Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ЕВ ЕГ ЕД ЕЖ ЕЗ ЕЙ ЕК ЕЛ ЕМ ЕН ЕО ЕП ЕР ЕС ЕT ЕФ ЕХ ЕЦ ЕШ ЕЭ ЕЯ


ЕД

Ед = (Joz 22,34) "Świadectwo" (nazwa ołtarza)

еда = (ед`а, ед`ы) jedzenie, pokarm // злоупотребление едой – nadużywanie jedzenia

Едем = (Ед`ем) Eden (Rdz 2,8)

Еден = (Ед`ен) Edon (Ez 27,23)

Едер = (`Едер) Eder (Joz 15,21)

единение = (един`ение, -я) zjednoczenie, złączenie, jedność // единение больного со Страстями Христа – zjednoczenie chorego z męką Chrystusa || единение со Христом – jedność z Chrystusem, zjednoczenie z Chrystusem || в единении с Иисусом – w jedności z Jezusem || единением с молитвой Христа – zjednoczenie z modlitwą Chrystusa || в единении с жертвой Христа – w jedności z ofiarą Chrystusa || единение Марии со Своим Сыном в деле спасения (ККЦ 964) – złączenie Maryi ze Swoim Synem w dziele zbawienia || единение с Богом – jedność z Bogiem || в единении с Богом – w jedności z Bogiem || единение с церковной общиной – łączność ze wspólnotą eklezjalną || единение в Духе Святом – jedność w Duchu Świętym || сила единенияmoc jedności, siła jedności

единица = (един`ица, -ы, тв. -ей) jeność, jednostka // Такова кафолическая вера: почитать единого Бога в Троице, и Троицу во единице (ККЦ 266) – Taka jest wiara katolicka: czcić jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności // 2. jednostka || в конце каждой тематической единицы – na końcu każdej tematycznej jednostki

единичность = (един`ичность, -и) pojedynczość, jednostkowość, sporadyczność, wyjątkowść // единичность и неразрывность брака – jedyność i nierozerwalność

единичный = (един`ичный; кр. ф. -чен, -чна) pojedynczy, jednostkowy, wyjątkowy, sporadyczny, odosobniony, poszczególny // порочность сделанного им единичного выбора (ККЦ 1781) – zło dokonanego przez niego pojedynczego wyboru || наши единичные действия – nasze poszczególne działania

единодушие = (единод`ушие, -я) jednomyślność, zgodność, zgoda || единодушие Предания. (ККЦ 328) – jednomyślność Tradycji

единодушно = jednomyślnie

единодушный = (единод`ушный; кр. ф. -шен, -шна) jednomyślny, zgodny, harmonijny // Свидетельство Писания единодушно – Świadectwo Pisma Świętego jest jednomyślne || единодушное мнение Отцов Церкви – jednomyślny pogląd Ojców Kościoła

единожды = (ед`иножды) jeden raz // единожды в год – raz w roku || единожды и навсегда – raz i na zawsze

единократно = jeden raz // жертва Христа должна была единократно совершиться на Кресте (ККЦ 1366) – ofiara Chrystusa miała dokonać się jeden raz na Krzyżu

единократный = jednokrotny, jednorazowy // "По сей-то воле освящены мы единократным принесением Тела Иисуса Христа" (Евр 10,10 – Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez jednorazową ofiarę ciała Jezusa Chrystusa

единомыслие = (едином`ыслие, -я) jednomyślność

единоначалие = (единонач`алие, -я) jedna zasada // Отец, Сын и Святой Дух не три начала творения, но единоначалие (ККЦ 258) – Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą.

единорог = (единор`ог, -а) jednorożec

единородный = (единор`одный) jednorodzony // Единородный Сын Отца – Jednorodzony Syn Ojca || имя Единородного Сына Божия – imię Jednorodzonego Syna Bożego || Отец Единородного Сына – Ojciec Jednorodzonego Syna || Он есть Сын Отца Единородный и Сам Бог – On jest Jednorodzonym Synem Ojca i sam jest Bogiem || Бог послал Сына Своего ЕдинородногоBóg posłał Swojego Syna Jednorodzonego

единосущность = (единос`ущность, -и) współistotność

единосущный = (единос`ущный; кр. ф. -щен, -щна) współistotny, mający tę samą naturę, mający taką samą naturę || Сын единосущен Отцу – Syn jest współistotny Ojcu || Пресвятая Троица единосущна и нераздельна (ККЦ 2789) – Trójca Święta jest współistotna i niepodzielna || единосущный Отцу Сын по Божеству и единосущный нам по человечеству (ср. ККЦ 467) – wsółistotny Ojcu Syn co do Bóstwa i współistonty nam ze względu na człowieczeństwo || единосущное общение между Отцом и Сыном (ККЦ 248) – wspólistotna komunia między Ojcem i Synem || Святой Дух есть одно из Лиц Святой Троицы, единосущное Отцу и Сыну (ККЦ 685) – Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotną Ojcu i Synowi

единственно = (ед`инственно, нареч.) jedynie, wyłącznie // единственно возможный способ – jedynie możliwy sposób

единственность = (ед`инственность, -и) jedyność // единственность Бога – jedyność Boga || Исповедание единственности Бога (ККЦ 200) – wyznawanie jedyności Boga

единственный = (ед`инственный; кр. ф. -вен и -венен, -венна) jedyny // Имя Сын Божий означает единственную, вечную связь Иисуса Христа с Богом Отцом Его (ККЦ 454) – Imię Syn Boży oznacza jedyną wieczną więź Jezusa Chrystusa z Bogiem, Jego Ojcem || единственный Посредник – jedyny Pośrednik || единственный Сын Марии – jedyny Syn Maryi || единственный Ходатай – jedyny Orędownik || единственный Творец – jedyny Stwórca || Единственная Церковь Христова – jedyny Kościół Chrystusa || наша единственная надежда – nasza jedyna nadzieja || единственная совершенная жертва – jedyna doskonała ofiara || единственная цель – jedyny cel

единство = (ед`инство, -а) jedność || Божественное Единство Троично (ККЦ 254) – Boska jedność jest trynitarna || братское единствоjedność braterska || в единстве Святого Духа – w jedności Ducha Świętego || внутреннее единство человека – wewnętrzna jedność człowieka || восстановить единство христиан – przywrócić jedność chrześcijan || вредить единствуszkodzić jedności || дар единстваdar jedności || достижение единства христиан – osiągnięcie jedności chrześcijan || духовное единствоduchowa jedność || единство общения – jedność wspólnoty || единство Божественного домостроительства – jedność Bożej ekonomii || единство Божественных Лиц – jedność Osób Boskich || единство брака – jendność małżeństwa || единство в разнообразии литургических традиций (ККЦ 1209) – jedność w wielości form tradycji liturgicznych || единство в Христе – jedność w Chrystusie || единство всего Писания – jedność całego Pisma Świętego || единство двух Заветов – jedność dwóch Przymierzy || единство души и тела – jedność duszy i ciała || единство миссии – jedność misji, jedność posłania || единство Мистического Тела – jedność Mistycznego Ciała || единство Народа Божия – jedność ludu Bożego || единство рода человеческого – jedność rodzaju ludzkiego || единство Церкви – jedność Kościoła || единство человеческой семьи – jedność rodziny ludzkiej || зародыш единстваzalążek jedności || знамение единстваznak jedności || кафолическое единствоjedność powszechna || неразрывное единство nierozerwalna jedność || нерасторжимое единствоnierozerwalna jedność || нерушимое единство nienaruszalna jedność || обрести единство всех христиан – osiągnąć jedność wszystkich chrześcijan || обрести единство и спасение – osiągnąć jedność i zbawienie || органическое единствоorganiczna jedność || основа единстваfundament jedności || основание единстваfundament jedności || осуществление единстваzrealizowanie jedności, urzeczywistnienie jedności || осуществляется единство верных – urzeczywistnia się jedność wiernych || полное единствоpełna jedność || полнота единстваpełnia jedności || принцип единстваzasada jedności || ранить единство Тела Христова – zadawać rany jedności Ciała Chrystusowego || сверхъестественное единствоnadprzyrodzona jedność || совершенствовать единствоdoskonalić jedność || таинство единстваsakrament jedności || укреплять единствоumacniać jedność

единый = (ед`иный) jeden, jedyny // Верую во единого Бога – Wierzę w jednego Boga || Троица единаTrójca jest jedna || вера в единого Бога – wiara w jednego Boga || единый Сын – Jedyny Syn || действие единого Духа Святого – działanie jednego Ducha Świętego || поклоняться единому Господу – oddawać cześć jedynemu Bogu || почитать единого Бога в Троице (ККЦ 266) – czcić jednego Boga w Trójcy || исповедать единого Господа Иисуса – wyznawać jedynego Pana Jezusa || через единого Посредника – przez jednego Pośrednika || единая Церковь Христова – jeden Kościół Chrystusowy || единая и единственная Вселенская Церковь (ККЦ 833) – jeden jedyny Kościół powszechny (katolicki) || Церковь едина со Христом (ККЦ 795) – Kościół stanowi jedno z Chrystusem. // быть едино с епископами – być jedności z biskupami || Все едино в Них там, где речь не идет о противостоянии отношения (ККЦ 255) – Wszystko w Nich jest jednym tam, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji || Троица обладает единой природой, и действие ее едино (ККЦ 258) – Trójca ma jedną naturę i działanie jej jest jedno || ...так и они да будут в Нас едино (Ин 17,21) – ...tak i oni niech stanowią w Nas jedno || Священное Писание единоPismo Święte jest jedno || через крещение наше существо стало едино со Христом (ККЦ 2565) – przez chrzest staliśmy się jednym z Chrystusem || единое Тело Христово – jedno Ciało Chrystusa || Надо читать его как единое целое (ККЦ 18) – Należy zatem czytać go jako całość || Священное Предание и Священное Писание составляют единое целое (ККЦ 80) – Tradycja święta Pismo św. stanowią jedno || единый священный залог Слова Божия (ККЦ 97) – jeden święty depozyt słowa Bożego || стать единым телом – stać się jednym ciałem

Едом = (Ед`ом) Edom (Rdz 25,30)

Едомская пустыня = (Ед`омская пуст`ыня) pustynia Edomu (2 Krl 3,8)

Едрея = (Едр`ея) (сильный) Edrea (Lb 21,33)ЕВ ЕГ ЕД ЕЖ ЕЗ ЕЙ ЕК ЕЛ ЕМ ЕН ЕО ЕП ЕР ЕС ЕT ЕФ ЕХ ЕЦ ЕШ ЕЭ ЕЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке