Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ЖА ЖБ ЖВ ЖГ ЖД ЖЕ ЖИ ЖЛ ЖМ ЖН ЖО ЖР ЖУ ЖЭ ЖЮ ЖЯ


ЖИ

живаго = (arch. bibl.) (живого) żywego // Ибо вы храм Бога живаго (2 Кор 6,16) – Albowiem wy jesteście świątynią Boga żywego || см. живой

живительный = (жив`ительный; кр. ф. -лен, -льна) ożywczy, życiodajny, orzeźwiający || Слова Божия производит свое живительное действие (ККЦ 1228) – Słowo Boże dokonuje swojego życiodajnego działania

живо = (ж`иво, нареч.) żywo, mocno, zdecydowanie, gorąco // Церковь живо рекомендует верным – Kościół gorąco poleca wiernym

живой = (жив`ой; кр. ф. жив, жив`а, ж`иво) 1. żywy // живая вера – żywa wiara || живая вода – żywa woda || живая передача – żywe przekazywanie || живая связь – żywa więź || живое церковное Предание – żywa Tradycja kościelna // 2. żyjący || Что вы ищете живого между мертвыми? (Лк 24,5) – Czemu szukacie żyjącego wśród umarłych? || Провидение Бога живого – Opatrzność Boga żywego || Сын Бога живого – Syn Boga żywego || Судья живых и мертвых || живой человек – żyjący człowiek || живые существа – żywe istoty || молитвы о живых и мертвых – modlitwy za żywych i umarłych // 3. żywy, zdecydowany || живое сопротивление – żywy sprzeciw

живоносный = (живон`осный; кр. ф. -сен, -сна) przynoszący życie, niosący życie, dający życie // Мысленная молитва - живоносное общение любви – Modlitwa myślna to przynosząca życie komunia miłości

живопись = (ж`ивопись, -и) malarstwo, malowidło

живость = (ж`ивость, -и) żywotność, żywość, ruchliwość, żwawość

живот = (жив`от, -`а) żywot, życie

животворить = (животвор`ить, -р`ю, -р`ит) ożywiać // Бог животворит и преображает – Bóg ożywia i przemienia || Церковь образует одно Тело, животворимое одним Духом (ККЦ 866) – Kościół tworzy jedno Ciało, ożywiane jednym Duchem

животворящий = (животвор`ящий) ożywiający, ożywczy, życiodajny // Святой Дух есть "Господь Животворящий" (ККЦ 485) – Duch Święty jest Panem i Ożywicielem (Panem ożywiającym || животворящий мертвых (Рим 4,17) – ożywiający umarłych || животворящее присутствие Христа – ożywiająca obecność Chrystusa

животное = (жив`отное, -ого) zwierzę // Животные - творения Бога – Zwierzęta są stworzeniami Boga || эксперименты на животныхeksperymenty na zwierzętach

животный = (жив`отный) zwierzęcy // животный мир – świat zwierzęcy || Кровосмешение означает регресс в сторону животного мира. (ККЦ 2388) – Kazirodztwo jest oznaką cofnięcia się do zwierzęcości.

живучий = (жив`учий, прил.) żyjący || Мария, Матерь всех живущихMaryja, Matka wszystkich żyjących

живый = (arch. bibl.) (живой) żywy, żyjący // Как послал Меня живый Отец... (Ин J 6,57) – Jak posłał Mnie żyjący Ojciec... || см. живой

жидовствующие = (жид`овствующие, -их) żydujący (herezja)

жизненно = (ж`изненно, нареч.) 1. życiowo // Это занимает жизненно важное место – to zajmuje ważne życiowo miejsce // 2. w żywy sposób || Дух усыновления обоживает верующих, жизненно соединяя их с Единственным Сыном Божиим, Спасителем. (ККЦ 1129) – Duch przybrania za synów przebóstwia wiernych, w żywy sposób jednocząc ich z jedynym Synem, Zbawicielem

жизненный = (ж`изненный; кр. ф. -ен, -енна) życiowy, żywotny // жизненные трудности – życiowe trudności || жизненная необходимость – konieczność życiowa || жизненное общение с Богом – żywy związek z Bogiem || жизненное равновесие – życiowa równowaga || жизненные обстоятельства – okoliczności życiowe || жизненные ситуации – sytuacje życiowe || жизненные тяготы – życiowe ciężary || жизненный опыт – doświadczenie życiowe

жизнь = (жизнь, -и) życie // жизнь бессмертной души – życie duszy nieśmiertelnej || жизнь блаженных – życie błogosławionych || жизнь верующих – życie wierzących || жизнь души – życie duszy || жизнь Иисуса – życie Jezusa || жизнь Пресвятой Троицы – życie Trójcy Świętej || жизнь стольких святых – życie tak wielu świętych || жизнь тела – życie ciała || жизнь Христа – życie Chrystusa || жизнь Церкви – życie Kościoła || жизнь чада Божия – życie dziecka Bożego // жизнь в браке – życie w małżeństwie || жизнь в Духе – życie w Duchu || жизнь в миру – życie w świecie || жизнь в Назарете – życie w Nazarecie || жизнь в общине – życie we wspólnocie || жизнь в Церкви – życie w Kościele || жизнь на земле – życie na ziemi // апостольская жизнь – życie apostolskie || аскетическая жизнь – życie ascetyczne || блаженная жизнь – szczęśliwe życie || блаженство вечной жизни – szczęście życia wiecznego || богословская жизнь – życie teologalne || Божественная жизнь – Boskie życie, życie Boże || дается божественная жизнь – udzielane jest życie Boże || внутренняя жизнь – życie wewnętrzne || грядущая жизнь – życie przyszłe || двойная жизнь – podwójne życie || добродетельная жизнь – cnotliwe życie || естественная жизнь – życie naturalne || жизнь благодати – życie łaski || жизнь благодати Христовой – życie łaski Chrystusowej || жизнь будущего века – życie w przyszłym świecie || жизнь веры – życie wiary || введение в жизнь веры – wprowadzenie w życie wiary || жизнь вечная – życie wieczne || войти в жизнь вечную – wejść do życia wiecznego || вступление в жизнь вечную – wejście do życia wiecznego || жизнь во Христе – życie w Chrystusie || жизнь для Бога – życie dla Boga || жизнь отшельника – życie pustelnika || жизнь после смерти – życie po śmierci || жизнь с Богом – życie z Bogiem || жизнь согласно требованиям истины – życie zgodne z wymaganiami prawdy || жизнь таинств – życie sakramentalne || жизнь чувств – życie zmysłowe || связь между жизнью чувств и жизнью духа. (ККЦ 1764) – więź między życiem zmysłowym a życiem ducha. || здешняя жизнь – życie obecne, to życie || земная жизнь Христа – ziemskie życie Chrystusa || литургическая жизнь Церкви – życie liturgiczne Kościoła || личная жизнь – życie osobiste, życie prywatne || уважение к личной жизни – poszanowanie życia prywatnego || миссионерская жизнь – życie misyjne || мистическая жизнь || молитвенная жизнь – życie modlitewne || монашеская жизнь – życie zakonne || небесная жизнь – życie niebieskie || нетленная жизнь – życie niezniszczalne || новая жизнь – nowe życie || новая жизнь в Духе – nowe życie w Duch Świętym || новая жизнь во Христе – nowe życie w Chrystusie || нравственная жизнь – życie moralne || обновленная жизнь – odnowione życie || общественная жизнь человека – życie publiczne człowieka || обычная жизнь – zwykłe życie || повседневная жизнь – życie codzienne, zwykłe życie || посвященная Богу жизнь – życie poświęcone Bogu || посвященная жизнь – życie konsekrowane || религиозная жизнь – życie religijne || сакраментальная жизнь (ККЦ 1682) – życie sakramentalne || самоотверженная жизнь – życie pełne poświęcenia || сверхъестественная жизнь – życie nadprzyrodzone || сверхъестественная жизнь в душах – nadprzyrodzone życie w duszach || семейная жизнь – życie rodzinne || совершенная жизнь – doskonałe życie || сокровенная жизнь Иисуса – życie ukryte Jezusa || социальная жизнь – życie społeczne || супружеская жизнь – życie małżeńskie || счастливая жизнь – szczęśliwe życie || таинственная жизнь – życie sakramentalne || телесная жизнь – życie ciała || троическая жизнь – życie trynitarne || хорошая жизнь – dobre życie || христианская жизнь – życie chrześcijańskie || частная жизнь – życie prywatne || человеческая жизнь – życie ludzkie || экономическая жизнь – życie ekonomiczne || эмоциональная жизнь – życie emocjonalne // вести христианскую жизнь – prowadzić chrześcijańskie życie || вести целомудренную жизнь – żyć w czystości || возвращать жизнь – przywracać życie || воплощать в жизнь милосердие – wcielać w życie miłosierdzie || воплощение в жизнь всех добродетелей – wcielenie w życie wszystkich cnót || воскреснуть к жизни вечной – zmartwychwstać do życia wiecznego || вхождение в жизнь веры – wchodzenie w życie wiary || вхождение в жизнь Пресвятой Троицы – wejście w życie Trójcy Świętej || дать жизнь – dać życie || давать жизнь – dawać życie, przekazywać życie || даровать жизнь вечную – dać życie wieczne || даровать жизнь души грешникам (ККЦ 298) – udzielić życia duszy grzesznika || Дух дает жизнь – Duch daje życie || достижение вечной жизни – osiągnięcie życia wiecznego || завершить земную жизнь – zakończyć ziemskie życie || заслужить вечную жизнь – zasłużyć na wieczne życie || защитить человеческие жизни – bronić życia ludzi || защищать свою жизнь – bronić swojego życia || изменить свою жизнь – zmienić swoje życie || решение изменить свою жизнь – postanowienie zmienienia swojego życia || иметь жизнь вечную – mieć życie wieczne || конец земной жизни – koniec ziemskiego życia || лишать их жизни – odbierać im życie || начало жизни вечной – początek życia wiecznego || обрести новую жизнь во Христе – otrzymać nowe życie w Chrystusie || обретение вечной жизни – otrzymanie życia wiecznego || ответственность за жизнь других – odpowiedzialność za życie innych || ответственность за чужие жизни (ККЦ 2321) – odpowiedzialność za życie innych ludzi || отвечать за свою жизнь перед Богом – odpowiadać za swoje życie przed Bogiem || отдать свою жизнь за – oddać swoje życie za || передавать жизнь – przekazywać życie || передача жизни – przekazywanie życia || переходить к жизни – przechodzić do życia || Обращаясь ко Христу, грешник от смерти переходит к жизни (ККЦ 1470) – Nawracając się do Chrystusa, grzesznik przechodzi ze śmierci do życia || положить жизнь за – oddać życie za || получить жизнь – otrzymać życie || получить жизнь вечную – otrzymać życie wieczne || получить жизнь Духа – otrzymać życie Ducha || поправлять жизнь – polepszać życie || посвятить свою жизнь – poświęcić swoje życie, oddać swoje życie || они посвящают свою жизнь прославлению Бога – poświęcają swoje życie na chwałę Boga || посвятить свою жизнь Богу – poświęcić swoje życie Bogu || посвящение жизни Богу – poświęcenie życia Bogu || принести свою жизнь в жертву – oddać swoje życie w ofierze, ofiarować swoje życie || приобрести новую жизнь в Духе – osiągnąć nowe życie w Duch || проводить в жизнь – wprowadzać w życie || продлить жизнь – przedłużyć życie || продолжать жизнь – przedłużać życie || прожить свою жизнь – przeżyć swoje życie || развивать жизнь – rozwijać życie || разделять жизнь – dzielić życie || Иисус разделяет жизнь бедных (ККЦ 544) – Jezus dzieli życie ubogich || разделять жизнь Пресвятой Троицы – dzielić życie Trójcy Świętej || сообразовать свою жизнь с евангельской заповедью любви (ККЦ 2488) – dostosowywać swoje życie do ewangelicznego przykazania miłości || сообщать жизнь – przekazywać życie || Бог сообщает Свою жизнь – Bóg udziela swojego życia || сохранять жизнь – strzec życia || служение сохранять жизнь – posługa strzeżenia życia || уничтожение человеческой жизни – niszczenie życia ludzkiego || участвовать в жизни Божией – mieć udział w życiu Bożym || участвовать в жизни Святой Троицы – mieć udział w życiu Trójcy Świętej || участвовать в жизни Церкви – brać udział w życiu kościoła || участие в жизни Бога – udział w życiu Boga // Владыка жизни – Pan życia || Господь жизни – Pan życia || Господь жизни вечной – Pan życia wiecznego || возобновление жизни – odnowa życia || воскресение жизни (Ин 5,29) – zmartwychwstanie życia || единство двух жизней супругов – jedność życia małżonków || мужчина и женщина могут осуществить союз своих жизней – mężczyzna i kobieta mogą urzeczywistnić wzajemną jedność ich życia || залог жизни – zadatek życia || залог будущей жизни – zadatek przyszłego życia || источник жизни – źródło życia || книга жизни – księga życia || мирской образ жизни – świecki sposób życia || обстоятельства жизни – okoliczności życia || Общение жизни с Богом – komunia życia z Bogiem || общественный статус жизни в Церкви (ККЦ 1663) –publiczny stan życia w Kościele || общность жизни – wspólnota życia || общность супружеской жизни и любви (ККЦ 1603) – wspólnota małżeńskiego życia i miłości || общность жизни между мужчиной и женщиной (ККЦ 2391) – wspólnota życia między mężczyzną i kobietą || Плод жизни таинств в том, что... (ККЦ 1129) – Owocem życia sakramentalnego jest to, że... || простота жизни – prostota życia || путь жизни – droga życia || святость жизни – świętość życia || Слово жизни – Słowo życia || смысл жизни – sens życia || тайны жизни Христа – tajemnice życia Chrystusa || условия жизни – warunki życia || справедливые условия жизни – sprawiedliwe warunki życia || формы жизни – formy życia || Хлеб жизни – Chleb życia || цель жизни – cel życia || этапы жизни – etapy życia // на всем протяжении жизни – przez całe życie || на стороне жизни – za życiem, po stronie życia || против человеческой жизни – przeciwko ludzkiemu życiu || покончившие жизнь самоубийством – ci, którzy odebrali sobie życie || при жизни – za życia, w czasie życia || средства на жизнь – środki na utrzymanie

жилище = (жил`ище, -а) 1. mieszkanie // земное жилище – ziemskie mieszkanie // 2. kraina || жилище мертвых – kraina zmarłych || Христос сошел в жилище мертвых (ККЦ 637) – Chrystus zstąpił do krainy zmarłych

житейский = (жит`ейский) 1. życiowy // 2. codzienny, powszedni || гордость житейская (1 Ин 2,16) – pycha żywota

жительство = (ж`ительство, -а) zamieszkanie // место постоянного жительстваmiejsce stałego zamieszkania

житие = (жити`е, -`я, тв. жити`ем, предл. о жити`и, мн. -`я, -`ий, -`ям) żywot, życie // жития мучеников – żywoty męczenników || жития святых – żywoty świętych

житница = (ж`итница, -ы, тв. –ей) spichlerz, spichrz

жить = (жить, жив`у, живёт; прош. жил, жил`а, ж`ило) żyć // Христос воскресший живет в сердцах (ККЦ 655) – Zmartwychwstały Chrystus żyje w sercach || жить благочестиво – żyć bogobojne, żyć pobożnie || жить в Духе – żyć w Duchu || жить в абсолютном целомудрии. (ККЦ 1650) – żyć w całkowitej wstrzemięźliwości || жить в бедности – żyć w ubóstwie, praktykować ubóstwo || жить в истине – żyć w prawdzie || жить в любви – żyć w miłości || жить в общении с Богом – żyć w komunii z Bogiem, żyć w jedności z Bogiem || жить в одиночестве – żyć w samotności || Многие из них по наитию Духа Святого жили в одиночестве отшельничества (ККЦ 918) – Wielu z nich, z natchnienia Ducha Świętego, prowadziło samotne pustelnicze życie || жить в одиночку – żyć samotnie || жить в присутствии Бога – żyć w obecności Boga || жить в соответствии с призванием – żyć zgodnie z powołanie, żyć według powołania || жить в чаянии – żyć w nadziei || Они жили в чаянии некогда вечно быть с Богом – Oni żyli w nadziei, że kiedyś będą na wieki z Bogiem || жить верой (верою) – żyć wiarą || жить вечно – żyć wiecznie || жить для Бога – żyć dla Boga || жить для себя – żyć dla siebie || жить для Христа – żyć dla Chrystusa || жить достойно – żyć godnie || жить дурно – żyć źle || жить Духом – żyć Duchem || жить жизнью Христа – żyć życiem Chrystusa || жить на небесах – żyć w niebie || жить новой жизнью – żyć nowym życiem || жить по Духу – żyć według Ducha || жить по заповедям – żyć według przykazań || жить по истине – żyć zgodnie z prawdą || жить полностью – żyć w pełni || жить праведно – żyć dobrze, żyć uczciwie || жить с Богом – żyć z Bogiem || жить свято – żyć w sposób święty || жить со Христом – żyć z Chrystusem || жить Христом – żyć Chrystusem || честно – żyć w sposób prawy || жить Словом – żyć Słowem || Церковь живет Словом и Телом Христовым и так сама становится Телом Христовым. (ККЦ 752) – Kościół żyje Słowem i Ciałem Chrystusa i w ten sposób sam staje się Ciałem ChrystusaЖА ЖБ ЖВ ЖГ ЖД ЖЕ ЖИ ЖЛ ЖМ ЖН ЖО ЖР ЖУ ЖЭ ЖЮ ЖЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке