Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


SAKRAMENTALNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


SAKRAMENTALNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W CHRYSTUSIE l DUCHU ŚWIĘTYM

Wszyscy wierzący są powołani do jednoczenia Kościoła i świata. Aby budować jedność Mistycznego Ciała Chrystusa, trzeba dobrze zrozumieć, na czym ona polega i czym są różne formy jej braku. W kolejnych rozdziałach zostanie omówiona jedność sakramentalna, jedność na płaszczyźnie wiary, nadziei i miłości oraz jedność hierarchiczna.

1. Co znaczy, że Chrystus i Duch Święty są fundamentem jedności Kościoła? J 15,5-8

Każdy człowiek zjednoczony przez łaskę z Chrystusem równocześnie trwa w jedności z Jego Mistycznym Ciałem, Kościołem. Kto oddala się od Chrystusa, ten równocześnie traci łączność z Jego Kościołem. Wszyscy ludzie na świecie, w których działa Duch Święty, w jakiś sposób są zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym - przyporządkowani do ludu Bożego, Kościoła (por. KK 16). Dzięki darom Ducha Świętego wszyscy ochrzczeni, tak katolicy, jak i prawosławni oraz protestanci, służą Kościołowi Chrystusa (por. 1 Kor 12,4-11). Mówiąc: „Ja jestem krzewem winnym, wy –latoroślami” (J 15,5), Chrystus podkreśla wielką jedność, jaka istnieje między wszystkimi zjednoczonymi z Nim ludźmi, żyjącymi w różnych zakątkach świata. „Wśród wszystkich tedy narodów ziemi zakorzeniony jest jeden Lud Boży, skoro ze wszystkich narodów przybiera on sobie swoich obywateli, obywateli Królestwa o charakterze nie ziemskim, lecz niebiańskim. Wszyscy bowiem wierni rozproszeni po świecie mają ze sobą łączność w Duchu Świętym i w ten sposób mieszkaniec Rzymu wie, że Hindusi są członkami tego samego, co on organizmu” (KK 13).

2. Jaka więź istnieje między katolikami, prawosławnymi i protestantami dzięki sakramentowi chrztu? 1 Kor 12,12-13; 3,16

Ponieważ katolicy, prawosławni i protestanci zostali włączeni przez chrzest w jedno Mistyczne Ciało Chrystusa i stali się świątynią Ducha Świętego, dlatego istnieje między nimi głęboka więź wytworzona przez tego Ducha i Jezusa Chrystusa. Taką samą moc jednoczenia ze Zbawicielem i Jego Kościołem posiada sakrament chrztu udzielany przez katolików, jak i ten, którego udzielają protestanci i prawosławni, a nawet poganie i niewierzący.

3. Jaki wpływ na jedność Kościoła ma Eucharystia i inne sakramenty? 1 Kor 10,16-18

Więź między ochrzczonymi jeszcze bardziej umacnia się dzięki sakramentowi Eucharystii. Ponieważ istnieje ona zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym, dlatego kościoły te są ze sobą ściśle zjednoczone nadprzyrodzoną więzią w Chrystusie, jaką tworzy ten sakrament.

Nie tylko Eucharystia, lecz również inne sakramenty pogłębiają jedność Kościoła. W kościele katolickim i prawosławnym istnieją te same sakramenty jednoczące ludzi z Chrystusem i ze sobą nawzajem. W kościołach protestanckich brak natomiast niektórych sakramentów ustanowionych przez Jezusa Chrystusa, tworzących jedność Jego Mistycznego Ciała, np. brak sakramentu pojednania, kapłaństwa, bierzmowania i innych.

Aby dojść do pełnej jedności, kościoły powinny uznać wszystkie sakramenty oraz inne środki zbawcze przekazane nam przez Odkupiciela (por. DE 3).


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"