Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #БА БД БЕ БИ БЛ БО БР БУ БХ БЫ БЬ БЭ БЮ БЯ


БЕ

Беа Августин = kard. Augustyn Bea (1881-1968)

Беата = (Бе`ата) Beata

беатификацийный = beatyfikacyjny || беатификацийный процесс – proces beatyfikacyjny

беатификация = (беатифик`ация, -и) beatyfikacja

беатифицировать = beatyfikować || Папа будет беатифицировать Мать Терезу из Калькутты – Papież będzie beatyfikował Matkę Teresę z Kalkuty

Бебай = (Беб`ай) Bebaj (Ezd 2,11)

Бевай = (Бев`ай) Bebaj (Ezd 8,11)

бегарды = begardzi

бегемот = (бегем`от, -а) hipopotam (Hi 40,15)

бегинки = beginki

бегины = begini

бегство = (б`егство, -а) ucieczka // бегство от мира - ucieczka od świata || бегство от главного вопроса - ucieczka od głównego problemu (pytania) || бегство от Бога - ucieczka od Boga

бегуны = bieguni (странники) (sekta)

беда = (бед`а, -`ы, мн. б`еды, бед) nieszczęście, klęska, bieda // тяжкий грех, когда ему сознательно желают серьезной беды - ciężki grzech, kiedy mu życzy się poważnego nieszczęścia || несоблюдение этой заповеди влечет за собой большие беды для общества и для человека. (ККЦ 2200) - niezachowanie tego przykazania pociąga za sobą wielkie nieszczęścia dla społeczeństwa i dla człowieka

Беда Достопочтенный св. = św. Beda Czcigodny, św. Beda Wielebny

Беда Досточтимый = см. Беда Достопочтенный св.

Бедад = (Бед`ад) Bedad (Rdz 36,35)

Бедан = (Бед`ан) Bedan (1 Krn 7,17)

бедность = (б`едность, -и) 1. ubóstwo (materialne i duchowe) || Она распространяется не только на бедность материальную, но также и на многочисленные виды бедности культурной и религиозной (ККЦ 2444) - Rozprzestrzenia się nie tylko na ubóstwo materialne, lecz również na różnorodne formy ubóstwa kulturowego i religijnego // 2. ubóstwo (ewangeliczne, ślub) || бедности обет = ślub ubóstwa || жить в бедности и послушании = żyć w ubóstwie i posłuszeństwie || Жизнь, посвященная Богу, характеризуется гласным принесением обетов бедности, целомудрия и послушания (ККЦ 944) - Życie konsekrowane Bogu charakteryzuje się publiczną profesją ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

бедный = (б`едный; кр. ф. б`еден, бедн`а, б`едно) 1. biedny, ubogi || Иисус родился в бедной семье - Jezus urodzi; się w biednej rodzinie || притча о бедном Лазаре - przypowieść o ubogim Łazarzu || Царство Небесное принадлежит бедным и малым - Królestwo Niebieskie należy do biednych i małych // 2. biedny, nieszczęśliwy // в нем я нахожу все, в чем нуждается моя бедная душа (ККЦ 127) - w nim znajduję wszystko, czego potrzebuje moja biedna dusza || Прося Марию молиться о нас, мы признаем себя бедными грешниками (ККЦ 2677) - Prosząc Maryję o modlitwę za nas, uznajemy siebie biednymi grzesznikami

бедняк = (бедн`як, -`а) ubogi, biedak // Вот почему праведники Ветхого Завета, бедняки, возвратившиеся из плена и пророки пламенели страстной любовью к Имени. (ККЦ 2811) - Dlatego sprawiedliwi Starego Przymierza, ubodzy, którzy wrócili z wygnania, oraz prorocy rozpalali się z gorliwości o imię Boga (KKK 2811)

бедствие = (б`едствие, -я) klęska, plaga, nieszczęście // «От бедствий, голода, огня и войны избавь нас. Господи». (ККЦ 2327) - Od klęsk, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie || помогать в бедствиях - pomagać w nieszczęściach

бедуин = (беду`ин, -а) Beduin

бедуинка = (беду`инка, -и, р. мн. -нок) Beduinka

Беер = (Б`еер) Beer (Sdz 9,21)

Беера = (Бе`ера) Beera (1 Krn 5,6)

Беер-Елим = (Б`еер-Ел`им) Beer–Elim (Iz 15,8)

Беерий = (Бе`ерий) Beeri (Oz 1,1)

Беероф = (Беер`оф) Beerot (Joz 9,17)

Беероф-Бене-Яакан = (Беер`оф-Бен`е-Яак`ан) Beerot, posiadłość synów Jaakana (Pwt 10,6)

беерофянин = (беероф`янин) z Beerot (2 Sm 4,2,9)

Беештера = (Беешт`ера) (Joz 21,27) — см. Аштароф

без вероисповедания = bezwyznaniowy, bez wyznawania religii // без вероисповедания человек = bezwyznaniowiec

безбожие = (безб`ожие, -я) bezbożnictwo, bezbożność

безбожник = (безб`ожник, -а) bezbożnik

безбожница = (безб`ожница, -ы, тв. –ей) – bezbożnica

безбожничать = popełniać bezbożne czyny

безбожность = bezbożność // Первая Заповедь осуждает основные грехи безбожности (ККЦ 2118) - Pierwsze przykazanie potępia grzechy bezbożności

безбожный = (безб`ожный; кр. ф. -жен, -жна) bezbożny || безбожный человек – bezbożny człowiek || безбожные поступки – bezbożne czyny

безбрачие = (безбр`ачие, -я) bezżenność, bezżeństwo, celibat // безбрачие духовенства - bezżenność duchowieństwa

безбрачный = (безбр`ачный) bezżenny

безвозмездность = darmowość // полная безвозмездность дара благодати спасения - pełna darmowość daru łaski zbawienia

безвозмездный = (безвозм`ездный; кр. ф. -ден, -дна) darmowy // проявление безвозмездного дара, дающегося всем. (ККЦ 2014) - ukazanie darmowego daru, udzielanego wszystkim Освящающая благодать есть безвозмездный дар || Освящающая благодать есть безвозмездный дар // безвозмездно = darmowo, bezinteresownie // Их можно только безвозмездно получить от Него (ККЦ 2121) - można je tylko darmowo otrzymać od Niego || дарованный безвозмездно - udzielony bezinteresownie, darmowo

безграничность = (безгран`ичность, - и) bezgraniczność, nieograniczenie, bezmiar, bezkres // безграничность Божиего могущества – nieograniczenie Bożej potęgi || безграничность Божьего милосердия – bezmiar Bożego miłosierdzia

безграничный = (безгран`ичный; кр. ф. -чен, -чна) bezgraniczny, nieograniczony // милосердие Божие безгранично - miłosierdzie Boże jest bezgraniczne || По своему безграничному могуществу Бог мог бы всегда сотворить нечто лучшее - Swoją bezgraniczną mocą Bóg może zawsze stwarzać coś lepszego.

бездейственный = (безд`ейственный; кр. ф. -вен и -венен, -венна) nie wywołujący skutku, nieskuteczny, bezowocny, daremny, nieaktywny, bezczynny, bierny // Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный (1 Фесс 2,1) – Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne. (1 Tes 2,1) || Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование (Рим 4,14) – Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku (Rz 4,14).

бездействие = (безд`ействие, -я) bezczynność, zaniedbanie działania // действие или бездействие - działanie lub zaniedbanie || Соблазн представляет собой тяжкую вину, когда действием или бездействием сознательно ведет других к греху. (ККЦ 2326) - Zgorszenie stanowi ciążką winę, gdy działaniem lub zaniedbaniem świadomie prowadzi innych do grzechu || можно разделить их на грехи в мыслях, в словах, в поступках или в бездействии (ККЦ 1853) - można podzielić je na grzeszenie w myślach, słowach, czynach lub w zaniedbaniach

бездействовать = (безд`ействовать, -твую, -твует) pozostawać bezczynnym, nie działać

бездетность = (безд`етность, -и) bezdzietność

бездетный = (безд`етный; кр. ф. -тен, -тна) bezdzietny // Я остаюсь бездетным (Быт 15,2) - pozostaję bezdzietnym

бездна = (б`ездна, -ы) otchłań, czeluść, przepaść, głębia // бездна падения = otchłań upadku || восстание из бездны падения - powstanie z otchłani upadku || «Бездна бездну призывает» (Пс 42,8) - Otchłań przyzywa otchłań || бездна Божьего милосердия - otchłań (bezmiar, ogrom) Bożego miłosierdzia || ангел бездны (Откp. 9:11) – anioł czeluści (Ap 9,11) || О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! (Рим 11,33) – O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! (Rz 11,33)

беззаветно = bezgranicznie // беззаветно преданный (нный ort. беззав`етно пр`еданный) bezgranicznie oddany

беззаветность = (беззав`етность, -и) żarliwość, gorliwość, ofiarność

беззаветный = (беззав`етный; кр. ф. -тен, -тна) żarliwy, gorliwy, ofiarny

беззаконие = (беззак`оние, -я) bezprawie, bezprawność, nieuporządkowanie moralne, nieład moralny, nieporządek moralny, nieprawość // беззаконие желаний - nieład moralny pragnień || это влечет за собой беззаконие воли, то есть нравственное зло (ККЦ 1755) - to pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne || Сексуальное удовольствие является моральным беззаконием, когда к нему стремятся ради него самого, вне целей продолжения рода и единения. (ККЦ 2351) - Przyjemność seksualna jest moralnym nieładem, gdy dąży się do niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie || тайну беззакония - tajemnica nieprawości || Страшный суд откроет, что правда Божия торжествует над всеми беззакониями (ККЦ 1040) - Sąd ostateczny ujawni, że Boża sprawiedliwość triumfuje nad wszelkimi nieprawościami || Грех обыденный представляет собой нравственное беззаконие (ККЦ 1875) - Grzech powszedni stanowi nieporządek moralny || беззаконие воли - nieprawość woli || делающий беззаконие - czyniący nieprawość

беззаконный = (беззак`онный; кр. ф. -`онен, -`онна) bezprawny, nieprawy, zły moralnie // Доброе намерение не делает добрым и праведным поведение, которое само по себе беззаконно - dobra intencja nie czyni dobrym i sprawiedliwym czynu, który sam z siebie jest nieprawy

безмерность = (безм`ерность, -и) bezmiar // безмерность страданий – bezmiar cierpień

безмерный = (безм`ерный; кр. ф. -рен, -рна) bezmierny, bezgraniczny // безмерная радость на небесах - bezmierna radość w niebie || безмерная любви нашего Бога - bezmierna miłość naszego Boga

безмолвие = (безм`олвие, -я) milczenie, cisza // В день, когда Бог будет „не в безмолвии” (Пс 50,3) - W dzień, w którym Bóg nie będzie trwał w milczeniu || Мысленная молитва - это безмолвие, «символ мира грядущего» или «безмолвная любовь» - Modlitwa myślna jest milczeniem, „symbolem nadchodzącego światalub milczącą miłością”

безмолвный = (безм`олвный; кр. ф. -вен, -вна) milczący // Мысленная молитва - это безмолвие, «символ мира грядущего» или «безмолвная любовь» - Modlitwa myślna jest milczeniem, „symbolem nadchodzącego światalubmilczącą miłością”

безначалие = (безнач`алие, -я) 1. anarchia // 2. brak początku, brak pochodzenia (np. Ojca w Trójcy Świętej) || безначалие свойственно только Богу Отцу – brak pochodzenia właściwy jest tylko Bogu Ojcu || безначалие есть предвечное существование – brak początku jest wiecznym istnieniem

безначальность = (безнач`альнсть) brak początku // безначальность свойство Предвечного (Dahl) – brak początku to właściwość Przedwiecznego || безначальность и извечное бытие Иисуса Христа – brak początku i odwieczne istnienie Jezusa Chrystusa || безначальность Божия – brak początku Boga || Его безначальность и вечность – Jego brak początku i wieczność

безначальный = (безнач`альный; кр. ф. -лен, -льна) bez początku // Бог есть полнота Бытия и всяческого совершенства, безначальная и бесконечная (ККЦ 213) - Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości, bez początku i bez końca. || Безначальный и Бесконечный – Bez początku i Nieskończony

безнравственность = (безнр`авственность, -и) niemoralność, nieład moralny, nieprawość || те, кто погружается в безнравственность и зло, несомненно «снова распинают в себе Сына Божия» (Евр 6,6). - ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, "krzyżują w sobie Syna Bożego.

безнравственный = (безнр`авственный; кр. ф. -вен и -венен, -венна) niemoralny // безнравственные поступки – niemoralne czyny || Безнравственно производить человеческие зародыши, предназначенные для использования как биологический материал (...) (ККЦ 2275) – Niemoralne jest wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako «materiał biologiczny»,

безобразие = (безобр`азие, -я) brzydota // Всякой объективной ценности противопоставляется антиценность: красоте — безобразие, доброте — злобность, истине — ложь, добродетели — порок... (Antropol.) – Każdej obiektywnej wartości przeciwstawia sią antywartość: pięknie – brzydota, dobroci – złośliwość, prawdzie – kłamstwo, cnocie – wada...

безопасность = (безоп`асность, -и; но) bezpieczeństwo

безошибочность = (безош`ибочность, -и) nieomylność, bezbłędność // безошибочность в вопросах веры и нравственности - nieomylność w sprawach wiary i moralności || Христос наделил пастырей благодатным даром безошибочности в вопросах веры и нравственности. (ККЦ 890) - Chrystus obdarzył pasterzy łaską nieomylności w sprawach wiary i moralności || безошибочность папы = nieomylność papieża

безошибочный = (безош`ибочный; кр. ф. -чен, -чна) nieomylny, bezbłędny // безошибочное определение - nieomylna definicja || безошибочно = bezbłędnie, nieomylnie // их писания безошибочно учат спасительной истине. (ККЦ 136) - ich pisma bezbłędnie uczą o zbawczej prawdzie

безработица = (безраб`отица, -ы, тв. -ей) bezrobocie || по причине безработицы - z powodu bezrobocia

безработный = (безраб`отный) bezrobotny

безраздельность = (безразд`ельность, -и) niepodzielność, nierozdzielność // безраздельность власти – niepodzielność władzy

безраздельный = (безразд`ельный; кр. ф. -лен, -льна) niepodzielny // безраздельная любовь к Богу - niepodzielna miłość do Boga

безразличие = (безразл`ичие, -я) obojętność // Агностицизм может также быть безразличием (ККЦ 2128) - Agnostycyzm może być także obojętnością || религиозное безразличие - obojętność religijna || искушение религиозного безразличия - pokusa obojętności religijnej

безразличный = (безразл`ичный; кр. ф. -чен, -чна) obojętny // безразличное отношение к чему-нибудь – obojętne odniesienie do czegoś

безрелигиозное христианство = chrześcijaństwo bez religii (kierunek teol.)

безудержность = (без`удержность, -и) niepohamowanie

безудержный = (без`удержный; кр. ф. -жен, -жна) niepohamowany, niepowstrzymany, nieposkromiony // безудержная жажда денег - niepohamowane pragnienie pieniędzy || безудержное желание присвоить их - niepohamowane pragnienie przywłaszczenia ich

безусловный = (безусл`овный; кр. ф. -вен, -вна) bezwarunkowy, bezwzględny // Своих учеников Христос учит безусловной любви к истине (ККЦ 2466) - swoich uczniów Chrystusus uczy bezwarunkowej miłości do prawdy

Безы Кодекс = Kodeks Bezy, kodeks D, codex Cantabrigensis

Бела = (Б`ела) Bela (1 Krn 1,43)

белильничье поле = (бел`ильничье п`оле) Pola Folusznika (2 Krl 18,17)

белильщик = (бел`ильщик) folusznik (Mk 9,3)

Беллармино Роберт св. = św. Robert Bellarmin (1542-1621)

Белорусская Католическая Церковь = Białoruski Kościół Katolicki

белые отцы = biali ojcowie

белый = (б`елый; кр. ф. бел, бел`а, б`ел`о) biały // белые отцы = biali ojcowie || белая одежда = biała szata || облачение в белую одежду знак того, что неофит, облекшись во Христа, стал новым творением - przyobleczenie w białą szatę to znak tego, że neofita, przyoblekłszy się w Chrystusa, stał się nowym stworzeniem

бельэтаж = (бельэт`аж, -а, тв. -ем) wysoki parter, półpiętro, loże (w teatrze)

Бен-Авинадав = (Бен-Ав`инад`ав) Ben–Abinadab (1 Krl 4,11)

Бенаия = (Бен`аия) Benajasz (Ezd 10,35)

Бен-Амми = (Бен-Амм`и) Ben–Ammi (Rdz 19,38)

Бенания = (Бен`ания) Benajasz (2 Krn 31,13)

Бен-Гевер = (Бен-Г`евер) Be–Geber (1 Krl 4,13)

Бен-Декер = (Бен-Д`екер) Ben–Deker (1 Krl 4,9)

беневентанского богослужения пение = śpiewy rytu benewentyńskiego

Бене-Верак = (Бен`е-Вер`ак) BeneBerak (Joz 19,45)

Бенедикт = Benedykt

бенедиктинец = (бенедикт`инец, -нца, тв. –нцем),

бенедиктинка = benedyktynka // монахиня- бенедиктинка – zakonnica benedyktynka

бенедиктинки = benedyktynki

бенедиктинский = (бенедикт`инский) benedyktyński // бенедиктинский монастырь – klasztor benedyktyński

бенедиктинцы = benedyktyni

бенефициант = (бенефици`ант, -а) beneficjant, beneficjat, beneficjariusz

бенефициантка = (бенефици`антка, -и, р. мн. -ток) beneficjantka

бенефиций = (бенеф`иций, -я) beneficjum

Бене-Яакан = (Бен`е-Яак`ан) Bene–Jaakan (Lb 33,31)

Бензохеф = (Бензох`еф) Ben–Zochet (1 Krn 4,20)

Бенно св. = św. Benon (Benno)

беннониты = benonici

Бенони = (Бен`они) Benoni (Rdz 35,18)

Бенсон Р. = Benson Robert (teolog)

Бентам Иеремия = Bentham Jeremy (748-1832) (filozof)

Бенхаил = (Б`енха`ил) Ben–Chail (2 Krn 17,7)

Бенханан = (Б`енхан`ан) Ben–Chanan (1 Krn 4,20)

Бен-Хесед = (Бен-Хес`ед) Ben–Chesed (1 Krl 4,10)

Бен-Хур = Ben–Chur (1 Krl 4,8)

Бера = (Б`ера) Bera (Rdz 14,2)

Бераия = (Бер`аия) Berajasz (1 Krn 8,21)

Бераха = (Бер`аха) Berekiasz (1 Krn 12,3)

берберийцы = Berberowie, Berberzy

берберы = Berberowie, Berberzy

Бергсон Анри = H. Bergson (1859-1941)

бердыш = (берд`ыш, -`а, тв. -`ом) berdysz (Ps 74,6)

Бердяев Н.А. = Nikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew (filozof)

Беред = (Б`еред) Bered (1 Krn 7,20)

беременность = (бер`еменность, -и) ciąża // искусственное предупреждение беременности - sztuczne zapobieganie ciąży

Беренгар Турский = Berengariusz z Tours (+ ok 1088) (teolog)

Берехия = (Бер`ехия) Berekiasz (1 Krn 3,20)

Бери = (Б`ери) Beri (1 Krn 7,36)

Берим = (Бер`им) Berim (2 Sm 20,14)

Берия = (Б`ерия) Beria (1 Krn 7,23)

Бернадетта Субиру св. = św. Bernadetta Soubirous

Бернанос Жорж = G. Bernanos (1888-1948)

Бернард Клервоский св. = św. Bernard z Clairveau

бернардинки = (бернард`инки) bernardynki

бернардинцы = (бернард`инцы, -ев, ед. -нец, -нца, тв. -нцем) bernardyni

Бернвард св. = św. Bernward (biskup ok. 960-1022)

Беродах Баладан = (Берод`ах Балад`ан) Merodak–Baladan (2 Krl 20,12)

Берот = (Бер`от) Berota (Ez 47,16)

Беротянин = (Берот`янин) z Beerot (2 Sm 23,37)

Бероф = (Бер`оф) Beerot (Joz 18,25)

Берофянин = (Бероф`янин) z Beerot (1 Krn 11,39)

Берта св. = św. Berta

бес = (бес, -а) zły duch, demon // Дьявола и других бесов Бог, разумеется, сотворил природно хорошими (ККЦ 391) || Diabła i inne złe duchy Bóg, oczywiście stworzył dobrymi co do natury || доверяющий Богу не страшится беса (ККЦ 2852) - powierzający się Bogu nie lęka się złego ducha || проявления Его господства над природой, болезнями, бесами, над смертью и грехом показывали Его Божественную власть || przejawy Jego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią i grzechem ukazywały Jego Boską władzę || Сатана, или дьявол и другие бесы - ангелы, свергнутые после того, как по свободной воле отказались служить Богу и Его Замыслу (ККЦ 414) - Szatan lub diabeł i inne demony są upadłymi aniołami, strąconymi po tym, jak wolną wolą odrzucili służenie Bogu i Jego zamysłowi

Бесай = (Бес`ай) Besaj (Ezd 2,49)

бесквасный = (бескв`асный) przaśny, bez kwasu // Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны (...) (1 Кор 5,7) – Oczyście się więc ze starego kwasu, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście

бесконечность = (бескон`ечность, - и) nieskończoność, bezmiar // бесконечность Бога – nieskończoność Boga

бесконечный = (бескон`ечный; кр. ф. -чен, -чна) 1. nieskończony || бесконечное милосердие || nieskończone miłosierdzie || бесконечная любовь - nieskończona miłość || бесконечная простота - nieskończona prostota || есть Бог единый и истинный, вечный и бесконечный, неизменный и непостижимый, всемогущий и неизреченный (ККЦ 202) - istnieje Bóg jedyny i prawdziwy, wieczny i nieskończony, niezmienny i niepojęty, wszechmocny i niewymowny // 2. bez końca // Бог есть полнота Бытия и всяческого совершенства, безначальная и бесконечная (ККЦ 213) - Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości, bez początku i bez końca. // бесконечно = 1. nieskończenie || Бог бесконечно благ || Bóg jest nieskończenie dobry || Бог бесконечно более велик, чем все Его дела (ККЦ 300) - Bóg jest nieskończenie większy niż wszystkie Jego dzieła || Бог бесконечно совершенный - Bóg nieskończenie doskonały // 2. bez końca, nieustannie // оно должно бесконечно повторять жертвоприношения - ono potrzebowało nieustannie składać ofiary // бесконечное = nieskończoność // устремление к бесконечному || dążenie do nieskończoności

бесконтрольный = (бесконтр`ольный; кр. ф. -лен, -льна) pozbawiony kontroli // бесконтрольные чувства - pozbawione kontroli zmysły

бескорыстие = (бескор`ыстие, -я) bezinteresowność

бескорыстный = (бескор`ыстный; кр. ф. -тен, -тна) bezinteresowny // бескорыстное служение - bezinteresowna służba || Успокаивающий уход является особо ценной формой бескорыстного милосердия - uśmierzająca cierpienie (paliatywna) opieka jest szczególnie cenną formą bezinteresownej miłości || Бескорыстный дар - bezinteresowny dar || Хвалебная молитва, абсолютно бескорыстная, восходит к Богу (ККЦ 2649) = modlitwa uwielbienia, absolutnie bezinteresowna, wznosi się do Boga

бескровный = (бескр`овный; кр. ф. -вен, -вна) bezkrwawy // бескровная Жертва - bezkrwawa ofiara || Христос присутствует и приносится в жертву бескровную». (ККЦ 1367) - Chrystus jest obecny i składa się w bezkrwawej ofierze

бесноватый = (беснов`атый) opętany // Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. (Мф 9,32) – Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego.

бесовский = (бес`овский) szatański, diabelski // Его даже обвиняют в том, что Он действует бесовскою силой. (ККЦ 548) - Jego oskarżają nawet o to, że działa mocą szatńską

Бесодия = (Бес`одия) Besodiasz (Ne 3,6)

бесплодие = (беспл`одие, -я) bezpłodność, niepłodność, jałowość, nieurodzajność // физическое бесплодие – fizyczna bezpłodność

бесплодность = (беспл`одность, -и) 1. bezpłodność, niepłodność // Исследования, которые проводятся с целью уменьшить человеческую бесплодность, достойны поддержки (...) (ККЦ 2375) – Badania, które prowadzone są w celu zmniejszenia ludzkiej bezpłodności, zasługują na poparcie (...) // 2. bezowosność, daremność || кажущаяся бесплодность проделанных трудов – pozorna bezowosność wykonanych prac

бесплодный = (беспл`одный; кр. ф. -ден, -дна) bezpłodny, bezowocny // Велико страдание супружеских пар, которые оказываются бесплодными (ККЦ 2374) - Wielkie jest cierpienie małżonków, którzy są bezpłodni || внешние проявления покаяния остаются бесплодными - zewnętrzne przejawy żalu są bezowocne

бесплотный = (беспл`отный; кр. ф. -тен, -тна) bezcielesny // Есть духовные существа, бесплотные (ККЦ 328) - istnieją duchowe byty, bezcielesne

беспоповец = (беспоп`овец, -вца, тв. -вцем) bezpopowiec (należący do bezpopowców) || см. беспоповцы

беспоповский = (беспоп`овский) bezpopowski || см. беспоповцы

беспоповцы = (беспоп`овцы, -ев, ед. -вец, -вца, тв. -вцем) bezpopowcy (sekty)

беспоповщина = (беспоп`овщина, -ы) bezpopowszczyna (ruch sekciarski) || см. беспоповцы

беспорядок = (беспор`ядок, -дка) nieporządek, nieład // Первая цель наказания - исправить беспорядок, вызванный преступлением (ККЦ 2266) - Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego przez wykroczenie. (KKK 2266) || Отпущение снимает грех, но оно не исправляет беспорядка, вызванного грехом (ККЦ 1459) - Przebaczenie usuwa grzech, jednak nie naprawia nieładu wywołanego przez grzech || оно вносит беспорядок - ono wprowadza nieład || Этот беспорядок приносит много вреда - Ten nieporządek przynosi wiele szkód

беспорядочный = (беспор`ядочный; кр. ф. -чен, -чна) nieuporządkowany // бороться против плотской похоти и беспорядочных вожделений - walczyć przeciwko pożądliwości ciała i nieuporządkowanym żądzom || злая воля падает под натиском беспорядочных страстей и обостряет их (ККЦ 1768) - zła wola ulega pod naciskiem nieuporządkowanych namiętności i potęguje je

беспредельность = (беспред`ельность, -и) bezgraniczność, nieskończoność // Христианское совершенство имеет лишь один предел - беспредельность. (ККЦ 2028) - Chrześcijańska doskonałość posiada tylko jedną granicę - bezgraniczność

беспредельный = (беспред`ельный; кр. ф. -лен, -льна) bezgraniczny, nieskończony // между Ним и нами неравенство беспредельно (ККЦ 2007) - między Nim a nami nierówność jest niezmierna // беспредельно = bezgranicznie // живая связь детей Божиих с их беспредельно благим Отцом - żywa więź dzieci Bożych z ich bezgranicznie dobrym Ojcem

беспристрастный = (беспристр`астный; кр. ф. -тен, -тна) bezstronny // беспристрастная позиция – bezstronne stanowisko || беспристрастный и объективный анализ – bezstronna i obiektywna analiza // беспристрастно = bezstronnie || спокойно и беспристрастно проанализировать – spokojnie i bezstronnie przeanalizować

беспричинность = (бесприч`инность, -и) bezprzyczynowość

беспричинный = (бесприч`инный; кр. ф. -`инен, -`инна) bezprzyczynowy, bez powodu, bez przyczyny // беспричинно = bez przyczyny, darmowo // душа его способна быть беспричинно вознесенной к общению с Богом (ККЦ 367) - dusza jego zdolna jest do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do obcowania z Bogiem

бессмертие = (бессм`ертие, -я) nieśmiertelność // лекарство, дающее бессмертие - lekarstwo dające nieśmiertelność || радость обретенного бессмертия - radość osiągniętej nieśmiertelności

бессмертный = (бессм`ертный; кр. ф. -тен, -тна) nieśmiertelny // Церковь также учит нас, что душа бессмертна (ККЦ 366) - Kościół także uczy nas, że dusza jest nieśmiertelna || бессмертная душа сотворена непосредственно Богом (ККЦ 382) - nieśmiertelna dusza stworzona jest bezpośrednio przez Boga || Бессмертный и Бесконечный - Nieśmiertelny i Nieskończony

бессребреник = (бесср`ебреник, -а) lub бессребренник (prawosł.) - święty służący innym z wyjątkową bezinteresownością

бессребренник = zob. бессребреник

бесстрастие = (бесстр`астие, -я) wolność od pożądań, dar wolności od pożądań, pozanaturalny (pozaprzyrodzony) dar wolności od pożądań

бесстрастный = (бесстр`астный; кр. ф. -тен, -тна) wolny od pożądań, beznamiętny, obojętny

бесстрашный = (бесстр`ашный; кр. ф. -шен, -шна) nieustraszony, odważny, nieugięty, śmiały // бесстрашно = nieustraszenie // верный должен бесстрашно исповедовать свою веру- wierzący powinien nieustraszenie wyznawać swoją wiarę

бестиализм = (бестиал`изм, -а) bestializm

бесхитростность = (бесх`итростность, -и) prostoduszność, szczerość, prostota

бесхитростный = (бесх`итростный; кр. ф. -тен, -тна) prostoduszny, szczery, prosty // бесхитростным взором верующий старается найти и исполнить во всяком деле волю Божию - prostym spojrzeniem wierzący stara się w każdym dziele rozpoznać i wypełnić wolę Bożą

бесчестить = (бесч`естить, -`ещу, -`естит) znieważać, pozbawiać czci = Ты бесчестишь сам стол этот (ККЦ 1397) - znieważasz sam ten stół

бесчестный = (бесч`естный; кр. ф. -тен, -тна) nieuczciwy, niegodziwy, nikczemny // бесчестная прибыль - nieuczciwy (niegodziwy) zysk

бесчинство = (бесч`инство, -а) rozpasanie, awantura, burda, wybryk

бесчинствовать = (бесч`инствовать, -твую, -твует) unosić się gniewem, awanturować się // «Любовь... не бесчинствует» (1 Кор 13,6) - miłość gniewem się nie unosi

бесчисленный = (бесч`исленный; кр. ф. -ен, -енна) niezliczony // бесчисленные сонмы – niezliczone zastępy

Бет-Арбел = (Бет-Арб`ел) Bet–Arbel (Oz 10,14)

Бет-Гамул = (Бет-Гам`ул) Bet–Gamul (Jer 48,23)

Бет-Дивлафаим = (Бет-Дивлафа`им) Bet–Diblataim (Jer 48,22)

Бет-Маон = (Бет-Ма`он) Bet–Meon (Jer 48,23)

Бефавен = (Беф`авен) BetAwen (Joz 18,12)

Беф-Авен = (Беф-`Авен) BetAwen (Joz 7,2)

Беф-Азмавеф = (Беф-Азмав`еф) BetAzmawet (Ne 7,28)

Беф-Анаф = (Беф-Ан`аф) BetAnat (Joz 19,38)

Беф-Аноф = (Беф-Ан`оф) BetAnot (Joz 15,59)

Беф-Арава = (Беф-Ар`ава) BetAraba (Joz 15,6)

Беф-Бирея = (Беф-Бир`ея) BetBirei (1 Krn 4,31)

Беф-Ваал-Меон = (Беф-Ва`ал-Ме`он) BetBaalMeon (Joz 13,17)

Бефвара = (Бефв`ара) BetBara (Sdz 7,24)

Беф-Гаггилгал = (Беф-Гаггилг`ал) BetHaggilgal (Ne 12,29)

Бефгадер = (Бефг`адер) BetGader (1 Krn 2,51)

Беф-Гарам = (Беф-Гар`ам) BetHaram (Joz 13,27)

Беф-Гаран = (Беф-Гар`ан) BetHaran (Lb 32,36)

Беф-Дагон = (Беф-Даг`он) BetDagon (Joz 15,41)

Беф-Емек = (Беф-`Емек) BetHaemek (Joz 19,27)

Беф-Иешимоф = (Беф-Иешим`оф) BetHajeszimot (Lb 33,49)

Бефкарем = (Бефкар`ем) BetHakkerem (Ne 3,14)

Беф-Леваоф = (Беф-Лева`оф) BetLebaot (Joz 19,6)

Беф-Маркавоф = (Беф-Маркав`оф) BetHammarkabot (Joz 19,5)

Беф-Нимра = (Беф-Н`имра) BetNimra (Lb 32,36)

Беф-Орон = (Беф-Ор`он) BetChoron (Joz 16,3)

Беф-Палет = (Беф-Пал`ет) BetPelet (Ne 11,26)

Беф-Пацец = (Беф-П`ацец) Bet–Passes (Joz 19,21)

Беф-Рафа = (Беф-Р`афа) BetRafa (1 Krn 4,12)

Беф-Рехов = (Беф-Р`ехов) BetRechob (Sdz 18,28)

Бефсамис = (Бефсам`ис) Dom Słońca (Jer 43,13) — см. Илиополь.

Беф-Сан = BetSzean (Joz 17,11)

Беф-Таппуах = (Беф-Таппу`ах) BetTappuach (Joz 15,53)

Бефуил = (Бефу`ил) Betuel (1 Krn 4,30)

Беф-Фегор = (Беф-Фег`ор) BetPeor (Pwt 3,29)

Беф-Ханан = (Беф-Хан`ан) BetChanan (1 Krl 4,9)

Беф-Хогла = (Беф-Х`огла) Bet–Chogla (Joz 15,6)

Беф-Цур = Bet-Sur (Joz 15,58)

Беф-Шемеш = (Беф-Ш`емеш) Bet–Szemesz (Joz 21,16)

Бефшитта = (Бефш`итта) Bet–Haszszitta (Sdz 7,22)

Бехер = (Б`ехер) Beker (Rdz 46,21)

Бехораф = (Бехор`аф) Bekorat (1 Sm 9,1)

Бецай = (Бец`ай) Besaj (Ezd 2,17)

Бецер = (Б`ецер) Beser (Pwt 4,43)

Беэр = (Б`еэр) Beeri (Rdz 26,34)

Беэр-лахай-рои = (Б`еэр-лах`ай-ро`и) „Studnia Lachaj–Roj” (Rdz 16,14)

Беэршива = (Б`еэрш`ива) Beer–Szeba (Rdz 26,33)БА БД БЕ БИ БЛ БО БР БУ БХ БЫ БЬ БЭ БЮ БЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке