Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ГА ГВ ГД ГЕ ГИ ГЛ ГМ ГН ГО ГР ГУ ГЫ ГЬ ГЭ ГЮ ГЯ


ГР

град = (град, -а) (arch. bibl.) miasto (город)

градуал = (граду`ал, -а) graduał

гранатовый = (гран`атовый) granatowy // гранатовое дерево – drzewo granatowe

Грациан = Gracjan // „Декрет Грациана” – „Dekret Gracjana

Греко-Католическая Церковь = Grecko-Katolicki Kościół

гремиал = gremiał

грех = (грех, -`а) grzech // Адамов грехgrzech Adama || прародителей грехgrzech prarodziców (грехопадение) || первородный грехgrzech pierworodny || Грех, который сознательно совершили наши прародители – grzech, który świadomie popełnili nasi prarodzice || непослушание первородного грехаnieposłuszeństwo grzechu pierworodnego || пятно первородного грехаzmaza grzechu pierworodnego, piętno grzechu pierworodnego || скверна первородного грехаzmaza grzechu pierworodnego || последствия первородного грехаnastępstwa grzechu pierworodnego || наследие первородного грехаdziedzictwo grzechu pierworodnego || передача первородного грехаprzekazywanie grzechu pierworodnego || личный грехgrzech osobisty || совершить грехpopełnić grzech || совершенный грехpopełniony grzech || соделать грех (Иак 5,15) – popełnić grzech || содеянные грехиpopełnione grzechy || они впадают в грехpopadają w grzech, obciążają się grzechem || повторение грехов, даже обыденных, порождает пороки (ККЦ 1876) – powtarzanie grzechów, nawet powszednich, rodzi wady || путь, ведущий к греху – droga prowadząca do grzechu || корни греха - в сердце человека (ККЦ 1853) – korzenie grzechu są w sercu człowieka || склонность к грехуskłonność do grzechu || тяга к грехуskłonność do grzechu, pociąg do grzechu || очаг грехаzarzewie grzechu || обольщение грехом – zwodzenie przez grzech || побуждать ко грехуskłaniać do grzechu, pobudzać do grzechu // тяжесть грехаciężar grzechu || тяжкий грехciężki grzech || Тот, кто сознает за собой тяжкий грех, должен сначала принять таинство Примирения (Покаяния) прежде, чем приступить к Причастию. (ККЦ 1385) – Ten, kto ma świadomość grzechu ciężkiego, powinien najpierw przyjęć sakrament pojednania, zanim przystąpi do Komunii św. || особо тяжкий грех – szczególnie ciężki grzech || смертный грех – grzech śmiertelny || Они умирают в смертном грехе – Umierają w grzechu śmiertelnym || малый грех – mały grzech, lekki grzech || легкий грех – lekki grzech || обыденный грех – grzech powszedni || будничный грех – powszedni grzech || свободный от всякого будничного греха – wolny od jakiegokolwiek grzechu lekkiego || повседневный грех – grzech powszedni || Они умерли в состоянии благодати, но имели на совести какой-либо повседневный грех – Oni umarli w stanie łaski, lecz mieli na sumieniu jakiś grzech lekki. // разнообразие грехов – różnorodność grzechów || виды грехов – rodzaje grzechów || грех диавольский – diabelski grzech || грехи духовные и плотские – grzechy duchowe i cielesne || грехи в мыслях, в словах, в поступках или в бездействии (ККЦ 1853)– grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem || актуальный грех – grzech aktualny, grzech uczynkowy || габитуальный грех – grzech habitualny || состояние смертного греха – stan grzechu ciężkiego || формальный грех – grzech formalny || материальный грех – grzech materialny || Материальный грех это действие, противоречащее нравственному закону, которое не осознается грешником как проступок – Grzech materialny to działanie sprzeczne z prawem moralnym, którego grzesznik nie uświadamia sobie jako wykroczenie || мысленный грех – grzech myślny || внутренний грех – grzech wewnętrzny || внешний грех – grzech zewnętrzny || грех против Первой Заповеди – grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu || грех против религиозной добродетели – grzech przeciw cnocie religijności || грех против истины – grzech przeciw prawdzie || грехи безбожности – grzechy bezbożności // главные грехи – grzechy główne || коренные грехи – grzechy główne || Семь главных грехов – siedem grzechów głównych: 1) гордыня – pycha, 2) скупость – chciwość, 3) нечистоплотность, блуд – nieczystość, 4) зависть – zazdrość, 5) обжорство, чревоугодие – obżarstwo, 6) гнев – gniew 7) лень или уныние – lenistwo lub znużenie duchowe (ср. ККК 1866) // грех, вопиющий к небесам об отмщении или грехи, взывающие к небу или грехи, взывающие о каре небесной – grzechы wołającе o pomstę do nieba: 1) умышленное убийство человека – umyślne zabójstwo człowieka; 2) грех содомский – grzech sodomski; 3) нанесение обиды бедным, вдовам и сиротам – krzywdzenie ubogich, wdów, sierot; 4) удержание платы работникам – zatrzymywanie zapłaty pracownikom // грехи против Духа Святого – grzechy przeciwko Duchowi Świętemu (хула на Духа Святого – bluźnierstwo da Ducha Świętego): 1) грешить в расчёте на милость Божию – grzeszyć, licząc na miłosierdzie Boże; 2) отчаиваться в надежде на спасение – popadać w rozpacz co do nadziei zbawienia; 3) упорно отвергать познанные истины христианской веры – z uporem odrzucać poznanie prawdy chrześcijańskiej wiary; 4) завидовать ближнему в Божией благодати – zazdrościć bliźniemu łaski Bożej; 5) пренебрегать душеспасительными советами – gardzić zbawiennymi radami; 6) не каяться до самой смерти – nie nawracać się aż do samej śmierci (odkładać nawrócenie do śmierci); || Милосердие Божие безгранично, но тот, кто сознательно отказывается принять его с сокрушением, отвергает прощение своих грехов и спасение, даруемое Духом Святым. Такое закоснение может привести к окончательной нераскаянности и вечной погибели. (ККЦ 1864) – Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie go ze skruchą, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby (KKK 1864). // грехи чужие – grzechy cudze: 1) советовать грешить – radzić grzeszyć; 2) приказывать грешить – nakazywać grzeszyć; 3) разрешать грешить – pozwalać grzeszyć; 4. побуждать ко греху – skłaniać do grzechu; 5. поощрять грехи других – pochwalać cudzy grzech; 6. Обходить молчанием совершающийся грех milczeć na popełniany cudzy grzech; 7. не наказывать за грехиnie karać grzechu; 8. помогать грешить – pomagać grzeszyć; 9. покрывать грехи других – uniewinniać grzechy innych || Мы частично ответственны за грехи, совершаемые другими, если мы содействуем им: участвуя в них прямо и добровольно; заставляя или советуя их совершить, хваля их или одобряя; умалчивая о них или не препятствуя им, когда нам должно это сделать; покровительствуя тем, кто делает зло. (ККЦ 1868) – ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy: uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie; nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując; nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani; chroniąc tych, którzy popełniają zło (KKK 1868). // прощение грехов – odpuszczenie grzechów, przebaczenie grzechów || прощать грехи – odpuszczać grzechy, przebaczać grzechy || прости нам грехи наши (Лк 11,4) – przebacz nam nasze grzechy || только Бог прощает грехи – tylko Bóg przebacza grzechy || отпущение грехов – odpuszczenie grzechów || Отпущение снимает грех, но оно не исправляет беспорядка, вызванного грехом. (ККЦ 1459) – Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie naprawia nieporządku wywołanego przez grzech. || я отпускаю тебе грехи odpuszczam ci grzechy || власть отпускать грехиwładza odpuszczania grzechów || власть прощать грехиwładza odpuszczania grzechów || Если человек сознает, что совершил смертный грех, он не должен приступать к Евхаристии, не получив предварительно отпущение грехов в таинстве Покаяния. (ККЦ 1415) – Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii || Крещением отпускаются все грехи - грех первородный и все грехи личные, как и всякая кара за грехи (ККЦ 1263) – W sakramencie chrztu odpuszczane są wszystkie grzechygrzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, jak i wszelka kara za grzechy || отпускать грехи odpuszczać grzechy || Святое Причащение Тела и Крови Христа укрепляет единство причастника с Господом, отпускает ему легкие грехи и предохраняет его от совершения тяжких грехов. (ККЦ 1416) – Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i chroni od popełnienia grzechów ciężkich. || оставление грехов (Мф 26,28) – odpuszczenie grzechów || во оставление грехов" (Мф 26,28) – na odpuszczenie grzechów || очищение от всех грехов – oczyszczenie ze wszystkich grzechów || очиститься от греха и освятиться – oczyścić się z grzechu i uświęcić się || разрешение от грехов – odpuszczenie grzechów || Они получили разрешение от грехов – Oni otrzymali odpuszczenie grzechów || избавление от греха – wyzwolenie od grzechu, wybawienie od grzechu || Своей смертью Иисус избавилт нас от греха – swoją śmiercią Jezus wyzwolił nas od grzechu || излечение от греха – uleczanie z grzechu || исцелить от греха – uleczyć od grzechu || освобождение от греха – wyzwolenie z grzechu || она есть противоядие, освобождающее нас от наших обыденных грехов и охраняющее нас от грехов смертных". (ККЦ 1436) || Мария, новая Ева, "исполненная благодати" Духа Святого, свободна от греха – Maryja, Nowa Ewa, „pełna łaski” Ducha Świętego, wolna jest od grzechu || победа над грехом – zwycięstwo nad grzechem || Христос, Победитель греха – Chrystus, Zwycięzca grzechu || победить грех – przezwyciężyć grzech, pokonać grzech || преодолевать грех – przezwyciężać grzech || Пресвятая Дева совершенно свободна от греха – Najświętsza Dziewica jest doskonale wolna od grzechu || любовь, оживленная, устраняет легкие грехи (ККЦ 1394) – ożywiona miłość usuwa lekkie grzechy || такое сокрушение смывает обыденные грехи (ККЦ 1452) – taki żal odpuszcza grzechy powszednie // воздерживаться от греха – unikać grzechu || избегать греха – unikać grzechu || отворачиваться от греха – odwracać się od grzechu || отвратиться от греха – odwrócić się od grzechu || отвращаться от греха – odwracać się od grzechu || разрыв с грехом – zerwanie z grzechem || раскаяние в грехах – żal za grzechy || смерть для греха – śmierć dla grzechu // исповедание грехов (исповедь) – wyznanie grzechów (spowiedź) || исповедание тяжких грехов – spowiedź z grzechów ciężkich || признание содеянного греха – uznanie popełnionego grzechu || признание грехов и исповедание их священнику – uznanie grzechów i wyznanie ich kapłanowi || исповедь грехов – wyznanie grzechów, wyspowiadanie się z grzechów || исповедь грехов перед священником – wyznanie grzechów przed kapłanem || индивидуальная и полная исповедь в тяжких грехах – indywidualna i pełna spowiedź z ciężkich grzechów || исповедоваться в грехах – wyznać grzechy, wyspowiadać się z grzechów || верующие во Христа стараются исповедоваться во всех грехах, которые приходят им на память (ККЦ 1456) – wierzący w Chrystusa starają się wyspowiadać ze wszystkich grzechów, które sobie przypominają || изложение грехов священнику – wyznanie grzechów kapłanowi || Кающиеся должны в исповеди перечислить все смертные грехи, (ККЦ 1456) – Penitenci na spowiedzi powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne // удовлетворение за грехи – wynagrodzenie za grzechy || Как жертва Евхаристия приносится также в удовлетворение за грехи живых и усопших (ККЦ 1414) – Jako ofiara Eucharystia jest także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i zmarłych || умилостивление за грехи – przebłaganie za grzechy // Епитимия должна в максимальной степени соответствовать тяжести и природе содеянных грехов. (ККЦ 1460) – Pokuta powinna jak najpełniej odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów // последствие греха – następstwo grzechu, konsekwencja grzechu || ранение грехом – zranienie przez grzech, rana grzechu || грехи ранят Христа – grzechy ranią Chrystusa || уязвлённый грехом – zraniony przez grzech || Тяжкий грех лишает нас общения с Богом (ККЦ 1472) – Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem || Грех надламывает или разрывает братское единство. (ККЦ 1469) – Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską. || раб греха – niewolnik grzechu || рабство греха – niewola grzechu || мы вновь впадаем в рабство греху – znowu wpadamy w niewolę grzechu || порабощение греху – niewola grzechu || человек впал в порабощение греху – człowiek wpadł w niewolę grzechu || человечество, порабощенное грехом – ludzkość zniewolona przez grzech || кара за грехи – kara za grzechy || вечная кара за смертный грех – wieczna kara za grzech śmiertelny || временная кара за грехи – kara doczesna za grzechy || Некоторые особенно тяжкие грехи караются отлучением - самым суровым церковным наказанием (ККЦ 1463) – Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, karane są ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną // грех мира – grzech świata || греховные структуры – struktury grzechu || всеобщность греха – powszechność grzechu || драма греха – dramat grzechu || зло греха – zło grzechu || реальность греха – rzeczywistość grzechu || царство греха – królestwo grzechu, panowanie grzechu || любовь сильнее греха – miłość jest silniejsza niż grzech

грех первородный = см. грех

грех против Духа Святого = см. грех

грехи чужие = см. грех

греховный = (грех`овный; кр. ф. -вен, -вна) grzeszny

грехопадение = (грехопад`ение, -я) grzech pierwszych rodziców, upadek prarodziców, grzech pierworodny || см. грех

греческий = (гр`еческий) grecki // греческий перевод книг Ветхого Завета – grecki przekład ksiąg Starego Testamentu || Греческая Католическая Церковь – Grecki Kościół Katolicki || греческий обряд – obrządek grecki || греческо-римский мир – grecko-rzymski świat || греческие отцы – Ojcowie greccy || греческая философия – grecka filozofia || греческий термин – grecki termin

грешить = (греш`ить, -ш`у, -ш`ит) grzeszyć, popełniać grzech

грешник = (гр`ешник, -а) grzesznik // Церковь свята, хотя и содержит грешников в своем лоне – Kościół jest święty, chociaż obejmue w sobie grzeszników

грешный = (гр`ешный; кр. ф. гр`ешен, грешн`а, грешн`о, гр`ешн`ы) grzeszny

григорианский = (григори`анский) gregoriański // григорианская реформа – reforma gregoriańska || григорианские мессы – gregorianka, msze gregoriańskie || григорианский календарь – gregoriański kalendarz (григори`анский календ`арь) || Григорианский университет – Uniwersytet Gregoriański || григорианский хорал – chorał gregoriański || григорианское пение – śpiew gregoriański

Григорий = Grzegorz // Григорий Назианзин – Grzegorz z Nazjansu || св. Григорий Нисский – św. Grzegorz z Nyssy

гризайль = (гриз`айль, -и) grisaille (grizaj) (rodzaj malowidła)

гроб = (гроб, -а, предл. в гроб`у, мн. -`ы, -`ов) grób // Гроб Господень – Grób Pański

гробница = (гробн`ица, -ы, тв. -ей) grobowiec, grób // гробница святого – grób świętego

громница = gromnicawieca)

грош = (грош, -`а, тв. -`ом) grosz // грош святого Петра – świętopietrze

грядущее = (гряд`ущее, -его) przyszłość

грядущий = (гряд`ущий) nadchodzący, przychodzący, następujący // Обращая взгляд на грядущее тысячелетие... – Zwracając wzrok na nadchodzące tysiąclecie... || подумайте о грядущем суде – pomyślcie o nadchodzącym sądzie

грядый = (arch. bibl.) następujący, nadchodzący, przychodzący (грядущий) // благословен Грядый во имя Господне (Лк 13,35) – błogosławiony Przychodzący w imię Pańskie

грясти = (гряст`и, гряд`у, грядёт) przyjść, nadejść // Гряди, Господи! – Przyjdź, Panie Jezu! || Ей, гряди, Господи Иисусе! – Przyjdź, Panie Jezu!ГА ГВ ГД ГЕ ГИ ГЛ ГМ ГН ГО ГР ГУ ГЫ ГЬ ГЭ ГЮ ГЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке