Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ВА ВВ ВД ВЕ ВЗ ВИ ВК ВЛ ВМ ВН ВО ВП ВР ВС ВТ ВУ ВХ ВЧ ВШ ВЩ ВЪ ВЫ ВЬ ВЭ ВЮ ВЯ


ВЕ

Веалия = (Ве`алия) Bealiasz (1 Krn 12,6)

веданта = (вед`анта, -ы) wedanta (rel. wsch.)

ведизм = (вед`изм, -а) wedyzm (religia)

ведический = (вед`ический) wedyjski // ведическая религия – wedyjska religia

ведовство = (ведовств`о, -`а) wróżbiarstwo, czarnoksięstwo, czary

ведро = (ведр`о, -`а, мн. вёдра, вёдер) wiadro

вёдро = (вёдро, -а) ciepła i sucha pogoda // вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно (Mt 16,2) – wieczorem mówicie: będzie piLkna pogoda, bo niebo jest czerwone

веды = wedy (księgi, rel. wsch)

Веелиада = (Веели`ада) Beeliada (1 Krn 13,7)

Веельзевул = (Веельзев`ул) Beelzebub (2 Krl 1,2)

Веельзевул = Belzebub

вежды = (в`ежды, вежд, ед. в`ежда, -ы) powieki, oczy

Везек = (В`езек) Bezek (Sdz 1,4)

век = (век, -а, предл. на век`у, мн. -`а, -`ов) wiek // во веки веков – na zawsze, na wieki wieków – Христос живет с нами во веки веков Chrystus żyje z nami na zawsze

вековечный = (веков`ечный; кр. ф. -чен, -чна) odwieczny, wieczysty // вековечная вражда – odwieczna nienawiść || вековечный вопрос – odwieczne pytanie

вековой = (веков`ой) wiekowy, prastary, odwieczny

велелепный = (велел`епный) przepiękny, znakomity // от велелепной славы принесся к Нему такой глас... (2 P 1,17) – od wspaniałego Majestatu doszedł do Niego taki głos...

велеречивый = (велереч`ивый) wielomówny, gadatliwy, krasomówczy, chełpliwy, górnolotny  // Он отнимает язык у велеречивых (Hi 12,20) – Głos wielomównym odbierze

Велиар = (Вели`ар) Beliar (2 Kor 6,15)

великий = (вел`икий; кр. ф. -`ик, -`ика) wielki // Великая пятница – Wielki Piątek || Великая суббота – Wielka Sobota || великая схизма – wielka schizma || великие географические открытия – wielkie odkrycia geograficzne || великие праздники – święta nakazane || великий магистр – wielki mistrz || Великий пост – Wielki Post || Великий Четверг – Wielki Czwartek

великомученик = (великом`ученик, -а) (prwosl.) męczennik, który poniósł szczególnie bolesne męki

величать = (велич`ать, -`аю, -`ает) nazywać, tutułować, mianować, określać, honorować, wysławiać, wychwalać

Венадад = (Венад`ад) Ben–Hadad (1 Krl 15,18)

Венаия = (Вен`аия) Benajasz (Ezd 10,25)

Вениамин = (Вениам`ин) Beniamin  // Вениаминовы ворота  – (Вениам`иновы вор`ота) Brama Beniamina (Jer 20,2)

Венинуй = (Венин`уй) Beninu (Ne 10,14)

вено = (в`ено) zapłata za żonę (Rdz 34,12)

Венский конгресс = Kongres Wiedeński

венчание = (венч`ание, -я) ceremonia ślubna, ślub kościelny // самый главный момент венчания – główny moment ceremonii zaślub

Веон = (Ве`он) Beon (Lb 32,3)

Веор = (Ве`ор) Beor (Rdz 36,32)

вера = (в`ера, -ы) wiara // Вера есть богословская добродетель, посредством которой мы верим в Бога и во все, что Он сказал и открыл нам и во что Святая Церковь предлагает нам верить, ибо Он есть сама Истина. (ККЦ 1814) – Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą Prawdą. || вера, полученная от Бога через Церковь – wiara otrzymana od Boga za pośrednictwem Kościoła || вера мертвая – wiara martwa || вера без дел мертва (Иак.2:20) || вера живая – wiara żywa || божественная вера – wiara Boska || вера человеческая – wiara ludzka || добродетель веры – cnota wiary || возрастание веры – wzrost wiary || смотреть глазами веры – patrzeć oczyma wiary || с точки зрения веры – z punktu widzenia wiary || благодать веры – łaska wiary || необходимость веры – konieczność wiary || развитие веры – rozwój wiary || атрибуты веры – przymioty wiary || кафолическая вера – wiara katolicka || разумная вера || православная вера – wiara prawosławna

вербальный = (верб`альный) werbalny // вербальный язык – werbalny język

вербисты = werbiści

Вербное Воскресенье = (prawosł.) Niedziela Palmowa

вервь = (вервь, -и) sznur, sznurek, powróz

Вергилий = Wergiliusz

вереи = (вере`и) słupy, na których zawiesza się skrzydła drzwi

Вереника = (Верен`ика) Berenike (Dz 25,13)

Верехий = (Вер`ехий) Berekiasz (Ne 6,18)

Верехия = (Вер`ехия) Berekiasz (1 Krn 15,17)

вержение = (верж`ение) rzut // И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился (Łk 22,41) – I sam odszedł od nich na odległość rzutu kamienia i, upadłszy na kolana, modlił się

Верзеллий = (Верз`еллий) Barzillaj (2 Sm 17,27)

вериги = (вер`иги, -`иг) łańcuchy, okowy // вериги апостола Петра – okowy św. Piotra

верить = wierzyć // Исповедовать или призывать Иисуса как Господа - это верить в Его Божественность || Wyznawać lub wzywać Jezusa jako Pana znaczy wierzyć w jego Boskość

Верия = (В`ерия) Beria (Lb 26,44)

верность = (в`ерность, -и) wierność // Бог показывает Свое благоволение, надежность, постоянство, верностьBóg ukazuje Swoją życzliwość, wiarygodność (niezawodność), stałość, wierność

верный = (в`ерный; кр. ф. в`ерен, верн`а, в`ерно, в`ерн`ы) 1. słuszny, 2. dokładny, ścisły, 3. pewny, niezawodny 4. wierzący, wierny (верующий)

верования = (в`ерования, -ий, ед. -ние, -я) wierzenia, religie // увлечение восточными верованиямиzafascynowanie wschodnimi wierzeniami

веровать = (в`еровать, в`ерую, в`ерует) wirzyć // Церковь веруетKościół wierzy || Веровать, что Иисус Христос есть Сын Божий, необходимо, чтобы быть христианином || Wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, konieczna jest do tego, aby być chrześcijaninem

вероисповедание = (вероиспов`едание, -я) 1. wyznanie wiary // вероисповедание Петра –  wyznanie wiary Piotra || Именуя Иисуса Божественным званием Господь, первые вероисповедания Церкви утверждают –  nazywając Jezusa Boskim tytułem Pan, pierwsze wyznania wiary stwierdzają... // 2. religia

вероломность = (верол`омность, -и) wiarołomstwo

вероломный = (верол`омный; кр. ф. -мен, -мна) wiarołomny, podsępny, zdradziecki

вероломство = (верол`омство, -а) wiarołomsto

Вероника = (Верон`ика) Weronika

веротерпимость = (веротерп`имость, -и) tolerancja religijna (толерантность)

веротерпимый = (веротерп`имый) tolerancyjny

вероучение = (вероуч`ение, -я) nauka wiary, prawdy wiary // изложение вероученияprzedstawienie nauki wiary || католическое вероучениеkatolicka nauka wiary || Церковь сформулировала вероучение об этой тайне – Kościół sformułował naukę wiary o tej tajemnicy || Святая Троица в вероученииTrójca  Święta w nauce wiary || источники вероучения о... – źródła nauki wiary o... || вероучение гласит, что духовная, бессмертная душа сотворена непосредственно Богом – nauka wiary głosi, że duchowa, nieśmiertelna dusza jest stworzona bezpośrednio przez Boga || вероучение о Воплощении – nauka wiary o Wcieleniu || статьи вероученияartykuły wiary || соответствовать католическому вероучениюbyć w zgodzie z katolicką nauką wiary

вероучительный = (вероуч`ительный) – dotyczący nauki wiary, doktrynalny, katechetyczny // вероучительные суждения – orzeczenia doktrynalne || вероучительные труды – dzieła katechetyczne || вероучительный диалог – dialog doktrynalny || вероучительный документ – dokument doktrynalny

вероучительство = nauczanie wiary // пастырское задание вероучительстваpasterskie zadanie nauczania

вертеп = (верт`еп, -а) spelunka, jaskinia, melina

вертеп рождестенский = szopka Bożonarodzeniowa

верующий = (в`ерующий) wierzący // только верующий может придать окончательный смысл званию „Сын Божий” – tylko wierzący może nadać ostateczne znaczenie tytułowi „Syn Boży” || верующие – wierni, wierzący || верующие должны собираться... – wierni powinni zbierać się..

верхний = (в`ерхний) górny, wierzchni // верхний храм – górny Kościół || "верхний храм", "нижний храм" – górny Kościół, dolny Kościół (если храм двухэтажный)

верховный = (верх`овный) naczelny, główny // верховное архиепископство – glówne arcybiskupstwo || верховный архиепископ – główny arcybiskup (термин вост. канон. права)

вес = (вес, -а и -у, мн. -`а, -`ов) 1. ciężar ||  меры веса, упоминаемые в Священном Писании – jednostki ciężaru wspomniane w Pisśmie Świętym: сикль – sykl; драхма (1/4 сикля)  – drachma (1/4 sykla); гера (1/20 сикля) – gera (1/20 sykla); мина (570 г) – mina (570 g); талант (34,272 кг) – talent (34,272 kg); литра (0,34 кг) – litra (0,34 kg)  // 2. waga, znacznie

Весай = (Вес`ай) Besaj (Ne 7,52)

Веселиил = (Весели`ил) Besaleel (Wj 31,2)

вести = (вест`и, вед`у, ведёт; прош. вёл, вел`а) prowadzić // вести нравственно хорошую жизнь – prowadzić dobre moralnie życie || вести к – prowadzić do || вести к любви Отца в Духе – prowadzić do miłości Ojca w Duch || вести других к тому, чтобы они ответили "да" вере во Иисуса Христа –  prowadzić innych do tego, by dali odpowiedź „tak” wierze w Jezusa Chrystusa || ведутся – celebrowane są || ведутся некоторые части богослужений – są celebrowane niektóre części liturgii

Ветен = (Вет`ен) Beten (Joz 19,25)

Ветоним = (Ветон`им) Betonim (Joz 13,26)

Ветхий Завет = Stare Przymierze, Stary Testament // 46 книг Ветхого Завета: Бытие – Księga Rodzaju; Исход – Księga Wyjścia; Левит – Księga Kapłańska; Числа – Księga Liczb; Второзаконие – Księga Powtórzonego Prawa; Книга Иисуса Навина – Księga Jozuego; Книга Судей Израилевых – Księga Sędziów; Книга Руфи – Księga Rut; две книги Самуила – dwie Księgi Samuela; две книги Царств – dwie Księgi Królewskie; две книги Паралипоменон – dwie Księgi Kronik; книги Ездры и Неемии – Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza; Книга Товита – Księga Tobiasza; Книга Иудифи – Księga Judyty; Книга Есфири – Księga Estery; две книги Маккавейские – dwie Księgi Machabejskie; Книга Иова – Księga Hioba; Псалтирь – Księga Psalmów; Книга Притчей Соломоновых – Księga Przysłów; Книга Екклесиаста (или Проповедника) – Księga Koheleta (Eklezjastesa); Книга Песни Песней Соломона – Księga Pieśń nad pieśniami; Книга Премудрости Соломона – Księga Mądrości; Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова – Księga Mądrość Syracha (Eklezjastyk); Книга Исайи – Księga Izajasza; Книга Иеремии – Księga Jeremiasza; Книга Плач Иеремии – Lamentacje; Книга Варуха – Księga Barucha; Книга Иезекииля – Księga Ezechiela; Книга Даниила – Księga Daniela; Книга Осии – Księga Ozeasza; Книга Иоиля – Księga Joela; Книга Амоса – Księga Amosa; Книга Авдия – Księga Abdiasza; Книга Ионы – Księga Jonasza; Книга Михея – Księga Micheasza; Книга Наума – Księga Nahuma; Книга Аввакума – Księga Habakuka; Книга Софонии – Księga Sofoniasza; Книга Аггея – Księga Aggeusza; Книга Захарии – Księga Zachariasza; Книга Малахии – Księga Malachiasza

ветхозаветный = (ветхозав`етный; кр. ф. -тен, -тна) starotestamentalny // При Ветхозаветном Законе были души, исполненные любовью и благодатью Святого Духа и наоборот - при Новом Завете есть люди плотские (ККЦ 1964) – Pod panowaniem starotestamentalnego Prawa były dusze napełnione miłością i łaską Ducha Świętego, a w Nowym Przymierzu zdarzają się ludzie cieleśnie

Веф-Дагон = (Веф-Даг`он) Bet–Dagon (Joz 19,27)

Вефиль = (Веф`иль) Betel (Rdz 28,19)

Вефор`он = (В`ефор`он) Bet–Choron (Joz 10,10)

Веф-Палет = (Веф-Пал`ет) Bet–Pelet (Joz 15,27)

Вефсамис = (Вефсам`ис) Bet–Szemesz (Joz 15,10)

Вефул = (Веф`ул) Betul (Joz 19,4)

Веф-фегор = (Веф-фег`ор) Bet–Peor (Pwt 34,6)

Вефхор = (Вефх`ор) Bet–Kar (1 Sm 7,11)

Вефцур = (Вефц`ур) BetSur (2 Krn 11,7)

веха = (в`еха, -и) 1. tyczka 2. punkt odniesienia, ważny moment, główny etap rozwoju, główny punkt || основные вехиgłówne etapy, fundamentalne momenty || они служили вехами на пути – służyli za punkt odniesienia na drodze || заимствовать у какой-либо идеологии вехи и цели  (ККЦ 2244) – zapożyczyć od jakiejś ideologii punkty odniesienia i cele

Вецай = (Вец`ай) Besaj (Ne 7,23)

вечерня = (веч`ерня, -и, р. мн. -рен) nieszpory

вечеря = (в`ечеря, -и) wieczerza // вечеря Господня (в’ечеря Госп’одня) – Wieczerza Pańska || Тайная вечеряOstatnia Wieczerza

Вечеря Тайная = Ostatnia Wieczerza (Тайная Вечеря)

вечность = (в`ечность, -и) wieczność

вечный = wieczny // вечная жизнь – życie wieczne || Имя Сын Божий означает единственную, вечную связь Иисуса Христа с Богом Отцом Его – Imię Syn Boży oznacza jedyną wieczną więź Jezusa Chrystusa z Bogiem, Jego Ojcem

вещун = (вещ`ун, -`а) wróżbita

веяло = (в`еяло) wiejadłoВА ВВ ВД ВЕ ВЗ ВИ ВК ВЛ ВМ ВН ВО ВП ВР ВС ВТ ВУ ВХ ВЧ ВШ ВЩ ВЪ ВЫ ВЬ ВЭ ВЮ ВЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке