Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

POSŁUSZEŃSTWO

Posłuszeństwo Bogu na pierwszym miejscu


Posłuszeństwo Bogu trzeba okazywać zawsze, ludziom – nie zawsze.

O tym, że nakazom Bożym trzeba dać bezwzględne pierwszeństwo, pouczył papież Franciszek, komentując następujący tekst z Dziejów Apostolskich: „Gdy słudzy, przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: "Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?" Odpowiedział Piotr i apostołowie: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni". Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić.” (Dz 5,27-33)

Tylko Bogu mamy okazywać bezgraniczne i stałe posłuszeństwo. On bowiem chce tylko dobra. Ludzi należy słuchać wtedy, gdy skłaniają nas do czegoś dobrego. Jeśli natomiast odciągają nas od Boga i spełniania Jego poleceń, trzeba się im sprzeciwić jak św. Piotr, który arcykapłanowi, faryzeuszom i uczonym w Piśmie powiedział: „Robię to, co mi mówi Jezus, a nie to, co wy chcecie, bym robił”.  (Hom.11.04.2013)

Siłę do okazywania pełnego posłuszeństwa Bogu jak Maryja otrzymuje od Ducha Świętego ten, kto uznaje swoją grzeszność i prosi o umocnienie

Nie jest łatwo słuchać tylko Boga. Zwraca na to uwagę Papież, mówiąc że – za sprawą naszej słabości – nieraz prowadzimy „podwójne życie”, bo kierujemy się tym, co mówi Jezus, i tym, co wskazuje świat. (Hom.11.04.2013). Jak w każdej trudnej sytuacji tak i w naszym „rozdwojeniu” powinniśmy szukać ratunku w modlitwie. „Siłę do podążania drogą wskazaną przez Jezusa i do posłuszeństwa Bogu możemy otrzymać od Ducha Świętego. Musimy jednak zdobyć się na odwagę, by powiedzieć: „Panie, jestem grzesznikiem, tyle razy byłem posłuszny rzeczom światowym, ale chcę być posłuszny Tobie, chcę iść Twoją drogą”.  (Hom.11.04.2013) „Prośmy o tę łaskę kroczenia zawsze drogą Jezusa. A gdy tego nie robimy, prośmy o przebaczenie. Pan przebacza, bo jest tak dobry”. (Hom.11.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 1 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł