Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #БА БД БЕ БИ БЛ БО БР БУ БХ БЫ БЬ БЭ БЮ БЯ


БР

брак = (брак, -а) małżeństwo, zaślubiny 1. // Брак – это союз на всю жизнь (Maly katechizm) – Małżeństwo to związek na całe życia || брак Агнца (От 19,7) – zaślubiny Baranka || брак и семья – małżeństwo i rodzina || церковный брак – ślub kościelny || гражданский брак – ślub cywilny || Если разведенные вступают в новый гражданский брак ... (ККЦ 1650) – jeśli rozwiedzeni wstępują w nowy, cywilny związek małżeński... || жизнь в браке – życie w małżeństwie || Таинство Бракаsakrament małżeństwa || брак есть таинство – małżeństwo jest sakramentem || Таинство Брака дает супругам благодать - любить друг друга той любовью, которой Христос любит Свою Церковь (ККЦ 1661) - Sakrament małżeństwa udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, którą Chrystus miłuje swój Kościół || благодать таинства брака – łaska sakramentu małżeństwa || благодать христианского брака – łaska chrześcijańskiego małżeństwa || Благодать Таинства Брака совершенствует человеческую любовь супругов (ККЦ 1661) - łaska sakramentu małżeństwa doskonali ludzką miłość małżonków || вступить в бракwstąpić w związek małżeński, zawrzeć małżeństwo || мужчина и женщина вступают в бракmężczyzna i kobieta zawierają małżeństwo || вступающие в бракzawierający małżeństwo || вступивший в бракten, który zawarł małżeństwo || заключить брак – zawrzeć małżeństwo || заключать брак в согласии с законом – zawierać małżeństwo zgodnie z prawem || заключить брак по требуемой законом форме (ККП) – zawrzeć małżeństwo zgodnie z wymaganą przez prawo formą || Брак может быть заключён через переводчика (ККП) – małżeństwo może być zawarte przez tłumacza || Брак, заключённый под условием, является действительным или не является... (ср. ККП) – małżeństwo zawarte pod warunkami jest ważne lub nieważne... || Церковь обыкновенно требует для верных церковной формы заключения брака (ККЦ 1631) – Kościół wymaga zazwyczaj od swoich wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa || Брак создаётся согласием сторон (ККП) – małżeństwo zawiera się przez zgodę stron || В латинском обряде брак между двумя верующими католиками обыкновенно имеет место во время Святой Мессы (...) (ККЦ 1621) – W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej (...) (KKK 1621) || совершение бракаzawieranie małżeństwa || литургическое совершение Брака (ККЦ 1622) – obrzęd zaślubin || ассистировать при совершении таинства брака (ККЦ 1570) – asystować przy zawieraniu sakramentu małżeństwa || Священник (или диакон), ассистирующий при совершении брака, принимает согласие супругов от имени Церкви и дает благословение Церкви. – Prezbiter (lub diakon), który asystuje przy obrzędzie zawarcia małżeństwa, przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i udziela błogosławieństwa Kościoła. || сочетаться браком – poślubić się, zawrzeć małżeństwo || таинственный жест освящения Брака (ККЦ 1622) – sakramentalny akt uświęcenia małżeństwa || обряд освящения брака – obrzęd uświęcenia małżeństwa || достоинство института брака – godność instytucji małżeństwa || единичность брака – jedność małżeństwa || единство брака – jedność małżeństwa || законность брака – prawomocność małżeństwa || конвалидация брака – konwalidacja małżeństwa || когда брак подвергается конвалидации – kiedy małżeństwo podlega konwalidacji || моногамический брак – małżeństwo monogamiczne || моногамный брак – małżeństwo monogamiczne || морганический брак – małżeństwo morganatyczne || морганатический брак– małżeństwo morganatyczne || недействительный бракnieważne małżeństwo || ...по другим причинам, которые делают брак недействительным и не состоявшимся (ККЦ 1629) – z innych powodów, które czynią małżeństwo nieważnym i niezaistniałym... || Брак, недействительный по изъяну согласия, конвалидируется, если – małżeństwo, nieważne z powodu defektu konsensu, konwaliduje się, jeśli... || Брак, недействительный из-за наличия препятствия естественного или позитивного Божественного права... (ККП) – małżeństwo, nieważne z powodu obecności przeszkody z naturalnego lub pozytywnego Boskiego prawa... || Если такой свободы нет, брак недействителен. (ККЦ 1628) – Jeśli nie ma takiej wolności, małżeństwo jest nieważne || неразрывность брака – nierozerwalność małżeństwa || прочность брака – trwałość małżeństwa || прочный брак – trwałe małżeństwo || подготовка к браку – przygotowanie do małżeństwa || препятствие для брака – przeszkoda do zawarcia małżeństwa, przeszkoda małżeńska || призвание к браку – powołanie do małżeństwa || святость брака – świętość małżeństwa || смешанные браки – małżeństwa mieszane || Но не надо и недооценивать трудности смешанных браков - ale nie można też nie doceniać trudności małżeństw mieszanych || брак между людьми разных религий – małżeństwo między ludźmi różnych religii брак между двумя крещёными лицами – małżeństwo między dwoma ochrzczonymi ludźmi || установление брака – ustanowienie małżeństwa || ценность брака – wartość małżeństwa // 2. brak, usterka

бракосочетание = (бракосочет`ание, -я) zawieranie małżeństwa, zawarcie związku małżeńskiego, zawarcie ślubu, małżeństwo (jako ceremonia zawierania go) // священник или диакон, если он присутствовал при бракосочетании... (ККП) – kapłan lub diakon, jeśli on był obecny przy zawieraniu małżeństwa || обряд бракосочетания – obrzęd zawarcia małżeństwa || каноническая форма совершения бракосочетания – kanoniczna forma zawierania małżeństwa || Обычно бракосочетание должно совершаться на Мессе, после чтения Евангелия и проповеди, перед "молитвой верных". (KL 78) – Zwykle małżeństwo powinno być zawierane podczas Mszy świętej, po odczytaniu Ewangelii i po homilii, przed “modlitwą wiernych”. || обряд церковного бракосочетания – obrzęd kościelnego zawierania ślubu || Они должны отложить до бракосочетания те выражения нежности, которые специфически присущи супружеской любви. (ККЦ 2350) – Powinni odłożyć do zawarcia małżeństwa te przejawy czułości, które są właściwe miłości małżeńskiej

браман = (брам`ан, -а) bramin

браманизм = (браман`изм, -а) bramanizm, braminizm

брамин = (брам`ин, -а) bramin

браминизм = braminizm, bramanizm

браминский = (брам`инский) bramiński

брандеум = (бранд`еум, -а) = brandeum

Брандштеттер Роман = Brandstaetter Roman

брань = (брань, -и) 1. bój // духовная брань - bój duchowy || поле брани – pole bitwy 2. przekleństwa, wyzwiska 3. zarzut, nagana

брат = (брат, -а, мн. бр`атья, -ьев) brat, brat zakonny // Он может довести своего брата до духовной смерти – on może doprowadzić swojego brata do duchowej śmierci || возлюбленный брат umiłowany brat || двоюродный брат cioteczny brat, stryjeczny brat, kuzyn || наши братья, католики – nasi bracia, katolicy || братья во Христе – bracia w Chrystusie || отделённые от нас братья bracia odłączeni

братина = (бр`атина, -ы) (arch.) rodzaj czaszy na wino (ok. 6 litrów)

братия = (бр`атия, -и) brać, bractwo // Братия – монахи, населяющие монастырь. (Моя Церк.) – Brać to zakonnicy zamieszkujący jakiś klasztor

братоубийственный = (братоуб`ийственный) bratobójczy // братоубийственная война – wojna bratobójcza || братоубийственные конфликты – konflikty bratobójcze

братоубийство = (братоуб`ийство, -а) bratobójstwo, zabicie brata // братоубийство Авеля Каином – zabicie brataAbla przez Kaina

братоубийца = (братоуб`ийца, -ы, тв. -ей, м. и ж.) – bratobójca, bratobójczyni

братский = (бр`атский) braterski, bratni // братская жизнь || братская любовь – miłość braterska || братские отношения – brateskie stosunki || братское назидание – upomnienie braterskie || братские чувства – braterskie uczucia || братский обмен – braterska wymiana || братское общение всех верных – braterska komunia wszystkich wiernych || братское попечение – troska braterska || Грех надламывает или разрывает братское единство. (ККЦ 1469) – Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską. || Они соединены друг с другом тесными братскими узами – Oni są zjednoczenie ze sobą wzajemnie ścisłymi więzami braterstwa || по-настоящему братские общества – prawdziwie braterskie społeczności

