Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯ


ДЕ

дева = (д`ева, -ы) dziewica, panna // Дева Мария – Maryja Dziewica, Panna Maryja || Младенец, рожденный от Девы Марии, назван Иисусом – Dziecię, zrodzone z Dziewicy Marii, nazwane jest imieniem Jezus

деверь = (д`еверь, -я, мн. -рь`я, -р`ей, -рь`ям) szwagier

Девир = (Дев`ир) Debir (Joz 10,3)

Девора = (Дев`ора) Debora (Rdz 35,8)

девственность = (д`евственность, -и) dziewictwo

девственный = (д`евственный; кр. ф. -вен и -венен, -венна) dziewiczy // девственное зачатие Иисуса Христа – dziewicze poczęcie Jezusa Chrystusa || зачатый в девственном чреве Марии – poczęty w dziewiczym łonie Maryi

девство = (д`евство, -а) panieństwo // Тут была также Анна пророчица (...) достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. (Лк 2,36) – Była tam również prorokini Anna, która dożyła późnej starości, przeżywszy z mężem od swego panieństwa siedem lat.  // 2. dziewictwo || родила Дева и сохранила девство Свое – porodziła Dziewica i zachowała swoje dziewictwo  || ср. девственность

Дедан = (Дед`ан) Dedan (Rdz 10,7)

деизм = deizm (filoz.)

Деир = (Де`ир) Dura (Dn 3,1)

действенность = (д`ейственность, -и) skuteczność || действенность таинств – skuteczność sakramentów

действенный = (д`ейственный; кр. ф. -вен и -венен, -венна) skuteczny, wywołujący skutek, działający || действенное знамение – znak skuteczny || Таинства это действенные знамения благодати – Sakramenty to skuteczne znaki łaski

действие = (д`ействие, -я) działanie, oddziaływanie || действие благодати – działanie łaski || под действием Духа Святого – pod działaniem Ducha Świętego || Христос обладает двумя естественными волями и двумя естественными образами действия (ККЦ 475)|| Chrystus posiada dwie naturalne wole i dwa naturalne sposoby działania

Декалог = (Декал`ог, -а) Dekalog

декан = (дек`ан, -а) dziekan (церк. должность)

деканат = (декан`ат, -а) dekanat

декрет = (декр`ет, -а) dekret || Декрет Грациана – Dekret Gracjana

Делаия = (Дел`аия) Delajasz (1 Krn 3,24)

Делегатура апостольская = Apostolska delegatura

дело = (д`ело, -а, мн. дел`а, дел и (нарочито-сниженное и прост.) дел`ов (всег`о-то и дел`ов, т`олько и дел`ов), -`ам) dzieło, funkcja || дело первосвященника, пророка и царя – funkcja arcykapłana, proroka i króla // 2. czyn || дела и слова – czyny i słowa || дела добрые – dobre czyny, dobre uczynki || дела милосердия – dzieła miłosierdzia

демиург = (деми`ург, -а) demiurg

демографический = (демограф`ический) demograficzny

демография = (демогр`афия, -и) demografia

демократия = (демокр`атия, -и) demokracja

демон = (д`емон, -а) demon || таким образом они стали демонамиw ten sposób stali się demonami

демонология = (демонол`огия, -и) deomonologia, nauka o złych duchach

денарий = (ден`арий, -я) denar (монета)

денница = (денн`ица, -ы, тв. -ей) jutrzenka, zorza poranna, gwiazda poranna

день = (день, дня) dzień // день Господень – dzień Pański (воскресенье)

деньги = (д`еньги, д`енег, д`еньг`ам) pieniądze // ср. ассарий; гера; дидрахма; динарий; драхма; кодрант; лепта; мина; серебреник; сикль; сикль; статир; талант

Дервия = (Д`ервия) Derbe (Dz 14,6,20)

дерева = (мн.ч.) (arch. bibl.) drzewa (деревья)  || см. дерево

дерево = (д`ерево, -а, мн. дер`евья, -ьев и (устар.) дерев`а, дер`ев и дерёв, дерев`ам) drzewo // дерево познания добра и зла – drzewo poznania dobra i zła || дерево жизни – drzewo życia

деревянный = (дерев`янный) drewniany // деревянное масло (2 Krn 11,11) – nieczyszczony olej oliwkowy

держава = (держ`ава, -ы) mocarstwo, państwo, panowanie, władza, potęga, moc // дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола (Евр 2,14) – aby przez śmierć pozbawić mocy posiadającego władzę nad śmiercią, to jest diabła

державный = (держ`авный) 1. możnowładny, możny 2. państwowy 3. potężny, majestatyczny || величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его (Еф 1,19) – ogrom mocy Jego w nas, wierzących dzięki działaniu potężnej mocy Jego

десница = (arch. bibl.) prawica (правая рука)

Десятиградие = (Десятигр`адие) Dekapol (Mt 4,25)

десятина = (десят`ина, -ы) dziesięcina

десятиначальник = (десятинач`альник) zarządzający grupą dziesięciu, naczelnik nad dziesięcioma (Pwt 1,15)

десятисловие = (десятисл’овие) (десятословие) dziesięć słów, Dekalog

десятословие = (десятосл`овие, -я) dziesięć słów, Dekalog // Слово "Декалог" буквально означает "десятословие", "десять слов" (ККЦ 2056) – SłowoDekalogdosłownie znaczydziesięciosłowie”, „dziesięć słów

десять = (д`есять, -`и, тв. -ь`ю) dziesięć // Десять Божиих Заповедях – Dziesięć Bożych Przykazań (Декалог): 1. Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня – Nie będziesz miał innych bogów poza Mną; 2. Не произноси имени Бога напрасно – Nie wymawiaj imienia Boga nadaremno; 3. Помни день святой, чтобы освящать его – Pamiętaj o dniu świętym, by go święcić; 4. Почитай отца своего и мать свою – Czcij ojca swego i matkę swoją; 5. Не убивай – Nie zabijaj; 6. Не прелюбодействуй – Nie cudzołóż; 7. Не кради – Nie kradnij; 8. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего – Nie wypowiadaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swojemu; 9. Не желай себе жены ближнего твоего – Nie pożądaj żony bliźniego swego; 10. Не желай себе дома ближнего твоего (...) ни всего того, что есть у ближнего твоего” – Nie pożądaj domu biźniego swego, ani tego, co należy do niego

детерминизм = (детермин`изм, -а) determinizm (filoz.)

детерминист = (детермин`ист, -а) determinista

детерминистический = (детерминист`ический) deterministyczny

дети Божьи = дети Божии – dzieci Boże // возрожденные как дети Божии – narodzeni jako dzieci Boże || Возрожденные крещением в детей Божиих, крещеные обязаны исповедовать перед людьми веру (ККЦ 1270) – Odrodzeni przez chrzest jako synowie Boży, ochrzczeni zobowiązani są do wyznawania przed ludźmi wiary

дефенсор = defensor (должность)

деяние = (де`яние, -я) działalność, działanie 2. деяния – dzieje (l. mn.) || Деяния Апостолов – Dzieje Apostolskie

деятельный = (д`еятельный; кр. ф. -лен, -льна) czynny, aktywny, energiczny // деятельный человек – aktywny człowiek || принимать деятельное участие в чем-л. – brać czynny udział w czymś || Эта любовь включает деятельную самоотверженность (ККЦ 459) – Ta miłość obejmuje aktywną ofiarę z siebie || внимательная и деятельная забота о ближнем – uważna i aktywna troska o bliźniego || деятельное присутствие – aktywna obecnośćДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке