnięty przez egoizm, iż sam, o własnych siłach nie wyzwoli się z niego. Bóg wiedział, że jeśli nie przyjdzie z pomocą upadłemu światu, na zawsze pozostanie on królestwem zła i grzechu. Postanowił więc pomóc zbuntowanej przeciwko Niemu i skłóconej ludzkości i przekształcić ją w jedną rodzinę zjednoczoną przez doskonałą miłość, zapragnął zbudować Swoje królestwo miłości, jedności i prawdy. Syn Boży stał się człowiekiem, aby zjednoczyć świat rozbity przez nienawiść i wrogość. Umarł na krzyżu, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (por. J 11,52). Zmartwychwstały Chrystus pragnie wszystkich nas zjednoczyć ze sobą, a przez to - również z Trójcą Świętą. Zbawiciel chce zbudować prawdziwe królestwo miłości i pokoju.

Pragnieniem Jezusa jest, abyśmy współpracowali z Nim w budowaniu królestwa Bożego, czyli królestwa dobra, i w zbawianiu świata. Dlatego właśnie - zgodnie z wolą Ojca niebieskiego - założył Kościół, wspólnotę, która stanowi początek królestwa Bożego na ziemi i jest równocześnie Jego narzędziem służącym do budowania jedności świata.

2. W jaki sposób Chrystus zaczął tworzyć Swój Kościół? Łk 6,12-16 

Pragnąc zjednoczyć ludzkość, Jezus gromadził wokół siebie uczniów, którym głosił Dobrą Nowinę. Z nich wybrał Dwunastu (por. Łk 6,12-16), z którymi wiele przebywał, rozmawiał, którym bardziej szczegółowo niż innym, wyjaśniał tajemnice królestwa Bożego. Wszyscy uczniowie Zbawiciela, którzy słuchali Jego słów i wypełniali wolę Boga Ojca, stanowili wraz z Maryją jedną rodzinę Chrystusa (por. Mt 12,48-50). W tej nowej wspólnocie uczniów Jezusa szczególne miejsce zajmował św. Piotr. On i inni apostołowie byli najbliższymi współpracownikami Zbawiciela.

Założona przez Chrystusa nowa wspólnota miała być zaczątkiem i twórcą zjednoczenia ludzkości z Bogiem i w Bogu. Jezus wybrał swoich uczniów, aby z Nim przekształcali i jednoczyli świat. Zbawiciel posłał swoich apostołów (por. Łk 9,1-16), a potem siedemdziesięciu dwóch uczniów (por. Łk 10,1-12), żeby głosili Jego Ewangelię i przemieniali świat w królestwo dobra i prawdy.

3. Jakie znaczenie dla Kościoła miało ustanowienie przez Chrystusa sakramentu Eucharystii? 1 Kor 10,16-17

Bardzo ważnym wydarzeniem dla nowej wspólnoty uczniów Chrystusa było ustanowienie przez Niego - w czasie Ostatniej Wieczerzy - Najświętszego Sakramentu (por. Mt 26,26-30). Dzięki temu sakramentowi Jezus Chrystus w szczególny sposób jednoczy Swoich uczniów ze Sobą: stają się Jego Ciałem. Zbawiciel powiedział: „Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,55-56).

Chrystus pozostał z nami obecny w Eucharystii. Kiedy kapłan, w czasie Mszy św. wymawia w Jego imieniu słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje” oraz „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi Mojej...”, wtedy chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Pod postaciami chleba i wina obecny jest zmartwychwstały Chrystus, prawdziwy człowiek i Bóg. W czasie sprawowania Najświętszej Ofiary Jezus Chrystus gromadzi swoich uczniów, poucza ich słowami Pisma św., a przez Komunię św. jednoczy ich ze sobą. Utworzona przez Jezusa wspólnota Kościoła umacnia się dzięki sprawowaniu liturgii eucharystycznej.

4. Jakie znaczenie dla Kościoła miało zesłanie Ducha Świętego? Dz 2,1-21

W dzień Pięćdziesiątnicy Chrystus - który wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca - posłał od Niego Ducha Świętego swoim uczniom, aby ich oświecił i umocnił (por. Dz 4,1-22). Duch Święty stanowi moc Kościoła i fundament Jego jedności. Umocniony przez Niego Kościół ma budować królestwo Boże, czyli rzeczywistość podporządkowaną całkowicie Bogu i Jego prawu miłości.

5. Jakie znaczenie dla Kościoła posiada sakrament chrztu i bierzmowania? 1 Kor 12,12-13

Jezus Chrystus powołał nas do życia w Kościele. Włączenie w lud Boży, czyli w Kościół, dokonuje się w sakramencie chrztu. Dzięki temu sakramentowi jednoczymy się z Jezusem Chrystusem i stajemy się Jego Mistycznym Ciałem.

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy, podobnie jak pierwsi uczniowie Chrystusa, Ducha Świętego i Jego dary, aby budować Kościół, a tym samym przekształcać skłócony świat w królestwo Boże, czyli we wspólnotę miłości żyjącą prawdą. Zbawiciel ustawicznie wzywa wszystkich chrześcijan do tego, aby dążyli do pełnej jedności z Bogiem, a także do wzajemnej miłości, wzywa do budowania nowej społeczności, w której zakróluje pokój i szczęście.


 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"