Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯ


ДО

добро = (добр`о, -`а) dobro // Мы утратили владение добром, нам нужно было вернуть его (ККЦ 457) – Utraciliśmy posiadanie dobra, trzeba było je nam przywrócić.

добровольность = (добров`ольность, -и) dobrowolność

добровольный = (добров`ольный; кр. ф. -лен, -льна) dobrowolny || добровольноdobrowolnie

добродетель = (доброд`етель, -и) 1. cnota, dobra cecha, dążenie ku dobru // Добродетель есть привычное и постоянное расположение делать добро. (ККЦ 1803) – Cnota to habitualna i trwała dyspozycja do czynienia dobra. || Чувства и эмоции могут быть восприняты в добродетели, либо извратиться в пороке. (ККЦ 1768) – Odczucia i emocje mogą być przemienione w cnoty lub przekształcić się w wady. || акт добродетели – akt cnoty || акт совершенной христианской добродетели – akt doskonałej chrześcijańskiej cnoty || проявление добродетели – przejaw cnoty, akt cnoty || взращивать добродетелиpielęgnować cnoty || возрастать в добродетели – wzrastać w cnocie || С помощью благодати люди возрастают в добродетели (ККЦ 1700) – Z pomocą łaski ludzie wzrastają w cnocie || воплощение в жизнь добродетелей – wcielanie w życie cnót || воспитание добродетелей || Семейный очаг - это место, созданное для воспитания добродетелей. (ККЦ 2223) – Ognisko domowe to miejsce utworzone dla kształtowania cnót. || осуществление добродетели – praktykowanie cnót, realizowanie cnót || преуспевание в добродетели – postęp w cnocie || соблюдение семейных добродетелей – praktykowanie cnót rodzinnych || нарушение добродетели – naruszenie cnoty, wykroczenie przeciwko cnocie // добродетель благоразумия – cnota roztropności || руководитель добродетелей – auriga virtutum, cnota kierująca innymi cnotami || Благоразумие называют руководителем добродетелей (auriga virtutum) – Roztropność jest nazywana "auriga virtutum” || добродетель воздержанности – cnota umiarkowania || добродетель любви – cnota miłości || любовь  –  форма добродетелей – miłość jest formą cnót || добродетель надежды – cnota nadziei || добродетель правдивости – cnota prawdomówności || добродетель самообладания – cnota panowania nad sobą || добродетель солидарности (ККЦ 1942) – cnota solidarności || добродетель справедливости – cnota sprawiedliwości || добродетель супружеского целомудрия – cnota czystości małżeńskiej || добродетель целомудрия – cnota czystości || Истина или правдивость есть добродетель (ККЦ 2505) – Prawda lub prawdomówność jest cnotą || религиозная добродетель – cnota religijności || Справедливость по отношению к Богу называется "религиозной добродетелью" (ККЦ 1807) – Sprawiedliwość w odniesieniu do Boga nazywana jest "cnotą religijności". || Поклонение есть первое действие религиозной добродетели. (ККЦ 2096) – Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności || грех против религиозной добродетели – grzech przeciwko cnocie religijności // сверхъестественная добродетель – cnota nadprzyrodzona || моральные добродетели – cnoty moralne || Моральные добродетели приобретаются человеческими силами. (ККЦ 1804) – Cnoty moralne zdobywa się ludzkimi siłami || нравственные добродетели – cnoty moralne || человеческие добродетели – ludzkie cnoty || человеческие добродетели, приобретенные воспитанием, сознательными действиями и неизменным постоянством усилий  (ККЦ 1810) – ludzkie cnoty nabyte przez wychowanie, świadome czyny i stały wytrwały wysiłek || богословская добродетель – cnota teologalna, cnota teologiczna || Есть три богословских добродетели - это вера, надежда и любовь. (ККЦ 1813) – Są trzy cnoty teologiczne (teologalne) – to wiara, nadzieja i mikłość. || Человеческие добродетели укоренены в добродетелях богословских (ККЦ 1812) – cnoty ludzkie są zakorzenione w cnotach teologalnych (teologicznych) || оскорблять добродетель – naruszać cnotę || ... она становится смертным грехом, когда серьезно оскорбляет добродетели справедливости и любви. (ККЦ 2484) – ... staje się jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości. || главные добродетели, основные добродетели – cnoty kardynalne: благоразумие – roztropność, справедливость – sprawiedliwość,  мужество – męstwo, воздержанность – umiarkowanie || основная добродетель воздержанности – cnota kardynalna umiarkowania // 2. działanie strzegące od zła, oddalenie od zła || Божественная добродетель уберегла тело Христово от тления (Деян 2,24) – Boska moc uchroniła ciało Chrystusowe od rozpadu

добродетельный = (доброд`етельный; кр. ф. -лен, -льна) cnotliwy, szlachetny, pełen cnót // добродетельный человек || Цель добродетельной жизни - уподобиться Богу – Celem cnotliwego życia jest upodobnienie się do Boga

доброта = (доброт`а, -`ы) dobroć || недостаток доверия к его доброте – brak zaufania w jego dobroć || Бог показывает Свое благоволение, доброту (ККЦ 214) – Bóg okazuje swoją życzliwość, dobroć

Добротолюбие = (Добротол`юбие, -я) Philokalia (zbiór ascetycznych wypowiedzi)

добрый = (д`обрый; кр. ф. добр, добр`а, д`обро, д`обр`ы) dobry

доверие = (дов`ерие, -я) ufność, zaufanie || доверие к Творцу – zaufanie do Stwórcy || это свидетельствует об уважении и доверииto świadczy o szacunku i zaufaniu

доверить = (дов`ерить, -рю, -рит) – powierzyć

довериться = (дов`ериться, -рюсь, -рится) zaufać komu, zdać się na kogo, powierzyć się komuś // Хорошо и праведно полностью довериться Богу (ККЦ 150) – dobre i słuszne jest w pełni powierzyć się Bogu

доверчивый = (дов`ерчивый) ufny

доверять = (довер`ять, -`яю, -`яет) 1. ufać, mieć zaufanie //  2. powierzać || Господь доверяет Своим ученикам основную христианскую молитву (ККЦ 2759) – Pan powierza swoim uczniom podstawową modlitwę chrześcijańską

догмат = (д`огмат, -а) dogmat (вероучительная формула)

догматический = (догмат`ический) dogmatyczny || догматическое богословие – teologia dogmatyczna, dogmatyka

Додава = (Дод`ава) Dodawiasz (2 Krn 20,37)

Додай = (Дод`ай) Dodaj (1 Krn 27,4)

Доданим = (Додан`им) Dodanim (Rdz 10,4)

Додо = (Д`одо) Dodo (Sdz 10,1)

Доик = (Д`оик) Doeg (1 Sm 22,9)

доказательство = (доказ`ательство, -а) dowód // доказательство бытия Бога – dowód na istnienie Boga || Для того, чтобы наше послушание в вере соответствовало разуму, Бог постановил, чтобы внутренняя помощь Духа Святого сопровождалась внешними доказательствами Откровения" (ККЦ 156) – Aby nasze posłuszeństwo w wierze było zgodne z rozumem, Bóg postanowił, żeby wewnętrznej pomocy Ducha Świętego towarzyszyły zewnętrzne argumentami Objawienia

докетизм = doketyzm (herezja o pozornym ciele Chrystusa) // Докетизм - еретическoe учение в христологии, утверждающее призрачность Богочеловека – Doketyzm to heretycka nauka w chrystologii, o pozorności ciała Chrystusa

доколе = (док`оле и док`оль) (arch. bibl.) dopóki (пока, пока не; как долго, когда)

доксология = doksologia

доктор = (д`октор, -а, мн. -`а, -`ов) 1. doktor (ученая степень)  // 2. доктор Церкви – doktor Kościoła

документ = (докум`ент, -а) dokument // документы Святого Престола – dokumenty Stolicy Apostolskiej

должно = (д`олжно) należy, trzeba, powinno się // должно сказать, что... należy powiedzieć, że || так должно быть – tak powinno być || ему должно (arch. bibl.) (он должен) – on powinien

доминиканки = dominikanki

доминиканцы = (доминик`анцы, -ев, ед. -нец, -нца, тв. -нцем) dominikanie (монаш. орден)

домы = (arch. bibl.) (дома) domy

донатизм = donatyzm (herezja)

донатист = (донат`ист, -а) donatysta

донатисты = (донат`исты, -ов, ед. -`ист) donatyści (herezja)

Дор = Dor (Joz 12,23)

дореформенный = (дореф`орменный) sprzed reformy

доселе = (дос`еле и дос`ель) (arch. bibl.) (до сих пор) dotąd, dotychczas

достигнуть = (дост`игнуть и дост`ичь, -`игну, -`игнет; прош. -`иг и -`игнул, -`игла) – достигнуть воскресения мертвых – dojść do zmartwychwstania || достигнуть своей цели вне Бога – osiągnąć swój cel poza Bogiem

достичь = (-`игну, -`игнет; прош. -`иг и -`игнул, -`игла) osiągnąć coś, dojść do || см. достигнуть

достоинство = (дост`оинство, -а) godność // достоинство человека – godność człowieka

достойный = (дост`ойный; кр. ф. -`оин, -`ойна) 1. godny czego // достойный восхищения – godny podziwu || достойное восхищения дело творения –godne podziwu dzieło stworzenia // 2. czcigodny, zacny

досточтимый = (досточт`имый) czcigodny, dostojny, wielebny // досточтимое Церковное Предание – czcigodna Tradycja Kościoła

дотоле = (дот`оле) (arch. bibl.) (до тех пор, до того времени) dotąd, dotychczas, do tego czasu

дотоль = (дот`оль) (arch). см. дотоле

Дофаим = (Дофа`им) Dotan (2 Krl 6,13)

Дофан = (Доф`ан) Dotain (Rdz 37,17)

Дофка = (Д`офка) Dofka (Lb 33,12)

дощечка = (дощ`ечка, -и, р. мн. -чек) tabliczka (Łk 1,63)ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке