Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

WIĘŹ Z CHRYSTUSEM

Osobista więź, przyjaźń z Chrystusem


Wzorem dla naszej osobistej więzi z Jezusem jest Jego jedność z Ojcem

Najgłębszą treścią naszego życia religijnego, chrześcijańskiego jest nasze zespolenie z Chrystusem: życie z Nim i w Nim. O tej naszej jedności z Jezusem mówił papież Franciszek, komentując słowa Jezusa: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10,30) Stwierdził on: „Jezus chce nawiązać ze swymi przyjaciółmi taką więź, która odzwierciedlałaby to, co łączy Go z Ojcem: relację wzajemnej przynależności w pełnym zaufaniu, w głębokiej wewnętrznej komunii.” Chrystus wzywa nas „do udziału w Jego więzi z Ojcem, a jest ona życiem wiecznym”. (Regina Coeli 21.04.2013)

Innym obrazem naszej głębokiej więzi z Chrystusem jest relacja między pasterzem i owcami

Nie jest łatwe dla nas zrozumienie naszej jedności z Chrystusem na wzór jedności Syna Bożego z Ojcem w Trójcy Świętej. Dlatego Jezus jeszcze w inny sposób przedstawił nam, o jaką więź między nami a Nim Mu chodzi: o więź podobną do tej, jaka zachodzi między troskliwym pasterzem i słuchającymi go owcami. Tę relację zaufania i miłości tak Jezus przedstawił: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 27-30). „Aby wyrazić to głębokie zrozumienie, ten związek przyjaźni, Jezus posługuje się obrazem pasterza i jego owiec”  (Regina Coeli 21.04.2013)

Jezus wzywa mnie, a do mnie należy rozpoznać Jego głos i pójść za Nim

W osobistej więzi z Jezusem ważne jest to, by wsłuchiwać się w głos Dobrego Pasterza i odczytywać w Jego słowach pełne miłości wezwanie. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek, mówiąc o Jezusie, Dobrym Pasterzu, który wzywa swoje owce, a one rozpoznają Jego głos, odpowiadają na Jego wezwanie i idą za Nim. Jakże piękna jest ta przypowieść! Wymowna jest tajemnica głosu: już w łonie matki uczymy się rozpoznawać jej głos i głos ojca: z tonu głosu rozpoznajemy miłość lub pogardę, uczucie lub chłód. Głos Jezusa jest wyjątkowy! Jeśli nauczymy się Go odróżniać, będzie On nas prowadził drogą życia, drogą, która przekracza otchłań śmierci. (Regina Coeli 21.04.2013)

 

(Redakcja artykułu: 12 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł