Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #АА АБ АВ АГ АД АЕ АЖ АЗ АИ АЙ АК АЛ АМ АН АО АП АР АС АТ АУ АФ АХ АЦ АЧ АШ АЩ АЭ АЮ АЯ


АД

ад = (ад, `ада, предл. в ад`у) piekło (jako kara wieczna) // I. Церковное учение утверждает, что ад существует и что он вечен (ККЦ 1035) – Kościół uczy, że piekło istnieje i że jest ono wieczne || души тех, кто умирает в состоянии смертного греха, после смерти немедленно нисходят в ад – dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu ciężkiego, zaraz po śmierci idą do piekła || вечная смерть в аду – wieczna śmierć w piekle II. piekło, otchłań (gdzie Chrystus zstąpił po swojej śmierci) // Жилище мертвых, куда сошел умерший Христос, Писание называет адом (ККЦ 633) – Krainę umarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci, Pismo nazywa piekłem || врата ада bramy piekielne || утверждения Священного Писания относительно ада stwierdzenia Pisma Świętego dotyczące piekła || Ты не оставишь души Моей в аде ” (Деян, 2,2б–27) – Ty nie pozostawisz duszy Mojej w otchłani || Я создал тебя не для того, чтобы ты пребывал в аду (ККЦ 635) ­– nie stworzyłem cię po to, byś przebywał w piekle

Ада = (`Ада) Ada (Rdz 4,19)

Адад = Adad (bóg)

Адада = (Ад`ада) Adada (Joz 15,22)

Адаия = (Ад`аия) Adajasz (2 Krl 22,1)

Адальберт = Adalbert

Адалья = (Ад`алья) Adalia (Est 9,8)

Адам = (Ад`ам, -а) Adam // Адам и Ева – Адам и Ева || Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу – Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu ludzką naturę || первый Адам pierwszy Adam || второй Адам, последний Адам Drugi Adam (tzn. Chrystus) || Иисус, Новый Адам – Jezus, Nowy Adam || Бог установил свой образ в первом Адаме Bóg utworzył swój obraz w pierwszym Adamie || Иисус есть новый Адам, остающийся верным там, где первый Адам поддался искушению (ККЦ 539) – Jezus jest nowym Adamem, który pozostaje wierny tam, gdzie pierwszy Adam uległ pokusie (KKK 539) || ребро Адама – żebro Adama || непослушание Адама nieposłuszeństwo Adama || потомки Адама potomstwo Adama || то, что мы утратили в Адаме, то мы вновь обрели во Христе Иисусе – co utraciliśmy w Adamie, to odzyskaliśmy na nowo w Jezusie Chrystusie // как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут” (1 Кор 15,20–22) – jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy są ożywiani || во Христе есть источник благодати, в Адаме – источник греха – w Chrystusie jest źródło łaski, w Adamie – źródło grzechu

Адама = (Адам`а) Adama (Joz 19,36)

адамант = (адам`ант, -а) diament, brylant (алмаз, бриллиант)

адамантовый = (адам’антовый , -ая, -ое) diamentowy, brylantowy (алмазный)

адамизм = adamizm, akmeizm

Адами-Некев = (`Адами-Н`екев) Adami–Hannekeb (Joz 19,33)

адамит = (адамит, -а) adamita

адамитка = adamitka

адамитский – adamicki

адамиты = adamici (adamianie) (sekta)

Адамов грех = grzech Adama // Адамов грех стал грехом всех его потомков – grzech Adama stał się grzechem wszystkich jego potomków || в тех, кто возродился к новой жизни, не остается ничего, что помешало бы им войти в Царство Небесное, – ни Адамова греха, ни личного греха – w tych, którzy odrodzili się do nowego życia, nie pozostaje nic, co przeszkadzałoby im wejść do Królestwa Niebieskiego // ani grzechu Adama, ani grzechu osobistego || при Его крещении "отверзлись небеса", замкнутые грехом Адамовым (ККЦ 536) – w czasie Jego chrztu "rozwarły się niebiosa" zamknięte przez grzech Adama || нашим прародителям Адаму и Еве было дано состояние "первородной святости и праведности" (ККЦ 375) – naszym prarodzicom, Adamowie i Ewie został udzielony dar "pierwotnej świętości i sprawiedliwości"

адаптационный = (адаптаци`онный) adaptacyjny

адаптация = (адапт`ация, -и) adaptacja, przystosowanie // Культурная адаптация требует обращения сердец и, если надо, разрыва с обычаями предков, несовместимыми с католической верой" (ККЦ 1206) – Adaptacja kulturowa wymaga nawrócenia serca, a jeśli trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką (KKK 1206)

Адар = (Ад`ар) Adar (Ezd 6,15) (месяц)

Адая = (Ад`ая) Jedajasz (Ezd 10,29)

Адбеел = (Адбе`ел) Adbeel (Rdz 25,13)

адвайта = adwajta

адвент = (адв`ент, -а) adwent // период Адвента – okres Adwentu || литургия Адвента – liturgia Adwentu

адвентисты = (адвент`исты, -ов, ед. -`ист, -а) adwentyści // Адвентисты Седьмого Дня – Adwentyści Dnia Siódmego

адвокат = (адвок`ат, -а) adwokat, obrońca, rzecznik // адвокат церковный – adwokat kościelny

Адда = (`Адда) Iddo (2 Krn 12,15)

Аддар = (Адд`ар) Addar (Joz 15,3)

Аддий = (`Аддий) Addi (Łk 3,28)

адекватный = (адекв`атный; кр. ф. -тен, -тна) adekwatny // Адекватным ответом на это приглашение является вера. (ККЦ 142) – Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara (KKK 142) || адекватные понятия – pojęcia adekwatne

Аделард Батский = Adelard z Bath (Adelhardus Bathonienis) (filozof)

аделофаги = adelofagowie (sekta)

Адеодат = Adeodat, Adeodatus

аджорнаменто = (аджорнам`енто, нескл., с.) aggiornamento

адиафора = adiafora

адиафористский = adiaforycki

Адиел = (Ади`ел) Adiel (1 Krn 9,12)

Адиил = (Ади`ил) Adiel (1 Krn 4,36)

Адин = (`Адин) Adin (Ezd 2,15)

Адити = Aditi (bogini)

Адифаим = (Адифа`им) Aditaim (Joz 15,36)

Адлай = (Адл`ай) Adlaj (1 Krn 27,29)

Адма = (`Адма) Adma (Rdz 10,19)

Адмафа = (Адмаф`а) Admata (Est 1,14)

администратор = (администр`атор, -а) administrator

администратура = administratura // Апостольская Администратура Administratura Apostolska

администрация = (администр`ация, -и) administracja

Адна = (`Адна) Adna (2 Krn 17,14)

Аднах = (`Аднах) Adnach (1 Krn 12,21)

адов = (`адов, -а, -о) piekielny // врата адовы bramy piekielne

Адоллам = (Адолл`ам) Adullam (1 Sm 22,1)

Адон Виеннский св. = św. Adon, Ado (z Vienne)

Адонаи = (Адон`аи) Adonai

Адони-Везек = (`Адони-В`езек) Adoni–Bezek (Sdz 1,5)

Адоникам = (Адоник`ам) Adonikam (Ezd 2,13)

Адонирам = (Адонир`ан) Adoniram (1 Krl 4,6)

Адониседек = (Ад’онисед’ек) Adonisedek (Joz 10,1)

Адония = (Ад`ония) Adoniasz (2 Sm 3,4)

адопционизм = adopcjanizm

Адораим = (Адора`им) Adoraim (2 Krn 11,9)

Адорам = (Адор`ам) Adoram (2 Sm 20,24)

адоратки = (адор`атки) adoratorki // Мария Де Маттиас основательница конгрегации Почитательниц Крови Христовой (сестер-адораток) – Maria De Mattias jest założycielką zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa (sióstr-adoratorek)

адорация = (адор`ация, -и) adoracja (поклонение) // адорация Пресвятых Даров – adoracja Najświętszego Sakramentu || По четвергам поклонение (адорация) перед Пресвятыми Дарами алтаря – W czwartki adoracja przed Najświętszym Sakramentem || постоянная адорация adoracja wieczysta || 40-часовая адорацияadoracja 40-godzinna || ночная адорация nocna adoracja || непрерывная адорацияstała adoracja || евхаристическая адорация adoracja eucharystyczna || время адорации czas adoracji

Адраазар = (Адрааз`ар) Hadazer (2 Sm 8,3)

Адрамелех = (Адрамел`ех) Adramelek (2 Krl 17,31)

Адрамит = (Адрам`ит) Adramyt (Dz 27,2)

Адриан = (Адри`ан) Hadrian

Адриатическое море = (Адриат`ическое м`оре) Adriatyk (Dz 27,27)

Адриэл = (Адри`эл) Adriel (1 Sm 18,19)

адский = (`адский) piekielny // души осужденных претерпевают адские муки – dusze potępionych doznają piekielnych mąk || главная адская мука состоит в вечной разлуке с Богом (ККЦ 1057) – główna męka piekielna polega na odłączeniu od Boga

Адуммим = (Адумм`им) Adummim (Joz 15,7)АА АБ АВ АГ АД АЕ АЖ АЗ АИ АЙ АК АЛ АМ АН АО АП АР АС АТ АУ АФ АХ АЦ АЧ АШ АЩ АЭ АЮ АЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке