Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯ


ЗБ

ЗВ 

звание = (зв`ание, -я) 1. tytuł || звание Мессии – tytuł Mesjasza || это звание означает усыновление (ККЦ 441) – ten tytuł oznacza synostwo || только верующий может придать окончательный смысл званию „Сын Божий” (ККЦ 444) – tylko wierzący może nadać ostateczne znaczenie tytułowi „Syn Boży” || Христианская молитва постоянно повторяет звание "Господь" (ККЦ 451) – Chrześcijańska modlitwa ustawicznie powtarza tytuł „Pan” // 2. miano // 3. stopień // 4. stan || Каждый оставайся в том звании, в котором призван (1 Кор 7,20) – Każdy niech pozotanie w tym stanie, w jakim został powołany// 5. stanowisko, godność

звать = (зв`ать, зов`у, зовёт; прош. зв`ал, звал`а, зв`ало) l. wzywać, wołać // Христос зовет нас по-сыновнему ввериться Провидению Отца Небесного, (ККЦ 322) – Chrystus wzywa nas do synowskiego zawierzenia Opatrzności Ojca Niebieskiego // 2. powoływać. wzywać || Бог зовет каждого по имени его (ККЦ 2167). – Bóg powołuje każdego po imieniu. || Красота и цвета образов зовут меня к молитве (ККЦ 1162) – Piękno i kolory obrazów wzywają mnie do modlitwy || звать к обращению – wzywać do nawrócenia // 3. zapraszać || Бог зовет нас в Свое собственное блаженство (ККЦ 1719) – Bóg zaprasza nas do swojego własnego szczęścia || Он зовет на пир Царства Небесного (ККЦ 546) – On zaprasza na ucztę Królestwa Niebieskiego // 4. nazywać, zwać || ее зовут Марией – ma na imię Maria, nazywają ją Marią || эту реальность верующие зовут Богом – tę rzeczywistość wierzący nazywają Bogiem

зваться = (зв`аться, зов`усь, зовётся; прош. зв`ался, звал`ась, зв`ал`ось) nazywać się // Церковь - это "святой народ Божий", и члены ее зовутся "святыми". (ККЦ 823) – Kościół jest "świętym Ludem Bożym", a jego członkowie nazywają się "świętymi".

звезда = (звезд`а, -`ы, мн. звёзды, звёзд) gwiazda // Звезда Вифлеемская – Gwiazda Betlejemska || Звезда Давидова – Gwiazda Dawida || утренняя звезда – jutrzenka

звенеть = (звен`еть, -н`ю, -н`ит) dzwonić, dźwięczeć

звено = (звен`о, -`а, мн. зв`енья, -ьев) ogniwo // Каждый верующий - словно звено в великой цепи верующих. (ККЦ 166) – Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących.

звероядина = (зверо`ядина) mięso rozszarpane przez zwierzę // Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим. (Лев 22,8) – Padliny ani mięsa rozszarpanego przez zwierzę nie będzie jadł, żeby się tym nie zanieczyścić

звучание = (звуч`ание, -я) dźwięk, dźwięczenie, brzmienie // звучание  колокола – dźwięk dzwonu

звучать = (звуч`ать, -ч`ит) dźwięczeć, brzmieć, rozlegać się // этот вопрос Господа звучит сквозь века (ККЦ 1336) – to pytanie Pana rozbrzmiewa przez wieki || голос Евангелия звучит в Церкви (ККЦ 79) – głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele

 ЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке