Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ODNOWA KOŚCIOŁA I SWOJEGO SERCA

Dobrowolnie pozwolić, by odnowił nas Jezus i Duch Święty


Trzeba poddać się działaniu Boga, który wszystko czyni nowe

W swojej homilli o odnowie Kościoła i życia chrześcijańskiego papież Franciszek przypomina, że odnowicielem wszystkiego jest Bóg. To On czyni „wszystko nowe” przez Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Tej odnawiającej Boskiej mocy powinien poddać się Kościół, reformujący swoje struktury, i każdy człowiek, aby „nowym” stało się również Jego serce (Hom. 6.07.2013)

Kościół i tworzący go ludzie nie są zmuszani do reform i odnowy

W dokonywaniu reform Kościół – jak zaznaczył Papież  - „jest wolny”, „prowadzony przez Ducha Świętego”. Jest wolny „w wybieraniu nowych bukłaków dla nowego wina” (Hom. 6.07.2013)

Znaczy to, że może, ale nie musi dokonywać niektórych zmian, np. dotyczących różnych szczegółów liturgicznych. Może się zastanawiać, czy je wprowadzić lub jakie i kiedy wprowadzić. Wie bowiem, że np. istota Mszy św. nie zmieni się razem ze zmianą języka, ustawienia ołtarza twarzą czy tyłem do ludzi. Nie zmieni tej istoty wprowadzenie takich czy innych szat liturgicznych. Z tymi zmianami lub bez nich, Msza św. będzie nadal uobecnieniem Ofiary krzyżowej Jezusa i dokona się podczas przeistoczenia realna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Dokona się to mocą Ducha Świętego, a nie mocą języka łacińskiego lub narodowego, położenia ołtarza lub rodzaju szat liturgicznych. Kościół zna potęgę działającego w nim Boga, niezależną od takich czy innych struktur kościelnych, dlatego czuje się wolny w ich reformowaniu.

Podobnie wolny jest każdy człowiek wobec proponowanej mu przez Jezusa i Ducha Świętego odnowy serca, miłości, modlitwy i całego życia. Chrześcijanin – jak zaznaczył Papież – jest „mężczyzną lub kobietą wolną”, obdarzoną „wolnością Jezusa Chrystusa”. Nie jest „niewolnikiem zwyczajów i struktur.” (Hom. 6.07.2013) Jest wolny, ale poniesie – i to wieczne – konsekwencje dokonanego przez siebie wyboru.

Na odnowę swojego serca przez Boga trzeba wyrazić zgodę

Trzeba się dobrowolnie zgodzić na odnowę naszego serca przez Jezusa i Ducha Świętego, bo posiadamy wolną wolę, której Bóg nie chce przełamywać swoją wszechmocą. Mógłby to uczynić, ale nie chce. Nie po to bowiem dał nam wolną wolę, aby nas terroryzować, zmuszać do decyzji, które Jemu się podobają.

Księga Apokalipsy przedstawia zasiadającego na tronie Boga, który mówi: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Bóg chce i potrafi swoją potęgą wszystko odnowić i uczynić nowe. Może z łatwością odnowić świat, kosmos – wszystko. Nie chce jednak dokonywać odnowy serca człowieka bez jego zgody. Zostanie odnowiony tylko ten, kto zgodzi się na odnowę swojego życia przez Jezusa i Ducha Świętego; ten kto - dzięki otrzymanej łasce - dobrowolnie będzie codziennie odnawiał swoją miłość do Boga i do ludzi.

Można pozostać – i to na zawsze - odnowionym lub nieodnowionym

Trzeba dobrowolnie zgodzić się na ofiarowaną nam łaskę odnowy, aby nie stało się z nami tak, jak to przedstawia Księga Apokalipsy. Mówi ona o tym, że Bóg wszystko odnawia, z nieba zstępuje odnowiony i upiększony Kościół (Ap rozdział 21 i 22). I mogłoby się wydawać, że nic się nie wymknęło tej odnowie. A jednak – nie, bo poza tym odnowionym Kościołem i stworzeniem znaleźli się dobrowolnie ci, którzy nie pozwolili, by dotknęła ich skutecznie Boska odnowa serca. I - jak mówi ta Księga - na zewnątrz tego, co zostało odnowione i upiększone Boskim pięknem, znaleźli się ludzie podobni do psów (por. Ps 22,17): „Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.” (Ap 22,15; por. Ap 21,27)

Żyli kłamstwem, to znaczy udawali dobroć, hojność, świętość, gorliwość, pobożność, miłość. Wszystko to było tylko obłudnymi pozorami. Nie przyjęli bowiem łaski Chrystusa, nie obmyli w Jego krwi swoich szat i nie wybielili ich (por. Ap 7,14), a Duchowi Świętemu stale się sprzeciwiali. Aby nie dzielić losu tych obłudników, trzeba dobrowolnie przyjąć łaskę odnowy i jej mocą odnawiać swoje serce, motywację swojego działania, myślenie, uczucia, mówienie i czyny.


 

(Redakcja artykułu: 13 września 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł