Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

GRZECHY JĘZYKA

Oszczerstwo – grzech, który zabija i niszczy dzieła Boże


Oszczerstwo to mówienie nieprawdziwych złych rzeczy o kimś. Ten bardzo krzywdzący innych grzech ­– zakazany przez przykazanie Boże: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” – omawia papież Franciszek.

Nieuczciwa walka ze Szczepanem, któremu oszczerczo zarzucono grzech bluźnierstwa

W Dziejach Apostolskich, opisujących męczeństwo św. Szczepana (Dz 6,8-15), czytamy, że jego przeciwnicy nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał, dlatego uciekli się do oszczerstwa, aby go zniszczyć. „Ponieważ nie szła dobrze walka czysta - stwierdza Papież - walka między dobrymi ludźmi, wstąpili na drogą walki brudnej: oszczerstwa". Zamiast poprosić Szczepana o wyjaśnienie tego, co mówi, znaleźli ludzi, rzekomych świadków, którzy kłamliwie przypisywali mu bluźnierstwa i inne złe czyny. W podobny sposób postąpiono z Jezusem. (Hom.15.04.2013)

Zdeprawowany człowiek ucieka się do oszczerstwa, aby zdobyć coś, na czym mu zależy, lub aby się zemścić

Papież Franciszek przytacza ze Starego Testamentu dwa przykłady oszczerstwa: jedno w celu nieuczciwego zdobycia ziemi, a drugie, by się zemścić na niewinnej kobiecie. „Oszczerstwo jest stare jak świat i są o nim wzmianki już w Starym Testamencie. Wystarczy pomyśleć o wydarzeniu z życia królowej Izebel z winnicą Nabota (1 Krl 21,1-16) lub o Zuzannie i dwóch sędziach. (Dn 13,1-64) Gdy nie można było osiągnąć czegoś „na drodze dobrej, na drodze świętej,” użyto oszczerstwa, które niszczy.” (Hom.15.04.2013)

Oszczerstwo jest wielkim złem, bo zabija

Oszczerstwo jest wielkim grzechem. Nie jest ono „lekkim powiewem, jak śpiewał Don Basilio w Cyruliku sewilskim, lecz silnym wiatrem”. „Oszczerstwo zabija. Oszczerstwo niszczy dzieło Boże” (Hom.15.04.2013) Co znaczy, że zabija ono i niszczy dzieło Boże? Można przytoczyć wiele przykładów tego zabijania i niszczenia, które wspomniał Papież.

Oszczerstwo zabija, bo często doprowadza do śmierci niewinnego człowieka. Przykładem może być zabójstwo św. Szczepana, Jezusa i innych męczenników, którym żadnej prawdziwej winy nie można było wykazać. Ponieważ prawdziwej winy nie znaleziono, więc ich dobre postępowanie nazwano złem, grzechem, bluźnierstwem i skazano na śmierć.

Oszczerstwo zabija jeszcze w tym znaczeniu, że zanim doprowadzi drugiego człowieka do śmierci, już zabija duchowo tego, kto nim się posługuje: zabija jego miłość do bliźniego, do Boga, dobroć, miłosierdzie, łagodność i inne cnoty. Oszczerstwo zabija, bo doprowadza do śmierci duchowej, do szatańskiej nienawiści, w której trwanie jest śmiercią (por. 1 J 3,14-15).

Oszczerstwo grzechem, który niszczy dzieło Boże

Oprócz tego, że zabija, oszczerstwo jeszcze – jak poucza Papież – „niszczy dzieło Boże”. To użyte przez papieża Franciszka określenie można rozumieć na różne sposoby. Pierwszy to ten, że przy pomocy oszczerstw niszczy się takie dzieła Boże, jakim było np. dobroczynne usługiwanie diakona Szczepana ubogim, szerzenie wiary w Chrystusa z mądrością pochodzącą od Ducha Świętego. Prześladowcy Szczepana mieli nadzieję zniszczyć te Boże dzieła przez zabicie go. Historia zna wiele podobnych sposobów niszczenia przez oszczerstwa dzieł Bożych, np. tłumienia działalności charyzmatycznej, prorockiej, prawdziwych objawień, dawanych przez Boga dla dobra Kościoła itp.

Oszczerstwo niszczy nie tylko dzieło Boże wokół człowieka, który się nim posługuje. To, na szczęście, nieraz się nie udaje. Zawsze jednak niszczy ono dzieło Boże w samym człowieku, który ulega szatanowi, „ojcu kłamstwa”, i posługuje się oszczerstwem. Człowiek, który idzie za szatańską pokusą, niszczy w sobie to dzieło Boże, którym jest tworzona przez łaskę jego więź z Bogiem. A na tym bardzo zależy „ojcu kłamstwa”, którego ulubionym narzędziem zwodzenia człowieka, odciągania go od Boga i deprawowania jest kłamstwo. Chce on – jak mówi papież Franciszek – „zniszczyć człowieka, oddalając go od Boga”. (Hom.15.04.2013)

Pobudzając do oszczerstwa, szatan pragnie zniszczyć dzieło Boże, którym jest wlewana w serce człowieka przez Ducha Świętego miłość (por. Rz 5,5). Zamiast niej zły duch zaraża człowieka swoim dziełem: nienawiścią. Niszczy dzieło Boże, a tworzy swoje. Na to zwraca uwagę papież Franciszek mówiąc, że oszczerstwo „rodzi się z czegoś bardzo złego: rodzi się z nienawiści. A tym, kto nienawidzi, jest szatanem. Kłamstwo i oszczerstwo idą w parze, ponieważ potrzebują siebie nawzajem, aby posuwać się naprzód. I nie ma wątpliwości co do tego, że gdzie jest oszczerstwo tam jest sam szatan." (Hom.15.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 20 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł