Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MŁODOŚĆ

Uległość Duchowi Świętemu

prowadzi do wzajemnego spotkania się pokoleń ze sobą i z Jezusem


Pragnienie wypełnienia Prawa kieruje Maryję i Józefa do świątyni

Nie należą do rzadkości konflikty między pokoleniami, niezrozumienie, wzajemne separowanie się młodszych od starszych. Papież Franciszek, w swojej homilii z 2 lutego wygłoszonej w Bazylice Watykańskiej, dał cenną radę: uległość Duchowi Świętemu, poddanie się Jego kierownictwu prowadzi do ubogacających spotkań pomiędzy pokoleniami.

I tak Maryja z Józefem poszli do świątyni z Jezusem, by – ulegając Duchowi Świętemu – spełnić to, czego domagało się Prawo Pańskie. „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.” (Łk 2,22-24)

Duch Święty kieruje do świątyni starca Symeona

Także podeszli w latach starzec Symeon i prorokini Anna udali się do świątyni w Jerozolimie, bo tak pokierował nimi Duch Święty. „A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk 2,25-35)

Posłuszna Duchowi Świętemu prorokini Anna również udaje się do świątyni

„Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. (Łk 2,36-38)

Ubogacające spotkanie się przedstawicieli różnych pokoleń ze sobą i z Jezusem

Posłuszeństwo Duchowi Świętemu doprowadziło do cennego spotkania się przedstawicieli różnych pokoleń. Doszło do „spotkania między młodymi pełnymi radości z zachowywania Prawa Pańskiego i starcami pełnymi radości dzięki działaniu Ducha Świętego” (Hom. Bazylika Watykańska, 2.02.2014) W centrum tego spotkania był Jezus. Symeon i Anna spotkali Go, bo – posłuszni natchnieniu Ducha Świętego – udali się do świątyni. Nie doszłoby jednak do tego spotkania, gdyby Maryja i Józef nie chcieli zachować Prawa Pańskiego. To wydarzenie ukazuje nam, jak potrzebne jest poddanie się Duchowi proroctwa oraz Prawu Bożemu. Jedno i drugie doprowadziło do spotkania z Jezusem.


 

(Redakcja artykułu: 5 lutego 2014, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł