Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ВА ВВ ВД ВЕ ВЗ ВИ ВК ВЛ ВМ ВН ВО ВП ВР ВС ВТ ВУ ВХ ВЧ ВШ ВЩ ВЪ ВЫ ВЬ ВЭ ВЮ ВЯ


ВО

во = w, na (в) // во имя Отца и Сына и Святого Духа – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego || N. (имя), я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа – N (imię) ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego || во отпущение грехов – na odpuszczenie grzechów || Чаша Крови Моей, Нового и вечного Завета, которая за вас и за многих прольётся во отпущение грехов  – Kielcih Krwi Mojej, Nowego i wieczego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów

Воаз = (Во`аз) Boaz (1 Krl 7,21)

Воанергес = (Воанерг`ес) Boanerges (Mk 3,17)

вовлечь = (вовл`ечь, -ек`у, -ечёт, -ек`ут; прош. -ёк, -екл`а) wciągnąć // вовлечь человека в мятеж против Бога – wciągnąć człowieka w bunt przeciw Bogu

вода = (вод`а, -`ы, мн. в`оды, вод, в`одам) woda

водоосвящение = (водоосвящ`ение, -я и водосвящ`ение, -я) poświęcenie wody

водопровод = (водопров`од, -а) 1. wodociąg 2. kanał

Водяные ворота = (Водян`ые вор`ота) Brama Wodna (Ne 3,26)

возвестить = (возвест`ить, -ещ`у, -ест`ит) obwieścić, ogłosić, oznajmić // Ангел возвестил пастухам рождение Иисуса – Anioł obwieścił pasterzom narodziny Jezusa

возвещать = (возвещ`ать, -`аю, -`ает) obwieszczać, ogłaszać, oznajmiać // Он возвещал близость Страстей Сына Человеческого – Oznajmiał bliskość męki Syna Człowieczego || возвещать вечную жизнь – ogłaszać wieczne życie

возглавие = (возгл`авие, -я) wezgłowie

возглавлять = (возглавл`ять, -`яю, -`яет) stać na czele, przewodniczyć // возглавлять богослужение – przewodniczyć liturgii

возглас = (в`озглас, -а) okrzyk, zakończenie modlitwy

возгласить = (возглас`ить, -аш`у, -ас`ит) wykrzyczeć, obwieścić

возглашать = (возглаш`ать, -`аю, -`ает) ogłaszać, obwieszczać, oznajmiać rozgłaszać // возглашать хвалу – sławić, głosić sławę, wychwalać, rozsławiać, wysławiać || Послание к Евреям возглашает хвалу образцовой вере праотцев – List do Hebrajczyków wysławia przykładną wiarę praojców

возглашение = (возглаш`ение, -я) ogłoszenie, rozgłaszanie, obwieszczanie, rozgłaszanie

воздавать = (воздав`ать, -да`ю, -даёт) oddawać, odpłacać // воздавать поклонение – oddawać pokłon, uwielbiać, adorować || Входя в храм, верующие воздают поклонение Христу || Wchodząc do świątyni, wierzący adorują Chrystusa || воздавать поклонение Богу – adorować Boga, oddawać Bogu pokłon, oddawać kult Bogu || Поклонение (cultus latriae) подобает воздавать одному лишь Богу – Kult należy oddawać tylko samemu Bogu

воздвижение = (воздвиж`ение, -я) wywyższenie, wyniesienie, podwyższenie // Воздвижение Креста Господня – Podwyższenie Krzyża

воздействие = (возд`ействие, -я) oddziaływanie, wpływ, działanie || воздействие Святого Духа – oddziaływanie Ducha Świętego, wpływ Ducha Świętego, działanie Ducha Świętego

воздействовать = (возд`ействовать, -твую, -твует) oddziaływać, wpływać // воздействующая благодать – łaska wspomagająca || Чтобы проявить веру, необходима предваряющая и воздействующая благодать Божия – Aby przyjąć wiarę, konieczna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boża.

воздержание = (воздерж`ание, -я) powściągliwość

воздержанность = (возд`ержанность, -и) umiarkowanie, opanowanie || Воздержанность есть нравственная добродетель, ограничивающая привлекательность удовольствий и обеспечивающая равновесие в пользовании сотворенными благами. (ККЦ 1809) – Umiarkowanie jest cnotą moralną pozwalającą opanować dążenie do przyjemności i zapewniającą równowagę w posługiwaniu się dobrami stworzonymi.

воздержанный = (возд`ержанный; кр. ф. прич.) // воздержанный человек – opanowany człowiek

воздержаться = (воздерж`аться, -ерж`усь, -`ержится) opanowywać się, powstrzymywać się, hamować się

воздерживаться = (возд`ерживаться, -аюсь, -ается) powstrzymywać się, wstrzymywać się // Воздерживаться от тех дел и трудов, которые препятствуют подобающему Богу поклонению, радости, присущей празднику, или должному отдыху души и тела". (ККП 1246-1247) – Powstrzymywać się od prac, które przeszkadzają należnemu Bogu kultowi, radości właściwej świętu lub należnemu odpoczynkowi duszy i ciała

воздержный = (возд`ержный; кр. ф. -жен, -жна) opanowany (воздержанный)

воззреть = (воззр`еть, -р`ю, -р`ит) spojrzeć

возлежание = (возлеж`ание, -я) leżenie przy posiłku na Wschodzie

возлияние = (возли`яние, -я) ofiara z płynów // на святом месте возливай возлияние, вино Господу (Lb 28,7) – na świętym miejscu składaj Panu ofiarę z wina.

возложение = (возлож`ение, -я) nałożenie // возложение рук – nałożenie rąk || посредством возложения рук – przez nałożenie rąk || Обряд таинства Миропомазания совершается посредством возложения рук на голову кандидата и помазания его чела святым миром – Obrzęd sakramentu bierzmowania sprawuje się przez nałożenie rąk na głowę kandydata i przez namaszczenie jego czoła świętym olejem

возлюбить = (возлюб`ить, -любл`ю, -л`юбит) umiłować, pokochać // Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши – On umiłował nas i posłał Syna Swojego na przebłaganie za grzechy nasze

возлюбленный = (возл`юбленный; кр. ф. -ен, -ена) umiłowany // Отец называет Его Сыном Возлюбленным – Ojciec nazywa Go Synem Umiłowanym

вознесение = (вознес`ение, -я) 1. Wniebowstąpienie || Вознесение Господне – Wniebowstąpienie Pańskie // 2. poniesienie, uniesienie (вознесение)

возношение = (вознош`ение, -я) podnoszenie, podniesienie // возношение Даров – podniesienie

возобновление = (возобновл`ение, -я) przywrócenie, odnowienie, odżywanie // возобновление заслуг – odżywanie zasług

возражение = (возраж`ение, -я) sprzeciw, opór, zastrzeżenie, zaprzeczenie, protest, kontrargument // Оговорки и возраженияzastrzeżenia i sprzeciwy || Христианская вера в воскресение с самого начала наталкивалась на непонимание и возраженияChrześcijańska wiara w zmartwychwstanie od samego początku spotykała się z niezrozumieniem i sprzeciwem || возражения против Церкви – sprzeciwy wobec Kościoła || были высказаны возражения – zostały wyrażone zastrzeżenia || Отсюда мы выводим первое возражение... – Stąd wyprowadzamy pierwszy kontrargument... || несколько подобных возражений против нашего учения – kilka podobnych zastrzeżeń co do naszego nauczania || неизбежные возраженияnieuniknione sprzeciwy || можно услышать возражения такого рода... – można usłyszeć zastrzeżenia tego rodzaju...

возраст = (в`озраст, -а) wiek // возраст крещения – wiek udzielania chrztu || возраст не мешает посвящать себя благу общины – Wiek nie przeszkadza poświęcać się dobrou wspólnoty || канонический возрастwiek kanoniczny || канонический возраст для вступления в брак – wiek kanoniczny dla zawarcia małżeństwa

возрастание = (возраст`ание, -я) wzrost || возрастание Откровения – rozwój Objawienia || С возрастанием Откровения освещается и реальность греха – Wraz z rozwojem Ojbawienia rozjaśnia się realność grzechu

Возрождение = Odrodzenie

возрождённый = (возрождённый; кр. ф. -ён, -ен`а) narodzony, zrodzony || возрожденные как дети Божии – narodzeni jako dzieci Boże

воин = (в`оин, -а) wojownik, żołnierz

воинство = (в`оинство, -а) 1. zastępy // Так совершены небо и земля и все воинство их (Rdz 2,1) – W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń || воинство небесное (Łk 2,13) – zastępy niebieskie 2. wojska

воистину = (во`истину) zaiste, zaprawdę || Он воистину образец блаженств и норма нового закона – On rzeczywiście jest wzorem błogosławieństw i normą nowego prawa

война = (войн`а, -`ы, мн. в`ойны, войн) wojna

войско = (в`ойско, -а, мн. войск`а, войск, -`ам) wojsko

Войтыла Кароль = Karol Wojtyła

волна = (волн`а, -`ы, мн. в`олны, волн, в`олн`ам) 1. fala  // 2. (в`олна) wełna (Iz 51,8)

волхвы = magowie, mędrcy

волчец = (волч`ец, -чц`а, тв. -чц`ом, р. мн. в`олчцы -чц`ов) rodzaj ciernistej trawy

волшебник = (волш`ебник, -а) czarownik, czarodziej, czarnoksiężnik

Вольтер = Volter

волюнтаризм = (волюнтар`изм, -а) woluntaryzm

воля = (в`оля, -и) wola

Вооз = (Во`оз) Booz (Rt 2,1)

воплотиться = (воплот`иться, -ощ`усь, -от`ится) wcielić się, przyjąć ciało // Воплотившись, Он соединился со всеми людьми – wcieliwszy się, On zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi || Верую в Иисусаm, воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы –Wierzę w Jezusa, który przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego, z Maryi Dziewicy

воплощение = (воплощ`ение, -я) Wcielenie

воплощённый = (воплощённый; кр. ф. -ён, -ен`а) wcielony // Слово воплощенноеSłowo wcielone || воплощенный Логос – Logos wcielony

вопрос = (вопр`ос, -а) pytanie, kwestia, problem, zagadnienie // вопрос о зле – pytanieo zło || вопросы веры и нравственности – sprawy wiary i moralności || безошибочность в вопросах веры и нравственности || nieomylność w sprawach wiary i moralności

ворожей = (ворож`ей, -я) wróżbita

восклицание = (восклиц`ание, -я) okrzyk, wołanie, zawołanie || Это христианское исповедание проявляется уже в восклицании сотника перед лицом Распятого Иисуса – To wyznanie chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego Jezusa || полное упования и надежды восклицание: „Маран афа” („Господь грядет!”) – pełnе ufności i nadziei zawołaniu: „Maran atha” (Pan przychodzi!)

воскресать = (воскрес`ать, -`аю, -`ает) zmartwychwstawać, powstawać do życia

воскресение = (воскрес`ение, -я) zmartwychwstanie // вспоминать страсти, воскресение и славу Господа Иисуса и благодать Бога – wspominać cierpienie, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i łaskę Boga || воскресение из мертвых – powstanie z martwych, zmartwychwstanie || И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых – I ujawnił się jako Syn Boży w mocy, według Ducha Świętości, przez powstanie z martwych || воскресение Иисуса Христа – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa || воскресение мёртвых – zmartwychwstanie ciał, zmartwychwstanie umarłych

воскресенье = (воскрес`енье, -я, р. мн. -ний) niedziela, dzień Pański, (день Господень)

воскресить = (воскрес`ить, -еш`у, -ес`ит) wskrzesić // ...воскресив Его из мертвых – ...wskrzesiwszy go z martwych

воскресший = (воскр`есший) zmartwychwstały, który powstał z martwych // воскресший Христос – zmartwychwstały Chrystus, Chrystus, który zmartwychwstał || встреча с воскресшим Иисусом – spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym

воскрешение = (воскреш`ение, -я) wskrzeszenie // воскрешение Лазаря –  wskrzeszenie Łazarza

воскрилия = (воскр`илия) frędzle // воскрилия одежд – frędzle szat (Mt 23,5)

воскурить = (воскур`ить) 1. palić kadzidło (Wj 40,27) 2. pochlebiać

Восор = (Вос`ор) Besor (1 Sm 30,9)

Восора = (Вос`ора) Bosra (Rdz 36,33)

воспевать = (воспев`ать, -`аю, -`ает) opiewać, wysławiać, slawić // Церковь воспевает тайну Боговоплощения – Kościół opiewa misterium Wcielenia

воспитание = (воспит`ание, -я) wychowanie // воспитание детей – wychowywanie dzieci

воспоминание = (воспомин`ание, -я) wspomnienie // приношение воспоминания – ofiara wyjawienia (Lb 5,15)

восприемник = (воспри`емник, -а) 1. ojciec chrzestny // 2. świadek || восприемник миропомазания – świadek bierzmowania || При Миропомазании присутствует восприемник (или восприемница) – W czasie bierzmowania jest obecny świadek

восприемница = (воспри`емница, -ы, тв. -ей) 1. chrzestna matka // 2. восприемница миропомазания – świadek bierzmowania (kobieta) || При Миропомазании присутствует восприемник (или восприемница) – W czasie bierzmowania jest obecny świadek

воспротивиться = (воспрот`ивиться, -влюсь, -вится) sprzeciwić się, oprzeć się, przeciwstawić się // воспротивиться Богу – sprzeciwić się Bogu

восставать = (восстав`ать, -та`ю, -таёт) powstawać, buntować się, ożywać // восставать против Бога – powstawać przeciw Bogu

восточный = (вост`очный) wschodni || Восточные Католические Церкви – Wschodnie Kościoły Katolickie

восхваление = (восхвал`ение, -я) wychwalanie, pochwała // великое восхваление веры предков – wielkie wychwalanie wiary przodków

восхитить = (восхит`ить, -ищ`у, -ит`ит) oczarować, zachwycić

восхищать = (восхищ`ать, -`аю, -`ает) oczarowywać, zachwycać

восходить = (ходить ort. восход`ить, -ож`у, -`одит) wstępować // Я восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему – wstępuję do Ojca Mojego i do Ojca waszego

восхождение = (восхожд`ение, -я) wspinanie się, wznoszenie się, podążanie (w górę) // восхождение души к Богу – wznoszenie się duszy do Boga || Восхождение Иисуса в Иерусалим – podążanie Jezusa do Jerozolimy

вотивный = (вот`ивный) wotywny // вотивная Месса – msza św. wotywna || вотивная доска – tablica wotywna, płyta wotywna || вотивные изображения – wota || вотивный дар – wotywny dar

вотще = (вотщ`е) próżno, na próżno, daremnie, nadaremnie

Вофсий = (В`офсий) Wafsi (Lb 13,14)

воцарить  = uczynić królem (сделать царем)

воцариться = (воцар`иться, -р`юсь, -р`ится) zostać królem, stać się królem (стать царем)

Воцкаф = (Воцк`аф) Boskat (Joz 15,39)

вочеловечиться = (вочелов`ечиться, -чусь, -чится) stać się człowiekiem, wcielić się, przyjąć ciało // Сын Божий вочеловечился, чтобы нас сделать Богом – Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas bogiemw. Atanazy).ВА ВВ ВД ВЕ ВЗ ВИ ВК ВЛ ВМ ВН ВО ВП ВР ВС ВТ ВУ ВХ ВЧ ВШ ВЩ ВЪ ВЫ ВЬ ВЭ ВЮ ВЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке