Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #БА БД БЕ БИ БЛ БО БР БУ БХ БЫ БЬ БЭ БЮ БЯ


БЛ

Благая Весть = Dobra Nowina

благий = (arch.) dobry zob. благой

благо = (бл`аго, -а) dobro // материальные и нематериальные блага - materialne i niematerialne dobra || Обладатели используемых и потребляемых благ должны пользоваться ими умеренно, оставляя лучшую часть гостю, больному, бедному. (ККЦ 2405) - Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych powinni ich używać z umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa, chorego, ubogiego. (KKK 2405) || универсальное общее благо - powszechne dobro wspólne || общее благо - dobro wspólne || развитие духовных и светских благ общества - rozwinięcie duchowych i ziemskich dóbr społeczności || духовные блага - dobra duchowe || накопление благ - nagromadzenie dóbr

благоверный = (благов`ерный) błagowiernyj (car, kniaź lub inny władca zaliczony w poczet świętych przez Kościół Prawosławny)

благовествование = (благовествов`ание, -я) głoszenie // благовествование Евангелия - głoszenie Ewangelii

благовествовать = (благовествов`ать, -тв`ую, -тв`ует) 1. głosić, rozgłaszać || благовествовать Иисуса Христа - głosić Jezusa Chrystusa // 2. ogłaszać dobrą wieść || „...и мертвым было благовествуемо...” (1 Петр 4,6) - i umarłym było głoszone || благовествовать веру - głosić wiarę || И мы благовествуем вам, что... - I my głosimy wam, że... || ангел Божий Гавриил благовествует рождение Иоанна Предтечи и Самого Иисуса. (ККЦ 332) - anioł Boży Gabriel ogłosił narodzenie Jana Chrzciciela i samego Jezusa

благовестие = (благов`естие, -я) orędzie // благовестие Церкви - orędzie Kościoła || благовестие Слова - obwieszczanie Słowa || христианское благовестие - chrześcijańskie orędzie

благовеститель = głosiciel Ewangelii, ewangelizator || см. благовестник

благовестник = (благов`естник, -а) głosiciel Dobrej Nowiny, ewangelizator, ewangelista (Dz 21,8)

Благовещение = Zwiastowanie (wydarzenie i świąto) // при Благовещении ангел Божий... || w czasie Zwiastowania anioł Boży...

благоволение = (благовол`ение, -я) upodobanie, życzliwość // в Котором Его благоволение - w którym ma upodobanie // Бог показывает Свое благоволение - Bóg ukazuje Swoją życzliwość || все Его благоволение в Сыне - całe Jego upodobanie w Synu || замысел благоволения - zamysł upodobania || по благоволению Своему - według swojego upodobania

благоволительный = życzliwy // Бог открывается людям, напоминая о своем всемогущем, благоволительным и освободительном действии в истории (ККЦ 2084) - Bóg objawia się ludziom, przypominając o swoim wszechmocnym, życzliwym i wyzwalającym działaniu w historii

благоволить = (благовол`ить, -л`ю, -л`ит) 1. к кому || sprzyjać, być przychylnym, okazywać przychylność komu, darzyć względami kogo || он благоволил к Франции – sprzyjał Francji // 2. bezok. przest. raczyć, być łaskawym, zechcieć, zechcieć łaskawie || Он благоволил открыть во мне Сына Своего - zechciał łaskawie objawić we mnie Syna Swojego || «младенцам» благоволил Отец открыть то, что осталось скрытым от мудрых и разумных» (ККЦ 544) - „maluczkim” zechciał Ojciec objawić to, co zostało ukryte przed mądrymi i rozumnymi || благоволи же помиловать меня - zechciej łaskawie okazać mi zmiłowanie

благовоние = (благов`оние, -я) woń, aromat

благовония = (благов`ония) wonności

благовонный = (благов`онный; кр. ф. -`онен, -`онна) wonny, aromatyczny || помазание благовонным маслом, святым миром, означает дар Святого Духа - namaszczenie wonnym olejem, krzyżmem świętym, oznacza dar Ducha Świętego || благовонный тростник (благов`онный тростн`ик) – wonna trzcina (Ez 27,19)

благоговейный = (благогов`ейный; кр. ф. -`еен, -`ейна) nabożny, pobożny, pełen uwielbienia, pełen czci // благоговейное молчание – nabożne milczenie || благоговейные мужчины – pobożni mężczyźni // благоговейно = nabożnie, pobożnie, ze czcią, z uwielbieniem, z pokorą

благоговение = (благогов`ение, -я) 1. szacunek, cześć // благоговение перед пастырями – szacunek wobec pasterzy || религиозное благоговение перед тайной литургии - religijny szacunek dla misterium liturgii || исполнить долг благоговения перед Христом, Господом нашим» (ККЦ 1418) – wypełnić obowiązek czci względem Chrystusa, naszego Pana || делать низкий поклон в знак благоговения перед Господом – czynić głęboki pokłon na znak wielkiego szacunku wobec Boga // 2. pełna czci uległość, poddanie, oddanie || и услышан был за Свое благоговение - i został wysłuchany dzięki swej uległości (Евр 5,7) || чувство благоговения и уважения – uczucie oddania i szacunku // 3. pietyzm || Церковь окружила великим благоговением память усопших (ККЦ 958) - Kościół czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych // 4. с благоговением = pobożnie, nabożnie, z szacunkiem || с благоговением задуматься над проповедью – nabożnie rozmyślać nad kazaniem

благоговеть = (благогов`еть, -`ею, -`еет) otaczać czcią, szacunkiem, kultem, oddawać cześć // Католическая Церковь поклонялась и продолжает поклоняться Таинству Евхаристии и благоговеть должным образом перед ним (ККЦ 1378) – Kościół Katolicki oddawał kult i nadal otacza kultem Sakrament Eucharystii, i z pietyzmem nadal oddaje mu cześć

благодарение = (благодар`ение, -я) dziękczynienie, składanie dziękczynienia // молитва благодаренияmodlitwa dziękczynna || воздавать благодарение Отцу – okazywać wdzięczność Ojcu || Дух Святой вызывает благодарение и хвалу (Славословие). (ККЦ 1103) - Duch Święty wzbudza dziękczynienie i uwielbienie (Doksologia) || всю жизнь превращать в благодарениеcałe życie przemieniać w dziękczynienie || мы должны считать Евхаристию благодарением и хвалой Отцу (ККЦ 1358) – powinniśmy uważać Eucharystię za dziękczynienie i uwielbienie Ojca || Через Христа Церковь может принести жертву хвалы в благодарении за все, что Бог сделал доброго, прекрасного и праведного в творении и в человечестве (ККЦ 1359) – Przez Chrystusa Kościół może składać ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za wszystko, co Bóg uczynił dobrego, pięknego i sprawiedliwego w stworzeniu i w ludzkości. || «Одна только Церковь приносит эту чистую жертву Создателю, отдавая Ему в благодарении то, что происходит от Его творения». (ККЦ 1350) – Tylko kościół składa tę czystą ofiarę Stwórcy, oddając Mu jako wyraz wdzięczności to, co pochodzi z Jego stworzenia || Благодарение членов Тела приобщается к благодарению Главы. (ККЦ 2637) – dziękczynienie członków Ciała łączy się z dziękczynieniem Głowy || Она - благодарность, дань почитания Ему и возношение благодарения (ККЦ 2062) – Jest ona wyrazem wdzięczności, składanym Mu hołdem i dziękczynieniem || в рамках неизменных форм: благословения, прошения, ходатайства, благодарения и хвалы. (ККЦ 2644) - w ramach trwałych form: błogosławieństwa, prośby, wstawiennictwa, dziękczynienia i uwielbienia.

благодарить = (благодар`ить, -р`ю, -р`ит) dziękować, składać dziękczynienia // И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им (Лк 22,7) - I wziąwszy chleb, i złożywszy dziękczynienie, połamał i podał im || мы благодарим Творца за хлеб и вино - dziękujemy Stwórcy za chleb i wino || Мы благодарим Его за то, что Он открыл нам Свое имя (ККЦ 2781) - dziękujemy Mu za to, że objawił nam swoje imię || «Всегда благодарите» (1Фес 5,18) - zawsze składajcie dzięki || благодарить за все то добро, которое... - dziękować z to dobro, które...

благодарность = (благод`арность, -и) wdzięczność // || благодарность за дело творения - wdzięczność za dzieło stworzenia || Супруги заслуживают благодарности и поддержки церковной общины. (ККЦ 1648) - Małżonkowie zasługują na wdzięczność i wsparcie wspólnoty kościelnej || Она требует почтения, любви и благодарности дедам и предкам (ККЦ 2199) - Ona wymaga szacunku, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom || Она - благодарность, дань почитания Ему и возношение благодарения (ККЦ 2062) – Jest ona wyrazem wdzięczności, składanym Mu hołdem i dziękczynieniem || благодарность человека его Создателю (ККЦ 1148) - wdzięczność człowieka wobec jego Stwórcy || Дети обязаны проявлять к своим родителям уважение, благодарность - dzieci mają okazywać swoim rodzicom szacunek i wdzięczność || проявить благодарность и любовь - okazywać dzięczność i miłość || принимать с благодарностью - przyjmować z wdzięcznością

благодарственный = (благод`арственный) dziękczynny, pełen wdzięczności // Благодарственная молитва – modlitwa dziękczynna

благодатный = (благод`атный; кр. ф. -тен, -тна) zbawienny, dobroczynny // благодатные дары = łaski || благодатные дары Духа Святого = łaski Ducha Świętego, zbawienne dary Ducha Świętego || благодатная помощь = zbawienna pomoc, pomoc łaski || посредством веры и таинств он дает благодатную силу действовать (ККЦ 1972) - przez wiarę i sakramenty daje moc łaski działania

благодать = (благод`ать, -и) łaska // дар благодати - dar łaski || молитва - это дар благодати - modlitwa to dar łaski || домостроительство благодати - ekonomia łaski || особая благодать - szczególna łaska || Освящающая благодать есть безвозмездный дар || благодать веры = łaska wiary // благодать веры в Сына Его Иисуса - łaska wiary w Jego Syna, Jezusa || благодать оправдания = łaska usprawiedliwienia || благодать очищения от всех грехов - łaska oczyszczenia ze wszystkich grzechów || благодать первозданной святости = łaska pierwotnej świętości //Адам и Ева сразу утратили благодать первозданной святости || Adam i Ewa od razu utracili łaskę pierwotnej świętości || полнота благодати - pełnia łaski || с помощью Божией благодати­ - z pomocą łaski Bożej || Среди особых благодатей следует назвать «благодати состояния» (ККЦ 2004) - Wśród szczególnych łask należy wymienić „łaski stanu” || благодать, присущая каждому таинству = łaska sakramentalna, łaska właściwa każdemu sakramentowi || под воздействием благодати - pod działaniem łaski || , под влиянием благодати - pod wpływem łaski || полная безвозмездность дара благодати спасения - pełna darmowość daru łaski zbawienia || благодать Святого Духа - łaska Ducha Świętego || через эту жертву Он изливает благодать спасения (ККЦ 1407) - przez tę ofiarę on zsyła łaskę zbawienia || наделить нас благодатьюobdarzyć nas łaską || жизнь благодати - życie łaski || молитва - это дар благодати - modlitwa to dar łaski || Никто не может заслужить первичной благодати (ККЦ 2027) - Nikt nie może sobie wysłużyć łaski pierwszej || «Полный благодати и истины» (Ин 1,14) - pełen łaski i prawdy || Благодать Христова - łaska Chrystusa || это освящающая, или обожествляющая, благодать, получаемая при Крещении (ККЦ 1999) - to uświęcająca czyli przebóstwiająca łaska, otrzymywana w czasie chrztu || ниспосылать нам благодать оправдания (ККЦ 987) - zlewać na nas łaskę usprawiedliwienia || «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим 5, 20) - Kiedy wzmógł się grzech, zaczęła obfitować łaska || благодать Царства - łaska Królestwa || принимать благодать Христову и дары Его Духа (ККЦ 1692) - przyjmować łaskę Chrystusową i dary Jego Ducha || благодать таинств - łaska sakramentów || укрепление крещальной благодати - umocnienie łaski chrztu || плод благодати - owoc łaski || освящающая благодать - łaska uświęcająca || воздействующая (актуальная) благодать - łaska aktualna || постоянная (габитуальная) благодать - łaska habitualna // Бог действует также многочисленными дарами воздействующей (актуальной) благодати, которые надо отличать от благодати постоянной (габитуальной) непрерывно находящейся в нас. (ККЦ 2024) - Bóg działa także przez liczne dary łaski aktualnej, które należy odróżnić od łaski habitualnej (stałej), stale obecnej w nas || в порядке благодати - w porządku łaski || первичная благодать = łaska pierwsza // никто не может заслужить первичную благодать - nikt nie może zasłużyć na łaskę pierwszą || возрастание благодати - wzrost, wzrastanie łaski || наша потребность в благодати, необходимой нам для заслуживающих дел (ККЦ 2010) - nasza potrzeba łaski dla czynów zasługujących || действие благодати Святого Духа - działanie łaski Ducha Świętego || Под воздействием благодати человек обращается к Богу (ККЦ 1989) - Pod wpływem łaski człowiek nawraca się do Boga || развитие благодати крещения, развитие крещальной благодати - rozwój łaski chrztu || потерять благодать - utracić łaskę || Таинство Покаяния дает им новую возможность обратиться и снова обрести благодать оправдания (ККЦ 1446) - Sakrament pokuty daje nam nową możliwość nawrócenia się i ponownego otrzymania łaski usprawiedliwienia || потеря благодати - utrata łaski || благодать объединяет нас со Христом - łaska jednoczy nas z Chrystusem || их заслуги были исключительно плодом благодати (ККЦ 2011) - ich zasługi były wyłącznie owocem łaski || дарование нам благодати - udzielenie nam łaski || В нынешней ситуации грешному человеку необходимы благодать и Откровение (ККЦ 1960) - w obecnej sytuacji grzesznemu człowiekowi konieczna jest łaska i Objawienie || ответственность за развитие и сохранение благодати, полученной при Крещении. (ККЦ 1255) - odpowiedzialność za rozwój i zachowanie łaski otrzymanej w Chrzcie || благодать наполняет наши души - łaska napełnia nasze dusze || Церковь осознала, что Мария Богом «исполненная благодати» (ср. Лк 1,28), получила искупление с момента Своего зачатия (ККЦ 491) - Kościół uświadomił sobie, że Maryja przez Boga napełniona pełnią łaski, otrzymała odkupienie od chwili Swego poczęcia || благодать диаконства - łaska diakonatu || чудесное богатство благодати - wspaniałe bogactwo łaski || благодать, присущая таинству брака - łaska sakramentu małżeństwa || источник благодати - źródło łaski || принятие или отвержение благодати - przyjęcie lub odrzucenie łaski || пребывать в состоянии благодати, находиться в состоянии благодати - być w stanie łaski || Отказываясь от благодати в этой жизни, каждый человек уже судит сам себя (ККЦ 679) - odrzucając łaskę w tym życiu, każdy człowiek już osądza sam siebie || наделить благодатьюobdarzyć łaską || через возложение рук и через слова посвящения сообщается благодать Духа Святого и налагается священная печать (ККЦ 1558) - przez włożenie rąk i przez słowa konsekracji udzielana jest łaska Ducha Świętego i wyciskane jest święte znamię || благодать уподобления Христу Священнику (ККЦ 1585) - łaska upodobnienia się do Chrystusa Kapłana || благодать таинства брака совершенствует человеческую любовь супругов (ККЦ 1661 - łaska sakramentu małżeństwa doskonali ludzką miłość małżonków || Таинство Брака дает супругам благодать - любить друг друга той любовью, которой Христос любит Свою Церковь (ККЦ 1661) - Sakrament małżeństwa udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, którą Chrystus miłuje swój Kościół || Церковь содержит и сообщает незримую благодать, которую она означает (ККЦ 774) - Kościół posiada i rozdziela niewidzialną łaskę, którą oznacza || таинства есть действенные знамения благодати: означают и осуществляют благодать, присущую каждому таинству (ККЦ 1131) - sakramenty są skutecznymi znakami łaski: oznaczają i urzeczywistniają łaskę właściwą dla każdego sakramentu || Божественная благодать - łaska Boska || день за днем он испрашивать у Бога благодать (ККЦ 1651) - dzień po dniu on wyprasza u Boga łaskę || благодать раскаяния - łaska skruchy, żalu || благодать обращения - łaska nawrócenia || благодать покаяния - łaska pokuty || Какую благодать даровал нам Господь? - Jaką łaskę dał nam Pan? || Бог пожелал даровать ему благодать способности с верой принять это откровение (ККЦ 35) - Bóg zechciał udzielić mu łaski uzdalniającej przyjąć z wiarą to objawienie || Они даруют благодать, необходимую для жизни согласно Святому Духу (ККЦ 1533) - Udzielają łaski koniecznej dla życia zgodnego z Duchem Świętym || движение «сердца сокрушенного» (Ис 50,19), которое привлекла и которого коснулась благодать, побуждая его ответить на милосердную любовь Бога (ККЦ 1428) - poruszenie "skruszonego serca" (Ps 51, 19), które pociągnęła i dotknęła łaska, pobudzając do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga || Его благодать воссоздает в нас то, что было испорчено грехом (ККЦ 1708) - Jego łaska przywraca nam to, co zostało zniszczone przez grzech || полный благодати и истины (Ин 1,14) - pełen łaski i prawdy || предвосхищающая благодать - łaska uprzedzająca || Сам Дух Святой Своей предвосхищающей благодатью влечет нас на путь молитвы (ККЦ 2670) - Sam Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy || душа преисполняется благодатью - dusza napełania się łaską || одарение человека благодатью и любовью (ККЦ 1848) - obdarzenie, obdarowanie człowieka łaską i miłością || движимые благодатью Духа Святого, мы веруем (ККЦ 424) - pobudzani przez łaskę Ducha Świętego wierzymy || Дух подготавливает людей, предваряет их Своей благодатью, чтобы привлечь ко Христу (ККЦ 737) - Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa || То, чего повелевает Господь, Он делает возможным Своею благодатью (ККЦ 2082) - To, co Bóg nakazuje, czyni On możliwym (do wykonania) dzięki swojej łasce

благоденствие = (благод`енствие, -я) dobrobyt, pomyślność // общее благо требует социального благоденствия (ККЦ 1908) - dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego || настоящее счастье состоит не в богатстве и благоденствии (ККЦ 1723) - prawdziwe szczęście nie polega na bogactwie i dobrobycie

благодеяние = (благоде`яние, -я) dobrodziejstwo // Это, кроме того, особые благодати, которые называют также харизмами по греческому термину, употребляемому ев. Павлом и означающему милость, безвозмездный дар, благодеяние. To są, oprócz tego, szczególne łaski, które nazywa się charyzmatami, od greckiego określenia używanego przez św. Pawła i oznaczającego przychylność, darmowy dar, dobrodziejstwo || Церковь выражает благодарность Богу за все Его благодеяния (ККЦ 1360) - Kościół wyraża wdzięczność Bogu za wszystkie jego dobrodziejstwa

благожелательность = (благожел`ательность, -и) życzliwość, przychylność, wspaniałomyślność // Традиция Церкви перечисляет двенадцать таких проявлений: «любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, благость, благожелательность, кротость, верность, скромность, воздержание, целомудрие» (Гал 5,22-23). (ККЦ 1832) - Tradycja Kościoła wymienia dwanaście takich przejawów: "miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Ga 5, 22-23)

благожелательный = (благожел`ательный; кр. ф. -лен, -льна) życzliwy, przychylny

благой = (благ`ой) dobry // Благая Весть - Dobra Nowina || все дела Его благи - wszystkie Jego dzieła są dobre || Бог бесконечно благ - Bóg jest nieskończenie dobry || благим является его объект, цель и обстоятельства - dobry jest jego przedmiot, cel i okoliczności || объект его благ сам по себе - przedmiot jego jest sam w sobie dobry || благое зерно Евангелия - dobre ziarno Ewangelii || Страсти морально благи, когда они способствуют доброму поступку, и дурны в противном случае (ККЦ 1768) - Uczucia są moralnie dobre, gdy przyczyniają się do dobrego działania; w przeciwnym raziesą moralnie złe

благолепие = (благол`епие, -я) piękność, wytworność, wspaniałość, świetność // С особым усердием Церковь заботилась о том, чтобы священная утварь достойно и благообразно служила благолепию богопочитания (KL 122) – Ze szczególną troską Kościół dbał o to, aby sprzęty liturgiczne godnie i dostojnie przyczyniały się do uświetnienia kultu

благолепный = (благол`епный; кр. ф. -пен, -пна) wspaniały, piękny, wytworny, świetny // поклонитесь Господу в благолепном святилище (Его). (Пс 29,2) – uwielbiajcie Pana we wspaniałym Przybytku Jego

благополучие = (благопол`учие, -я) dobrobyt, pomyślność, szczęście, dobro // духовное благополучие Церкви (ККЦ 1487) – duchowe dobro Kościoła || содействие благополучию семейного очага». (ККЦ 2210) - sprzyjanie dobrobytowi domowego ogniska || значение семьи для жизни и благосостояния общества – znaczenie rodziny dla życia i pomyślności społeczeństwa

благополучный = (благопол`учный; кр. ф. -чен, -чна) pomyślny, szczęśliwy // благополучные условия супружеской и семейной ячейки». (ККЦ 2250) – pomyślna sytuacja małżeńskiej i rodzinnej wspólnoty

благопоспешить = (благопоспеш`ить) dopomóc, pośpieszyć z pomocą, poszczęścić komu // И благопоспеши рабу Твоему теперь (...) (Неем 1,11) – Poszczęśćże teraz słudze Twemu! || Бог Небесный, Он благопоспешит нам (Неем 2,20) – Bóg niebios nam poszczęści || ...всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам, (Рим 1,10) – ...ciągle prosząc w modlitwach moich, żeby Boża wola kiedyś przyszła mi z pomocą, bym mógł przybyć do was

благопристойность = (благоприст`ойность, -и) przyzwoitość

благопристойный = (благоприст`ойный; кр. ф. -`оен, -`ойна) przyzwoity, porządny, właściwy || благочинное поведение – właściwe postępowanie

благоприятный = (благопри`ятный; кр. ф. -тен, -тна) odpowiedni, sprzyjający, pomyślny, korzystny, przychylny // Некоторое общение в таинствах (in sacris), а значит, в Евхаристии, «не только возможно, но даже рекомендуется при благоприятных обстоятельствах и с одобрения церковных властей» (ККЦ 1399) - Pewna jedność in sacris, a więc w Eucharystii, jest nie tylko możliwa, ale i wskazana w odpowiednich okolicznościach i za zgodą kościelnej władzy. || Наиболее благоприятные места для молитвы – najbardziej sprzyjające modlitwie miejsca || церковь есть особо благоприятное место поклонения Святым Дарам. (ККЦ 2696) – kościół jest uprzywilejowanym miejscem adorowania Najświętszych Darów || приход - самое благоприятное место для катехизации детей и родителей. (ККЦ 2226) – parafia to najbardziej odpowiednie miejsce dla katechizacji dzieci i rodziców || Иисус приходил в храм как в особо благоприятное место для встречи с Богом (ККЦ 584) – Jezus przychodził do świątyni jako do miejsca szczególnie sprzyjającego spotykaniu się z Bogiem

благоприятствовать = (благопри`ятствовать, -твую, -твует) sprzyjać // родители должны благоприятствовать призванию каждого из своих детей (ККЦ 1656) – rodzice powinni pielęgnować powołanie każdego ze swoich dzieci || молельня благоприятствует совершению общей молитвы (ККЦ 2691) – kaplica pomaga praktykowaniu wspólnej modlitwy

благоразумие = (благораз`умие, -я) roztropność, rozwaga, rozsądek // добродетель благоразумия – cnota roztropności || благоразумие есть добродетель - roztropność jest cnotą || благоразумие есть «прямое правило всякого действия» (ККЦ 1806) - roztropność jest prawą zasadą każdego działania || благоразумие непосредственно руководит суждением совести (ККЦ 1806) - roztropność bezpośrednio kieruje osądem sumienia || Первая Заповедь призывает нас укреплять и хранить нашу веру с благоразумием и бдительностью (ККЦ 2088) - Pierwsze Przykazanie wzywa nas do umacniania i strzeżenia naszej wiary z roztropnością i czujnością || главные добродетели это: благоразумие, справедливость, мужество и воздержанность – cztery cnoty kardynalne to: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie

благоразумный = (благораз`умный; кр. ф. -мен, -мна) roztropny, rozsądny, rozważny, rozumny // благоразумное воспитание учит добродетели (ККЦ 1784) – rozsądne wychowanie uczy cnoty || супруги должны уметь держать себя в рамках благоразумной умеренности (ККЦ 2362) - małżonkowie powinni umieć utrzymywać siebie w granicach rozumnego umiarkowania || кража - это узурпация чужой собственности против благоразумной воли владельца (ККЦ 2453) – kradzież po przywłaszczenie cudzej własności wbrew rozumnej woli właściciela || благоразумный человек принимает решения и организует свое поведение в соответствии с этим суждением (ККЦ 1806) || roztropny człowiek decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się tym sądem || не только мудрым и благоразумным должен быть руководитель, но и опытным (ККЦ 2690) – nie tylko mądry i rozważny powinien być kierujący, lecz także doświadczony || благоразумное суждение совести – roztropny osąd sumienia // благоразумно = roztropnie, rozsądnie, rozumnie // мы должны благоразумно заботиться о них – powinniśmy roztropnie troszczyć się o nich

благорасположение = (благорасполож`ение, -я) życzliwość, przychylność // взаимное благорасположениеwzajemna życzliwość

благорасположенный = (благораспол`оженный; кр. ф. -ен, -ена) życzliwy, przychylny, dobrze usposobiony // Дух Святой подгототавливает к таинствам словом Божиим и верой, воспринимающей слово в благорасположенных сердцах (ККЦ 1133) - Duch Święty przygotowuje do sakramentów przez słowo Boże i wiarę, przyjmuącą słowo w sercach dobrze usposobionych.

благословение = (благослов`ение, -я) 1. błogosławienie, błogosławieństwo // благословение Божие (Божье) - Boże błogosławieństwo || знак Божиего благословенияznak Bożego błogosławieństwa || благословение священника – błogosławieństwo (udzielane przez) kapłana (kapłańskie) || получать благословение от Бога – otrzymać błogosławieństwo od Boga || Он преисполняет нас Своими благословениями (ККЦ 1082) - On napełnia nas swoimi błogosławieństwami || поскольку Бог благословляет человека, сердце человека может благословлять в ответ Того, Кто есть Источник всякого благословения. (ККЦ 2626) – ponieważ Bóg Błogosławi człowieka, serce człowieka może w odpowiedzi błogosławić Tego, który jest Źródłem wszelkiego błogosławieństwa || «Чаша благословения» (1 Кор 10,16) – „Kielich błogosławieństwa”|| во время благословения крещальной воды (ККЦ 1217) - podczas błogosławieństwa wody chrzcielnej || в рамках неизменных форм: благословения, прошения, ходатайства, благодарения и хвалы. (ККЦ 2644) - w ramach trwałych form: błogosławieństwa, prośby, wstawiennictwa, dziękczynienia i uwielbienia. || В числе сакраменталий, прежде всего, находятся благословения (людей, пищи, предметов, мест). (ККЦ 1671) - Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw błogosławieństwa (osób, posiłków, przedmiotów, miejsc) || Церковь дает благословение, произнося имя Иисуса и сотворяя обыкновенно святое знамение Креста Христова (ККЦ 1671) - Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imienia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak krzyża Chrystusa || миряне могут предстоятельствовать на некоторых церемониях благословения (ККЦ 1669) - świeccy mogą przewodniczyć pewnym błogosławieństwom || Благословение есть божественное деяние, дающее жизнь, источником которого является Отец (ККЦ 1078) - Błogosławienie jest czynnością Boską, która daje życie i której źródłem jest Ojciec || Послушание Иисуса преобразило проклятие смерти в благословение. (ККЦ 1009) – posłuszeństwo Jezusa przekształciło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo || призывается благословение Святого Духа (ККЦ 1412) – wzywane jest błogosławieństwo Ducha Świętego // 2. poświęcenie // благословение елея - poświęcenie oleju || В качестве примера благословения предметов можно привести освящение или благословение церкви или алтаря, благословение елея, священных сосудов или литургических облачений, колоколов и т.д. (ККЦ 1672) - Jako przykład błogosławieństwa dotyczącego przedmiotów można wymienić poświęcenie kościoła lub ołtarza, błogosławieństwo świętych olejów, naczyń i szat liturgicznych, dzwonów itp.

благословенный = (благослов`енный; кр. ф. -в`ен и -в`енен, -в`енна, прил.) błogosławiony, szczęśliwy // Благословенная Дева Мария - błogosławiona Dziewica Maryja || Обещание этого благословенного наследства исполняется в Новом Завете. (ККЦ 1222) - Obietnica tego błogosławionego dziedzictwa spełnia się w Nowym Przymierzu || Благословен плод чрева Твоего, Иисус - Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus || войти в число благословенных - wejść w liczbę błogosławionych

благословить = (благослов`ить, -вл`ю, -в`ит) błogosławić // чтобы мы поклонялись Ему, любили Его и благословляли Его (ККЦ 2803) - abyśmy Go adorowali, kochali i błogosławili || В церковной литургии Бог Отец благословяется и восхваляется ККЦ 1110) - w liturgii Kościoła Bóg Ojciec jest błogosławiony i uwielbiany || „И благословил их Бог, и сказал им Бог” (Быт 1,28) - I pobłogosławił im Bóg i powiedział do nich || Бог благословил их и нарек им имя» (Быт 5,1-2) - Bóg pobłogosławił ich i nadał im imiona || „Посему благословил Господь день субботний и освятил его” (Исх 20,11) - Dlatego pobłogosławił Pan szabat i uświęcił go

благословлять = (благословл`ять, -`яю, -`яет) błogosławić // поскольку Бог благословляет человека, сердце человека может благословлять в ответ Того, Кто есть Источник всякого благословения. (ККЦ 2626) – ponieważ Bóg błogosławi człowieka, serce ludzkie może w odpowiedzi błogosławić Tego, który jest Źródłem wszelkiego błogosławieństwa || Церковь благословляет Отца «за неизреченный дар Его» (2 Кор 9,15) (ККЦ 1083) - Kościół błogosławi Ojca naJego niewypowiedziany dar” || мы благословляем Его за то, что Он благословил нас (ККЦ 2627) - błogosławimy Go za to, że On pobłogosławił nas || Бог благословляет живые существа, в особенности мужчину и женщину (ККЦ 1080) - Bóg błogosławi żywe istoty, w szczególności mężczyznę i niewiastę || Возложением рук Иисус исцеляет больных и благословляет детей (ККЦ 699) - Przez nałożenie rąk Jezus uzdrawia chorych i błogosławi dzieci || Славьте и благословляйте Господа моего (ККЦ 344) - Wychwalajcie i błogosławcie Mojego Pana || Иисус благословлял и раздавал хлеб (ККЦ 1329) - Jezus błogosławił i rozdawał chleb || ассистировать при совершении таинства брака и благословлять его (ККЦ 1570) - asystować przy zawieraniu sakramentu małżeństwa i pobłogosławić go || Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои! (Тов 8,4) - Niech Cię błogosławią niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia || «И благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12,3) - I będą błogosławione w tobie wszystkie pokolenia ziemi

благосостояние = (благососто`яние, -я) pomyślność, dostatek, dobrobyt // Соблюдение этой заповеди дает, помимо плодов духовных, земные плоды покоя и благосостояния (ККЦ 2200) - Zachowanie tego przykazania daje, oprócz owoców duchowych, ziemskie owoce pokoju i pomyślności || Благосостояние личности, человеческого и христианского общества тесно связано с благополучными условиями супружеского и семейного союза. (ККЦ 1603) - Pomyślność osoby, luldzkiej oraz chrześcijańskiej społeczności wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej

благостный = (бл`агостный; кр. ф. -тен, -тна) dobroczynny // Через это святое помазание по благостному милосердию Своему да поможет тебе Господь благодатью Святого Духа (ККЦ 1513) - Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim doborczynnym miłosierdziu wspomoże cię łaską Ducha Świętego // благостно = dobroczynnie // Действие его допущено Провидением Божиим, которое мощно и благостно управляет историей человека и мира (ККЦ 395) - Działanie jego jest dopuszczone przez Bożą Opatrzność, która z mocą i dobroczynnie kieruje historią człowieka i świata.

благостыня = (благост`ыня, -и, р. мн. -`ынь) okazywanie łaskawości, dobre działanie, okazywanie pomocy, wspieranie // благостыня Господа (ср. Иер 31,12) – błogosławieństwo Pana, łaskawość Bana, hojność Boża

благость = (бл`агость, -и) dobroć // Разные создания отражают луч бесконечной премудрости и благости Божией - Różne stworzenia odzwierciedlają promień nieskończonej mądrości i Bożej dobroci || Традиция Церкви перечисляет двенадцать таких проявлений: «любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, благость, благожелательность, кротость, верность, скромность, воздержание, целомудрие» (Гал 5,22-23). (ККЦ 1832) - Tradycja Kościoła wymienia dwanaście takich przejawów: "miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Ga 5, 22-23) || благость Бога || благость Божия - dobroć Boża || благость Творца - dobroć Stwórcy || благость творения - dobroć stworzenia || знак благости Отца Небесного - znak dobroci Ojca Niebieskiego || Бог по благости Своей распорядился (ККЦ 74) - Bóg według dobroci swojej polecił || Бог в своей благости пожелал открыть (ККЦ 287) - Bóg w swojej dobroci zapragnął objawić...

благотворитель = (благотвор`итель, -я) dobroczyńca, czyniący dobro, okazujący miłosierdzie // благотворитель ли, благотвори с радушием (Рим 12,6-8). (ККЦ 2004) - dobroczyńcą (jesteś) - okazuj dobro z serdecznością

благотворительность = (благотвор`ительность, -и) dobroczynność, akcja charytatywna, działalność charytatywna // Она делает это с помощью бесчисленных дел благотворительности (ККЦ 2448) - Czyni to przez niezliczone dzieła dobroczynności (charytatywne)

благотворительный = (благотвор`ительный) dobroczynny, charytatywny, filantropijny // благотворительная деятельность - działalność charytatywna

благотворить = (благотвор`ить, -р`ю, -р`ит) wyświadczać dobro, okazywać dobro // благотворитель ли, благотвори с радушием (Рим 12,6-8). (ККЦ 2004) - dobroczyńcą (jesteś) - okazuj dobro z serdecznością

благоугодный = (благоуг`одный; кр. ф. -ден, -дна) odpowiedni (dla kogoś), przyjemny, odpowiadający komuś, podobający się // Мы «приносим наши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу» (ККЦ 2031) - Składamy "ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną" (Rz 12,1) || стараться быть Ему благоугодным (ККЦ 1618) - starać się Jemu podobać // благоугодно = jak się podoba, jak odpowiada, jak się chce, według swego upodobania // Он распоряжается Своим созданием так, как Ему благоугодно (ККЦ 269) - On rozporządza swoim stworzeniem tak, jak tego chce

благоустроенный = (благоустр`оенный; кр. ф. прич. -`оен, -`оена; кр. ф. прил. -`оен, -`оенна) dobrze urządzony // Поскольку Бог творит премудро, сотворенный мир благоустроен (ККЦ 299) - Ponieważ Bóg stwarza w sposób mądry, stworzony świat jest dobrze urządzony || Творец благоустроенного и хорошего мира (ККЦ 309) - Stwórca dobrze urządzonego i dobrego świata

благоутробие = (благоутр`обие) dobroć serca, życzliwość, poruszenie uczuć, poruszenie serca, serdeczność // благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны (Ис 63,15) – poruszenie Twego serca i łaski Twoje wobec mnie są powstrzymane || по благоутробному милосердию Бога нашего (Лк 1,78) – dzięki serdecznemu miłosierdziu Boga naszego

благоухание = (благоух`ание, -я) aromat, woń, wonność // ...быть благоугодным Тебе своей кротостью и чистым сердцем, вознося Тебе благоухание через Твоего Сына Иисуса Христа. (ККЦ 1586) - ...być miłym Tobie przez swoją łagodność i czystość serca, składając Ci miłą woń przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa || Христиане участвуют в миссии Иисуса Христа, чтобы от всей жизни их исходило «Христово благоухание». (ККЦ 1294) - Chrześcijanie uczestniczą w posłannictwie Jezusa Chrystusa, aby całe ich życie wydawało „wonność Chrystusa”

благочестивый = (благочест`ивый) pobożny, nabożny // благочестивое действие, дело - akt pobożności, pobożny czyn || обет - это благочестивое действие (ККЦ 2102) - ślub jest aktem pobożności || благочестивое устремление душ к Богу - pobożne dążenie dusz do Boga // благочестиво = pobożnie, nabożnie // Мы должны «целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке» (Тит 2,12). (ККЦ 1809) - Powinniśmy rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie || оно благочестиво слушает Слово (ККЦ 86) - nabożnie słucha Słowa

благочестие = (благоч`естие, -я) pobożność // тайна благочестия (1 Тим 3,16) - tajemnica pobożności || Первые общины молятся Молитвой Господней три раза в день вместо «Восемнадцати благословений», использовавшихся в иудейском благочестии. (ККЦ 2767) - Pierwsze wspólnoty modlą się (słowami) Modlitwy Pańskiej "trzy razy dziennie" w miejsce "osiemnastu błogosławieństw", będących w użyciu w pobożności żydowskiej || народное благочестие (ККЦ 1686) - pobożność ludowa || знание истинного благочестия (ККЦ 186) - poznanie prawdziwej pobożności || формы благочестия верующих (ККЦ 1674) - formy pobożności wiernych || чистое и непорочное благочестие перед Богом (Иак 1,27) - pobożność czysta i bez skazy przed Bogiem || дух ведения и благочестия (ККЦ 1299) - duch umiejętności i pobożności || практики благочестия = praktyki pobożnościowe || приносить на алтаре своего сердца непорочные жертвы благочестия (ККЦ 786) - składać na ołtarzu swego serca nieskalane ofiary pobożności || с благочестием - pobożnie, nabożnie, bogobojnie

благочиние = 1. W kościele prawosławnym grupa cerkwi, podporządkowana jednemu duchownemu, sprawującemu w odniesieniu do nich funkcję administracyjną Odpowiednik dekanatu w kościele katolickim. // 2. przyzwoitość, dobre maniery

благочинный = (благоч`инный) 1. W kościele prawosławnym duchowny, który wypełnia administracyjną funkcję w odniesieniu do grupy cerkwi. Odpowiednik dziekana w kościele katolickim. // 2. przyzwoity, odpowiedni

блаженный = (блаж`енный; кр. ф. -`ен и -`енен, -`енна) błogosławiony, szczęśliwy // Он объявляет их блаженными - On ogłasza ich błogosławionymi || блаженное созерцаниея Бога (ККЦ 1274) - uszczęśliwiające widzenie Boga || достичь блаженного созерцания Бога (ККЦ 1032) - dostąpić uszczęśliwiającego widzenia Boga || блаженное видение = widzenie uszczęśliwiające // Вера позволяет нам как бы предвкушать радость и свет блаженного видения - wiara pozwala nam jakby mieć przedsmak radości i świata widzenia uszczęśliwiającego || за эту веру все поколения провозгласят ее блаженной (ККЦ 148) - za tę wiarę wszystkie pokolenia zwać Ją będą błogosławioną || Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное - Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie; Блаженные плачущие, ибо они утешатся - Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni; Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю - Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię; Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся - Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni; Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут - Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią; Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят - Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą; Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими - Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi; Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное - Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie; Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня - Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was (Мф 5,3-12) (ККЦ 1716)

блаженство = (блаж`енство, -а) 1. błogosławieństwo // Заповеди Блаженства - Błogosławieństwa (Ewangeliczne) || В Заповедях Блаженства он исполняет обещания Божии (ККЦ 1967) - W Błogosławieństwach on spełnia Boże obietnice // 2. szczęście, szczęśliwość, rozkosz, błogość || вечное блаженство - szczęście wieczne || обрести вечное блаженство - osiągnąć wieczne szczęście || честная воля направляет к добру и блаженству движения чувств. (ККЦ 1768) - prawa wola podporządkowuje dobru i szczęściu poruszenia zmysłowe || Бог зовет нас в Свое собственное блаженство (ККЦ 1719) - Bóg powołuje nas do swojego własnego szczęścia || блаженство вечной жизни (ККЦ 1727) - szczęście życia wiecznego || Бог есть вечное блаженство (ККЦ 257) - Bóg jest wiecznym szczęściem || обещание увидеть Бога превосходит все блаженства (ККЦ 2548) - obietnica widzenia Boga przekracza wszelkie szczęście || пути к обещанному блаженству (ККЦ 1975) - droga do obiecanego szczęścia

блаженствовать = (блаж`енствовать, -твую, -твует) doznawać szczęścia, zażywać szczęścia // Адам и Ева блаженствовали – Adam i Ewa doznawali szczęścia || Бог сотворил человека с таким назначением, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его и через это вечно блаженствовал. – Bóg stworzył człowieka w takim celu, aby poznawał Boga, kochał i wysławiał Go i przez to doznawał wiecznego szczęścia.

блеск = (блеск, -а) blask, jasność, wspaniałość // об этом свидетельствует блеск их славы. (ККЦ 330) - świadczy o tym blask ich chwały

ближний = (бл`ижний) bliźni // в зависимости от того, касаются ли они Бога, ближнего или самого себя (ККЦ 1853) - w zależności od tego, czy dotyczą one Boga, bliźniego lub samego siebie || ненависть к ближнему - nienawiść do bliźniego || наши отношения с ближними принимают характер личностных отношений (ККЦ 2212) - nasze związki z bliźnim nabierają charakteru relacji osobowych || любвь к ближнему - miłość do bliźniego || люби ближнего твоего, как самого себя - miłuj bliźniego jak siebie samego || отдавать Богу и ближнему то, что подобает - oddawać Bogu i bliźniemu to, co się należy || Справедливый человек отличается праведностью поведения по отношению к ближнему (ККЦ 1807) - Człowiek sprawiedliwy wyróżnia się prawością postępowania w stosunku do bliźniego || дружеское отношение к ближнему - przyjacielski stosunek do bliźniego || служение ближнему - służenie bliźniemu || заповедь любви к Богу и ближнему - przykazanie miłości Boga i bliźniego || служить Богу и ближнему - służyć Bogu i bliźniemu || наносить ущерб ближнему - szkodzić bliźniemu

близость = (бл`изость, -и) 1. bliskość // усыновление, устанавливающее между Богом и Его тварью отношения особой близости (ККЦ 441) - synostwo ustanawiające między Bogiem i Jego stworzeniem związki szczególnej bliskości // 2. знак близости с Богом (ККЦ 378) - znak zażyłości z Bogiem

блистательный = (блист`ательный; кр. ф. -лен, -льна) olśniewający, wspaniały, świetny // Нет учения лучшего, более ценного и блистательного, чем текст Евангелия (ККЦ 127) - Nie ma nauki lepszej, bardziej wartościowej i olśniewającej niż tekst Ewangelii

Блондель Морис = Blondel Maurice (filozof)

блуд = (блуд, -а) nierząd, rozpusta // Есть конкретные виды поведения - такие, как блуд, - избирать которые всегда ошибочно (ККЦ 1755) - Istnieją konkretne czyny, takie jak nierząd, których wybór zawsze jest błędny || Среди грехов, глубоко противоречащих целомудрию, следует назвать мастурбацию, блуд, порнографию и гомосексуальную практику. (ККЦ 2396) - Wśród grzechów pozostających w głębokiej sprzeczności z czystością należy wymienić masturbację, nierząd, pornografię i czyny homoseksualne.

блудилище = (блуд`илище) miejsce lub pomieszczenie dla kultu bożków (2 Krl 23,7; Ez 16,24)

блудник = (блудн`ик, -`а) rozpustnik

блудница = (блудн`ица, -ы, тв. -ей) nierządnica, rozpustnica, ladacznica // он разорвал завет и вел себя как блудница (ККЦ 762) - zerwał przymierze i zachował się jak nierządnica

блудный = (бл`удный) 1. rozpustny, rozwiązły // 2. marnotrawny || блудный сын - syn martnotrawny || притча о блудном сыне - przypowieść o synu marnotrawnym

блудодеяние = (блудоде`яние, -я) rozpusta, rozwiązłość, nierząd // Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние (1 Кор 5,1) –  słyszy się, że pojawiałо się między wami rozpusta

блюсти = (блюсти ort. блюст`и, блюд`у, блюдёт; прош. бл`юл, блюл`а) strzec, chronić, zachowywać, przestrzegać, czuwać // блюдённый – strzeżony || блюсти День Господень (ср. ККЦ 2187) – przestrzegać Dnia Pańskiego || блюсти заповеди – zachowywać przykazania || блюсти верность – zachowywać wierność || блюсти на суд (2 Пет 2,4) – zachować na sąd || Всё это требует и того, чтобы человек, блюдя нравственный порядок (...), мог свободно искать истину – Wszystko to wymaga też tego, by człowiek, zachowując moralny porządek (...), mógł w sposób wolny szukać prawdy || ...блюсти стадо, в котором Дух Святой поставил их пасти Церковь Божию. (ККЦ 861) – strzec trzody, w której Duch Święty ustanowił ich, aby karmili Kościół Boży || Святой Дух нерушимо блюдёт форму правления, установленную Христом Господом в Своей Церкви (KK 27) – Duch Święty niezachwianie strzeże formy rządów, ustanowionej przez Chrystusa Pana w Swoim Kościele

блюстись = (блюстись, блюдусь, блюдёшъся, блюлся, блюлась) strzec się, wystrzegać się czego // блюстись от лености – strzec się lenistwa || блюстись блудодеяния – strzec się rozwiązłości || блюстись гнева – wystrzegać się gniewu

блюститель = (блюст`итель, -я) rzecznik, strażnik, stróż, stojący na straży, ten, który strzeże  // блюститель правосудия – rzecznik sprawiedliwości || Если в предшествующей инстанции участвовал блюститель правосудия, то предполагается, что его участие необходимо и в следующей инстанции (ККП, Кан. 1431) - Jeśli w poprzedniej instancji brał udział rzecznik sprawiedliwości, to domniemywa się jego udział za konieczny w następnej instancji. || блюститель порядка (Деян 19,35) – Stróż porządku || Блюститель душ ваших (1 Пет 2,25) – Stróż dusz waszychБА БД БЕ БИ БЛ БО БР БУ БХ БЫ БЬ БЭ БЮ БЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке