Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Życie na wzór Chrystusa


Życie wiernego ucznia Chrystusa polega na naśladowaniu Go. Kto żyje tak, jak On, ten dąży do pełnej doskonałości, czyli do świętości. W tym cyklu rozważań zastanowimy się nad różnymi aspektami naśladowania Jezusa Chrystusa

Wzór doskonałego przebaczenia

Na krzyżu Jezus modlił się: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią." (Łk 23,34) Tymi słowami usprawiedliwiał przed Ojcem swoich prześladowców, wypraszał dla nich Boże miłosierdzie.

Jak doskonałe jest to przebaczenie może świadczyć zachowanie się Jezusa wobec uczniów idących do Emaus. Było ono tak zaskakujące dla Jego uczniów, że sprowokowało Kleofasa do pełnej zdziwienia wypowiedzi: "Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało." (Łk 24,18). Jezus faktycznie zachowywał się tak, jakby już nie wiedział, co się z Nim stało, jaką krzywdę mu wyrządzono, jak został odepchnięty, znieważony i umęczony.

Swoim przykładem Jezus pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy przebaczać naszym winowajcom, to znaczy tym, którzy nas skrzywdzili.

Miłość ofiarna

"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje." (Mt 16,24) Jezus wzywa nas do naśladowani swojej miłości, która na ziemi przyjmuje zazwyczaj formę wysiłku, poświęcenia się, rezygnacji, ofiary.


— Przez Nie wszystko się stałoSTRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon wiedzy religijnej