Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


RÓŻNE POSŁUGI W KOŚCIELE


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


RÓŻNE POSŁUGI W KOŚCIELE

Założony przez Jezusa Chrystusa Kościół, lud Boży, składa się z ludzi, z których każdy posiada określone zadanie w tym nadprzyrodzonym i równocześnie widzialnym organizmie.

1. Jaką prawdę wyraża św. Paweł mówiąc, że Kościół jest Ciałem Chrystusa? Rz 12,3-8

W sakramencie chrztu zmartwychwstały Zbawiciel jednoczy nas ze sobą. Udzielony w tym sakramencie Duch Święty tak mocno nas zespala z Jezusem Chrystusem, że stajemy się Jego Mistycznym Ciałem - Kościołem. Jezus jest Głową tego Ciała, my zaś - członkami. Ta nowa wspólnota nazywa się też Oblubienicą Chrystusa. W tym Mistycznym Ciele Chrystusa każdy ma do spełnienia jakieś zadanie dla dobra całości. Zadania te różnią się między sobą, tak jak w różny sposób poszczególne członki ciała służą całemu organizmowi człowieka.

2. Jakie znaczenie dla Kościoła i świata mają dary Ducha Świętego udzielane członkom Kościoła? 1 Kor 12,4-11

Duch Święty jest fundamentem jedności Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Każdy, kto należy do tego Ciała, otrzymuje od Ducha Świętego jakiś szczególny dar, potrzebny do budowania wspólnoty opartej na prawdzie i miłości. Taką wspólnotą powinien być nie tylko Kościół, ale również i cały świat. Każdy powołany jest do nieco innej służby Kościołowi i - wraz z nim - do służenia światu, gdyż każdy otrzymał inne dary Ducha Świętego, zwane charyzmatami. Człowiek ma obowiązek rozpoznać swój charyzmat i służyć nim innym (por. Rz 12,3-8).

3. Jaką rolę w budowaniu Kościoła i królestwa Bożego odgrywają kapłani i biskupi? 2 Tm 4,1-5; por 1 P 5,1-5

W sakramencie kapłaństwa Duch Święty udziela szczególnych darów, koniecznych do służenia Bogu, budowania Kościoła i królestwa Bożego. Kapłani i biskupi budują Kościół, a tym samym przekształcają świat w królestwo Boże, przez głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, liturgii. Biskupi powinni tak kierować Kościołem, aby wszyscy osiągnęli życie wieczne. Posługa kapłańska konieczna jest do sprawowania sakramentów pojednania i Eucharystii, które w szczególny sposób wyzwalają świat z niewoli zła i jednoczą ludzkość w Chrystusie.

4. Jaką rolę spełniają świeccy w budowaniu i umacnianiu Kościoła oraz królestwa Bożego? Mt 25,14-30

Nie tylko kapłani, ale także świeccy otrzymali od Ducha Świętego - w sakramencie chrztu i bierzmowania - dary umożliwiające im budowanie Kościoła i królestwa Bożego. Każdy ma jakiś talent, którym potrafi służyć innym. Ten talent winien być przez każdego pomnażany. Świeccy budują królestwo Boże przez wykonywanie swojego zawodu zgodnie z wolą Bożą i Jego przykazaniem miłości. Mają oni też, w swoim środowisku, głosić Chrystusa i Jego Ewangelię, aby wszyscy uwierzyli w Niego i otrzymali życie wieczne. Chrześcijańscy rodzice budują Kościół i królestwo Boże, jeżeli swoim przykładem i słowem uczą dzieci wiary i miłości. Każdy ochrzczony, a nie tylko kapłan czy biskup, odpowiedzialny jest za Kościół i jego rozwój.

5. Na czym polega posługa papieża? Mt 16,18-19; Łk 22,31-32; J 21,15

Następca Piotra powinien w taki sposób rządzić Kościołem, aby coraz bardziej jednoczył się w prawdzie i miłości. Troszcząc się o cały Kościół, biskup Rzymu ma pomagać wszystkim należącym do ludu Bożego w dążeniu do wiecznego zbawienia. Przez swoją posługę papież pomaga Kościołowi zachowywać prawdę Bożą od skażenia, ponieważ posiada otrzymany od Ducha Świętego charyzmat nieomylności. Nauczanie papieża jest nieomylne jedynie w dziedzinie wiary i moralności. Nie zawiera ono z całą pewnością żadnego błędu, gdy papież ogłasza jakąś prawdę w sposób uroczysty.

6. Jakie znaczenie posiada dla Kościoła i świata życie zakonne? Mt 5,13-16

Kościół i świat potrzebują nie tylko widzialnej aktywności, lecz również - modlitwy. Zakonnicy i zakonnice poprzez swoją modlitwę umacniają Kościół i pomagają światu przekształcić się w królestwo Boże. Innym zadaniem zakonów, pożytecznym dla zbawienia świata, jest dawanie świadectwa, przypominanie o istnieniu niewidzialnej rzeczywistości, do której mają dążyć wszyscy ludzie. Bezżenność zakonników i zakonnic przypomina nam o powołaniu nas przez Boga do życia w przyszłej wspólnocie zbawionych, w której nie będzie małżeństw. Chrystus poucza nas: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania” (Łk 20,34-36).


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"