Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


KULT BOŻEJ RODZICIELKI


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


KULT BOŻEJ RODZICIELKI

Ze względu na przywilej Bożego Macierzyństwa, niepokalanego poczęcia i wielkiej świętości Maryja doznaje w Kościele wyjątkowej czci.

1. Na czym polega oddawanie czci Maryi Pannie? Mk 12,17

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo swoje. Szczególnym obrazem Bożej miłości jest Maryja, ponieważ przyjęła wszystkie Jego łaski i doskonale z nimi współpracowała. Czcząc Maryję, równocześnie uwielbiamy Boga, ponieważ Jej wspaniałość jest dziełem Jego łaski. Matce Bożej należy się nasza cześć za to, że współdziałała z Bożymi łaskami i żadnej z nich nie zmarnowała. Na przykładzie Maryi widzimy, do jakiej wielkości prowadzi człowieka oparcie życia na Bożej woli i przykazaniach.

Oddawanie czci Matce Bożej polega na miłowaniu Jej, okazywaniu wdzięczności, na prośbie o pomoc, a przede wszystkim — na naśladowaniu Jej świętości i doskonałości. Gdy naśladujemy Maryję, dajemy Jej do zrozumienia, jak wielką wartość stanowi dla nas przykład Jej życia. Boga-rodzica z pewnością cieszy się widząc, że swoim przykładem pomaga nam dążyć do wiecznego szczęścia, którego tak bardzo dla nas pragnie. Częste rozważanie postępowania Przeczystej Panny pomaga nam Ją naśladować.

Maryja daje nam przykład prawdziwej miłości służebnej, uczy nas wypełniać w życiu wolę Bożą. W Matce Najświętszej dostrzegamy autentyczną wiarę, zaufanie Bogu, umiejętność ponoszenia ofiar dla dobra innych, pokorę, nadzieję, postawę modlitewną i wiele innych doskonałości. Bogarodzica uczy nas dostrzegać Boga w człowieku i służyć Mu poprzez pomoc okazywaną bliźnim.

2. Co sądzić o twierdzeniu, że cześć oddawana Maryi i innym świętym umniejsza Bożą chwałę?

Dobry Bóg cieszy się ze czci okazywanej Jego świętym, podobnie jak rodzice radują się z powodzenia i szczęścia swoich dzieci. Podziwiając świętych, równocześnie oddajemy cześć Bogu, ponieważ wszyscy oni są Jego dziełem. Kult świętych wyraża naszą miłość do nich i podziw dla Boga — ich Stwórcy i Zbawiciela. Również święci okazują nam swą miłość. Matka Najświętsza i wszyscy zbawieni interesują się nami, kochają nas i pomagają nam osiągnąć wieczne szczęście. Bardzo pragną, abyśmy kiedyś byli wraz z nimi w niebie. Święci w niebie i ludzie żyjący jeszcze na ziemi powinni tworzyć wspólnotę, którą będzie jednoczyć miłość wzajemna.

3. W jaki sposób można pogłębiać naszą miłość do Maryi? Rz 5,5

Miłość do bliźnich, do Maryi i do świętych jest łaską udzielaną nam przez Ducha Świętego. Jeśli zatem chcemy mocno kochać, musimy się modlić o ten dar. Jezus bardzo miłował swoją Matkę, dlatego szczególnie Jego można prosić o umocnienie naszej miłości do Niej, np. słowami:

„Proszę Cię, Jezu, który doskonale kochasz swoją Matkę, o to, abym i ja kochał Ją podobnie jak Ty. Amen".

Można też prosić św. Józefa, aby wyprosił dla nas dar miłości do Maryi. Oto przykład takiej modlitwy:

„Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy, wyproś dla nas u Boga tak wielką miłość do Maryi, jak wielką była Twoja miłość do Niej. Amen".


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"