братство = (бр`атство, -а) 1. braterstwo // человеческое братство ludzkie braterstwo || христианскор братствоchrześcijańskie braterstwo || Через священные узы они принимают евангельские советы и хранят между собою общение и братство (ККЦ 929) – Przez święte więzy przyjmują oni rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa || Есть некоторое сходство между единством Божественных Лиц и братством (ККЦ 1878) – Istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a braterstwem || разрушать братствоniszczyć braterstwo // 2. bractwo || религиозные братстваbractwa religijne || братство церковное – bractwo kościelne, konfraternia || Братство Милосердия – Bractwo Miłosierdzia (organiz.)

братья Господни = bracia Pańscy, bracia Jezusa (ср. Маф 12,46; 13,55) // апостол Иаков, брат Господень – apostoł Jakub, brat Pański (krewni Jezusa)

братья Долгие = bracia dłudzy, zwolennicy Orygenesa (bracia wielcy, bracia długowielcy) (оригенисты)

братья Иисуса = bracia Jezusa, bracia Pańscy || см. братья Господни

Братья Меньшие = Bracia Mniejsi (Ordo Fratrum Minorum, OFM)

Братья Меньшие Капуцины = Bracia Mniejsi Kapucyni (Ordo Fratrum Minorum Capucinorum, сокращенно OFMCap.)

Братья Меньшие Конвентуальные = Bracia Mniejsi Konwentualni (Ordo Fratrum Minorum Conventualium, OFMConv.)

братья милосердия = bracia miłosierdzia (zakon)

братья моравские = bracia morawscy, czescy

братья польские = bracia polscy (arianie, antytrynitarze, unitarianie, socynianie)

братья чешские = bracia czescy, morawscy

братья-миссионеры = bracia misjonarze

братья-мусульмане = bracia muzułmańscy (ruch i organizacja muzułm.)

Брахма = Brahma

брахман = (брахм`ан, -а) brahman, bramin

брахманизм = (брахман`изм, -а) brahmanizm

брахманистский = (брахман`истский)

брахманы = brachmany

Брахмасутра = Brahmasutra

брахмачарин = brahmaczarin

Брахмо Самадж = Brahma-Samadż, Stowarzyszenie Wyznawców Brahmy (Общество Брахмы)

брачный = (бр`ачный) ślubny, godowy // брачная и семейная жизнь – życie małżeńskie i rodzinne || брачная одежда – szata godowa || брачные узы – więzy małżeńskie || неразрывность брачных уз – nierozerwalność więzów małżeńskich || брачный институт – instytucja małżeńska || брачный пир – uczta weselna || брачный пир Агнца – ucztę godów Baranka || брачный союз – przymierze małżeńskie, związek małżeński || брачная вечеря Агнца = (бр`ачная в`ечеря `Агнца) ucztę Godów Baranka (Ap 19,9)

брачущиеся = zawierający sakrament małżeństwa // В латинском обряде служителями таинства брака считаются сами брачущиеся (...) (Mala encykl) – W katolickim obrządku szafarzami sakramentu małżeńska są sami przyjąmuący małżeństwo ...

бреве = (бр`еве, нескл., с.) brewe

Бревиарий = (Бреви`арий, -я) Brewiarz

бревно = (бревн`о, -`а, мн. брёвна, брёвен) kloc, belka // И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (Мф 7,3) –Czemu to patrzysz na drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie odczuwasz?

бремя = (бр`емя, -мени, тв. -менем) brzemię // Носите бремена друг друга (Гал 6,2) – Jedni drugich brzemiona noście

брение = (бр`ение) pył, błoto, rozmyta glina (1 Sm 2,8)

Брестская уния = Unia brzeska

Бриа = (Бр`иа) Beria (Rdz 46,17)

Бригида Ирландская св. = Brygida Irlandzka

Бригитта Ирландская св. = Brygida Irlandzka

Бригитта, св.= św. Brygida Szwedzka (Шведская)

бригиттки = brygidki (zakon)

Британское и Иностранное Библейское Общество = Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne

Бруно Кверфуртский, св. = św. Brunon z Kwerfurtu

Бруно св. = św. BrunonБА БД БЕ БИ БЛ БО БР БУ БХ БЫ БЬ БЭ БЮ БЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке