Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯ


ЗН

знак = (знак, -а) 1. znak // знак присутствия Христа – znak obecności Chrystusa || получить знак – otrzymać znak|| видимый знак сокровенной реальности спасения (ККЦ 774) – widzialny znak ukrytej rzeczywistości zbawienia || знак Божьего благословения – znak Bożego błogosławieństwa || знак пустого гроба Иисуса – znak pustego grobu Jezusa || знак истинной молитвы – znak autentycznej modlitwy || духовный знак – duchowy znak || знак посвящения (ККЦ 1294) – znak konsekracji || видимый знак посвящения (ККЦ 1538) – widzialny znak konsekracji || знаки пришествия Царства Божьего – znaki nadejścia Królestwa Bożego || знаки Божьего призвания – znaki Bożego powołania || знаки благодати – znaki łaski || знак верности Евангелию – znak wierności Ewangelii || очевидный знак – jawny znak // 2. znak (liturgiczny) || знаки литургические – znaki liturgiczne || знаки богослужения (ККЦ 1162)  – znaki celebracji || знаки литургического богослужения (ККЦ 1161) – znaki celebracji liturgicznej || знаки таинств – znaki sakramentalne || таинственные знаки – znaki sakramentalne || знаки евхаристического Таинства – znaki sakramentu Eucharystii || знаки хлеба и вина – znaki chleba i wina || священный знак конфирмации (ККЦ 695) – znak sakramentu bierzmowania || знак помазания – znak namaszczenia || знак супружеского союза (ККЦ 1623) – znak związku małżeńskiego || действенный знак – znak skuteczny || действенный и несомненный знак Божьего прощения (ср. ККЦ 2839) – skuteczny i pewny znak Bożego przebaczenia // 3. znak,  hasło || символ веры - знак опознания и общения верующих – symbol wiary jest znakiem rozpoznawczym i znakiem wspólnoty wierzących || опознавательный знак – znak rozpoznawczy // 4. znak, oznaka, dowód, przejaw || это знак, что – jest to znakiem, że || знак истинности Божьей любви – znak prawdziwości Bożej miłości || Ярким знаком того, что "Бог посетил народ Свой", является... (ККЦ 1503) – Wymownym znakiem tego, że Bóg nawiedził swój lud, jest... // 5. в знак –  na znak, jako znak || в знак Завета – na znak Przymierza, jako znak Przymierza || вручение Евангелия, перстня, митры и посоха епископу в знак его апостольской миссии (ККЦ 1574) – przekazanie Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak apostolskiej misji || в знак поклонения – na znak uwielbienia || в знак мира – na znak pokoju

знакомить = (знак`омить, -млю, -мит) zapoznawać, zaznajamiać // знакомить людей с исповеданием истинной религии (ср. ККЦ 2105) – zaznajamiać ludzi z wyznaniem prawdziwej religii

знакомиться = (знак`омиться, -млюсь, -мится) zaznajamiać się, zapoznawać się, poznawać się

знакомство = (знак`омство, -а) znajomość // братское знакомство друг с другом – wzajemne poznanie braterskie || знакомство с другими людьми – znajomość z innymi ludźmi

знакомый = (знак`омый) 1. znany // знакомый сюжет – znany temat || знакомый человек – znany człowiek || знакомая девушка – znajoma dziewczyna 2. znajomy || Ваш знакомый – znajomy Pana, Pani 3. zaznajomiony || Эти люди уже знакомы с ветхозаветной молитвой (ср. ККЦ 2607) – Ci ludzie są już zaznajomieni ze starotestamentalną modlitwą

знамение = (зн`амение, -я) 1. znak // Евхаристия есть знамение единства – Eucharystia jest znakiem jedności || знамение веры – znak wiary || знамение данное Иисусом – znak dany przez Jezusa || знамение Ионы пророка – znak Jonasza proroka || знамение Креста Христова – znak krzyża Chrystusa || знамение любви – znak miłości || знамение превращения воды в вино в Кане Галилейской (ККЦ 1335) – znak przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej || знамение тайны Искупления – znak tajemnicy odkupienia || знамение Царствия Небесного – znak Królestwa Niebieskiego || знамения времени – znaki czasu || знамения Иисусовы – znaki Jezusa || знамения Откровения – znaki Objawieni || знамения таинств – znaki sakramentalne || крестное знамение – znak krzyża || осенить себя крестным знамением – przeżegnać się, zrobić znak krzyża || мессианские знамения – znaki mesjańskie || священные знамения – święte znaki || Таинство есть знамение благодати и орудие... – Sakrament jest znakiem łaski i narzędziem... || действенное знамение – znak skuteczny || Таинства это действенные знамения благодати (ККЦ 1131) – Sakrtamenty to skuteczne znaki łaski // 2. znak,  znamię || знамение дара Святого Духа (ККЦ 1320) – znamię daru Ducha Świętego

знаменитость = (знамен`итость, -и) sława, rozgłos, uznanie

знаменовать = (знаменов`ать, -н`ую, -н`ует) oznaczać, cechować znamionować // Крещение знаменует и осуществляет смерть для греха (ср. ККЦ 1239) – Chrzest oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzech // Возложение рук знаменует особую связь диакона с епископом (ср. ККЦ 1569) – Nałożenie rąk oznacza szczególną więź diakona z biskupem || благодать, знаменуемая таинством – łaska oznaczana przez sakrament || Помазание елеем как символ знаменует Духа Святого (ККЦ 695) – Namaszczenie olejem jako symbol oznacza Ducha Świętego || Таинства даруют благодать, которую знаменуют (ККЦ 2245) – Sakramenty udzielają łaski, którą oznaczają

знание = (зн`ание, -я) wiedza 1. znajomość // знание истины – znajomość prawdy || более глубокое знание веры – głębsza znajomość wiary || более полное знание о грехе – pełniejsza znajomość grzechu || знание греховного характера действия (ККЦ 1859) – znajomość grzecznego charakteru działania || знание истинного – znajomość tego, co prawdziwe, wiedza o tym, co prawdziwe // 2. wiedza || знание Сына Божьего о Его Отце – wiedza Syna Bożego o Swoim Ojcu || человеческое знаниеludzka wiedza || приобретать более глубокое знаниеzdobyć głębszą wiedzę || обладать знаниемmieć wiedzę, posiadać znajomość || обладать испытанным знанием христианского поведения – mieć prawdziwą wiedzę o chrześcijańskim postępowaniu || сферы знанияdziedziny wiedzy // 3. wiedza, wiadomości || углубление знаний о вере – pogłębienie wiadomości o wierze || знания о размерах космоса – wiedza o rozmiarach kosmosu || знания богословов – wiedza teologów

знатный = (зн`атный; кр. ф. -тен, -тн`а, -тно, зн`атн`ы) 1. sławny, słynny, wybitny // 2. należący do wyższej sfery // 3. świetny, znakomity, wyborny

знать = (знать 1, зн`аю, зн`ает) 1. znać // знать Божьи заповеди – znać Boże przykazania || Я знаю величие Бога и слабость человека (ККЦ 1589) – znam wielkość Boga i słabość człowieka || Иисус назвал Себя Сыном, Который знает Отца (ККЦ 443) – Jezus nazwał siebie Synem, który zna Ojca || Сын знает Отца – Syn zna Ojca || Один только Бог знает Бога полностью (ККЦ 152) – Jedynie Bóg zna Boga w pełni || А кто без вины своей, не знает Евангелия Христова и Его Церкви, но все же ищет Бога искренним сердцем и под воздействием Его благодати стремится исполнять своими делами Его волю, которую познает благодаря голосу совести, те могут наследовать вечное спасение. (ККЦ 847) – Ci, którzy bez własnej winy nie znają Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego,  jednak szukają Boga szczerym sercem i pod wspływem Jego łaski starają się pełnić swoimi czynami Jego wolę, którą poznają dzięki głosowi sumienia, mogą osiągnąć wieczne zbawienie || они этого не знают – oni tego nie znają || знаем мы это или нет – czy wiemy o tym, czy nie || Мы не знаем времени завершения земли и человечества (ККЦ 1048) – Nie znamy czasu, kiedy zakończy się ziemia i ludzkość || способность знать и любить – zdolność poznania i miłowania || иметь право знать правду – mieć prawo do poznania prawdy // 2. znać (przez kontakt, doświadczenie itp.) || На возвещение, что Она родит "Сына Всевышнего", не зная мужчины, силою Святого Духа, Мария ответила, "покоряясь вере" (ККЦ 494) – Na zapowiedź, że porodzi Syna Najwyższego", nie znając męża, mocą Ducha Świętego, Maryja odpowiedziała "posłuszeństwem wiary" || Христос, не знавший греха, пришел для ,,умилостивления за грехи народа" (ср. ККЦ 827) – Chrystus, który nie znał grzechu, przyszedł dla przebłagania za grzechy ludu // 3. wiedzieć || Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит (1 Ин 5,18) – Wiemy, że każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy || мы знаем, что надо делать – wiemy, co należy czynić || Такие люди высказали бы желание получить Крещение, если бы знали о его необходимости (ср. ККЦ 1260) – Tacy ludzie wyraziliby pragnie otrzymania chrztu, gdyby wiedzieli o jego konieczności || Каждый человек, который, ничего не зная о Евангелии Христа и о Его Церкви, ищет истины и исполняет волю Божию настолько, насколько ее знает, может быть спасен. (ККЦ 1260)  – Każdy człowiek, który nic nie wiedząc o Ewangelii Chrystusa i o Jego Kościele, szuka prawdy i wypełnia wolę Bożą na tyle, na ile ją zna, może być zbawiony || „Что можно знать о Боге, явно для них...”  (Рим 1, 19) – Co można wiedzieć o Bogu, jawne jest dla nich. || знать на эту тему – wiedzieć na ten temat

значение = (знач`ение, -я) 1. znaczenie, sens // значение слов – znaczenie słów || понять значение слов – zrozumieć znaczenie słów || буквальное значение – dosłowne znaczenie || прямое значение – dosłowne znaczenie || переносное значение – przenośne znaczenie || богатство многочисленных значений – wielkie bogactwo znaczeniowe || в двойном значении слова – w podwójnym znaczeniu słowa || в тройном значении – w potrójnym znaczeniu // 2. znaczenie, doniosłość, waga || важное значение семьи – ważne znaczenie rodziny || иметь значение – mieć znaczenie, posiadać znaczenie || значение молитвы для спасения – znaczenie modlitwy dla zbawienia || Молитва имеет великое значение для нашей духовной жизни – Modlitwa posiada wielkie znaczenie dla naszego życia duchowego || Прогресс имеет большое значение – Postęp ma wielkie znaczenie || значение Иерусалимского храма – znaczenie Świątyni Jerozolimskiej || первостепенное значение Декалога (ККЦ 2078) – podstawowe znaczenie Dekalogu || новое значение – nowe znaczenie || основополагающее значение – fundamentalne znaczenie, pierwszorzędne znaczenie || особое значение – szczególne znacznie || Прозвучавшие публично слова принимают особое значение (ККЦ 2476) – Wypowiedziane publicznie słowa nabierają szczególnego znaczenia || решающее значение – decydujące znaczenie || чрезвычайно важное значение – nadzwyczaj doniosłe znaczenie || придавать значение чему-л. – przywiązywać wagę do czegoś, przykładać wagę do czegoś, nadawać wielkie znaczenie || Церковь придает большое значение присутствию Иисуса на свадьбе в Кане Галилейской (ККЦ 1613) –  Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

значимый = (зн`ачимый) znaczący, mający znaczenie, ważny, doniosły

значит = (зн`ачит, вводн. сл.) to znaczy, a więc, tak więc, więc // Значит, мы не можем основываться на наших чувствах (ККЦ 2005) – Tak więc nie możemy opierać się na naszych uczuciach || Значит, человек весь в целом угоден Богу (ККЦ 362) – A więc cały człowiek miły jest Bogu || Значит, необходимо трудиться над тем, чтобы исправить ошибки совести. (ККЦ 1793) – Konieczna jest więc praca nad tym, by poprawić błędy sumienia.

значительно = (знач`ительно, нареч.) znacznie, poważnie // значительно смягчить виновность – znacznie złagodzić winę

значительный = (знач`ительный; кр. ф. -лен, -льна) // 1. znaczny, pokaźny, spory || значительная часть – znaczna część || 2. ważny, poważny || возникли более значительные разногласия (ККЦ 817) – powstały jeszcze poważniejsze rozbieżności || 3. znaczący, wiele mówiący

значить = (зн`ачить, -чу, -чит) 1. znaczyć, oznaczać // Это значит доверять Богу – to znaczy ufać Bogu || это значит, что – to znaczy, że || поклоняться Богу значит... – adorować Boga oznacza... || Любить - значит желать кому-нибудь добра (ККЦ 1766) – Kochać znaczy pragnąć dla kogoś dobra || Лгать - значит говорить и действовать против истины (ККЦ 2483) – Kłamać znaczy mówić lub działać przeciw prawdzie || Для христианина "царствовать значит служить Ему"(ККЦ 786) – Dla chrześcijanina „królować znaczy służyć Mu” || 2. mieć znaczenieЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке